ยปCore Development>Code coverage

Python code coverage

Generated at 2018-04-13 05:42:33

Last commit at 2017-02-10 14:19:36 by Victor Stinner

Changeset identification hash 4243df51fe43e47419713d3d490ace342097514a

Local revision number 106496

Build log Test log

Filename# lines# coverable lines# covered linescoveragedistribution
setup.py226000n/a
Doc/conf.py20000n/a
Doc/includes/dbpickle.py8700n/a
Doc/includes/email-alternative.py5600n/a
Doc/includes/email-dir.py7700n/a
Doc/includes/email-headers.py2400n/a
Doc/includes/email-mime.py2900n/a
Doc/includes/email-read-alternative.py7500n/a
Doc/includes/email-simple.py2200n/a
Doc/includes/email-unpack.py5300n/a
Doc/includes/minidom-example.py6400n/a
Doc/includes/mp_newtype.py8900n/a
Doc/includes/mp_pool.py15300n/a
Doc/includes/mp_workers.py7700n/a
Doc/includes/noddy.c5600n/a
Doc/includes/noddy2.c17200n/a
Doc/includes/noddy3.c22500n/a
Doc/includes/noddy4.c20700n/a
Doc/includes/run-func.c7000n/a
Doc/includes/setup.py800n/a
Doc/includes/shoddy.c9900n/a
Doc/includes/test.py21300n/a
Doc/includes/turtle-star.py1000n/a
Doc/includes/tzinfo-examples.py17500n/a
Doc/includes/sqlite3/adapter_datetime.py1500n/a
Doc/includes/sqlite3/adapter_point_1.py1600n/a
Doc/includes/sqlite3/adapter_point_2.py1700n/a
Doc/includes/sqlite3/collation_reverse.py2000n/a
Doc/includes/sqlite3/complete_statement.py3000n/a
Doc/includes/sqlite3/connect_db_1.py300n/a
Doc/includes/sqlite3/connect_db_2.py300n/a
Doc/includes/sqlite3/converter_point.py4700n/a
Doc/includes/sqlite3/countcursors.py1500n/a
Doc/includes/sqlite3/createdb.py2800n/a
Doc/includes/sqlite3/ctx_manager.py1600n/a
Doc/includes/sqlite3/execsql_fetchonerow.py1700n/a
Doc/includes/sqlite3/execsql_printall_1.py1300n/a
Doc/includes/sqlite3/execute_1.py1600n/a
Doc/includes/sqlite3/execute_3.py1200n/a
Doc/includes/sqlite3/executemany_1.py2400n/a
Doc/includes/sqlite3/executemany_2.py1500n/a
Doc/includes/sqlite3/executescript.py2400n/a
Doc/includes/sqlite3/insert_more_people.py1600n/a
Doc/includes/sqlite3/load_extension.py2600n/a
Doc/includes/sqlite3/md5func.py1100n/a
Doc/includes/sqlite3/mysumaggr.py2000n/a
Doc/includes/sqlite3/parse_colnames.py800n/a
Doc/includes/sqlite3/pysqlite_datetime.py2000n/a
Doc/includes/sqlite3/row_factory.py1300n/a
Doc/includes/sqlite3/rowclass.py1200n/a
Doc/includes/sqlite3/shared_cache.py600n/a
Doc/includes/sqlite3/shortcut_methods.py2000n/a
Doc/includes/sqlite3/simple_tableprinter.py2600n/a
Doc/includes/sqlite3/text_factory.py2700n/a
Doc/tools/rstlint.py22800n/a
Doc/tools/extensions/c_annotations.py12100n/a
Doc/tools/extensions/patchlevel.py6800n/a
Doc/tools/extensions/pyspecific.py38600n/a
Doc/tools/extensions/suspicious.py27400n/a
Lib/__future__.py14000n/a
Lib/__phello__.foo.py100n/a
Lib/_bootlocale.py4000n/a
Lib/_collections_abc.py100700n/a
Lib/_compat_pickle.py25100n/a
Lib/_compression.py15200n/a
Lib/_dummy_thread.py16300n/a
Lib/_markupbase.py39500n/a
Lib/_osx_support.py50200n/a
Lib/_pydecimal.py644900n/a
Lib/_pyio.py253100n/a
Lib/_sitebuiltins.py10300n/a
Lib/_strptime.py57600n/a
Lib/_threading_local.py24600n/a
Lib/_weakrefset.py19600n/a
Lib/abc.py24800n/a
Lib/aifc.py93000n/a
Lib/antigravity.py1700n/a
Lib/argparse.py238900n/a
Lib/ast.py32200n/a
Lib/asynchat.py30700n/a
Lib/asyncore.py64400n/a
Lib/base64.py60000n/a
Lib/bdb.py67300n/a
Lib/binhex.py47900n/a
Lib/bisect.py9200n/a
Lib/bz2.py36100n/a
Lib/cProfile.py16000n/a
Lib/calendar.py71300n/a
Lib/cgi.py107700n/a
Lib/cgitb.py31900n/a
Lib/chunk.py16900n/a
Lib/cmd.py40100n/a
Lib/code.py31400n/a
Lib/codecs.py111100n/a
Lib/codeop.py16800n/a
Lib/colorsys.py16400n/a
Lib/compileall.py29500n/a
Lib/configparser.py133900n/a
Lib/contextlib.py38400n/a
Lib/copy.py31300n/a
Lib/copyreg.py20200n/a
Lib/crypt.py6100n/a
Lib/csv.py44900n/a
Lib/datetime.py227900n/a
Lib/decimal.py1100n/a
Lib/difflib.py209300n/a
Lib/dis.py49000n/a
Lib/doctest.py278700n/a
Lib/dummy_threading.py7800n/a
Lib/enum.py87500n/a
Lib/filecmp.py30500n/a
Lib/fileinput.py42500n/a
Lib/fnmatch.py10900n/a
Lib/formatter.py45200n/a
Lib/fractions.py64300n/a
Lib/ftplib.py98700n/a
Lib/functools.py81100n/a
Lib/genericpath.py15100n/a
Lib/getopt.py21500n/a
Lib/getpass.py18600n/a
Lib/gettext.py63100n/a
Lib/glob.py17100n/a
Lib/gzip.py57400n/a
Lib/hashlib.py25100n/a
Lib/heapq.py60700n/a
Lib/hmac.py14400n/a
Lib/imaplib.py160600n/a
Lib/imghdr.py16800n/a
Lib/imp.py34500n/a
Lib/inspect.py306300n/a
Lib/io.py9900n/a
Lib/ipaddress.py229700n/a
Lib/keyword.py9400n/a
Lib/linecache.py17700n/a
Lib/locale.py169000n/a
Lib/lzma.py34700n/a
Lib/macpath.py21100n/a
Lib/mailbox.py214600n/a
Lib/mailcap.py27500n/a
Lib/mimetypes.py59700n/a
Lib/modulefinder.py63200n/a
Lib/netrc.py14200n/a
Lib/nntplib.py114700n/a
Lib/ntpath.py67000n/a
Lib/nturl2path.py6800n/a
Lib/numbers.py38900n/a
Lib/opcode.py21800n/a
Lib/operator.py46400n/a
Lib/optparse.py168100n/a
Lib/os.py106700n/a
Lib/pathlib.py143900n/a
Lib/pdb.py169400n/a
Lib/pickle.py161200n/a
Lib/pickletools.py284000n/a
Lib/pipes.py24700n/a
Lib/pkgutil.py63400n/a
Lib/platform.py139800n/a
Lib/plistlib.py102500n/a
Lib/poplib.py47500n/a
Lib/posixpath.py52000n/a
Lib/pprint.py59700n/a
Lib/profile.py58900n/a
Lib/pstats.py69400n/a
Lib/pty.py17000n/a
Lib/py_compile.py18600n/a
Lib/pyclbr.py35200n/a
Lib/pydoc.py268900n/a
Lib/queue.py24600n/a
Lib/quopri.py24200n/a
Lib/random.py76700n/a
Lib/re.py38100n/a
Lib/reprlib.py16400n/a
Lib/rlcompleter.py20500n/a
Lib/runpy.py29400n/a
Lib/sched.py17000n/a
Lib/secrets.py7300n/a
Lib/selectors.py61100n/a
Lib/shelve.py24300n/a
Lib/shlex.py33500n/a
Lib/shutil.py115300n/a
Lib/signal.py7900n/a
Lib/site.py59800n/a
Lib/smtpd.py96500n/a
Lib/smtplib.py111400n/a
Lib/sndhdr.py25700n/a
Lib/socket.py74800n/a
Lib/socketserver.py79200n/a
Lib/sre_compile.py58000n/a
Lib/sre_constants.py22200n/a
Lib/sre_parse.py97200n/a
Lib/ssl.py122100n/a
Lib/stat.py17800n/a
Lib/statistics.py67000n/a
Lib/string.py29900n/a
Lib/stringprep.py27200n/a
Lib/struct.py1500n/a
Lib/subprocess.py155900n/a
Lib/sunau.py52500n/a
Lib/symbol.py11500n/a
Lib/symtable.py23800n/a
Lib/sysconfig.py72100n/a
Lib/tabnanny.py33200n/a
Lib/tarfile.py253700n/a
Lib/telnetlib.py67500n/a
Lib/tempfile.py81100n/a
Lib/textwrap.py48800n/a
Lib/this.py2800n/a
Lib/threading.py135400n/a
Lib/timeit.py37400n/a
Lib/token.py14300n/a
Lib/tokenize.py79300n/a
Lib/trace.py74200n/a
Lib/traceback.py60000n/a
Lib/tracemalloc.py52400n/a
Lib/tty.py3600n/a
Lib/turtle.py413900n/a
Lib/types.py27000n/a
Lib/typing.py225300n/a
Lib/uu.py19900n/a
Lib/uuid.py61500n/a
Lib/warnings.py52600n/a
Lib/wave.py50500n/a
Lib/weakref.py63200n/a
Lib/webbrowser.py66400n/a
Lib/xdrlib.py24100n/a
Lib/zipapp.py20100n/a
Lib/zipfile.py201700n/a
Lib/asyncio/__init__.py5000n/a
Lib/asyncio/base_events.py146700n/a
Lib/asyncio/base_futures.py7100n/a
Lib/asyncio/base_subprocess.py29300n/a
Lib/asyncio/base_tasks.py7600n/a
Lib/asyncio/compat.py1800n/a
Lib/asyncio/constants.py700n/a
Lib/asyncio/coroutines.py34400n/a
Lib/asyncio/events.py69200n/a
Lib/asyncio/futures.py44300n/a
Lib/asyncio/locks.py47800n/a
Lib/asyncio/log.py700n/a
Lib/asyncio/proactor_events.py55000n/a
Lib/asyncio/protocols.py13400n/a
Lib/asyncio/queues.py25300n/a
Lib/asyncio/selector_events.py114200n/a
Lib/asyncio/sslproto.py69200n/a
Lib/asyncio/streams.py69500n/a
Lib/asyncio/subprocess.py21300n/a
Lib/asyncio/tasks.py71000n/a
Lib/asyncio/test_utils.py50300n/a
Lib/asyncio/transports.py30600n/a
Lib/asyncio/unix_events.py107400n/a
Lib/asyncio/windows_events.py77900n/a
Lib/asyncio/windows_utils.py22400n/a
Lib/collections/__init__.py124500n/a
Lib/collections/abc.py200n/a
Lib/concurrent/__init__.py100n/a
Lib/concurrent/futures/__init__.py1800n/a
Lib/concurrent/futures/_base.py58200n/a
Lib/concurrent/futures/process.py50300n/a
Lib/concurrent/futures/thread.py14500n/a
Lib/ctypes/__init__.py53800n/a
Lib/ctypes/_endian.py6100n/a
Lib/ctypes/util.py33300n/a
Lib/ctypes/wintypes.py20200n/a
Lib/ctypes/macholib/__init__.py900n/a
Lib/ctypes/macholib/dyld.py15900n/a
Lib/ctypes/macholib/dylib.py6300n/a
Lib/ctypes/macholib/framework.py6500n/a
Lib/ctypes/test/__init__.py1400n/a
Lib/ctypes/test/__main__.py400n/a
Lib/ctypes/test/test_anon.py6000n/a
Lib/ctypes/test/test_array_in_pointer.py6400n/a
Lib/ctypes/test/test_arrays.py18500n/a
Lib/ctypes/test/test_as_parameter.py22600n/a
Lib/ctypes/test/test_bitfields.py29000n/a
Lib/ctypes/test/test_buffers.py6400n/a
Lib/ctypes/test/test_bytes.py6500n/a
Lib/ctypes/test/test_byteswap.py31500n/a
Lib/ctypes/test/test_callbacks.py28200n/a
Lib/ctypes/test/test_cast.py8600n/a
Lib/ctypes/test/test_cfuncs.py21200n/a
Lib/ctypes/test/test_checkretval.py3600n/a
Lib/ctypes/test/test_delattr.py2100n/a
Lib/ctypes/test/test_errno.py7900n/a
Lib/ctypes/test/test_find.py11600n/a
Lib/ctypes/test/test_frombuffer.py13200n/a
Lib/ctypes/test/test_funcptr.py12700n/a
Lib/ctypes/test/test_functions.py40200n/a
Lib/ctypes/test/test_incomplete.py4200n/a
Lib/ctypes/test/test_init.py4000n/a
Lib/ctypes/test/test_internals.py10000n/a
Lib/ctypes/test/test_keeprefs.py15300n/a
Lib/ctypes/test/test_libc.py3300n/a
Lib/ctypes/test/test_loading.py11400n/a
Lib/ctypes/test/test_macholib.py6300n/a
Lib/ctypes/test/test_memfunctions.py7900n/a
Lib/ctypes/test/test_numbers.py29000n/a
Lib/ctypes/test/test_objects.py6700n/a
Lib/ctypes/test/test_parameters.py17600n/a
Lib/ctypes/test/test_pep3118.py20600n/a
Lib/ctypes/test/test_pickling.py8100n/a
Lib/ctypes/test/test_pointers.py21800n/a
Lib/ctypes/test/test_prototypes.py22200n/a
Lib/ctypes/test/test_python_api.py8900n/a
Lib/ctypes/test/test_random_things.py7400n/a
Lib/ctypes/test/test_refcounts.py10100n/a
Lib/ctypes/test/test_repr.py2900n/a
Lib/ctypes/test/test_returnfuncptrs.py6600n/a
Lib/ctypes/test/test_simplesubclasses.py5500n/a
Lib/ctypes/test/test_sizes.py3300n/a
Lib/ctypes/test/test_slicing.py16700n/a
Lib/ctypes/test/test_stringptr.py7700n/a
Lib/ctypes/test/test_strings.py22500n/a
Lib/ctypes/test/test_struct_fields.py5000n/a
Lib/ctypes/test/test_structures.py46500n/a
Lib/ctypes/test/test_unaligned_structures.py4500n/a
Lib/ctypes/test/test_unicode.py5600n/a
Lib/ctypes/test/test_values.py10000n/a
Lib/ctypes/test/test_varsize_struct.py5000n/a
Lib/ctypes/test/test_win32.py14300n/a
Lib/ctypes/test/test_wintypes.py4100n/a
Lib/curses/__init__.py10100n/a
Lib/curses/ascii.py9900n/a
Lib/curses/has_key.py19200n/a
Lib/curses/panel.py600n/a
Lib/curses/textpad.py20100n/a
Lib/dbm/__init__.py18800n/a
Lib/dbm/dumb.py32900n/a
Lib/dbm/gnu.py300n/a
Lib/dbm/ndbm.py300n/a
Lib/distutils/__init__.py1300n/a
Lib/distutils/_msvccompiler.py53300n/a
Lib/distutils/archive_util.py24800n/a
Lib/distutils/bcppcompiler.py39300n/a
Lib/distutils/ccompiler.py111500n/a
Lib/distutils/cmd.py40300n/a
Lib/distutils/config.py13100n/a
Lib/distutils/core.py23400n/a
Lib/distutils/cygwinccompiler.py40500n/a
Lib/distutils/debug.py500n/a
Lib/distutils/dep_util.py9200n/a
Lib/distutils/dir_util.py21000n/a
Lib/distutils/dist.py123600n/a
Lib/distutils/errors.py9700n/a
Lib/distutils/extension.py24000n/a
Lib/distutils/fancy_getopt.py45700n/a
Lib/distutils/file_util.py23800n/a
Lib/distutils/filelist.py32700n/a
Lib/distutils/log.py7500n/a
Lib/distutils/msvc9compiler.py79100n/a
Lib/distutils/msvccompiler.py64300n/a
Lib/distutils/spawn.py19200n/a
Lib/distutils/sysconfig.py53500n/a
Lib/distutils/text_file.py28600n/a
Lib/distutils/unixccompiler.py32200n/a
Lib/distutils/util.py55700n/a
Lib/distutils/version.py34300n/a
Lib/distutils/versionpredicate.py16600n/a
Lib/distutils/command/__init__.py3100n/a
Lib/distutils/command/bdist.py14300n/a
Lib/distutils/command/bdist_dumb.py12300n/a
Lib/distutils/command/bdist_msi.py74100n/a
Lib/distutils/command/bdist_rpm.py58200n/a
Lib/distutils/command/bdist_wininst.py36100n/a
Lib/distutils/command/build.py15700n/a
Lib/distutils/command/build_clib.py20900n/a
Lib/distutils/command/build_ext.py74800n/a
Lib/distutils/command/build_py.py41600n/a
Lib/distutils/command/build_scripts.py16000n/a
Lib/distutils/command/check.py14500n/a
Lib/distutils/command/clean.py7600n/a
Lib/distutils/command/config.py34700n/a
Lib/distutils/command/install.py65600n/a
Lib/distutils/command/install_data.py7900n/a
Lib/distutils/command/install_egg_info.py7700n/a
Lib/distutils/command/install_headers.py4700n/a
Lib/distutils/command/install_lib.py21700n/a
Lib/distutils/command/install_scripts.py6000n/a
Lib/distutils/command/register.py30400n/a
Lib/distutils/command/sdist.py49500n/a
Lib/distutils/command/upload.py20100n/a
Lib/distutils/tests/__init__.py3600n/a
Lib/distutils/tests/support.py21000n/a
Lib/distutils/tests/test_archive_util.py39500n/a
Lib/distutils/tests/test_bdist.py5000n/a
Lib/distutils/tests/test_bdist_dumb.py9700n/a
Lib/distutils/tests/test_bdist_msi.py2500n/a
Lib/distutils/tests/test_bdist_rpm.py13500n/a
Lib/distutils/tests/test_bdist_wininst.py3100n/a
Lib/distutils/tests/test_build.py5600n/a
Lib/distutils/tests/test_build_clib.py13500n/a
Lib/distutils/tests/test_build_ext.py51400n/a
Lib/distutils/tests/test_build_py.py17900n/a
Lib/distutils/tests/test_build_scripts.py11200n/a
Lib/distutils/tests/test_check.py14900n/a
Lib/distutils/tests/test_clean.py4900n/a
Lib/distutils/tests/test_cmd.py12600n/a
Lib/distutils/tests/test_config.py14000n/a
Lib/distutils/tests/test_config_cmd.py9200n/a
Lib/distutils/tests/test_core.py14000n/a
Lib/distutils/tests/test_cygwinccompiler.py15400n/a
Lib/distutils/tests/test_dep_util.py8000n/a
Lib/distutils/tests/test_dir_util.py13900n/a
Lib/distutils/tests/test_dist.py45600n/a
Lib/distutils/tests/test_extension.py6900n/a
Lib/distutils/tests/test_file_util.py11400n/a
Lib/distutils/tests/test_filelist.py34000n/a
Lib/distutils/tests/test_install.py24800n/a
Lib/distutils/tests/test_install_data.py7500n/a
Lib/distutils/tests/test_install_headers.py3900n/a
Lib/distutils/tests/test_install_lib.py11500n/a
Lib/distutils/tests/test_install_scripts.py8200n/a
Lib/distutils/tests/test_log.py3800n/a
Lib/distutils/tests/test_msvc9compiler.py18400n/a
Lib/distutils/tests/test_msvccompiler.py10800n/a
Lib/distutils/tests/test_register.py32300n/a
Lib/distutils/tests/test_sdist.py48400n/a
Lib/distutils/tests/test_spawn.py5800n/a
Lib/distutils/tests/test_sysconfig.py19800n/a
Lib/distutils/tests/test_text_file.py10700n/a
Lib/distutils/tests/test_unixccompiler.py14900n/a
Lib/distutils/tests/test_upload.py18100n/a
Lib/distutils/tests/test_util.py30000n/a
Lib/distutils/tests/test_version.py7100n/a
Lib/distutils/tests/test_versionpredicate.py1300n/a
Lib/email/__init__.py6200n/a
Lib/email/_encoded_words.py22100n/a
Lib/email/_header_value_parser.py297000n/a
Lib/email/_parseaddr.py54000n/a
Lib/email/_policybase.py37000n/a
Lib/email/base64mime.py11900n/a
Lib/email/charset.py40600n/a
Lib/email/contentmanager.py25000n/a
Lib/email/encoders.py6900n/a
Lib/email/errors.py10700n/a
Lib/email/feedparser.py53600n/a
Lib/email/generator.py50800n/a
Lib/email/header.py57800n/a
Lib/email/headerregistry.py58600n/a
Lib/email/iterators.py7100n/a
Lib/email/message.py116400n/a
Lib/email/parser.py13200n/a
Lib/email/policy.py22300n/a
Lib/email/quoprimime.py29900n/a
Lib/email/utils.py38200n/a
Lib/email/mime/__init__.py000n/a
Lib/email/mime/application.py3700n/a
Lib/email/mime/audio.py7400n/a
Lib/email/mime/base.py3000n/a
Lib/email/mime/image.py4700n/a
Lib/email/mime/message.py3400n/a
Lib/email/mime/multipart.py4800n/a
Lib/email/mime/nonmultipart.py2200n/a
Lib/email/mime/text.py4200n/a
Lib/encodings/__init__.py16900n/a
Lib/encodings/aliases.py55000n/a
Lib/encodings/ascii.py5000n/a
Lib/encodings/base64_codec.py5500n/a
Lib/encodings/big5.py3900n/a
Lib/encodings/big5hkscs.py3900n/a
Lib/encodings/bz2_codec.py7800n/a
Lib/encodings/charmap.py6900n/a
Lib/encodings/cp037.py30700n/a
Lib/encodings/cp1006.py30700n/a
Lib/encodings/cp1026.py30700n/a
Lib/encodings/cp1125.py69800n/a
Lib/encodings/cp1140.py30700n/a
Lib/encodings/cp1250.py30700n/a
Lib/encodings/cp1251.py30700n/a
Lib/encodings/cp1252.py30700n/a
Lib/encodings/cp1253.py30700n/a
Lib/encodings/cp1254.py30700n/a
Lib/encodings/cp1255.py30700n/a
Lib/encodings/cp1256.py30700n/a
Lib/encodings/cp1257.py30700n/a
Lib/encodings/cp1258.py30700n/a
Lib/encodings/cp273.py30700n/a
Lib/encodings/cp424.py30700n/a
Lib/encodings/cp437.py69800n/a
Lib/encodings/cp500.py30700n/a
Lib/encodings/cp65001.py4300n/a
Lib/encodings/cp720.py30900n/a
Lib/encodings/cp737.py69800n/a
Lib/encodings/cp775.py69700n/a
Lib/encodings/cp850.py69800n/a
Lib/encodings/cp852.py69800n/a
Lib/encodings/cp855.py69800n/a
Lib/encodings/cp856.py30700n/a
Lib/encodings/cp857.py69400n/a
Lib/encodings/cp858.py69800n/a
Lib/encodings/cp860.py69800n/a
Lib/encodings/cp861.py69800n/a
Lib/encodings/cp862.py69800n/a
Lib/encodings/cp863.py69800n/a
Lib/encodings/cp864.py69000n/a
Lib/encodings/cp865.py69800n/a
Lib/encodings/cp866.py69800n/a
Lib/encodings/cp869.py68900n/a
Lib/encodings/cp874.py30700n/a
Lib/encodings/cp875.py30700n/a
Lib/encodings/cp932.py3900n/a
Lib/encodings/cp949.py3900n/a
Lib/encodings/cp950.py3900n/a
Lib/encodings/euc_jis_2004.py3900n/a
Lib/encodings/euc_jisx0213.py3900n/a
Lib/encodings/euc_jp.py3900n/a
Lib/encodings/euc_kr.py3900n/a
Lib/encodings/gb18030.py3900n/a
Lib/encodings/gb2312.py3900n/a
Lib/encodings/gbk.py3900n/a
Lib/encodings/hex_codec.py5500n/a
Lib/encodings/hp_roman8.py31400n/a
Lib/encodings/hz.py3900n/a
Lib/encodings/idna.py30900n/a
Lib/encodings/iso2022_jp.py3900n/a
Lib/encodings/iso2022_jp_1.py3900n/a
Lib/encodings/iso2022_jp_2.py3900n/a
Lib/encodings/iso2022_jp_2004.py3900n/a
Lib/encodings/iso2022_jp_3.py3900n/a
Lib/encodings/iso2022_jp_ext.py3900n/a
Lib/encodings/iso2022_kr.py3900n/a
Lib/encodings/iso8859_1.py30700n/a
Lib/encodings/iso8859_10.py30700n/a
Lib/encodings/iso8859_11.py30700n/a
Lib/encodings/iso8859_13.py30700n/a
Lib/encodings/iso8859_14.py30700n/a
Lib/encodings/iso8859_15.py30700n/a
Lib/encodings/iso8859_16.py30700n/a
Lib/encodings/iso8859_2.py30700n/a
Lib/encodings/iso8859_3.py30700n/a
Lib/encodings/iso8859_4.py30700n/a
Lib/encodings/iso8859_5.py30700n/a
Lib/encodings/iso8859_6.py30700n/a
Lib/encodings/iso8859_7.py30700n/a
Lib/encodings/iso8859_8.py30700n/a
Lib/encodings/iso8859_9.py30700n/a
Lib/encodings/johab.py3900n/a
Lib/encodings/koi8_r.py30700n/a
Lib/encodings/koi8_t.py30800n/a
Lib/encodings/koi8_u.py30700n/a
Lib/encodings/kz1048.py30700n/a
Lib/encodings/latin_1.py5000n/a
Lib/encodings/mac_arabic.py69800n/a
Lib/encodings/mac_centeuro.py30700n/a
Lib/encodings/mac_croatian.py30700n/a
Lib/encodings/mac_cyrillic.py30700n/a
Lib/encodings/mac_farsi.py30700n/a
Lib/encodings/mac_greek.py30700n/a
Lib/encodings/mac_iceland.py30700n/a
Lib/encodings/mac_latin2.py31200n/a
Lib/encodings/mac_roman.py30700n/a
Lib/encodings/mac_romanian.py30700n/a
Lib/encodings/mac_turkish.py30700n/a
Lib/encodings/mbcs.py4700n/a
Lib/encodings/oem.py4100n/a
Lib/encodings/palmos.py30800n/a
Lib/encodings/ptcp154.py31200n/a
Lib/encodings/punycode.py23700n/a
Lib/encodings/quopri_codec.py5600n/a
Lib/encodings/raw_unicode_escape.py4500n/a
Lib/encodings/rot_13.py11300n/a
Lib/encodings/shift_jis.py3900n/a
Lib/encodings/shift_jis_2004.py3900n/a
Lib/encodings/shift_jisx0213.py3900n/a
Lib/encodings/tis_620.py30700n/a
Lib/encodings/undefined.py4900n/a
Lib/encodings/unicode_escape.py4500n/a
Lib/encodings/unicode_internal.py4500n/a
Lib/encodings/utf_16.py15500n/a
Lib/encodings/utf_16_be.py4200n/a
Lib/encodings/utf_16_le.py4200n/a
Lib/encodings/utf_32.py15000n/a
Lib/encodings/utf_32_be.py3700n/a
Lib/encodings/utf_32_le.py3700n/a
Lib/encodings/utf_7.py3800n/a
Lib/encodings/utf_8.py4200n/a
Lib/encodings/utf_8_sig.py13000n/a
Lib/encodings/uu_codec.py9900n/a
Lib/encodings/zlib_codec.py7700n/a
Lib/ensurepip/__init__.py19000n/a
Lib/ensurepip/__main__.py400n/a
Lib/ensurepip/_uninstall.py3000n/a
Lib/html/__init__.py13200n/a
Lib/html/entities.py250900n/a
Lib/html/parser.py47000n/a
Lib/http/__init__.py13400n/a
Lib/http/client.py147000n/a
Lib/http/cookiejar.py209800n/a
Lib/http/cookies.py60700n/a
Lib/http/server.py121400n/a
Lib/idlelib/__init__.py1000n/a
Lib/idlelib/__main__.py800n/a
Lib/idlelib/autocomplete.py23200n/a
Lib/idlelib/autocomplete_w.py41700n/a
Lib/idlelib/autoexpand.py10500n/a
Lib/idlelib/browser.py23600n/a
Lib/idlelib/calltip_w.py16100n/a
Lib/idlelib/calltips.py17500n/a
Lib/idlelib/codecontext.py17800n/a
Lib/idlelib/colorizer.py28900n/a
Lib/idlelib/config.py81000n/a
Lib/idlelib/config_key.py27100n/a
Lib/idlelib/configdialog.py146700n/a
Lib/idlelib/debugger.py54400n/a
Lib/idlelib/debugger_r.py38800n/a
Lib/idlelib/debugobj.py13900n/a
Lib/idlelib/debugobj_r.py3600n/a
Lib/idlelib/delegator.py3300n/a
Lib/idlelib/dynoption.py5800n/a
Lib/idlelib/editor.py164000n/a
Lib/idlelib/filelist.py13000n/a
Lib/idlelib/grep.py15800n/a
Lib/idlelib/help.py27500n/a
Lib/idlelib/help_about.py15400n/a
Lib/idlelib/history.py10600n/a
Lib/idlelib/hyperparser.py31200n/a
Lib/idlelib/idle.py1400n/a
Lib/idlelib/iomenu.py57400n/a
Lib/idlelib/macosx.py25200n/a
Lib/idlelib/mainmenu.py9600n/a
Lib/idlelib/multicall.py44500n/a
Lib/idlelib/outwin.py14700n/a
Lib/idlelib/paragraph.py19700n/a
Lib/idlelib/parenmatch.py17400n/a
Lib/idlelib/pathbrowser.py11100n/a
Lib/idlelib/percolator.py10400n/a
Lib/idlelib/pyparse.py61700n/a
Lib/idlelib/pyshell.py153800n/a
Lib/idlelib/query.py30800n/a
Lib/idlelib/redirector.py17500n/a
Lib/idlelib/replace.py24300n/a
Lib/idlelib/rpc.py62700n/a
Lib/idlelib/rstrip.py3300n/a
Lib/idlelib/run.py51100n/a
Lib/idlelib/runscript.py20700n/a
Lib/idlelib/scrolledlist.py14600n/a
Lib/idlelib/search.py10200n/a
Lib/idlelib/searchbase.py20000n/a
Lib/idlelib/searchengine.py23600n/a
Lib/idlelib/stackviewer.py15200n/a
Lib/idlelib/statusbar.py4600n/a
Lib/idlelib/tabbedpages.py49800n/a
Lib/idlelib/textview.py9000n/a
Lib/idlelib/tooltip.py9600n/a
Lib/idlelib/tree.py46700n/a
Lib/idlelib/undo.py36600n/a
Lib/idlelib/windows.py9200n/a
Lib/idlelib/zoomheight.py5300n/a
Lib/idlelib/idle_test/__init__.py1700n/a
Lib/idlelib/idle_test/htest.py42100n/a
Lib/idlelib/idle_test/mock_idle.py5500n/a
Lib/idlelib/idle_test/mock_tk.py30300n/a
Lib/idlelib/idle_test/test_autocomplete.py14900n/a
Lib/idlelib/idle_test/test_autoexpand.py14300n/a
Lib/idlelib/idle_test/test_calltips.py17700n/a
Lib/idlelib/idle_test/test_colorizer.py5600n/a
Lib/idlelib/idle_test/test_config.py16000n/a
Lib/idlelib/idle_test/test_config_key.py3300n/a
Lib/idlelib/idle_test/test_configdialog.py12800n/a
Lib/idlelib/idle_test/test_debugger.py2900n/a
Lib/idlelib/idle_test/test_delegator.py4000n/a
Lib/idlelib/idle_test/test_editmenu.py7400n/a
Lib/idlelib/idle_test/test_editor.py1600n/a
Lib/idlelib/idle_test/test_grep.py8000n/a
Lib/idlelib/idle_test/test_help.py3400n/a
Lib/idlelib/idle_test/test_help_about.py5200n/a
Lib/idlelib/idle_test/test_history.py16800n/a
Lib/idlelib/idle_test/test_hyperparser.py27400n/a
Lib/idlelib/idle_test/test_iomenu.py23400n/a
Lib/idlelib/idle_test/test_macosx.py10200n/a
Lib/idlelib/idle_test/test_paragraph.py37600n/a
Lib/idlelib/idle_test/test_parenmatch.py11700n/a
Lib/idlelib/idle_test/test_pathbrowser.py2700n/a
Lib/idlelib/idle_test/test_percolator.py11800n/a
Lib/idlelib/idle_test/test_query.py35300n/a
Lib/idlelib/idle_test/test_redirector.py12400n/a
Lib/idlelib/idle_test/test_replace.py29300n/a
Lib/idlelib/idle_test/test_rstrip.py4900n/a
Lib/idlelib/idle_test/test_scrolledlist.py2900n/a
Lib/idlelib/idle_test/test_search.py8200n/a
Lib/idlelib/idle_test/test_searchbase.py15600n/a
Lib/idlelib/idle_test/test_searchengine.py32900n/a
Lib/idlelib/idle_test/test_text.py23600n/a
Lib/idlelib/idle_test/test_textview.py10000n/a
Lib/idlelib/idle_test/test_tree.py3500n/a
Lib/idlelib/idle_test/test_undo.py13500n/a
Lib/idlelib/idle_test/test_warning.py7300n/a
Lib/importlib/__init__.py17300n/a
Lib/importlib/_bootstrap.py114600n/a
Lib/importlib/_bootstrap_external.py144400n/a
Lib/importlib/abc.py32900n/a
Lib/importlib/machinery.py2100n/a
Lib/importlib/util.py28800n/a
Lib/json/__init__.py36700n/a
Lib/json/decoder.py35800n/a
Lib/json/encoder.py44100n/a
Lib/json/scanner.py7300n/a
Lib/json/tool.py5000n/a
Lib/lib2to3/__init__.py100n/a
Lib/lib2to3/__main__.py400n/a
Lib/lib2to3/btm_matcher.py16800n/a
Lib/lib2to3/btm_utils.py28100n/a
Lib/lib2to3/fixer_base.py18600n/a
Lib/lib2to3/fixer_util.py45300n/a
Lib/lib2to3/main.py26800n/a
Lib/lib2to3/patcomp.py20500n/a
Lib/lib2to3/pygram.py4000n/a
Lib/lib2to3/pytree.py85300n/a
Lib/lib2to3/refactor.py74400n/a
Lib/lib2to3/fixes/__init__.py100n/a
Lib/lib2to3/fixes/fix_apply.py7000n/a
Lib/lib2to3/fixes/fix_asserts.py3400n/a
Lib/lib2to3/fixes/fix_basestring.py1400n/a
Lib/lib2to3/fixes/fix_buffer.py2200n/a
Lib/lib2to3/fixes/fix_dict.py10600n/a
Lib/lib2to3/fixes/fix_except.py9300n/a
Lib/lib2to3/fixes/fix_exec.py3900n/a
Lib/lib2to3/fixes/fix_execfile.py5200n/a
Lib/lib2to3/fixes/fix_exitfunc.py7200n/a
Lib/lib2to3/fixes/fix_filter.py7500n/a
Lib/lib2to3/fixes/fix_funcattrs.py2100n/a
Lib/lib2to3/fixes/fix_future.py2200n/a
Lib/lib2to3/fixes/fix_getcwdu.py1900n/a
Lib/lib2to3/fixes/fix_has_key.py10900n/a
Lib/lib2to3/fixes/fix_idioms.py15200n/a
Lib/lib2to3/fixes/fix_import.py9900n/a
Lib/lib2to3/fixes/fix_imports.py14500n/a
Lib/lib2to3/fixes/fix_imports2.py1600n/a
Lib/lib2to3/fixes/fix_input.py2600n/a
Lib/lib2to3/fixes/fix_intern.py4100n/a
Lib/lib2to3/fixes/fix_isinstance.py5200n/a
Lib/lib2to3/fixes/fix_itertools.py4300n/a
Lib/lib2to3/fixes/fix_itertools_imports.py5700n/a
Lib/lib2to3/fixes/fix_long.py1900n/a
Lib/lib2to3/fixes/fix_map.py9100n/a
Lib/lib2to3/fixes/fix_metaclass.py22800n/a
Lib/lib2to3/fixes/fix_methodattrs.py2400n/a
Lib/lib2to3/fixes/fix_ne.py2300n/a
Lib/lib2to3/fixes/fix_next.py10300n/a
Lib/lib2to3/fixes/fix_nonzero.py2100n/a
Lib/lib2to3/fixes/fix_numliterals.py2800n/a
Lib/lib2to3/fixes/fix_operator.py9800n/a
Lib/lib2to3/fixes/fix_paren.py4400n/a
Lib/lib2to3/fixes/fix_print.py8700n/a
Lib/lib2to3/fixes/fix_raise.py9000n/a
Lib/lib2to3/fixes/fix_raw_input.py1700n/a
Lib/lib2to3/fixes/fix_reduce.py3500n/a
Lib/lib2to3/fixes/fix_reload.py3800n/a
Lib/lib2to3/fixes/fix_renames.py7000n/a
Lib/lib2to3/fixes/fix_repr.py2300n/a
Lib/lib2to3/fixes/fix_set_literal.py5300n/a
Lib/lib2to3/fixes/fix_standarderror.py1800n/a
Lib/lib2to3/fixes/fix_sys_exc.py3000n/a
Lib/lib2to3/fixes/fix_throw.py5600n/a
Lib/lib2to3/fixes/fix_tuple_params.py17500n/a
Lib/lib2to3/fixes/fix_types.py6100n/a
Lib/lib2to3/fixes/fix_unicode.py4200n/a
Lib/lib2to3/fixes/fix_urllib.py19600n/a
Lib/lib2to3/fixes/fix_ws_comma.py3900n/a
Lib/lib2to3/fixes/fix_xrange.py7300n/a
Lib/lib2to3/fixes/fix_xreadlines.py2500n/a
Lib/lib2to3/fixes/fix_zip.py3500n/a
Lib/lib2to3/pgen2/__init__.py400n/a
Lib/lib2to3/pgen2/conv.py25700n/a
Lib/lib2to3/pgen2/driver.py16000n/a
Lib/lib2to3/pgen2/grammar.py20700n/a
Lib/lib2to3/pgen2/literals.py6000n/a
Lib/lib2to3/pgen2/parse.py20100n/a
Lib/lib2to3/pgen2/pgen.py38600n/a
Lib/lib2to3/pgen2/token.py8500n/a
Lib/lib2to3/pgen2/tokenize.py57600n/a
Lib/lib2to3/tests/__init__.py800n/a
Lib/lib2to3/tests/__main__.py400n/a
Lib/lib2to3/tests/pytree_idempotency.py9400n/a
Lib/lib2to3/tests/support.py5200n/a
Lib/lib2to3/tests/test_all_fixers.py2700n/a
Lib/lib2to3/tests/test_fixers.py460200n/a
Lib/lib2to3/tests/test_main.py13900n/a
Lib/lib2to3/tests/test_parser.py45000n/a
Lib/lib2to3/tests/test_pytree.py47200n/a
Lib/lib2to3/tests/test_refactor.py31600n/a
Lib/lib2to3/tests/test_util.py59100n/a
Lib/lib2to3/tests/data/bom.py200n/a
Lib/lib2to3/tests/data/crlf.py300n/a
Lib/lib2to3/tests/data/different_encoding.py600n/a
Lib/lib2to3/tests/data/false_encoding.py200n/a
Lib/lib2to3/tests/data/infinite_recursion.py266900n/a
Lib/lib2to3/tests/data/py2_test_grammar.py97400n/a
Lib/lib2to3/tests/data/py3_test_grammar.py92300n/a
Lib/lib2to3/tests/data/fixers/bad_order.py500n/a
Lib/lib2to3/tests/data/fixers/no_fixer_cls.py100n/a
Lib/lib2to3/tests/data/fixers/parrot_example.py200n/a
Lib/lib2to3/tests/data/fixers/myfixes/__init__.py000n/a
Lib/lib2to3/tests/data/fixers/myfixes/fix_explicit.py600n/a
Lib/lib2to3/tests/data/fixers/myfixes/fix_first.py600n/a
Lib/lib2to3/tests/data/fixers/myfixes/fix_last.py700n/a
Lib/lib2to3/tests/data/fixers/myfixes/fix_parrot.py1300n/a
Lib/lib2to3/tests/data/fixers/myfixes/fix_preorder.py600n/a
Lib/logging/__init__.py199400n/a
Lib/logging/config.py93300n/a
Lib/logging/handlers.py148100n/a
Lib/msilib/__init__.py48300n/a
Lib/msilib/schema.py100700n/a
Lib/msilib/sequence.py12600n/a
Lib/msilib/text.py12900n/a
Lib/multiprocessing/__init__.py3800n/a
Lib/multiprocessing/connection.py95300n/a
Lib/multiprocessing/context.py35700n/a
Lib/multiprocessing/forkserver.py24700n/a
Lib/multiprocessing/heap.py25400n/a
Lib/multiprocessing/managers.py116000n/a
Lib/multiprocessing/pool.py76700n/a
Lib/multiprocessing/popen_fork.py8000n/a
Lib/multiprocessing/popen_forkserver.py6800n/a
Lib/multiprocessing/popen_spawn_posix.py6800n/a
Lib/multiprocessing/popen_spawn_win32.py9800n/a
Lib/multiprocessing/process.py32700n/a
Lib/multiprocessing/queues.py35500n/a
Lib/multiprocessing/reduction.py27400n/a
Lib/multiprocessing/resource_sharer.py15800n/a
Lib/multiprocessing/semaphore_tracker.py14300n/a
Lib/multiprocessing/sharedctypes.py23900n/a
Lib/multiprocessing/spawn.py28600n/a
Lib/multiprocessing/synchronize.py40600n/a
Lib/multiprocessing/util.py39800n/a
Lib/multiprocessing/dummy/__init__.py11900n/a
Lib/multiprocessing/dummy/connection.py7300n/a
Lib/pydoc_data/__init__.py000n/a
Lib/pydoc_data/topics.py1294900n/a
Lib/sqlite3/__init__.py2300n/a
Lib/sqlite3/dbapi2.py8900n/a
Lib/sqlite3/dump.py7000n/a
Lib/sqlite3/test/__init__.py000n/a
Lib/sqlite3/test/dbapi.py93800n/a
Lib/sqlite3/test/dump.py8100n/a
Lib/sqlite3/test/factory.py29300n/a
Lib/sqlite3/test/hooks.py26400n/a
Lib/sqlite3/test/regression.py38900n/a
Lib/sqlite3/test/transactions.py20500n/a
Lib/sqlite3/test/types.py42100n/a
Lib/sqlite3/test/userfunctions.py47300n/a
Lib/test/__init__.py100n/a
Lib/test/__main__.py200n/a
Lib/test/_test_multiprocessing.py404000n/a
Lib/test/ann_module.py5300n/a
Lib/test/ann_module2.py3600n/a
Lib/test/ann_module3.py1800n/a
Lib/test/audiotests.py32900n/a
Lib/test/autotest.py500n/a
Lib/test/bad_coding.py100n/a
Lib/test/bad_coding2.py200n/a
Lib/test/badsyntax_3131.py200n/a
Lib/test/badsyntax_future10.py300n/a
Lib/test/badsyntax_future3.py1000n/a
Lib/test/badsyntax_future4.py1000n/a
Lib/test/badsyntax_future5.py1200n/a
Lib/test/badsyntax_future6.py1000n/a
Lib/test/badsyntax_future7.py1100n/a
Lib/test/badsyntax_future8.py1000n/a
Lib/test/badsyntax_future9.py1000n/a
Lib/test/badsyntax_pep3120.py100n/a
Lib/test/bytecode_helper.py4100n/a
Lib/test/coding20731.py400n/a
Lib/test/curses_tests.py4600n/a
Lib/test/datetimetester.py486800n/a
Lib/test/dis_module.py500n/a
Lib/test/doctest_aliases.py1300n/a
Lib/test/double_const.py3000n/a
Lib/test/final_a.py1900n/a
Lib/test/final_b.py1900n/a
Lib/test/fork_wait.py8200n/a
Lib/test/future_test1.py1100n/a
Lib/test/future_test2.py1000n/a
Lib/test/gdb_sample.py1200n/a
Lib/test/imp_dummy.py300n/a
Lib/test/inspect_fodder.py7600n/a
Lib/test/inspect_fodder2.py13900n/a
Lib/test/list_tests.py61800n/a
Lib/test/lock_tests.py92700n/a
Lib/test/make_ssl_certs.py21600n/a
Lib/test/mapping_tests.py65700n/a
Lib/test/memory_watchdog.py2800n/a
Lib/test/mock_socket.py15900n/a
Lib/test/mp_fork_bomb.py1800n/a
Lib/test/mp_preload.py1800n/a
Lib/test/multibytecodec_support.py38400n/a
Lib/test/outstanding_bugs.py1800n/a
Lib/test/pickletester.py292200n/a
Lib/test/profilee.py11500n/a
Lib/test/pyclbr_input.py3300n/a
Lib/test/pydoc_mod.py3700n/a
Lib/test/pydocfodder.py21600n/a
Lib/test/re_tests.py67000n/a
Lib/test/regrtest.py5000n/a
Lib/test/relimport.py100n/a
Lib/test/reperf.py2300n/a
Lib/test/sample_doctest.py7600n/a
Lib/test/sample_doctest_no_docstrings.py1200n/a
Lib/test/sample_doctest_no_doctests.py1500n/a
Lib/test/seq_tests.py41400n/a
Lib/test/signalinterproctester.py8400n/a
Lib/test/sortperf.py16900n/a
Lib/test/ssl_servers.py20900n/a
Lib/test/ssltests.py3700n/a
Lib/test/string_tests.py138300n/a
Lib/test/test___all__.py10900n/a
Lib/test/test___future__.py6100n/a
Lib/test/test__locale.py19300n/a
Lib/test/test__opcode.py2000n/a
Lib/test/test__osx_support.py27600n/a
Lib/test/test_abc.py40800n/a
Lib/test/test_abstract_numbers.py4400n/a
Lib/test/test_aifc.py38300n/a
Lib/test/test_argparse.py500600n/a
Lib/test/test_array.py137900n/a
Lib/test/test_asdl_parser.py12200n/a
Lib/test/test_ast.py116000n/a
Lib/test/test_asyncgen.py104300n/a
Lib/test/test_asynchat.py30800n/a
Lib/test/test_asyncore.py84100n/a
Lib/test/test_atexit.py18100n/a
Lib/test/test_audioop.py56100n/a
Lib/test/test_augassign.py32600n/a
Lib/test/test_base64.py67300n/a
Lib/test/test_baseexception.py18300n/a
Lib/test/test_bigaddrspace.py10100n/a
Lib/test/test_bigmem.py125600n/a
Lib/test/test_binascii.py37300n/a
Lib/test/test_binhex.py5500n/a
Lib/test/test_binop.py44100n/a
Lib/test/test_bisect.py32800n/a
Lib/test/test_bool.py36800n/a
Lib/test/test_buffer.py439500n/a
Lib/test/test_bufio.py7300n/a
Lib/test/test_builtin.py184100n/a
Lib/test/test_bytes.py173400n/a
Lib/test/test_bz2.py100100n/a
Lib/test/test_calendar.py84800n/a
Lib/test/test_call.py12600n/a
Lib/test/test_capi.py67000n/a
Lib/test/test_cgi.py53900n/a
Lib/test/test_cgitb.py6700n/a
Lib/test/test_charmapcodec.py5300n/a
Lib/test/test_class.py57200n/a
Lib/test/test_cmath.py64300n/a
Lib/test/test_cmd.py24200n/a
Lib/test/test_cmd_line.py49300n/a
Lib/test/test_cmd_line_script.py58100n/a
Lib/test/test_code.py22200n/a
Lib/test/test_code_module.py14600n/a
Lib/test/test_codeccallbacks.py107400n/a
Lib/test/test_codecencodings_cn.py8600n/a
Lib/test/test_codecencodings_hk.py2200n/a
Lib/test/test_codecencodings_iso2022.py4100n/a
Lib/test/test_codecencodings_jp.py12600n/a
Lib/test/test_codecencodings_kr.py6900n/a
Lib/test/test_codecencodings_tw.py2200n/a
Lib/test/test_codecmaps_cn.py2600n/a
Lib/test/test_codecmaps_hk.py1500n/a
Lib/test/test_codecmaps_jp.py6000n/a
Lib/test/test_codecmaps_kr.py3700n/a
Lib/test/test_codecmaps_tw.py2700n/a
Lib/test/test_codecs.py325400n/a
Lib/test/test_codeop.py29900n/a
Lib/test/test_collections.py191600n/a
Lib/test/test_colorsys.py10000n/a
Lib/test/test_compare.py12400n/a
Lib/test/test_compile.py71300n/a
Lib/test/test_compileall.py54700n/a
Lib/test/test_complex.py66500n/a
Lib/test/test_concurrent_futures.py76400n/a
Lib/test/test_configparser.py208500n/a
Lib/test/test_contains.py11400n/a
Lib/test/test_contextlib.py95700n/a
Lib/test/test_copy.py88800n/a
Lib/test/test_copyreg.py11600n/a
Lib/test/test_coroutines.py209700n/a
Lib/test/test_cprofile.py9800n/a
Lib/test/test_crashers.py3700n/a
Lib/test/test_crypt.py3300n/a
Lib/test/test_csv.py117500n/a
Lib/test/test_ctypes.py900n/a
Lib/test/test_curses.py50500n/a
Lib/test/test_datetime.py5400n/a
Lib/test/test_dbm.py19200n/a
Lib/test/test_dbm_dumb.py29900n/a
Lib/test/test_dbm_gnu.py9700n/a
Lib/test/test_dbm_ndbm.py5200n/a
Lib/test/test_decimal.py570200n/a
Lib/test/test_decorators.py30400n/a
Lib/test/test_defaultdict.py18700n/a
Lib/test/test_deque.py105900n/a
Lib/test/test_descr.py545200n/a
Lib/test/test_descrtut.py48600n/a
Lib/test/test_devpoll.py14500n/a
Lib/test/test_dict.py113200n/a
Lib/test/test_dict_version.py18600n/a
Lib/test/test_dictcomps.py8600n/a
Lib/test/test_dictviews.py27200n/a
Lib/test/test_difflib.py47800n/a
Lib/test/test_dis.py95900n/a
Lib/test/test_distutils.py1800n/a
Lib/test/test_doctest.py296200n/a
Lib/test/test_doctest2.py12300n/a
Lib/test/test_docxmlrpc.py19800n/a
Lib/test/test_dtrace.py17800n/a
Lib/test/test_dummy_thread.py25600n/a
Lib/test/test_dummy_threading.py6000n/a
Lib/test/test_dynamic.py13800n/a
Lib/test/test_dynamicclassattribute.py30000n/a
Lib/test/test_eintr.py2200n/a
Lib/test/test_ensurepip.py29500n/a
Lib/test/test_enum.py260200n/a
Lib/test/test_enumerate.py26900n/a
Lib/test/test_eof.py2800n/a
Lib/test/test_epoll.py25700n/a
Lib/test/test_errno.py3500n/a
Lib/test/test_exception_hierarchy.py20400n/a
Lib/test/test_exception_variations.py17600n/a
Lib/test/test_exceptions.py113100n/a
Lib/test/test_extcall.py44900n/a
Lib/test/test_faulthandler.py76000n/a
Lib/test/test_fcntl.py15200n/a
Lib/test/test_file.py32900n/a
Lib/test/test_file_eintr.py25200n/a
Lib/test/test_filecmp.py21700n/a
Lib/test/test_fileinput.py101500n/a
Lib/test/test_fileio.py58900n/a
Lib/test/test_finalization.py51900n/a
Lib/test/test_float.py140400n/a
Lib/test/test_flufl.py2200n/a
Lib/test/test_fnmatch.py8200n/a
Lib/test/test_fork1.py11200n/a
Lib/test/test_format.py49000n/a
Lib/test/test_fractions.py63500n/a
Lib/test/test_frame.py16300n/a
Lib/test/test_fstring.py76000n/a
Lib/test/test_ftplib.py107600n/a
Lib/test/test_funcattrs.py37700n/a
Lib/test/test_functools.py209300n/a
Lib/test/test_future.py10800n/a
Lib/test/test_future3.py2600n/a
Lib/test/test_future4.py600n/a
Lib/test/test_future5.py2100n/a
Lib/test/test_gc.py103100n/a
Lib/test/test_gdb.py93600n/a
Lib/test/test_generator_stop.py3400n/a
Lib/test/test_generators.py220300n/a
Lib/test/test_genericpath.py53400n/a
Lib/test/test_genexps.py28500n/a
Lib/test/test_getargs2.py95200n/a
Lib/test/test_getopt.py18400n/a
Lib/test/test_getpass.py16300n/a
Lib/test/test_gettext.py65600n/a
Lib/test/test_glob.py31700n/a
Lib/test/test_global.py6100n/a
Lib/test/test_grammar.py141700n/a
Lib/test/test_grp.py10600n/a
Lib/test/test_gzip.py64800n/a
Lib/test/test_hash.py34600n/a
Lib/test/test_hashlib.py91800n/a
Lib/test/test_heapq.py42700n/a
Lib/test/test_hmac.py49600n/a
Lib/test/test_html.py10300n/a
Lib/test/test_htmlparser.py77800n/a
Lib/test/test_http_cookiejar.py177200n/a
Lib/test/test_http_cookies.py46400n/a
Lib/test/test_httplib.py190300n/a
Lib/test/test_httpservers.py106800n/a
Lib/test/test_idle.py2300n/a
Lib/test/test_imaplib.py100200n/a
Lib/test/test_imghdr.py14000n/a
Lib/test/test_imp.py39600n/a
Lib/test/test_index.py27500n/a
Lib/test/test_inspect.py364000n/a
Lib/test/test_int.py51000n/a
Lib/test/test_int_literal.py14300n/a
Lib/test/test_io.py399500n/a
Lib/test/test_ioctl.py9100n/a
Lib/test/test_ipaddress.py195100n/a
Lib/test/test_isinstance.py28000n/a
Lib/test/test_iter.py101600n/a
Lib/test/test_iterlen.py22800n/a
Lib/test/test_itertools.py230800n/a
Lib/test/test_keyword.py13800n/a
Lib/test/test_keywordonlyarg.py17700n/a
Lib/test/test_kqueue.py23900n/a
Lib/test/test_largefile.py18000n/a
Lib/test/test_lib2to3.py500n/a
Lib/test/test_linecache.py24200n/a
Lib/test/test_list.py15500n/a
Lib/test/test_listcomps.py14800n/a
Lib/test/test_locale.py58200n/a
Lib/test/test_logging.py439400n/a
Lib/test/test_long.py132200n/a
Lib/test/test_longexp.py1000n/a
Lib/test/test_lzma.py176400n/a
Lib/test/test_macpath.py14900n/a
Lib/test/test_mailbox.py228800n/a
Lib/test/test_mailcap.py23900n/a
Lib/test/test_marshal.py53300n/a
Lib/test/test_math.py142200n/a
Lib/test/test_memoryio.py84000n/a
Lib/test/test_memoryview.py53700n/a
Lib/test/test_metaclass.py26500n/a
Lib/test/test_mimetypes.py11100n/a
Lib/test/test_minidom.py157400n/a
Lib/test/test_mmap.py80300n/a
Lib/test/test_module.py24400n/a
Lib/test/test_modulefinder.py33700n/a
Lib/test/test_msilib.py4200n/a
Lib/test/test_multibytecodec.py27000n/a
Lib/test/test_multiprocessing_fork.py1300n/a
Lib/test/test_multiprocessing_forkserver.py1200n/a
Lib/test/test_multiprocessing_main_handling.py29000n/a
Lib/test/test_multiprocessing_spawn.py1200n/a
Lib/test/test_netrc.py13000n/a
Lib/test/test_nis.py3900n/a
Lib/test/test_nntplib.py157500n/a
Lib/test/test_normalization.py10000n/a
Lib/test/test_ntpath.py51600n/a
Lib/test/test_numeric_tower.py20200n/a
Lib/test/test_opcodes.py13500n/a
Lib/test/test_openpty.py2100n/a
Lib/test/test_operator.py60900n/a
Lib/test/test_optparse.py166400n/a
Lib/test/test_ordered_dict.py78700n/a
Lib/test/test_os.py342300n/a
Lib/test/test_ossaudiodev.py20200n/a
Lib/test/test_osx_env.py3400n/a
Lib/test/test_parser.py82400n/a
Lib/test/test_pathlib.py221300n/a
Lib/test/test_pdb.py112400n/a
Lib/test/test_peepholer.py32200n/a
Lib/test/test_pickle.py44500n/a
Lib/test/test_pickletools.py10000n/a
Lib/test/test_pipes.py20300n/a
Lib/test/test_pkg.py29500n/a
Lib/test/test_pkgimport.py8000n/a
Lib/test/test_pkgutil.py49100n/a
Lib/test/test_platform.py37000n/a
Lib/test/test_plistlib.py54700n/a
Lib/test/test_poll.py21600n/a
Lib/test/test_popen.py6500n/a
Lib/test/test_poplib.py51500n/a
Lib/test/test_posix.py126700n/a
Lib/test/test_posixpath.py68000n/a
Lib/test/test_pow.py12300n/a
Lib/test/test_pprint.py101200n/a
Lib/test/test_print.py13200n/a
Lib/test/test_profile.py18700n/a
Lib/test/test_property.py27200n/a
Lib/test/test_pstats.py3800n/a
Lib/test/test_pty.py29900n/a
Lib/test/test_pulldom.py34200n/a
Lib/test/test_pwd.py12500n/a
Lib/test/test_py_compile.py12700n/a
Lib/test/test_pyclbr.py17600n/a
Lib/test/test_pydoc.py110700n/a
Lib/test/test_pyexpat.py73300n/a
Lib/test/test_queue.py35800n/a
Lib/test/test_quopri.py21000n/a
Lib/test/test_raise.py41800n/a
Lib/test/test_random.py89200n/a
Lib/test/test_range.py65900n/a
Lib/test/test_re.py203000n/a
Lib/test/test_readline.py26500n/a
Lib/test/test_regrtest.py82500n/a
Lib/test/test_reprlib.py40500n/a
Lib/test/test_resource.py18000n/a
Lib/test/test_richcmp.py35500n/a
Lib/test/test_rlcompleter.py14100n/a
Lib/test/test_robotparser.py33200n/a
Lib/test/test_runpy.py74900n/a
Lib/test/test_sax.py126100n/a
Lib/test/test_sched.py20400n/a
Lib/test/test_scope.py76100n/a
Lib/test/test_script_helper.py11000n/a
Lib/test/test_secrets.py12400n/a
Lib/test/test_select.py8200n/a
Lib/test/test_selectors.py52600n/a
Lib/test/test_set.py190200n/a
Lib/test/test_setcomps.py15100n/a
Lib/test/test_shelve.py22800n/a
Lib/test/test_shlex.py31800n/a
Lib/test/test_shutil.py191900n/a
Lib/test/test_signal.py94900n/a
Lib/test/test_site.py58200n/a
Lib/test/test_slice.py25500n/a
Lib/test/test_smtpd.py101300n/a
Lib/test/test_smtplib.py129000n/a
Lib/test/test_smtpnet.py8300n/a
Lib/test/test_sndhdr.py3700n/a
Lib/test/test_socket.py564500n/a
Lib/test/test_socketserver.py49300n/a
Lib/test/test_sort.py26500n/a
Lib/test/test_source_encoding.py22500n/a
Lib/test/test_spwd.py7500n/a
Lib/test/test_sqlite.py2400n/a
Lib/test/test_ssl.py363600n/a
Lib/test/test_startfile.py3400n/a
Lib/test/test_stat.py23200n/a
Lib/test/test_statistics.py199200n/a
Lib/test/test_strftime.py20400n/a
Lib/test/test_string.py43200n/a
Lib/test/test_string_literals.py24900n/a
Lib/test/test_stringprep.py9200n/a
Lib/test/test_strptime.py67300n/a
Lib/test/test_strtod.py43300n/a
Lib/test/test_struct.py75600n/a
Lib/test/test_structmembers.py14400n/a
Lib/test/test_structseq.py12600n/a
Lib/test/test_subclassinit.py28300n/a
Lib/test/test_subprocess.py282700n/a
Lib/test/test_sunau.py12100n/a
Lib/test/test_sundry.py5700n/a
Lib/test/test_super.py34600n/a
Lib/test/test_support.py39700n/a
Lib/test/test_symbol.py5400n/a
Lib/test/test_symtable.py19300n/a
Lib/test/test_syntax.py65700n/a
Lib/test/test_sys.py123300n/a
Lib/test/test_sys_setprofile.py37600n/a
Lib/test/test_sys_settrace.py85400n/a
Lib/test/test_sysconfig.py44100n/a
Lib/test/test_syslog.py4000n/a
Lib/test/test_tarfile.py253200n/a
Lib/test/test_tcl.py70300n/a
Lib/test/test_telnetlib.py40100n/a
Lib/test/test_tempfile.py145300n/a
Lib/test/test_textwrap.py98100n/a
Lib/test/test_thread.py25600n/a
Lib/test/test_threaded_import.py25200n/a
Lib/test/test_threadedtempfile.py6200n/a
Lib/test/test_threading.py112800n/a
Lib/test/test_threading_local.py22000n/a
Lib/test/test_threadsignals.py22700n/a
Lib/test/test_time.py96400n/a
Lib/test/test_timeit.py39200n/a
Lib/test/test_timeout.py30300n/a
Lib/test/test_tix.py3200n/a
Lib/test/test_tk.py1500n/a
Lib/test/test_tokenize.py158400n/a
Lib/test/test_trace.py39100n/a
Lib/test/test_traceback.py106400n/a
Lib/test/test_tracemalloc.py99300n/a
Lib/test/test_ttk_guionly.py3400n/a
Lib/test/test_ttk_textonly.py1300n/a
Lib/test/test_tuple.py22100n/a
Lib/test/test_turtle.py43600n/a
Lib/test/test_typechecks.py7100n/a
Lib/test/test_types.py154400n/a
Lib/test/test_typing.py220400n/a
Lib/test/test_ucn.py23700n/a
Lib/test/test_unary.py5300n/a
Lib/test/test_unicode.py289800n/a
Lib/test/test_unicode_file.py14000n/a
Lib/test/test_unicode_file_functions.py19500n/a
Lib/test/test_unicode_identifiers.py3000n/a
Lib/test/test_unicodedata.py31600n/a
Lib/test/test_unittest.py1600n/a
Lib/test/test_univnewlines.py12300n/a
Lib/test/test_unpack.py15100n/a
Lib/test/test_unpack_ex.py36500n/a
Lib/test/test_urllib.py156800n/a
Lib/test/test_urllib2.py192300n/a
Lib/test/test_urllib2_localnet.py67000n/a
Lib/test/test_urllib2net.py32900n/a
Lib/test/test_urllib_response.py5900n/a
Lib/test/test_urllibnet.py21600n/a
Lib/test/test_urlparse.py109500n/a
Lib/test/test_userdict.py22000n/a
Lib/test/test_userlist.py6300n/a
Lib/test/test_userstring.py4400n/a
Lib/test/test_utf8source.py4300n/a
Lib/test/test_uu.py26000n/a
Lib/test/test_uuid.py51300n/a
Lib/test/test_venv.py43200n/a
Lib/test/test_wait3.py3800n/a
Lib/test/test_wait4.py3900n/a
Lib/test/test_wave.py11300n/a
Lib/test/test_weakref.py195200n/a
Lib/test/test_weakset.py43900n/a
Lib/test/test_webbrowser.py21700n/a
Lib/test/test_winconsoleio.py19100n/a
Lib/test/test_winreg.py49800n/a
Lib/test/test_winsound.py14600n/a
Lib/test/test_with.py74600n/a
Lib/test/test_wsgiref.py78500n/a
Lib/test/test_xdrlib.py7700n/a
Lib/test/test_xml_dom_minicompat.py13800n/a
Lib/test/test_xml_etree.py299600n/a
Lib/test/test_xml_etree_c.py13600n/a
Lib/test/test_xmlrpc.py131900n/a
Lib/test/test_xmlrpc_net.py3000n/a
Lib/test/test_yield_from.py104900n/a
Lib/test/test_zipapp.py34900n/a
Lib/test/test_zipfile.py211600n/a
Lib/test/test_zipfile64.py15500n/a
Lib/test/test_zipimport.py74200n/a
Lib/test/test_zipimport_support.py24400n/a
Lib/test/test_zlib.py89800n/a
Lib/test/testcodec.py4800n/a
Lib/test/tf_inherit_check.py2700n/a
Lib/test/threaded_import_hangers.py4500n/a
Lib/test/time_hashlib.py8800n/a
Lib/test/win_console_handler.py4900n/a
Lib/test/xmltests.py2100n/a
Lib/test/crashers/bogus_code_obj.py1900n/a
Lib/test/crashers/gc_inspection.py3200n/a
Lib/test/crashers/infinite_loop_re.py1600n/a
Lib/test/crashers/mutation_inside_cyclegc.py3100n/a
Lib/test/crashers/recursive_call.py1500n/a
Lib/test/crashers/trace_at_recursion_limit.py2700n/a
Lib/test/crashers/underlying_dict.py2000n/a
Lib/test/dtracedata/call_stack.py3000n/a
Lib/test/dtracedata/gc.py1300n/a
Lib/test/dtracedata/instance.py2400n/a
Lib/test/dtracedata/line.py1700n/a
Lib/test/eintrdata/eintr_tester.py49400n/a
Lib/test/encoded_modules/__init__.py2300n/a
Lib/test/encoded_modules/module_iso_8859_1.py500n/a
Lib/test/encoded_modules/module_koi8_r.py300n/a
Lib/test/leakers/__init__.py000n/a
Lib/test/leakers/test_ctypes.py1500n/a
Lib/test/leakers/test_selftype.py1300n/a
Lib/test/libregrtest/__init__.py500n/a
Lib/test/libregrtest/cmdline.py34700n/a
Lib/test/libregrtest/main.py52700n/a
Lib/test/libregrtest/refleak.py26900n/a
Lib/test/libregrtest/runtest.py24500n/a
Lib/test/libregrtest/runtest_mp.py24400n/a
Lib/test/libregrtest/save_env.py28500n/a
Lib/test/libregrtest/setup.py12100n/a
Lib/test/subprocessdata/fd_status.py3400n/a
Lib/test/subprocessdata/input_reader.py700n/a
Lib/test/subprocessdata/qcat.py700n/a
Lib/test/subprocessdata/qgrep.py1000n/a
Lib/test/subprocessdata/sigchild_ignore.py1500n/a
Lib/test/support/__init__.py259000n/a
Lib/test/support/script_helper.py25600n/a
Lib/test/test_asyncio/__init__.py1000n/a
Lib/test/test_asyncio/__main__.py400n/a
Lib/test/test_asyncio/echo.py800n/a
Lib/test/test_asyncio/echo2.py600n/a
Lib/test/test_asyncio/echo3.py1100n/a
Lib/test/test_asyncio/test_base_events.py176100n/a
Lib/test/test_asyncio/test_events.py276000n/a
Lib/test/test_asyncio/test_futures.py59000n/a
Lib/test/test_asyncio/test_locks.py92100n/a
Lib/test/test_asyncio/test_pep492.py23200n/a
Lib/test/test_asyncio/test_proactor_events.py59400n/a
Lib/test/test_asyncio/test_queues.py62600n/a
Lib/test/test_asyncio/test_selector_events.py179300n/a
Lib/test/test_asyncio/test_sslproto.py9900n/a
Lib/test/test_asyncio/test_streams.py85000n/a
Lib/test/test_asyncio/test_subprocess.py50100n/a
Lib/test/test_asyncio/test_tasks.py252800n/a
Lib/test/test_asyncio/test_transports.py9100n/a
Lib/test/test_asyncio/test_unix_events.py162000n/a
Lib/test/test_asyncio/test_windows_events.py16200n/a
Lib/test/test_asyncio/test_windows_utils.py18200n/a
Lib/test/test_email/__init__.py16600n/a
Lib/test/test_email/__main__.py400n/a
Lib/test/test_email/test__encoded_words.py19200n/a
Lib/test/test_email/test__header_value_parser.py271500n/a
Lib/test/test_email/test_asian_codecs.py8100n/a
Lib/test/test_email/test_contentmanager.py79600n/a
Lib/test/test_email/test_defect_handling.py32000n/a
Lib/test/test_email/test_email.py540200n/a
Lib/test/test_email/test_generator.py24300n/a
Lib/test/test_email/test_headerregistry.py159600n/a
Lib/test/test_email/test_inversion.py7000n/a
Lib/test/test_email/test_message.py80300n/a
Lib/test/test_email/test_parser.py11000n/a
Lib/test/test_email/test_pickleable.py7600n/a
Lib/test/test_email/test_policy.py34600n/a
Lib/test/test_email/test_utils.py16300n/a
Lib/test/test_email/torture_test.py13300n/a
Lib/test/test_import/__init__.py114300n/a
Lib/test/test_import/__main__.py300n/a
Lib/test/test_import/data/circular_imports/basic.py200n/a
Lib/test/test_import/data/circular_imports/basic2.py100n/a
Lib/test/test_import/data/circular_imports/indirect.py100n/a
Lib/test/test_import/data/circular_imports/rebinding.py300n/a
Lib/test/test_import/data/circular_imports/rebinding2.py300n/a
Lib/test/test_import/data/circular_imports/subpackage.py200n/a
Lib/test/test_import/data/circular_imports/util.py200n/a
Lib/test/test_import/data/circular_imports/subpkg/subpackage2.py200n/a
Lib/test/test_import/data/circular_imports/subpkg/util.py200n/a
Lib/test/test_importlib/__init__.py500n/a
Lib/test/test_importlib/__main__.py400n/a
Lib/test/test_importlib/abc.py9300n/a
Lib/test/test_importlib/test_abc.py95100n/a
Lib/test/test_importlib/test_api.py44900n/a
Lib/test/test_importlib/test_lazy.py14500n/a
Lib/test/test_importlib/test_locks.py17500n/a
Lib/test/test_importlib/test_namespace_pkgs.py32100n/a
Lib/test/test_importlib/test_spec.py81900n/a
Lib/test/test_importlib/test_util.py76100n/a
Lib/test/test_importlib/test_windows.py10900n/a
Lib/test/test_importlib/util.py38800n/a
Lib/test/test_importlib/builtin/__init__.py500n/a
Lib/test/test_importlib/builtin/__main__.py400n/a
Lib/test/test_importlib/builtin/test_finder.py9000n/a
Lib/test/test_importlib/builtin/test_loader.py10800n/a
Lib/test/test_importlib/extension/__init__.py500n/a
Lib/test/test_importlib/extension/__main__.py400n/a
Lib/test/test_importlib/extension/test_case_sensitivity.py4600n/a
Lib/test/test_importlib/extension/test_finder.py4400n/a
Lib/test/test_importlib/extension/test_loader.py27700n/a
Lib/test/test_importlib/extension/test_path_hook.py3100n/a
Lib/test/test_importlib/frozen/__init__.py500n/a
Lib/test/test_importlib/frozen/__main__.py400n/a
Lib/test/test_importlib/frozen/test_finder.py8400n/a
Lib/test/test_importlib/frozen/test_loader.py22500n/a
Lib/test/test_importlib/import_/__init__.py500n/a
Lib/test/test_importlib/import_/__main__.py400n/a
Lib/test/test_importlib/import_/test___loader__.py7500n/a
Lib/test/test_importlib/import_/test___package__.py16300n/a
Lib/test/test_importlib/import_/test_api.py10500n/a
Lib/test/test_importlib/import_/test_caching.py9300n/a
Lib/test/test_importlib/import_/test_fromlist.py13200n/a
Lib/test/test_importlib/import_/test_meta_path.py12500n/a
Lib/test/test_importlib/import_/test_packages.py11000n/a
Lib/test/test_importlib/import_/test_path.py25700n/a
Lib/test/test_importlib/import_/test_relative_imports.py23200n/a
Lib/test/test_importlib/namespace_pkgs/both_portions/foo/one.py100n/a
Lib/test/test_importlib/namespace_pkgs/both_portions/foo/two.py100n/a
Lib/test/test_importlib/namespace_pkgs/module_and_namespace_package/a_test.py100n/a
Lib/test/test_importlib/namespace_pkgs/not_a_namespace_pkg/foo/__init__.py000n/a
Lib/test/test_importlib/namespace_pkgs/not_a_namespace_pkg/foo/one.py100n/a
Lib/test/test_importlib/namespace_pkgs/portion1/foo/one.py100n/a
Lib/test/test_importlib/namespace_pkgs/portion2/foo/two.py100n/a
Lib/test/test_importlib/namespace_pkgs/project1/parent/child/one.py100n/a
Lib/test/test_importlib/namespace_pkgs/project2/parent/child/two.py100n/a
Lib/test/test_importlib/namespace_pkgs/project3/parent/child/three.py100n/a
Lib/test/test_importlib/source/__init__.py500n/a
Lib/test/test_importlib/source/__main__.py400n/a
Lib/test/test_importlib/source/test_case_sensitivity.py8500n/a
Lib/test/test_importlib/source/test_file_loader.py60200n/a
Lib/test/test_importlib/source/test_finder.py23600n/a
Lib/test/test_importlib/source/test_path_hook.py4100n/a
Lib/test/test_importlib/source/test_source_encoding.py17500n/a
Lib/test/test_json/__init__.py5600n/a
Lib/test/test_json/__main__.py400n/a
Lib/test/test_json/test_decode.py9700n/a
Lib/test/test_json/test_default.py1200n/a
Lib/test/test_json/test_dump.py6800n/a
Lib/test/test_json/test_encode_basestring_ascii.py4800n/a
Lib/test/test_json/test_enum.py12000n/a
Lib/test/test_json/test_fail.py21600n/a
Lib/test/test_json/test_float.py3300n/a
Lib/test/test_json/test_indent.py6700n/a
Lib/test/test_json/test_pass1.py7500n/a
Lib/test/test_json/test_pass2.py1800n/a
Lib/test/test_json/test_pass3.py2400n/a
Lib/test/test_json/test_recursion.py10000n/a
Lib/test/test_json/test_scanstring.py14100n/a
Lib/test/test_json/test_separators.py5000n/a
Lib/test/test_json/test_speedups.py2400n/a
Lib/test/test_json/test_tool.py10800n/a
Lib/test/test_json/test_unicode.py9800n/a
Lib/test/test_tools/__init__.py2400n/a
Lib/test/test_tools/__main__.py400n/a
Lib/test/test_tools/test_fixcid.py9200n/a
Lib/test/test_tools/test_gprof2html.py3500n/a
Lib/test/test_tools/test_i18n.py7200n/a
Lib/test/test_tools/test_md5sum.py7600n/a
Lib/test/test_tools/test_pdeps.py3200n/a
Lib/test/test_tools/test_pindent.py33900n/a
Lib/test/test_tools/test_reindent.py2800n/a
Lib/test/test_tools/test_sundry.py5300n/a
Lib/test/test_tools/test_unparse.py30200n/a
Lib/test/test_warnings/__init__.py113900n/a
Lib/test/test_warnings/__main__.py300n/a
Lib/test/test_warnings/data/import_warning.py300n/a
Lib/test/test_warnings/data/stacklevel.py900n/a
Lib/test/tracedmodules/__init__.py400n/a
Lib/test/tracedmodules/testmod.py900n/a
Lib/tkinter/__init__.py400200n/a
Lib/tkinter/__main__.py700n/a
Lib/tkinter/colorchooser.py7200n/a
Lib/tkinter/commondialog.py5500n/a
Lib/tkinter/constants.py11000n/a
Lib/tkinter/dialog.py4600n/a
Lib/tkinter/dnd.py32100n/a
Lib/tkinter/filedialog.py47900n/a
Lib/tkinter/font.py23200n/a
Lib/tkinter/messagebox.py13400n/a
Lib/tkinter/scrolledtext.py5400n/a
Lib/tkinter/simpledialog.py42300n/a
Lib/tkinter/tix.py194600n/a
Lib/tkinter/ttk.py165000n/a
Lib/tkinter/test/__init__.py000n/a
Lib/tkinter/test/runtktests.py6900n/a
Lib/tkinter/test/support.py10500n/a
Lib/tkinter/test/widget_tests.py54800n/a
Lib/tkinter/test/test_tkinter/__init__.py000n/a
Lib/tkinter/test/test_tkinter/test_font.py9600n/a
Lib/tkinter/test/test_tkinter/test_geometry_managers.py90600n/a
Lib/tkinter/test/test_tkinter/test_images.py32700n/a
Lib/tkinter/test/test_tkinter/test_loadtk.py4600n/a
Lib/tkinter/test/test_tkinter/test_misc.py5500n/a
Lib/tkinter/test/test_tkinter/test_text.py4700n/a
Lib/tkinter/test/test_tkinter/test_variables.py31000n/a
Lib/tkinter/test/test_tkinter/test_widgets.py120400n/a
Lib/tkinter/test/test_ttk/__init__.py000n/a
Lib/tkinter/test/test_ttk/test_extensions.py29800n/a
Lib/tkinter/test/test_ttk/test_functions.py46100n/a
Lib/tkinter/test/test_ttk/test_style.py9200n/a
Lib/tkinter/test/test_ttk/test_widgets.py170700n/a
Lib/turtledemo/__init__.py1400n/a
Lib/turtledemo/__main__.py38600n/a
Lib/turtledemo/bytedesign.py16100n/a
Lib/turtledemo/chaos.py5900n/a
Lib/turtledemo/clock.py13200n/a
Lib/turtledemo/colormixer.py5800n/a
Lib/turtledemo/forest.py10800n/a
Lib/turtledemo/fractalcurves.py13800n/a
Lib/turtledemo/lindenmayer.py11900n/a
Lib/turtledemo/minimal_hanoi.py7900n/a
Lib/turtledemo/nim.py22600n/a
Lib/turtledemo/paint.py5400n/a
Lib/turtledemo/peace.py6100n/a
Lib/turtledemo/penrose.py18100n/a
Lib/turtledemo/planet_and_moon.py11100n/a
Lib/turtledemo/round_dance.py8600n/a
Lib/turtledemo/sorting_animate.py20400n/a
Lib/turtledemo/tree.py6300n/a
Lib/turtledemo/two_canvases.py5400n/a
Lib/turtledemo/wikipedia.py6500n/a
Lib/turtledemo/yinyang.py4900n/a
Lib/unittest/__init__.py7800n/a
Lib/unittest/__main__.py1800n/a
Lib/unittest/case.py142000n/a
Lib/unittest/loader.py50800n/a
Lib/unittest/main.py25900n/a
Lib/unittest/mock.py240300n/a
Lib/unittest/result.py21600n/a
Lib/unittest/runner.py22100n/a
Lib/unittest/signals.py7100n/a
Lib/unittest/suite.py32100n/a
Lib/unittest/util.py17700n/a
Lib/unittest/test/__init__.py2200n/a
Lib/unittest/test/__main__.py1800n/a
Lib/unittest/test/_test_warnings.py7300n/a
Lib/unittest/test/dummy.py100n/a
Lib/unittest/test/support.py13800n/a
Lib/unittest/test/test_assertions.py41100n/a
Lib/unittest/test/test_break.py29100n/a
Lib/unittest/test/test_case.py182000n/a
Lib/unittest/test/test_discovery.py86600n/a
Lib/unittest/test/test_functiontestcase.py14800n/a
Lib/unittest/test/test_loader.py152900n/a
Lib/unittest/test/test_program.py41400n/a
Lib/unittest/test/test_result.py69500n/a
Lib/unittest/test/test_runner.py35300n/a
Lib/unittest/test/test_setups.py50700n/a
Lib/unittest/test/test_skipping.py26000n/a
Lib/unittest/test/test_suite.py44700n/a
Lib/unittest/test/testmock/__init__.py1700n/a
Lib/unittest/test/testmock/__main__.py1800n/a
Lib/unittest/test/testmock/support.py2100n/a
Lib/unittest/test/testmock/testcallable.py15100n/a
Lib/unittest/test/testmock/testhelpers.py94000n/a
Lib/unittest/test/testmock/testmagicmethods.py46800n/a
Lib/unittest/test/testmock/testmock.py156900n/a
Lib/unittest/test/testmock/testpatch.py185300n/a
Lib/unittest/test/testmock/testsentinel.py4100n/a
Lib/unittest/test/testmock/testwith.py30100n/a
Lib/urllib/__init__.py000n/a
Lib/urllib/error.py8100n/a
Lib/urllib/parse.py100900n/a
Lib/urllib/request.py274300n/a
Lib/urllib/response.py8000n/a
Lib/urllib/robotparser.py25100n/a
Lib/venv/__init__.py42500n/a
Lib/venv/__main__.py1000n/a
Lib/wsgiref/__init__.py2300n/a
Lib/wsgiref/handlers.py55700n/a
Lib/wsgiref/headers.py18400n/a
Lib/wsgiref/simple_server.py16400n/a
Lib/wsgiref/util.py16500n/a
Lib/wsgiref/validate.py44300n/a
Lib/xml/__init__.py2000n/a
Lib/xml/dom/NodeFilter.py2700n/a
Lib/xml/dom/__init__.py14000n/a
Lib/xml/dom/domreg.py9700n/a
Lib/xml/dom/expatbuilder.py96500n/a
Lib/xml/dom/minicompat.py10900n/a
Lib/xml/dom/minidom.py198100n/a
Lib/xml/dom/pulldom.py34200n/a
Lib/xml/dom/xmlbuilder.py41000n/a
Lib/xml/etree/ElementInclude.py14300n/a
Lib/xml/etree/ElementPath.py31400n/a
Lib/xml/etree/ElementTree.py165600n/a
Lib/xml/etree/__init__.py3300n/a
Lib/xml/etree/cElementTree.py300n/a
Lib/xml/parsers/__init__.py800n/a
Lib/xml/parsers/expat.py800n/a
Lib/xml/sax/__init__.py10700n/a
Lib/xml/sax/_exceptions.py13100n/a
Lib/xml/sax/expatreader.py43500n/a
Lib/xml/sax/handler.py34200n/a
Lib/xml/sax/saxutils.py36800n/a
Lib/xml/sax/xmlreader.py38000n/a
Lib/xmlrpc/__init__.py100n/a
Lib/xmlrpc/client.py151800n/a
Lib/xmlrpc/server.py98500n/a
Mac/Extras.install.py5400n/a
Mac/BuildScript/build-installer.py164600n/a
Mac/IDLE/IDLE.app/Contents/Resources/idlemain.py7300n/a
Mac/Tools/plistlib_generate_testdata.py10300n/a
Mac/Tools/pythonw.c22600n/a
Misc/coverity_model.c18700n/a
Modules/_asynciomodule.c247000n/a
Modules/_bisectmodule.c25600n/a
Modules/_bz2module.c80200n/a
Modules/_codecsmodule.c113800n/a
Modules/_collectionsmodule.c243400n/a
Modules/_cryptmodule.c6500n/a
Modules/_csv.c169100n/a
Modules/_curses_panel.c53000n/a
Modules/_cursesmodule.c346800n/a
Modules/_datetimemodule.c605800n/a
Modules/_dbmmodule.c49900n/a
Modules/_elementtree.c399000n/a
Modules/_functoolsmodule.c126700n/a
Modules/_gdbmmodule.c66000n/a
Modules/_hashopenssl.c103900n/a
Modules/_heapqmodule.c64700n/a
Modules/_json.c197700n/a
Modules/_localemodule.c67300n/a
Modules/_lsprof.c88800n/a
Modules/_lzmamodule.c152500n/a
Modules/_math.c26600n/a
Modules/_opcode.c7800n/a
Modules/_operator.c175700n/a
Modules/_pickle.c736900n/a
Modules/_posixsubprocess.c79800n/a
Modules/_randommodule.c54100n/a
Modules/_scproxy.c25600n/a
Modules/_sre.c291000n/a
Modules/_ssl.c548100n/a
Modules/_stat.c59900n/a
Modules/_struct.c236700n/a
Modules/_testbuffer.c289500n/a
Modules/_testcapimodule.c465000n/a
Modules/_testimportmultiple.c5700n/a
Modules/_testmultiphase.c62400n/a
Modules/_threadmodule.c141000n/a
Modules/_tkinter.c365300n/a
Modules/_tracemalloc.c184000n/a
Modules/_weakref.c17400n/a
Modules/_winapi.c158000n/a
Modules/arraymodule.c300700n/a
Modules/atexitmodule.c34600n/a
Modules/audioop.c190500n/a
Modules/binascii.c158600n/a
Modules/cmathmodule.c141300n/a
Modules/errnomodule.c93500n/a
Modules/faulthandler.c138000n/a
Modules/fcntlmodule.c64600n/a
Modules/fpectlmodule.c27500n/a
Modules/fpetestmodule.c19900n/a
Modules/gcmodule.c182600n/a
Modules/getaddrinfo.c63800n/a
Modules/getbuildinfo.c6700n/a
Modules/getnameinfo.c21400n/a
Modules/getpath.c87900n/a
Modules/grpmodule.c25500n/a
Modules/hashtable.c52400n/a
Modules/itertoolsmodule.c467600n/a
Modules/main.c85100n/a
Modules/mathmodule.c229200n/a
Modules/md5module.c58400n/a
Modules/mmapmodule.c149600n/a
Modules/nismodule.c46700n/a
Modules/ossaudiodev.c131200n/a
Modules/overlapped.c134600n/a
Modules/parsermodule.c120000n/a
Modules/posixmodule.c1312200n/a
Modules/pwdmodule.c24600n/a
Modules/pyexpat.c198200n/a
Modules/readline.c143000n/a
Modules/resource.c44800n/a
Modules/rotatingtree.c12100n/a
Modules/selectmodule.c260800n/a
Modules/sha1module.c56100n/a
Modules/sha256module.c72900n/a
Modules/sha512module.c79300n/a
Modules/signalmodule.c163900n/a
Modules/socketmodule.c778800n/a
Modules/spwdmodule.c22900n/a
Modules/symtablemodule.c11300n/a
Modules/syslogmodule.c34000n/a
Modules/termios.c96600n/a
Modules/timemodule.c149400n/a
Modules/tkappinit.c16600n/a
Modules/unicodedata.c137200n/a
Modules/xxlimited.c30500n/a
Modules/xxmodule.c40000n/a
Modules/xxsubtype.c31400n/a
Modules/zipimport.c158500n/a
Modules/zlibmodule.c140200n/a
Modules/config.c11400n/a
Modules/_blake2/blake2b2s.py4900n/a
Modules/_blake2/blake2b_impl.c45900n/a
Modules/_blake2/blake2module.c10500n/a
Modules/_blake2/blake2s_impl.c45900n/a
Modules/_blake2/impl/blake2b-ref.c42000n/a
Modules/_blake2/impl/blake2b.c45300n/a
Modules/_blake2/impl/blake2s-ref.c41100n/a
Modules/_blake2/impl/blake2s.c43500n/a
Modules/_ctypes/_ctypes.c550800n/a
Modules/_ctypes/_ctypes_test.c67200n/a
Modules/_ctypes/callbacks.c58900n/a
Modules/_ctypes/callproc.c180300n/a
Modules/_ctypes/cfield.c165500n/a
Modules/_ctypes/malloc_closure.c11100n/a
Modules/_ctypes/stgdict.c59300n/a
Modules/_ctypes/darwin/dlfcn_simple.c27200n/a
Modules/_ctypes/libffi_msvc/ffi.c50500n/a
Modules/_ctypes/libffi_msvc/prep_cif.c18500n/a
Modules/_ctypes/libffi_msvc/types.c10400n/a
Modules/_ctypes/libffi_msvc/win32.c16200n/a
Modules/_ctypes/libffi_osx/ffi.c22700n/a
Modules/_ctypes/libffi_osx/types.c11500n/a
Modules/_ctypes/libffi_osx/powerpc/ppc-ffi_darwin.c177600n/a
Modules/_ctypes/libffi_osx/x86/x86-ffi64.c73700n/a
Modules/_ctypes/libffi_osx/x86/x86-ffi_darwin.c43800n/a
Modules/_decimal/_decimal.c592200n/a
Modules/_decimal/libmpdec/basearith.c65700n/a
Modules/_decimal/libmpdec/constants.c13200n/a
Modules/_decimal/libmpdec/context.c28600n/a
Modules/_decimal/libmpdec/convolute.c17400n/a
Modules/_decimal/libmpdec/crt.c17900n/a
Modules/_decimal/libmpdec/difradix2.c17300n/a
Modules/_decimal/libmpdec/fnt.c8100n/a
Modules/_decimal/libmpdec/fourstep.c25700n/a
Modules/_decimal/libmpdec/io.c157700n/a
Modules/_decimal/libmpdec/memory.c29700n/a
Modules/_decimal/libmpdec/mpdecimal.c841100n/a
Modules/_decimal/libmpdec/numbertheory.c13200n/a
Modules/_decimal/libmpdec/sixstep.c21400n/a
Modules/_decimal/libmpdec/transpose.c27600n/a
Modules/_decimal/libmpdec/literature/fnt.py20800n/a
Modules/_decimal/tests/bench.py13300n/a
Modules/_decimal/tests/bignum.py4200n/a
Modules/_decimal/tests/deccheck.py110000n/a
Modules/_decimal/tests/formathelper.py34200n/a
Modules/_decimal/tests/randdec.py57500n/a
Modules/_decimal/tests/randfloat.py25000n/a
Modules/_io/_iomodule.c80400n/a
Modules/_io/bufferedio.c274100n/a
Modules/_io/bytesio.c118200n/a
Modules/_io/fileio.c122800n/a
Modules/_io/iobase.c102800n/a
Modules/_io/stringio.c108500n/a
Modules/_io/textio.c292100n/a
Modules/_io/winconsoleio.c118300n/a
Modules/_multiprocessing/multiprocessing.c21900n/a
Modules/_multiprocessing/semaphore.c67600n/a
Modules/_sha3/cleanup.py5000n/a
Modules/_sha3/sha3module.c75600n/a
Modules/_sha3/kcp/KeccakHash.c8200n/a
Modules/_sha3/kcp/KeccakP-1600-inplace32BI.c116200n/a
Modules/_sha3/kcp/KeccakP-1600-opt64.c47400n/a
Modules/_sha3/kcp/KeccakSponge.c9200n/a
Modules/_sqlite/cache.c35600n/a
Modules/_sqlite/connection.c172200n/a
Modules/_sqlite/cursor.c101700n/a
Modules/_sqlite/microprotocols.c14600n/a
Modules/_sqlite/module.c49300n/a
Modules/_sqlite/prepare_protocol.c8300n/a
Modules/_sqlite/row.c28000n/a
Modules/_sqlite/statement.c54200n/a
Modules/_sqlite/util.c15300n/a
Modules/cjkcodecs/_codecs_cn.c46300n/a
Modules/cjkcodecs/_codecs_hk.c19100n/a
Modules/cjkcodecs/_codecs_iso2022.c114900n/a
Modules/cjkcodecs/_codecs_jp.c76000n/a
Modules/cjkcodecs/_codecs_kr.c46800n/a
Modules/cjkcodecs/_codecs_tw.c14300n/a
Modules/cjkcodecs/multibytecodec.c192500n/a
Modules/expat/xmlparse.c642100n/a
Modules/expat/xmlrole.c133600n/a
Modules/expat/xmltok.c165100n/a
Modules/expat/xmltok_impl.c178300n/a
Modules/expat/xmltok_ns.c11500n/a
Modules/zlib/adler32.c18600n/a
Modules/zlib/compress.c8600n/a
Modules/zlib/crc32.c44200n/a
Modules/zlib/deflate.c216300n/a
Modules/zlib/example.c60100n/a
Modules/zlib/gzclose.c2500n/a
Modules/zlib/gzlib.c63700n/a
Modules/zlib/gzread.c65400n/a
Modules/zlib/gzwrite.c66500n/a
Modules/zlib/infback.c64000n/a
Modules/zlib/inffast.c32300n/a
Modules/zlib/inflate.c156100n/a
Modules/zlib/inftrees.c30400n/a
Modules/zlib/minigzip.c65100n/a
Modules/zlib/trees.c120300n/a
Modules/zlib/uncompr.c9300n/a
Modules/zlib/zutil.c32500n/a
Objects/abstract.c330700n/a
Objects/accu.c11500n/a
Objects/boolobject.c18400n/a
Objects/bytearrayobject.c241300n/a
Objects/bytes_methods.c81400n/a
Objects/bytesobject.c341700n/a
Objects/capsule.c32400n/a
Objects/cellobject.c17900n/a
Objects/classobject.c64800n/a
Objects/codeobject.c90000n/a
Objects/complexobject.c114200n/a
Objects/descrobject.c168200n/a
Objects/dictobject.c441000n/a
Objects/enumobject.c43600n/a
Objects/exceptions.c291700n/a
Objects/fileobject.c52700n/a
Objects/floatobject.c258000n/a
Objects/frameobject.c101100n/a
Objects/funcobject.c98800n/a
Objects/genobject.c207900n/a
Objects/iterobject.c28700n/a
Objects/listobject.c299300n/a
Objects/longobject.c552700n/a
Objects/memoryobject.c311400n/a
Objects/methodobject.c65700n/a
Objects/moduleobject.c78400n/a
Objects/namespaceobject.c26200n/a
Objects/object.c213100n/a
Objects/obmalloc.c238500n/a
Objects/odictobject.c243300n/a
Objects/rangeobject.c124600n/a
Objects/setobject.c256400n/a
Objects/sliceobject.c66900n/a
Objects/structseq.c42400n/a
Objects/tupleobject.c107400n/a
Objects/typeobject.c765800n/a
Objects/typeslots.py4300n/a
Objects/unicodectype.c29700n/a
Objects/unicodeobject.c1566800n/a
Objects/weakrefobject.c95900n/a
PC/WinMain.c1600n/a
PC/_msi.c108400n/a
PC/_testconsole.c13100n/a
PC/config.c17000n/a
PC/dl_nt.c12200n/a
PC/empty.c600n/a
PC/frozen_dllmain.c13400n/a
PC/generrmap.c3200n/a
PC/getpathp.c96200n/a
PC/invalid_parameter_handler.c2200n/a
PC/launcher.c157400n/a
PC/msvcrtmodule.c60600n/a
PC/python3dll.c900n/a
PC/testpy.py3000n/a
PC/validate_ucrtbase.py8900n/a
PC/winreg.c195600n/a
PC/winsound.c25000n/a
PC/bdist_wininst/extract.c32000n/a
PC/bdist_wininst/install.c270000n/a
PCbuild/field3.py3500n/a
PCbuild/prepare_ssl.py20100n/a
PCbuild/rmpyc.py2500n/a
Parser/acceler.c12500n/a
Parser/asdl.py37600n/a
Parser/asdl_c.py134500n/a
Parser/bitset.c6600n/a
Parser/firstsets.c11300n/a
Parser/grammar.c27300n/a
Parser/grammar1.c6100n/a
Parser/listnode.c6600n/a
Parser/metagrammar.c15900n/a
Parser/myreadline.c36200n/a
Parser/node.c16400n/a
Parser/parser.c44700n/a
Parser/parsetok.c38300n/a
Parser/parsetok_pgen.c200n/a
Parser/pgen.c72400n/a
Parser/pgenmain.c18900n/a
Parser/printgrammar.c12000n/a
Parser/tokenizer.c198500n/a
Parser/tokenizer_pgen.c200n/a
Programs/_freeze_importlib.c15500n/a
Programs/_testembed.c17300n/a
Programs/python.c8200n/a
Python/Python-ast.c809200n/a
Python/_warnings.c127400n/a
Python/asdl.c6400n/a
Python/ast.c520300n/a
Python/bltinmodule.c274800n/a
Python/ceval.c553400n/a
Python/codecs.c153800n/a
Python/compile.c540600n/a
Python/dtoa.c287600n/a
Python/dup2.c3100n/a
Python/dynamic_annotations.c15400n/a
Python/dynload_aix.c18400n/a
Python/dynload_dl.c2300n/a
Python/dynload_hpux.c6600n/a
Python/dynload_next.c11100n/a
Python/dynload_shlib.c12800n/a
Python/dynload_stub.c900n/a
Python/dynload_win.c30900n/a
Python/errors.c117600n/a
Python/fileutils.c158800n/a
Python/formatter_unicode.c158300n/a
Python/frozen.c4600n/a
Python/frozenmain.c11500n/a
Python/future.c16100n/a
Python/getargs.c252700n/a
Python/getcompiler.c2800n/a
Python/getcopyright.c2300n/a
Python/getopt.c13200n/a
Python/getplatform.c1200n/a
Python/getversion.c1500n/a
Python/graminit.c226300n/a
Python/import.c215300n/a
Python/importdl.c23500n/a
Python/makeopcodetargets.py5500n/a
Python/marshal.c183800n/a
Python/modsupport.c69100n/a
Python/mysnprintf.c10400n/a
Python/mystrtoul.c29100n/a
Python/peephole.c79500n/a
Python/pyarena.c21000n/a
Python/pyctype.c21400n/a
Python/pyfpe.c2300n/a
Python/pyhash.c42400n/a
Python/pylifecycle.c167100n/a
Python/pymath.c7900n/a
Python/pystate.c90300n/a
Python/pystrcmp.c2600n/a
Python/pystrhex.c6100n/a
Python/pystrtod.c130400n/a
Python/pythonrun.c155100n/a
Python/pytime.c82000n/a
Python/random.c59900n/a
Python/sigcheck.c1900n/a
Python/strdup.c1400n/a
Python/structmember.c29200n/a
Python/symtable.c178900n/a
Python/sysmodule.c246300n/a
Python/thread.c44700n/a
Python/traceback.c82300n/a
Tools/ccbench/ccbench.py61100n/a
Tools/clinic/clinic.py441800n/a
Tools/clinic/clinic_test.py79100n/a
Tools/clinic/cpp.py19100n/a
Tools/demo/beer.py2500n/a
Tools/demo/eiffel.py14600n/a
Tools/demo/hanoi.py15400n/a
Tools/demo/life.py26200n/a
Tools/demo/markov.py12500n/a
Tools/demo/mcast.py8200n/a
Tools/demo/queens.py8500n/a
Tools/demo/redemo.py17300n/a
Tools/demo/rpython.py3800n/a
Tools/demo/rpythond.py5800n/a
Tools/demo/sortvisu.py63500n/a
Tools/demo/ss1.py82900n/a
Tools/demo/vector.py7400n/a
Tools/freeze/bkfile.py2600n/a
Tools/freeze/checkextensions.py9000n/a
Tools/freeze/checkextensions_win32.py18800n/a
Tools/freeze/flag.py200n/a
Tools/freeze/freeze.py49100n/a
Tools/freeze/hello.py100n/a
Tools/freeze/makeconfig.py5900n/a
Tools/freeze/makefreeze.py8700n/a
Tools/freeze/makemakefile.py2800n/a
Tools/freeze/parsesetup.py11100n/a
Tools/freeze/winmakemakefile.py14800n/a
Tools/freeze/test/ok.py200n/a
Tools/gdb/libpython.py191400n/a
Tools/hg/hgtouch.py12900n/a
Tools/i18n/makelocalealias.py15000n/a
Tools/i18n/msgfmt.py23600n/a
Tools/i18n/pygettext.py62800n/a
Tools/importbench/importbench.py24400n/a
Tools/iobench/iobench.py55600n/a
Tools/msi/csv_to_wxs.py12700n/a
Tools/msi/distutils.command.bdist_wininst.py2000n/a
Tools/msi/generate_md5.py2700n/a
Tools/msi/make_zip.py24900n/a
Tools/msi/purge.py7400n/a
Tools/parser/unparse.py70600n/a
Tools/pynche/ChipViewer.py13000n/a
Tools/pynche/ColorDB.py27100n/a
Tools/pynche/DetailsViewer.py27300n/a
Tools/pynche/ListViewer.py17500n/a
Tools/pynche/Main.py22900n/a
Tools/pynche/PyncheWidget.py31300n/a
Tools/pynche/StripViewer.py43300n/a
Tools/pynche/Switchboard.py13800n/a
Tools/pynche/TextViewer.py18800n/a
Tools/pynche/TypeinViewer.py16100n/a
Tools/pynche/__init__.py100n/a
Tools/pynche/pyColorChooser.py12500n/a
Tools/scripts/abitype.py20200n/a
Tools/scripts/analyze_dxp.py12900n/a
Tools/scripts/byext.py13200n/a
Tools/scripts/byteyears.py6100n/a
Tools/scripts/checkpip.py3200n/a
Tools/scripts/checkpyc.py6900n/a
Tools/scripts/cleanfuture.py27600n/a
Tools/scripts/combinerefs.py12800n/a
Tools/scripts/copytime.py2600n/a
Tools/scripts/crlf.py2300n/a
Tools/scripts/db2pickle.py13500n/a
Tools/scripts/diff.py6000n/a
Tools/scripts/dutree.py6000n/a
Tools/scripts/eptags.py5600n/a
Tools/scripts/find-uname.py4000n/a
Tools/scripts/find_recursionlimit.py12800n/a
Tools/scripts/finddiv.py8900n/a
Tools/scripts/findlinksto.py4300n/a
Tools/scripts/findnocoding.py10700n/a
Tools/scripts/fixcid.py31600n/a
Tools/scripts/fixdiv.py37800n/a
Tools/scripts/fixheader.py4900n/a
Tools/scripts/fixnotice.py11300n/a
Tools/scripts/fixps.py3300n/a
Tools/scripts/generate_opcode_h.py6200n/a
Tools/scripts/get-remote-certificate.py8400n/a
Tools/scripts/google.py2500n/a
Tools/scripts/gprof2html.py8500n/a
Tools/scripts/h2py.py17200n/a
Tools/scripts/highlight.py26500n/a
Tools/scripts/ifdef.py11200n/a
Tools/scripts/import_diagnostics.py3700n/a
Tools/scripts/lfcr.py2400n/a
Tools/scripts/linktree.py8000n/a
Tools/scripts/lll.py2800n/a
Tools/scripts/mailerdaemon.py24600n/a
Tools/scripts/make_ctype.py9400n/a
Tools/scripts/md5sum.py9300n/a
Tools/scripts/mkreal.py6600n/a
Tools/scripts/ndiff.py13300n/a
Tools/scripts/nm2def.py10300n/a
Tools/scripts/objgraph.py21000n/a
Tools/scripts/parse_html5_entities.py10500n/a
Tools/scripts/parseentities.py6200n/a
Tools/scripts/patchcheck.py20000n/a
Tools/scripts/pathfix.py16500n/a
Tools/scripts/pdeps.py16500n/a
Tools/scripts/pickle2db.py14700n/a
Tools/scripts/pindent.py50600n/a
Tools/scripts/ptags.py5300n/a
Tools/scripts/pysource.py13000n/a
Tools/scripts/reindent-rst.py1400n/a
Tools/scripts/reindent.py32900n/a
Tools/scripts/rgrep.py6600n/a
Tools/scripts/run_tests.py6000n/a
Tools/scripts/serve.py3500n/a
Tools/scripts/suff.py2600n/a
Tools/scripts/svneol.py11400n/a
Tools/scripts/texi2html.py207500n/a
Tools/scripts/treesync.py21000n/a
Tools/scripts/untabify.py5500n/a
Tools/scripts/which.py6000n/a
Tools/scripts/win_add2path.py5800n/a
Tools/ssl/make_ssl_data.py8700n/a
Tools/ssl/test_multiple_versions.py24100n/a
Tools/stringbench/stringbench.py148200n/a
Tools/test2to3/maintest.py1000n/a
Tools/test2to3/setup.py2600n/a
Tools/test2to3/test/runtests.py1900n/a
Tools/test2to3/test/test_foo.py800n/a
Tools/test2to3/test2to3/__init__.py100n/a
Tools/test2to3/test2to3/hello.py500n/a
Tools/tz/zdump.py8100n/a
Tools/unicode/comparecodecs.py5300n/a
Tools/unicode/gencjkcodecs.py6800n/a
Tools/unicode/gencodec.py42900n/a
Tools/unicode/genwincodec.py6100n/a
Tools/unicode/listcodecs.py4100n/a
Tools/unicode/makeunicodedata.py134500n/a
Tools/unicode/mkstringprep.py43100n/a
Tools/unittestgui/unittestgui.py47800n/a