ยปCore Development>Code coverage

Python code coverage

Generated at 2013-08-14 08:28:40

Last commit at 2013-08-14 03:34:49 by Raymond Hettinger

Changeset identification hash ac2f59a6637f0cc69c4a5541195ce752cf34952a

Local revision number 85168

Build log Test log

Filename# lines# coverable lines# covered linescoveragedistribution
setup.py217400n/a
Doc/conf.py19600n/a
Doc/includes/dbpickle.py8700n/a
Doc/includes/email-alternative.py4800n/a
Doc/includes/email-dir.py11400n/a
Doc/includes/email-headers.py1700n/a
Doc/includes/email-mime.py3100n/a
Doc/includes/email-simple.py2300n/a
Doc/includes/email-unpack.py6800n/a
Doc/includes/minidom-example.py6400n/a
Doc/includes/mp_benchmarks.py23900n/a
Doc/includes/mp_newtype.py10100n/a
Doc/includes/mp_pool.py31400n/a
Doc/includes/mp_synchronize.py27800n/a
Doc/includes/mp_webserver.py7000n/a
Doc/includes/mp_workers.py9000n/a
Doc/includes/noddy.c5600n/a
Doc/includes/noddy2.c17200n/a
Doc/includes/noddy3.c22500n/a
Doc/includes/noddy4.c20700n/a
Doc/includes/run-func.c6800n/a
Doc/includes/setup.py800n/a
Doc/includes/shoddy.c9900n/a
Doc/includes/test.py21300n/a
Doc/includes/turtle-star.py1000n/a
Doc/includes/tzinfo-examples.py16900n/a
Doc/includes/sqlite3/adapter_datetime.py1500n/a
Doc/includes/sqlite3/adapter_point_1.py1600n/a
Doc/includes/sqlite3/adapter_point_2.py1700n/a
Doc/includes/sqlite3/collation_reverse.py2000n/a
Doc/includes/sqlite3/complete_statement.py3000n/a
Doc/includes/sqlite3/connect_db_1.py300n/a
Doc/includes/sqlite3/connect_db_2.py300n/a
Doc/includes/sqlite3/converter_point.py4700n/a
Doc/includes/sqlite3/countcursors.py1500n/a
Doc/includes/sqlite3/createdb.py2800n/a
Doc/includes/sqlite3/ctx_manager.py1600n/a
Doc/includes/sqlite3/execsql_fetchonerow.py1700n/a
Doc/includes/sqlite3/execsql_printall_1.py1300n/a
Doc/includes/sqlite3/execute_1.py1600n/a
Doc/includes/sqlite3/execute_3.py1200n/a
Doc/includes/sqlite3/executemany_1.py2400n/a
Doc/includes/sqlite3/executemany_2.py1500n/a
Doc/includes/sqlite3/executescript.py2400n/a
Doc/includes/sqlite3/insert_more_people.py1600n/a
Doc/includes/sqlite3/load_extension.py2600n/a
Doc/includes/sqlite3/md5func.py1100n/a
Doc/includes/sqlite3/mysumaggr.py2000n/a
Doc/includes/sqlite3/parse_colnames.py800n/a
Doc/includes/sqlite3/pysqlite_datetime.py2000n/a
Doc/includes/sqlite3/row_factory.py1300n/a
Doc/includes/sqlite3/rowclass.py1200n/a
Doc/includes/sqlite3/shared_cache.py600n/a
Doc/includes/sqlite3/shortcut_methods.py2000n/a
Doc/includes/sqlite3/simple_tableprinter.py2600n/a
Doc/includes/sqlite3/text_factory.py2700n/a
Doc/tools/roman.py8000n/a
Doc/tools/rstlint.py23200n/a
Doc/tools/sphinx-build.py2800n/a
Doc/tools/sphinxext/patchlevel.py6900n/a
Doc/tools/sphinxext/pyspecific.py34900n/a
Doc/tools/sphinxext/suspicious.py27400n/a
Lib/__future__.py13400n/a
Lib/__phello__.foo.py100n/a
Lib/_compat_pickle.py8100n/a
Lib/_dummy_thread.py15100n/a
Lib/_markupbase.py39500n/a
Lib/_osx_support.py48800n/a
Lib/_pyio.py207900n/a
Lib/_sitebuiltins.py9900n/a
Lib/_strptime.py51100n/a
Lib/_threading_local.py24600n/a
Lib/_weakrefset.py19400n/a
Lib/abc.py24800n/a
Lib/aifc.py91200n/a
Lib/antigravity.py1700n/a
Lib/argparse.py237200n/a
Lib/ast.py31500n/a
Lib/asynchat.py32400n/a
Lib/asyncore.py65800n/a
Lib/base64.py38100n/a
Lib/bdb.py64700n/a
Lib/binhex.py47100n/a
Lib/bisect.py9200n/a
Lib/bz2.py50800n/a
Lib/cProfile.py16000n/a
Lib/calendar.py70300n/a
Lib/cgi.py104600n/a
Lib/cgitb.py32000n/a
Lib/chunk.py16700n/a
Lib/cmd.py40100n/a
Lib/code.py30200n/a
Lib/codecs.py109900n/a
Lib/codeop.py16800n/a
Lib/colorsys.py16400n/a
Lib/compileall.py24100n/a
Lib/configparser.py127100n/a
Lib/contextlib.py26700n/a
Lib/copy.py32500n/a
Lib/copyreg.py19600n/a
Lib/crypt.py6200n/a
Lib/csv.py44900n/a
Lib/datetime.py213500n/a
Lib/decimal.py640600n/a
Lib/difflib.py204200n/a
Lib/dis.py45800n/a
Lib/doctest.py275500n/a
Lib/dummy_threading.py7800n/a
Lib/enum.py48100n/a
Lib/filecmp.py30500n/a
Lib/fileinput.py42200n/a
Lib/fnmatch.py10900n/a
Lib/formatter.py44500n/a
Lib/fractions.py63000n/a
Lib/ftplib.py108100n/a
Lib/functools.py57000n/a
Lib/genericpath.py13200n/a
Lib/getopt.py21500n/a
Lib/getpass.py18000n/a
Lib/gettext.py52300n/a
Lib/glob.py9300n/a
Lib/gzip.py67400n/a
Lib/hashlib.py16100n/a
Lib/heapq.py47200n/a
Lib/hmac.py12900n/a
Lib/imaplib.py153000n/a
Lib/imghdr.py15600n/a
Lib/imp.py29200n/a
Lib/inspect.py210500n/a
Lib/io.py9200n/a
Lib/ipaddress.py209400n/a
Lib/keyword.py9400n/a
Lib/linecache.py13400n/a
Lib/locale.py189100n/a
Lib/lzma.py49600n/a
Lib/macpath.py20500n/a
Lib/macurl2path.py9700n/a
Lib/mailbox.py21311576145592.32%
Lib/mailcap.py25300n/a
Lib/mimetypes.py58900n/a
Lib/modulefinder.py66600n/a
Lib/netrc.py12000n/a
Lib/nntplib.py112700n/a
Lib/ntpath.py68300n/a
Lib/nturl2path.py6600n/a
Lib/numbers.py39400n/a
Lib/opcode.py18700n/a
Lib/operator.py41200n/a
Lib/optparse.py168500n/a
Lib/os.py102500n/a
Lib/pdb.py168200n/a
Lib/pickle.py133000n/a
Lib/pickletools.py248400n/a
Lib/pipes.py24700n/a
Lib/pkgutil.py60700n/a
Lib/platform.py145600n/a
Lib/plistlib.py45400n/a
Lib/poplib.py44900n/a
Lib/posixpath.py45800n/a
Lib/pprint.py39900n/a
Lib/profile.py58900n/a
Lib/pstats.py69100n/a
Lib/pty.py17000n/a
Lib/py_compile.py18500n/a
Lib/pyclbr.py35000n/a
Lib/pydoc.py258700n/a
Lib/queue.py24900n/a
Lib/quopri.py24400n/a
Lib/random.py73000n/a
Lib/re.py36000n/a
Lib/reprlib.py15700n/a
Lib/rlcompleter.py16500n/a
Lib/runpy.py26700n/a
Lib/sched.py16700n/a
Lib/shelve.py23900n/a
Lib/shlex.py30400n/a
Lib/shutil.py112800n/a
Lib/site.py59700n/a
Lib/smtpd.py86100n/a
Lib/smtplib.py97400n/a
Lib/sndhdr.py24000n/a
Lib/socket.py45600n/a
Lib/socketserver.py74500n/a
Lib/sre_compile.py51100n/a
Lib/sre_constants.py25900n/a
Lib/sre_parse.py87200n/a
Lib/ssl.py72900n/a
Lib/stat.py15500n/a
Lib/string.py26300n/a
Lib/stringprep.py27200n/a
Lib/struct.py1500n/a
Lib/subprocess.py174700n/a
Lib/sunau.py48500n/a
Lib/symbol.py11100n/a
Lib/symtable.py24300n/a
Lib/sysconfig.py70000n/a
Lib/tabnanny.py33200n/a
Lib/tarfile.py243000n/a
Lib/telnetlib.py78700n/a
Lib/tempfile.py71000n/a
Lib/textwrap.py46000n/a
Lib/this.py2800n/a
Lib/threading.py96000n/a
Lib/timeit.py32200n/a
Lib/token.py14000n/a
Lib/tokenize.py68200n/a
Lib/trace.py85800n/a
Lib/traceback.py30100n/a
Lib/tty.py3600n/a
Lib/turtle.py413200n/a
Lib/types.py10100n/a
Lib/uu.py19900n/a
Lib/uuid.py58100n/a
Lib/warnings.py39300n/a
Lib/wave.py51800n/a
Lib/weakref.py57700n/a
Lib/webbrowser.py66100n/a
Lib/xdrlib.py22400n/a
Lib/zipfile.py176800n/a
Lib/collections/__init__.py113100n/a
Lib/collections/__main__.py3800n/a
Lib/collections/abc.py72700n/a
Lib/concurrent/__init__.py100n/a
Lib/concurrent/futures/__init__.py1800n/a
Lib/concurrent/futures/_base.py57100n/a
Lib/concurrent/futures/process.py42600n/a
Lib/concurrent/futures/thread.py13200n/a
Lib/ctypes/__init__.py54100n/a
Lib/ctypes/_endian.py5900n/a
Lib/ctypes/util.py26400n/a
Lib/ctypes/wintypes.py20200n/a
Lib/ctypes/macholib/__init__.py900n/a
Lib/ctypes/macholib/dyld.py15800n/a
Lib/ctypes/macholib/dylib.py6300n/a
Lib/ctypes/macholib/framework.py6500n/a
Lib/ctypes/test/__init__.py20800n/a
Lib/ctypes/test/runtests.py1900n/a
Lib/ctypes/test/test_anon.py6000n/a
Lib/ctypes/test/test_array_in_pointer.py6400n/a
Lib/ctypes/test/test_arrays.py18300n/a
Lib/ctypes/test/test_as_parameter.py22800n/a
Lib/ctypes/test/test_bitfields.py26400n/a
Lib/ctypes/test/test_buffers.py6200n/a
Lib/ctypes/test/test_bytes.py5000n/a
Lib/ctypes/test/test_byteswap.py29400n/a
Lib/ctypes/test/test_callbacks.py25000n/a
Lib/ctypes/test/test_cast.py8900n/a
Lib/ctypes/test/test_cfuncs.py21100n/a
Lib/ctypes/test/test_checkretval.py3900n/a
Lib/ctypes/test/test_delattr.py2100n/a
Lib/ctypes/test/test_errcheck.py1900n/a
Lib/ctypes/test/test_errno.py7900n/a
Lib/ctypes/test/test_find.py8200n/a
Lib/ctypes/test/test_frombuffer.py8100n/a
Lib/ctypes/test/test_funcptr.py12700n/a
Lib/ctypes/test/test_functions.py40800n/a
Lib/ctypes/test/test_incomplete.py4200n/a
Lib/ctypes/test/test_init.py4000n/a
Lib/ctypes/test/test_integers.py500n/a
Lib/ctypes/test/test_internals.py10000n/a
Lib/ctypes/test/test_keeprefs.py15200n/a
Lib/ctypes/test/test_libc.py3300n/a
Lib/ctypes/test/test_loading.py10600n/a
Lib/ctypes/test/test_macholib.py6000n/a
Lib/ctypes/test/test_memfunctions.py8100n/a
Lib/ctypes/test/test_numbers.py28700n/a
Lib/ctypes/test/test_objects.py7000n/a
Lib/ctypes/test/test_parameters.py18300n/a
Lib/ctypes/test/test_pep3118.py20000n/a
Lib/ctypes/test/test_pickling.py8300n/a
Lib/ctypes/test/test_pointers.py19200n/a
Lib/ctypes/test/test_prototypes.py22100n/a
Lib/ctypes/test/test_python_api.py9300n/a
Lib/ctypes/test/test_random_things.py7500n/a
Lib/ctypes/test/test_refcounts.py10100n/a
Lib/ctypes/test/test_repr.py2900n/a
Lib/ctypes/test/test_returnfuncptrs.py6700n/a
Lib/ctypes/test/test_simplesubclasses.py5500n/a
Lib/ctypes/test/test_sizes.py3400n/a
Lib/ctypes/test/test_slicing.py17000n/a
Lib/ctypes/test/test_stringptr.py7700n/a
Lib/ctypes/test/test_strings.py22500n/a
Lib/ctypes/test/test_struct_fields.py5000n/a
Lib/ctypes/test/test_structures.py47200n/a
Lib/ctypes/test/test_unaligned_structures.py4500n/a
Lib/ctypes/test/test_unicode.py5900n/a
Lib/ctypes/test/test_values.py8800n/a
Lib/ctypes/test/test_varsize_struct.py5000n/a
Lib/ctypes/test/test_win32.py11500n/a
Lib/ctypes/test/test_wintypes.py4300n/a
Lib/curses/__init__.py10100n/a
Lib/curses/ascii.py9900n/a
Lib/curses/has_key.py19200n/a
Lib/curses/panel.py600n/a
Lib/curses/textpad.py18800n/a
Lib/dbm/__init__.py18800n/a
Lib/dbm/dumb.py26500n/a
Lib/dbm/gnu.py300n/a
Lib/dbm/ndbm.py300n/a
Lib/distutils/__init__.py1700n/a
Lib/distutils/archive_util.py18400n/a
Lib/distutils/bcppcompiler.py39300n/a
Lib/distutils/ccompiler.py111500n/a
Lib/distutils/cmd.py43300n/a
Lib/distutils/config.py12400n/a
Lib/distutils/core.py23900n/a
Lib/distutils/cygwinccompiler.py39500n/a
Lib/distutils/debug.py500n/a
Lib/distutils/dep_util.py9200n/a
Lib/distutils/dir_util.py21300n/a
Lib/distutils/dist.py115700n/a
Lib/distutils/errors.py9700n/a
Lib/distutils/extension.py23300n/a
Lib/distutils/fancy_getopt.py45700n/a
Lib/distutils/file_util.py23000n/a
Lib/distutils/filelist.py32800n/a
Lib/distutils/log.py7500n/a
Lib/distutils/msvc9compiler.py78800n/a
Lib/distutils/msvccompiler.py64000n/a
Lib/distutils/spawn.py17200n/a
Lib/distutils/sysconfig.py57100n/a
Lib/distutils/text_file.py28500n/a
Lib/distutils/unixccompiler.py29800n/a
Lib/distutils/util.py56800n/a
Lib/distutils/version.py34900n/a
Lib/distutils/versionpredicate.py16600n/a
Lib/distutils/command/__init__.py3100n/a
Lib/distutils/command/bdist.py12900n/a
Lib/distutils/command/bdist_dumb.py11300n/a
Lib/distutils/command/bdist_msi.py74100n/a
Lib/distutils/command/bdist_rpm.py58200n/a
Lib/distutils/command/bdist_wininst.py34900n/a
Lib/distutils/command/build.py14800n/a
Lib/distutils/command/build_clib.py20900n/a
Lib/distutils/command/build_ext.py74500n/a
Lib/distutils/command/build_py.py41500n/a
Lib/distutils/command/build_scripts.py16000n/a
Lib/distutils/command/check.py14500n/a
Lib/distutils/command/clean.py7600n/a
Lib/distutils/command/config.py34700n/a
Lib/distutils/command/install.py66500n/a
Lib/distutils/command/install_data.py7900n/a
Lib/distutils/command/install_egg_info.py7700n/a
Lib/distutils/command/install_headers.py4700n/a
Lib/distutils/command/install_lib.py21700n/a
Lib/distutils/command/install_scripts.py6000n/a
Lib/distutils/command/register.py30400n/a
Lib/distutils/command/sdist.py46000n/a
Lib/distutils/command/upload.py20200n/a
Lib/distutils/tests/__init__.py3600n/a
Lib/distutils/tests/support.py20900n/a
Lib/distutils/tests/test_archive_util.py28200n/a
Lib/distutils/tests/test_bdist.py5000n/a
Lib/distutils/tests/test_bdist_dumb.py9700n/a
Lib/distutils/tests/test_bdist_msi.py2500n/a
Lib/distutils/tests/test_bdist_rpm.py14000n/a
Lib/distutils/tests/test_bdist_wininst.py3100n/a
Lib/distutils/tests/test_build.py5500n/a
Lib/distutils/tests/test_build_clib.py14600n/a
Lib/distutils/tests/test_build_ext.py48600n/a
Lib/distutils/tests/test_build_py.py14700n/a
Lib/distutils/tests/test_build_scripts.py11200n/a
Lib/distutils/tests/test_check.py10800n/a
Lib/distutils/tests/test_clean.py5100n/a
Lib/distutils/tests/test_cmd.py12700n/a
Lib/distutils/tests/test_config.py12000n/a
Lib/distutils/tests/test_config_cmd.py9000n/a
Lib/distutils/tests/test_core.py10800n/a
Lib/distutils/tests/test_cygwinccompiler.py15500n/a
Lib/distutils/tests/test_dep_util.py8100n/a
Lib/distutils/tests/test_dir_util.py12700n/a
Lib/distutils/tests/test_dist.py39800n/a
Lib/distutils/tests/test_extension.py6900n/a
Lib/distutils/tests/test_file_util.py6600n/a
Lib/distutils/tests/test_filelist.py29900n/a
Lib/distutils/tests/test_install.py24600n/a
Lib/distutils/tests/test_install_data.py7700n/a
Lib/distutils/tests/test_install_headers.py4100n/a
Lib/distutils/tests/test_install_lib.py11500n/a
Lib/distutils/tests/test_install_scripts.py8200n/a
Lib/distutils/tests/test_log.py3700n/a
Lib/distutils/tests/test_msvc9compiler.py18400n/a
Lib/distutils/tests/test_register.py29200n/a
Lib/distutils/tests/test_sdist.py43200n/a
Lib/distutils/tests/test_spawn.py5800n/a
Lib/distutils/tests/test_sysconfig.py16600n/a
Lib/distutils/tests/test_text_file.py10700n/a
Lib/distutils/tests/test_unixccompiler.py15400n/a
Lib/distutils/tests/test_upload.py13800n/a
Lib/distutils/tests/test_util.py29200n/a
Lib/distutils/tests/test_version.py7100n/a
Lib/distutils/tests/test_versionpredicate.py1300n/a
Lib/email/__init__.py6400n/a
Lib/email/_encoded_words.py22100n/a
Lib/email/_header_value_parser.py294000n/a
Lib/email/_parseaddr.py54000n/a
Lib/email/_policybase.py35800n/a
Lib/email/base64mime.py11900n/a
Lib/email/charset.py41200n/a
Lib/email/encoders.py9000n/a
Lib/email/errors.py10700n/a
Lib/email/feedparser.py50700n/a
Lib/email/generator.py49500n/a
Lib/email/header.py58300n/a
Lib/email/headerregistry.py58300n/a
Lib/email/iterators.py7100n/a
Lib/email/message.py90500n/a
Lib/email/parser.py13200n/a
Lib/email/policy.py18800n/a
Lib/email/quoprimime.py32200n/a
Lib/email/utils.py39700n/a
Lib/email/mime/__init__.py000n/a
Lib/email/mime/application.py3600n/a
Lib/email/mime/audio.py7300n/a
Lib/email/mime/base.py2600n/a
Lib/email/mime/image.py4600n/a
Lib/email/mime/message.py3400n/a
Lib/email/mime/multipart.py4700n/a
Lib/email/mime/nonmultipart.py2200n/a
Lib/email/mime/text.py4200n/a
Lib/encodings/__init__.py15200n/a
Lib/encodings/aliases.py53300n/a
Lib/encodings/ascii.py5000n/a
Lib/encodings/base64_codec.py5500n/a
Lib/encodings/big5.py3900n/a
Lib/encodings/big5hkscs.py3900n/a
Lib/encodings/bz2_codec.py7700n/a
Lib/encodings/charmap.py6900n/a
Lib/encodings/cp037.py30700n/a
Lib/encodings/cp1006.py30700n/a
Lib/encodings/cp1026.py30700n/a
Lib/encodings/cp1140.py30700n/a
Lib/encodings/cp1250.py30700n/a
Lib/encodings/cp1251.py30700n/a
Lib/encodings/cp1252.py30700n/a
Lib/encodings/cp1253.py30700n/a
Lib/encodings/cp1254.py30700n/a
Lib/encodings/cp1255.py30700n/a
Lib/encodings/cp1256.py30700n/a
Lib/encodings/cp1257.py30700n/a
Lib/encodings/cp1258.py30700n/a
Lib/encodings/cp424.py30700n/a
Lib/encodings/cp437.py69800n/a
Lib/encodings/cp500.py30700n/a
Lib/encodings/cp65001.py4000n/a
Lib/encodings/cp720.py30900n/a
Lib/encodings/cp737.py69800n/a
Lib/encodings/cp775.py69700n/a
Lib/encodings/cp850.py69800n/a
Lib/encodings/cp852.py69800n/a
Lib/encodings/cp855.py69800n/a
Lib/encodings/cp856.py30700n/a
Lib/encodings/cp857.py69400n/a
Lib/encodings/cp858.py69800n/a
Lib/encodings/cp860.py69800n/a
Lib/encodings/cp861.py69800n/a
Lib/encodings/cp862.py69800n/a
Lib/encodings/cp863.py69800n/a
Lib/encodings/cp864.py69000n/a
Lib/encodings/cp865.py69800n/a
Lib/encodings/cp866.py69800n/a
Lib/encodings/cp869.py68900n/a
Lib/encodings/cp874.py30700n/a
Lib/encodings/cp875.py30700n/a
Lib/encodings/cp932.py3900n/a
Lib/encodings/cp949.py3900n/a
Lib/encodings/cp950.py3900n/a
Lib/encodings/euc_jis_2004.py3900n/a
Lib/encodings/euc_jisx0213.py3900n/a
Lib/encodings/euc_jp.py3900n/a
Lib/encodings/euc_kr.py3900n/a
Lib/encodings/gb18030.py3900n/a
Lib/encodings/gb2312.py3900n/a
Lib/encodings/gbk.py3900n/a
Lib/encodings/hex_codec.py5500n/a
Lib/encodings/hp_roman8.py31200n/a
Lib/encodings/hz.py3900n/a
Lib/encodings/idna.py30900n/a
Lib/encodings/iso2022_jp.py3900n/a
Lib/encodings/iso2022_jp_1.py3900n/a
Lib/encodings/iso2022_jp_2.py3900n/a
Lib/encodings/iso2022_jp_2004.py3900n/a
Lib/encodings/iso2022_jp_3.py3900n/a
Lib/encodings/iso2022_jp_ext.py3900n/a
Lib/encodings/iso2022_kr.py3900n/a
Lib/encodings/iso8859_1.py30700n/a
Lib/encodings/iso8859_10.py30700n/a
Lib/encodings/iso8859_11.py30700n/a
Lib/encodings/iso8859_13.py30700n/a
Lib/encodings/iso8859_14.py30700n/a
Lib/encodings/iso8859_15.py30700n/a
Lib/encodings/iso8859_16.py30700n/a
Lib/encodings/iso8859_2.py30700n/a
Lib/encodings/iso8859_3.py30700n/a
Lib/encodings/iso8859_4.py30700n/a
Lib/encodings/iso8859_5.py30700n/a
Lib/encodings/iso8859_6.py30700n/a
Lib/encodings/iso8859_7.py30700n/a
Lib/encodings/iso8859_8.py30700n/a
Lib/encodings/iso8859_9.py30700n/a
Lib/encodings/johab.py3900n/a
Lib/encodings/koi8_r.py30700n/a
Lib/encodings/koi8_u.py30700n/a
Lib/encodings/latin_1.py5000n/a
Lib/encodings/mac_arabic.py69800n/a
Lib/encodings/mac_centeuro.py30700n/a
Lib/encodings/mac_croatian.py30700n/a
Lib/encodings/mac_cyrillic.py30700n/a
Lib/encodings/mac_farsi.py30700n/a
Lib/encodings/mac_greek.py30700n/a
Lib/encodings/mac_iceland.py30700n/a
Lib/encodings/mac_latin2.py31200n/a
Lib/encodings/mac_roman.py30700n/a
Lib/encodings/mac_romanian.py30700n/a
Lib/encodings/mac_turkish.py30700n/a
Lib/encodings/mbcs.py4700n/a
Lib/encodings/palmos.py30800n/a
Lib/encodings/ptcp154.py31200n/a
Lib/encodings/punycode.py23700n/a
Lib/encodings/quopri_codec.py5600n/a
Lib/encodings/raw_unicode_escape.py4500n/a
Lib/encodings/rot_13.py11300n/a
Lib/encodings/shift_jis.py3900n/a
Lib/encodings/shift_jis_2004.py3900n/a
Lib/encodings/shift_jisx0213.py3900n/a
Lib/encodings/tis_620.py30700n/a
Lib/encodings/undefined.py4900n/a
Lib/encodings/unicode_escape.py4500n/a
Lib/encodings/unicode_internal.py4500n/a
Lib/encodings/utf_16.py15500n/a
Lib/encodings/utf_16_be.py4200n/a
Lib/encodings/utf_16_le.py4200n/a
Lib/encodings/utf_32.py15000n/a
Lib/encodings/utf_32_be.py3700n/a
Lib/encodings/utf_32_le.py3700n/a
Lib/encodings/utf_7.py3800n/a
Lib/encodings/utf_8.py4200n/a
Lib/encodings/utf_8_sig.py13000n/a
Lib/encodings/uu_codec.py9900n/a
Lib/encodings/zlib_codec.py7700n/a
Lib/html/__init__.py2099100.00%
Lib/html/entities.py250600n/a
Lib/html/parser.py53400n/a
Lib/http/__init__.py100n/a
Lib/http/client.py127600n/a
Lib/http/cookiejar.py208000n/a
Lib/http/cookies.py57100n/a
Lib/http/server.py121900n/a
Lib/idlelib/AutoComplete.py23100n/a
Lib/idlelib/AutoCompleteWindow.py41400n/a
Lib/idlelib/AutoExpand.py8300n/a
Lib/idlelib/Bindings.py10700n/a
Lib/idlelib/CallTipWindow.py17500n/a
Lib/idlelib/CallTips.py26900n/a
Lib/idlelib/ClassBrowser.py22100n/a
Lib/idlelib/CodeContext.py17600n/a
Lib/idlelib/ColorDelegator.py26900n/a
Lib/idlelib/Debugger.py49200n/a
Lib/idlelib/Delegator.py2500n/a
Lib/idlelib/EditorWindow.py171300n/a
Lib/idlelib/FileList.py12900n/a
Lib/idlelib/FormatParagraph.py19100n/a
Lib/idlelib/GrepDialog.py12700n/a
Lib/idlelib/HyperParser.py24600n/a
Lib/idlelib/IOBinding.py55200n/a
Lib/idlelib/IdleHistory.py10800n/a
Lib/idlelib/MultiCall.py42100n/a
Lib/idlelib/MultiStatusBar.py3200n/a
Lib/idlelib/ObjectBrowser.py13800n/a
Lib/idlelib/OutputWindow.py14400n/a
Lib/idlelib/ParenMatch.py17200n/a
Lib/idlelib/PathBrowser.py9800n/a
Lib/idlelib/Percolator.py8400n/a
Lib/idlelib/PyParse.py59000n/a
Lib/idlelib/PyShell.py158900n/a
Lib/idlelib/RemoteDebugger.py38900n/a
Lib/idlelib/RemoteObjectBrowser.py3600n/a
Lib/idlelib/ReplaceDialog.py19000n/a
Lib/idlelib/RstripExtension.py3300n/a
Lib/idlelib/ScriptBinding.py20700n/a
Lib/idlelib/ScrolledList.py13900n/a
Lib/idlelib/SearchDialog.py6700n/a
Lib/idlelib/SearchDialogBase.py14000n/a
Lib/idlelib/SearchEngine.py22000n/a
Lib/idlelib/StackViewer.py12200n/a
Lib/idlelib/ToolTip.py8900n/a
Lib/idlelib/TreeWidget.py47600n/a
Lib/idlelib/UndoDelegator.py35200n/a
Lib/idlelib/WidgetRedirector.py12600n/a
Lib/idlelib/WindowList.py9000n/a
Lib/idlelib/ZoomHeight.py5100n/a
Lib/idlelib/__init__.py100n/a
Lib/idlelib/__main__.py900n/a
Lib/idlelib/aboutDialog.py14500n/a
Lib/idlelib/configDialog.py114700n/a
Lib/idlelib/configHandler.py72000n/a
Lib/idlelib/configHelpSourceEdit.py16900n/a
Lib/idlelib/configSectionNameDialog.py10600n/a
Lib/idlelib/dynOptionMenuWidget.py3500n/a
Lib/idlelib/idle.py1100n/a
Lib/idlelib/idlever.py100n/a
Lib/idlelib/keybindingDialog.py26900n/a
Lib/idlelib/macosxSupport.py19100n/a
Lib/idlelib/rpc.py62400n/a
Lib/idlelib/run.py40400n/a
Lib/idlelib/tabbedpages.py49000n/a
Lib/idlelib/testcode.py3100n/a
Lib/idlelib/textView.py9700n/a
Lib/idlelib/idle_test/__init__.py900n/a
Lib/idlelib/idle_test/mock_idle.py2700n/a
Lib/idlelib/idle_test/mock_tk.py27900n/a
Lib/idlelib/idle_test/test_calltips.py1100n/a
Lib/idlelib/idle_test/test_config_name.py7500n/a
Lib/idlelib/idle_test/test_delegator.py3700n/a
Lib/idlelib/idle_test/test_formatparagraph.py37400n/a
Lib/idlelib/idle_test/test_grep.py8000n/a
Lib/idlelib/idle_test/test_pathbrowser.py1200n/a
Lib/idlelib/idle_test/test_rstrip.py4900n/a
Lib/idlelib/idle_test/test_text.py22700n/a
Lib/idlelib/idle_test/test_warning.py7300n/a
Lib/importlib/__init__.py12600n/a
Lib/importlib/_bootstrap.py180200n/a
Lib/importlib/abc.py29400n/a
Lib/importlib/machinery.py2000n/a
Lib/importlib/util.py6900n/a
Lib/json/__init__.py32900n/a
Lib/json/decoder.py36300n/a
Lib/json/encoder.py43300n/a
Lib/json/scanner.py7300n/a
Lib/json/tool.py3900n/a
Lib/lib2to3/__init__.py100n/a
Lib/lib2to3/__main__.py400n/a
Lib/lib2to3/btm_matcher.py16800n/a
Lib/lib2to3/btm_utils.py28100n/a
Lib/lib2to3/fixer_base.py18700n/a
Lib/lib2to3/fixer_util.py45500n/a
Lib/lib2to3/main.py26800n/a
Lib/lib2to3/patcomp.py20500n/a
Lib/lib2to3/pygram.py4000n/a
Lib/lib2to3/pytree.py86400n/a
Lib/lib2to3/refactor.py74700n/a
Lib/lib2to3/fixes/__init__.py100n/a
Lib/lib2to3/fixes/fix_apply.py5900n/a
Lib/lib2to3/fixes/fix_basestring.py1400n/a
Lib/lib2to3/fixes/fix_buffer.py2200n/a
Lib/lib2to3/fixes/fix_callable.py3700n/a
Lib/lib2to3/fixes/fix_dict.py10700n/a
Lib/lib2to3/fixes/fix_except.py9300n/a
Lib/lib2to3/fixes/fix_exec.py4000n/a
Lib/lib2to3/fixes/fix_execfile.py5200n/a
Lib/lib2to3/fixes/fix_exitfunc.py7200n/a
Lib/lib2to3/fixes/fix_filter.py7600n/a
Lib/lib2to3/fixes/fix_funcattrs.py2100n/a
Lib/lib2to3/fixes/fix_future.py2200n/a
Lib/lib2to3/fixes/fix_getcwdu.py1900n/a
Lib/lib2to3/fixes/fix_has_key.py11000n/a
Lib/lib2to3/fixes/fix_idioms.py15200n/a
Lib/lib2to3/fixes/fix_import.py9900n/a
Lib/lib2to3/fixes/fix_imports.py14500n/a
Lib/lib2to3/fixes/fix_imports2.py1600n/a
Lib/lib2to3/fixes/fix_input.py2600n/a
Lib/lib2to3/fixes/fix_intern.py3100n/a
Lib/lib2to3/fixes/fix_isinstance.py5200n/a
Lib/lib2to3/fixes/fix_itertools.py4300n/a
Lib/lib2to3/fixes/fix_itertools_imports.py574141100.00%
Lib/lib2to3/fixes/fix_long.py1900n/a
Lib/lib2to3/fixes/fix_map.py9100n/a
Lib/lib2to3/fixes/fix_metaclass.py22800n/a
Lib/lib2to3/fixes/fix_methodattrs.py2400n/a
Lib/lib2to3/fixes/fix_ne.py2300n/a
Lib/lib2to3/fixes/fix_next.py10300n/a
Lib/lib2to3/fixes/fix_nonzero.py2100n/a
Lib/lib2to3/fixes/fix_numliterals.py2800n/a
Lib/lib2to3/fixes/fix_operator.py9800n/a
Lib/lib2to3/fixes/fix_paren.py4400n/a
Lib/lib2to3/fixes/fix_print.py8700n/a
Lib/lib2to3/fixes/fix_raise.py9000n/a
Lib/lib2to3/fixes/fix_raw_input.py1700n/a
Lib/lib2to3/fixes/fix_reduce.py3500n/a
Lib/lib2to3/fixes/fix_reload.py2800n/a
Lib/lib2to3/fixes/fix_renames.py7000n/a
Lib/lib2to3/fixes/fix_repr.py2300n/a
Lib/lib2to3/fixes/fix_set_literal.py5300n/a
Lib/lib2to3/fixes/fix_standarderror.py1800n/a
Lib/lib2to3/fixes/fix_sys_exc.py3000n/a
Lib/lib2to3/fixes/fix_throw.py5600n/a
Lib/lib2to3/fixes/fix_tuple_params.py17500n/a
Lib/lib2to3/fixes/fix_types.py6200n/a
Lib/lib2to3/fixes/fix_unicode.py2500n/a
Lib/lib2to3/fixes/fix_urllib.py19700n/a
Lib/lib2to3/fixes/fix_ws_comma.py3900n/a
Lib/lib2to3/fixes/fix_xrange.py7300n/a
Lib/lib2to3/fixes/fix_xreadlines.py2500n/a
Lib/lib2to3/fixes/fix_zip.py3500n/a
Lib/lib2to3/pgen2/__init__.py400n/a
Lib/lib2to3/pgen2/conv.py25700n/a
Lib/lib2to3/pgen2/driver.py15700n/a
Lib/lib2to3/pgen2/grammar.py18200n/a
Lib/lib2to3/pgen2/literals.py6000n/a
Lib/lib2to3/pgen2/parse.py20100n/a
Lib/lib2to3/pgen2/pgen.py38600n/a
Lib/lib2to3/pgen2/token.py8200n/a
Lib/lib2to3/pgen2/tokenize.py50000n/a
Lib/lib2to3/tests/__init__.py2400n/a
Lib/lib2to3/tests/pytree_idempotency.py9200n/a
Lib/lib2to3/tests/support.py5400n/a
Lib/lib2to3/tests/test_all_fixers.py2300n/a
Lib/lib2to3/tests/test_fixers.py460000n/a
Lib/lib2to3/tests/test_main.py13900n/a
Lib/lib2to3/tests/test_parser.py23600n/a
Lib/lib2to3/tests/test_pytree.py47700n/a
Lib/lib2to3/tests/test_refactor.py31700n/a
Lib/lib2to3/tests/test_util.py59400n/a
Lib/lib2to3/tests/data/bom.py200n/a
Lib/lib2to3/tests/data/crlf.py300n/a
Lib/lib2to3/tests/data/different_encoding.py600n/a
Lib/lib2to3/tests/data/infinite_recursion.py266900n/a
Lib/lib2to3/tests/data/py2_test_grammar.py97400n/a
Lib/lib2to3/tests/data/py3_test_grammar.py92300n/a
Lib/lib2to3/tests/data/fixers/bad_order.py500n/a
Lib/lib2to3/tests/data/fixers/no_fixer_cls.py100n/a
Lib/lib2to3/tests/data/fixers/parrot_example.py200n/a
Lib/lib2to3/tests/data/fixers/myfixes/__init__.py000n/a
Lib/lib2to3/tests/data/fixers/myfixes/fix_explicit.py644100.00%
Lib/lib2to3/tests/data/fixers/myfixes/fix_first.py600n/a
Lib/lib2to3/tests/data/fixers/myfixes/fix_last.py700n/a
Lib/lib2to3/tests/data/fixers/myfixes/fix_parrot.py1300n/a
Lib/lib2to3/tests/data/fixers/myfixes/fix_preorder.py600n/a
Lib/logging/__init__.py192100n/a
Lib/logging/config.py94400n/a
Lib/logging/handlers.py143000n/a
Lib/msilib/__init__.py47400n/a
Lib/msilib/schema.py100700n/a
Lib/msilib/sequence.py12600n/a
Lib/msilib/text.py12900n/a
Lib/multiprocessing/__init__.py24900n/a
Lib/multiprocessing/connection.py93300n/a
Lib/multiprocessing/forking.py47700n/a
Lib/multiprocessing/heap.py22300n/a
Lib/multiprocessing/managers.py112100n/a
Lib/multiprocessing/pool.py75300n/a
Lib/multiprocessing/process.py32700n/a
Lib/multiprocessing/queues.py36600n/a
Lib/multiprocessing/reduction.py28000n/a
Lib/multiprocessing/sharedctypes.py23500n/a
Lib/multiprocessing/synchronize.py37500n/a
Lib/multiprocessing/util.py33700n/a
Lib/multiprocessing/dummy/__init__.py11900n/a
Lib/multiprocessing/dummy/connection.py7400n/a
Lib/plat-aix4/IN.py16500n/a
Lib/plat-darwin/IN.py66200n/a
Lib/plat-freebsd4/IN.py35500n/a
Lib/plat-freebsd5/IN.py35500n/a
Lib/plat-freebsd6/IN.py55100n/a
Lib/plat-freebsd7/IN.py57100n/a
Lib/plat-freebsd8/IN.py57100n/a
Lib/plat-linux/CDROM.py20700n/a
Lib/plat-linux/DLFCN.py8300n/a
Lib/plat-linux/IN.py61500n/a
Lib/plat-linux/TYPES.py17000n/a
Lib/plat-netbsd1/IN.py5600n/a
Lib/plat-sunos5/CDIO.py7300n/a
Lib/plat-sunos5/DLFCN.py2700n/a
Lib/plat-sunos5/IN.py142100n/a
Lib/plat-sunos5/STROPTS.py181300n/a
Lib/plat-sunos5/TYPES.py31300n/a
Lib/plat-unixware7/IN.py83600n/a
Lib/plat-unixware7/STROPTS.py32800n/a
Lib/pydoc_data/__init__.py000n/a
Lib/pydoc_data/topics.py7900n/a
Lib/sqlite3/__init__.py2300n/a
Lib/sqlite3/dbapi2.py8700n/a
Lib/sqlite3/dump.py7000n/a
Lib/sqlite3/test/__init__.py000n/a
Lib/sqlite3/test/dbapi.py91100n/a
Lib/sqlite3/test/dump.py8100n/a
Lib/sqlite3/test/factory.py24200n/a
Lib/sqlite3/test/hooks.py25800n/a
Lib/sqlite3/test/regression.py34100n/a
Lib/sqlite3/test/transactions.py20400n/a
Lib/sqlite3/test/types.py40300n/a
Lib/sqlite3/test/userfunctions.py46800n/a
Lib/test/__init__.py100n/a
Lib/test/__main__.py300n/a
Lib/test/autotest.py600n/a
Lib/test/bad_coding.py100n/a
Lib/test/bad_coding2.py200n/a
Lib/test/badsyntax_3131.py200n/a
Lib/test/badsyntax_future10.py300n/a
Lib/test/badsyntax_future3.py1000n/a
Lib/test/badsyntax_future4.py1000n/a
Lib/test/badsyntax_future5.py1200n/a
Lib/test/badsyntax_future6.py1000n/a
Lib/test/badsyntax_future7.py1100n/a
Lib/test/badsyntax_future8.py1000n/a
Lib/test/badsyntax_future9.py1000n/a
Lib/test/badsyntax_pep3120.py100n/a
Lib/test/buffer_tests.py21200n/a
Lib/test/bytecode_helper.py7200n/a
Lib/test/curses_tests.py4600n/a
Lib/test/datetimetester.py377300n/a
Lib/test/dis_module.py500n/a
Lib/test/doctest_aliases.py1300n/a
Lib/test/double_const.py3000n/a
Lib/test/final_a.py1900n/a
Lib/test/final_b.py1900n/a
Lib/test/fork_wait.py7700n/a
Lib/test/future_test1.py1100n/a
Lib/test/future_test2.py1000n/a
Lib/test/gdb_sample.py1200n/a
Lib/test/inspect_fodder.py5600n/a
Lib/test/inspect_fodder2.py11100n/a
Lib/test/list_tests.py58500n/a
Lib/test/lock_tests.py88100n/a
Lib/test/make_ssl_certs.py17000n/a
Lib/test/mapping_tests.py65700n/a
Lib/test/memory_watchdog.py2800n/a
Lib/test/mock_socket.py15100n/a
Lib/test/mp_fork_bomb.py1300n/a
Lib/test/multibytecodec_support.py37900n/a
Lib/test/outstanding_bugs.py8800n/a
Lib/test/pickletester.py180000n/a
Lib/test/profilee.py11500n/a
Lib/test/pyclbr_input.py3300n/a
Lib/test/pydoc_mod.py2700n/a
Lib/test/pydocfodder.py21600n/a
Lib/test/pystone.py27000n/a
Lib/test/re_tests.py67000n/a
Lib/test/regrtest.py161500n/a
Lib/test/relimport.py100n/a
Lib/test/reperf.py2300n/a
Lib/test/sample_doctest.py7600n/a
Lib/test/sample_doctest_no_docstrings.py1200n/a
Lib/test/sample_doctest_no_doctests.py1500n/a
Lib/test/script_helper.py15200n/a
Lib/test/seq_tests.py39700n/a
Lib/test/sortperf.py16900n/a
Lib/test/ssl_servers.py20500n/a
Lib/test/string_tests.py136400n/a
Lib/test/test___all__.py11700n/a
Lib/test/test___future__.py6600n/a
Lib/test/test__locale.py17000n/a
Lib/test/test__osx_support.py27900n/a
Lib/test/test_abc.py40800n/a
Lib/test/test_abstract_numbers.py4800n/a
Lib/test/test_aifc.py38400n/a
Lib/test/test_argparse.py491600n/a
Lib/test/test_array.py131100n/a
Lib/test/test_ast.py103800n/a
Lib/test/test_asynchat.py28700n/a
Lib/test/test_asyncore.py85300n/a
Lib/test/test_atexit.py16700n/a
Lib/test/test_audioop.py38100n/a
Lib/test/test_augassign.py31500n/a
Lib/test/test_base64.py35200n/a
Lib/test/test_bigaddrspace.py10100n/a
Lib/test/test_bigmem.py125700n/a
Lib/test/test_binascii.py27000n/a
Lib/test/test_binhex.py5700n/a
Lib/test/test_binop.py38000n/a
Lib/test/test_bisect.py32800n/a
Lib/test/test_bool.py34700n/a
Lib/test/test_buffer.py428700n/a
Lib/test/test_bufio.py7300n/a
Lib/test/test_builtin.py16151247116693.50%
Lib/test/test_bytes.py141800n/a
Lib/test/test_bz2.py82200n/a
Lib/test/test_calendar.py69300n/a
Lib/test/test_call.py13100n/a
Lib/test/test_capi.py37200n/a
Lib/test/test_cgi.py48200n/a
Lib/test/test_cgitb.py7000n/a
Lib/test/test_charmapcodec.py5600n/a
Lib/test/test_class.py55200n/a
Lib/test/test_cmath.py53600n/a
Lib/test/test_cmd.py24400n/a
Lib/test/test_cmd_line.py47300n/a
Lib/test/test_cmd_line_script.py39500n/a
Lib/test/test_code.py16900n/a
Lib/test/test_code_module.py7200n/a
Lib/test/test_codeccallbacks.py88000n/a
Lib/test/test_codecencodings_cn.py9100n/a
Lib/test/test_codecencodings_hk.py2700n/a
Lib/test/test_codecencodings_iso2022.py4600n/a
Lib/test/test_codecencodings_jp.py13100n/a
Lib/test/test_codecencodings_kr.py7400n/a
Lib/test/test_codecencodings_tw.py2700n/a
Lib/test/test_codecmaps_cn.py3300n/a
Lib/test/test_codecmaps_hk.py2100n/a
Lib/test/test_codecmaps_jp.py6700n/a
Lib/test/test_codecmaps_kr.py4400n/a
Lib/test/test_codecmaps_tw.py3400n/a
Lib/test/test_codecs.py243900n/a
Lib/test/test_codeop.py30400n/a
Lib/test/test_collections.py137200n/a
Lib/test/test_colorsys.py10000n/a
Lib/test/test_compare.py6700n/a
Lib/test/test_compile.py50800n/a
Lib/test/test_compileall.py36400n/a
Lib/test/test_complex.py63800n/a
Lib/test/test_concurrent_futures.py68700n/a
Lib/test/test_configparser.py176900n/a
Lib/test/test_contains.py9300n/a
Lib/test/test_contextlib.py62100n/a
Lib/test/test_copy.py75500n/a
Lib/test/test_copyreg.py12100n/a
Lib/test/test_cprofile.py9700n/a
Lib/test/test_crashers.py3800n/a
Lib/test/test_crypt.py3300n/a
Lib/test/test_csv.py101500n/a
Lib/test/test_ctypes.py1600n/a
Lib/test/test_curses.py36500n/a
Lib/test/test_datetime.py4800n/a
Lib/test/test_dbm.py19400n/a
Lib/test/test_dbm_dumb.py19700n/a
Lib/test/test_dbm_gnu.py8500n/a
Lib/test/test_dbm_ndbm.py4000n/a
Lib/test/test_decimal.py548300n/a
Lib/test/test_decorators.py30900n/a
Lib/test/test_defaultdict.py19000n/a
Lib/test/test_deque.py81700n/a
Lib/test/test_descr.py468200n/a
Lib/test/test_descrtut.py48500n/a
Lib/test/test_devpoll.py9400n/a
Lib/test/test_dict.py92500n/a
Lib/test/test_dictcomps.py8800n/a
Lib/test/test_dictviews.py20600n/a
Lib/test/test_difflib.py28900n/a
Lib/test/test_dis.py73300n/a
Lib/test/test_distutils.py1800n/a
Lib/test/test_doctest.py286000n/a
Lib/test/test_doctest2.py12300n/a
Lib/test/test_docxmlrpc.py21700n/a
Lib/test/test_dummy_thread.py18200n/a
Lib/test/test_dummy_threading.py6400n/a
Lib/test/test_dynamic.py14300n/a
Lib/test/test_enum.py100700n/a
Lib/test/test_enumerate.py27300n/a
Lib/test/test_eof.py3200n/a
Lib/test/test_epoll.py23200n/a
Lib/test/test_errno.py4100n/a
Lib/test/test_exception_variations.py18000n/a
Lib/test/test_exceptions.py95700n/a
Lib/test/test_extcall.py34900n/a
Lib/test/test_faulthandler.py59600n/a
Lib/test/test_fcntl.py11900n/a
Lib/test/test_file.py32900n/a
Lib/test/test_file_eintr.py23600n/a
Lib/test/test_filecmp.py15300n/a
Lib/test/test_fileinput.py84000n/a
Lib/test/test_fileio.py46300n/a
Lib/test/test_finalization.py51300n/a
Lib/test/test_float.py131100n/a
Lib/test/test_flufl.py2700n/a
Lib/test/test_fnmatch.py8900n/a
Lib/test/test_fork1.py11100n/a
Lib/test/test_format.py35300n/a
Lib/test/test_fractions.py61200n/a
Lib/test/test_frame.py11600n/a
Lib/test/test_frozen.py7700n/a
Lib/test/test_ftplib.py102900n/a
Lib/test/test_funcattrs.py37800n/a
Lib/test/test_functools.py136400n/a
Lib/test/test_future.py12500n/a
Lib/test/test_future3.py2600n/a
Lib/test/test_future4.py600n/a
Lib/test/test_future5.py2100n/a
Lib/test/test_gc.py96900n/a
Lib/test/test_gdb.py849431143.25%
Lib/test/test_generators.py194000n/a
Lib/test/test_genericpath.py41300n/a
Lib/test/test_genexps.py28500n/a
Lib/test/test_getargs2.py54300n/a
Lib/test/test_getopt.py18700n/a
Lib/test/test_getpass.py15500n/a
Lib/test/test_gettext.py46700n/a
Lib/test/test_glob.py17800n/a
Lib/test/test_global.py6100n/a
Lib/test/test_grammar.py98600n/a
Lib/test/test_grp.py9700n/a
Lib/test/test_gzip.py51800n/a
Lib/test/test_hash.py22800n/a
Lib/test/test_hashlib.py55000n/a
Lib/test/test_heapq.py40800n/a
Lib/test/test_hmac.py44900n/a
Lib/test/test_html.py2400n/a
Lib/test/test_htmlparser.py76300n/a
Lib/test/test_http_cookiejar.py172500n/a
Lib/test/test_http_cookies.py19600n/a
Lib/test/test_httplib.py96700n/a
Lib/test/test_httpservers.py70400n/a
Lib/test/test_idle.py3100n/a
Lib/test/test_imaplib.py46700n/a
Lib/test/test_imp.py48000n/a
Lib/test/test_import.py106000n/a
Lib/test/test_index.py24100n/a
Lib/test/test_inspect.py237000n/a
Lib/test/test_int.py43200n/a
Lib/test/test_int_literal.py14700n/a
Lib/test/test_io.py328900n/a
Lib/test/test_ioctl.py9100n/a
Lib/test/test_ipaddress.py164900n/a
Lib/test/test_isinstance.py28900n/a
Lib/test/test_iter.py92700n/a
Lib/test/test_iterlen.py22900n/a
Lib/test/test_itertools.py206200n/a
Lib/test/test_keyword.py13800n/a
Lib/test/test_keywordonlyarg.py19500n/a
Lib/test/test_kqueue.py19200n/a
Lib/test/test_largefile.py18000n/a
Lib/test/test_lib2to3.py2200n/a
Lib/test/test_linecache.py13300n/a
Lib/test/test_list.py12500n/a
Lib/test/test_listcomps.py14800n/a
Lib/test/test_locale.py41700n/a
Lib/test/test_logging.py404900n/a
Lib/test/test_long.py125000n/a
Lib/test/test_longexp.py1400n/a
Lib/test/test_lzma.py153100n/a
Lib/test/test_macpath.py12300n/a
Lib/test/test_mailbox.py228600n/a
Lib/test/test_mailcap.py22100n/a
Lib/test/test_marshal.py45300n/a
Lib/test/test_math.py110800n/a
Lib/test/test_memoryio.py73100n/a
Lib/test/test_memoryview.py46900n/a
Lib/test/test_metaclass.py26500n/a
Lib/test/test_mimetypes.py11000n/a
Lib/test/test_minidom.py153400n/a
Lib/test/test_mmap.py76700n/a
Lib/test/test_module.py21400n/a
Lib/test/test_modulefinder.py29600n/a
Lib/test/test_msilib.py4600n/a
Lib/test/test_multibytecodec.py26400n/a
Lib/test/test_multiprocessing.py360600n/a
Lib/test/test_namespace_pkgs.py31300n/a
Lib/test/test_netrc.py11000n/a
Lib/test/test_nis.py4700n/a
Lib/test/test_nntplib.py141000n/a
Lib/test/test_normalization.py10400n/a
Lib/test/test_ntpath.py30000n/a
Lib/test/test_numeric_tower.py20600n/a
Lib/test/test_opcodes.py11200n/a
Lib/test/test_openpty.py2500n/a
Lib/test/test_operator.py48400n/a
Lib/test/test_optparse.py162100n/a
Lib/test/test_os.py230300n/a
Lib/test/test_ossaudiodev.py20200n/a
Lib/test/test_osx_env.py3400n/a
Lib/test/test_parser.py74500n/a
Lib/test/test_pdb.py71200n/a
Lib/test/test_peepholer.py33900n/a
Lib/test/test_pep247.py6800n/a
Lib/test/test_pep277.py21600n/a
Lib/test/test_pep292.py24700n/a
Lib/test/test_pep3120.py4700n/a
Lib/test/test_pep3131.py3500n/a
Lib/test/test_pep3151.py21100n/a
Lib/test/test_pep352.py18400n/a
Lib/test/test_pep380.py100400n/a
Lib/test/test_pickle.py15200n/a
Lib/test/test_pickletools.py2500n/a
Lib/test/test_pipes.py19600n/a
Lib/test/test_pkg.py29700n/a
Lib/test/test_pkgimport.py8400n/a
Lib/test/test_pkgutil.py34900n/a
Lib/test/test_platform.py29200n/a
Lib/test/test_plistlib.py22800n/a
Lib/test/test_poll.py16800n/a
Lib/test/test_popen.py6500n/a
Lib/test/test_poplib.py48300n/a
Lib/test/test_posix.py112000n/a
Lib/test/test_posixpath.py54800n/a
Lib/test/test_pow.py12900n/a
Lib/test/test_pprint.py53500n/a
Lib/test/test_print.py13200n/a
Lib/test/test_profile.py18700n/a
Lib/test/test_property.py25400n/a
Lib/test/test_pstats.py4500n/a
Lib/test/test_pty.py30200n/a
Lib/test/test_pulldom.py34700n/a
Lib/test/test_pwd.py10900n/a
Lib/test/test_py_compile.py9400n/a
Lib/test/test_pyclbr.py18100n/a
Lib/test/test_pydoc.py65300n/a
Lib/test/test_pyexpat.py69600n/a
Lib/test/test_queue.py36300n/a
Lib/test/test_quopri.py20800n/a
Lib/test/test_raise.py42200n/a
Lib/test/test_random.py76100n/a
Lib/test/test_range.py62700n/a
Lib/test/test_re.py118700n/a
Lib/test/test_readline.py4700n/a
Lib/test/test_regrtest.py10000n/a
Lib/test/test_reprlib.py37300n/a
Lib/test/test_resource.py13600n/a
Lib/test/test_richcmp.py33300n/a
Lib/test/test_rlcompleter.py7300n/a
Lib/test/test_robotparser.py29400n/a
Lib/test/test_runpy.py57900n/a
Lib/test/test_sax.py100700n/a
Lib/test/test_sched.py20100n/a
Lib/test/test_scope.py76400n/a
Lib/test/test_select.py8300n/a
Lib/test/test_set.py183900n/a
Lib/test/test_setcomps.py15100n/a
Lib/test/test_shelve.py22400n/a
Lib/test/test_shlex.py20200n/a
Lib/test/test_shutil.py172300n/a
Lib/test/test_signal.py88900n/a
Lib/test/test_site.py40600n/a
Lib/test/test_slice.py24700n/a
Lib/test/test_smtpd.py55700n/a
Lib/test/test_smtplib.py88500n/a
Lib/test/test_smtpnet.py6300n/a
Lib/test/test_sndhdr.py2300n/a
Lib/test/test_socket.py497500n/a
Lib/test/test_socketserver.py30700n/a
Lib/test/test_sort.py28500n/a
Lib/test/test_source_encoding.py13500n/a
Lib/test/test_sqlite.py2400n/a
Lib/test/test_ssl.py237900n/a
Lib/test/test_startfile.py3700n/a
Lib/test/test_stat.py20200n/a
Lib/test/test_strftime.py18100n/a
Lib/test/test_string.py15700n/a
Lib/test/test_stringprep.py9600n/a
Lib/test/test_strlit.py20600n/a
Lib/test/test_strptime.py57300n/a
Lib/test/test_strtod.py40500n/a
Lib/test/test_struct.py66700n/a
Lib/test/test_structmembers.py14500n/a
Lib/test/test_structseq.py13000n/a
Lib/test/test_subprocess.py226900n/a
Lib/test/test_sunau.py7000n/a
Lib/test/test_super.py18100n/a
Lib/test/test_sundry.py5800n/a
Lib/test/test_support.py31600n/a
Lib/test/test_symtable.py17600n/a
Lib/test/test_syntax.py59300n/a
Lib/test/test_sys.py94200n/a
Lib/test/test_sys_setprofile.py38600n/a
Lib/test/test_sys_settrace.py83400n/a
Lib/test/test_sysconfig.py40100n/a
Lib/test/test_syslog.py3900n/a
Lib/test/test_tarfile.py186900n/a
Lib/test/test_tcl.py24300n/a
Lib/test/test_telnetlib.py44500n/a
Lib/test/test_tempfile.py113100n/a
Lib/test/test_textwrap.py83800n/a
Lib/test/test_thread.py26400n/a
Lib/test/test_threaded_import.py24400n/a
Lib/test/test_threadedtempfile.py7800n/a
Lib/test/test_threading.py87100n/a
Lib/test/test_threading_local.py22500n/a
Lib/test/test_threadsignals.py22100n/a
Lib/test/test_time.py68000n/a
Lib/test/test_timeit.py30600n/a
Lib/test/test_timeout.py29000n/a
Lib/test/test_tk.py2500n/a
Lib/test/test_tokenize.py112700n/a
Lib/test/test_tools.py46400n/a
Lib/test/test_trace.py41500n/a
Lib/test/test_traceback.py39500n/a
Lib/test/test_ttk_guionly.py4000n/a
Lib/test/test_ttk_textonly.py1700n/a
Lib/test/test_tuple.py20800n/a
Lib/test/test_typechecks.py7600n/a
Lib/test/test_types.py117800n/a
Lib/test/test_ucn.py23800n/a
Lib/test/test_unary.py5800n/a
Lib/test/test_unicode.py250300n/a
Lib/test/test_unicode_file.py14400n/a
Lib/test/test_unicodedata.py32300n/a
Lib/test/test_unittest.py1600n/a
Lib/test/test_univnewlines.py12300n/a
Lib/test/test_unpack.py13000n/a
Lib/test/test_unpack_ex.py17400n/a
Lib/test/test_urllib.py145100n/a
Lib/test/test_urllib2.py156800n/a
Lib/test/test_urllib2_localnet.py60000n/a
Lib/test/test_urllib2net.py34300n/a
Lib/test/test_urllib_response.py4200n/a
Lib/test/test_urllibnet.py21900n/a
Lib/test/test_urlparse.py86300n/a
Lib/test/test_userdict.py19800n/a
Lib/test/test_userlist.py6500n/a
Lib/test/test_userstring.py4800n/a
Lib/test/test_uu.py23900n/a
Lib/test/test_uuid.py47000n/a
Lib/test/test_venv.py25400n/a
Lib/test/test_wait3.py3800n/a
Lib/test/test_wait4.py3800n/a
Lib/test/test_warnings.py79900n/a
Lib/test/test_wave.py11700n/a
Lib/test/test_weakref.py180200n/a
Lib/test/test_weakset.py44600n/a
Lib/test/test_webbrowser.py19200n/a
Lib/test/test_winreg.py47200n/a
Lib/test/test_winsound.py25600n/a
Lib/test/test_with.py75200n/a
Lib/test/test_wsgiref.py63100n/a
Lib/test/test_xdrlib.py5800n/a
Lib/test/test_xml_dom_minicompat.py10100n/a
Lib/test/test_xml_etree.py257900n/a
Lib/test/test_xml_etree_c.py9600n/a
Lib/test/test_xmlrpc.py110100n/a
Lib/test/test_xmlrpc_net.py6100n/a
Lib/test/test_zipfile.py163300n/a
Lib/test/test_zipfile64.py11800n/a
Lib/test/test_zipimport.py50700n/a
Lib/test/test_zipimport_support.py24400n/a
Lib/test/test_zlib.py71600n/a
Lib/test/testcodec.py4800n/a
Lib/test/tf_inherit_check.py2500n/a
Lib/test/threaded_import_hangers.py4500n/a
Lib/test/time_hashlib.py8700n/a
Lib/test/warning_tests.py900n/a
Lib/test/win_console_handler.py4900n/a
Lib/test/xmltests.py2100n/a
Lib/test/crashers/bogus_code_obj.py1900n/a
Lib/test/crashers/gc_inspection.py3200n/a
Lib/test/crashers/infinite_loop_re.py1600n/a
Lib/test/crashers/mutation_inside_cyclegc.py3100n/a
Lib/test/crashers/recursive_call.py1500n/a
Lib/test/crashers/trace_at_recursion_limit.py2700n/a
Lib/test/crashers/underlying_dict.py2000n/a
Lib/test/encoded_modules/__init__.py2300n/a
Lib/test/encoded_modules/module_iso_8859_1.py500n/a
Lib/test/encoded_modules/module_koi8_r.py300n/a
Lib/test/leakers/__init__.py000n/a
Lib/test/leakers/test_ctypes.py1500n/a
Lib/test/leakers/test_selftype.py1300n/a
Lib/test/namespace_pkgs/both_portions/foo/one.py100n/a
Lib/test/namespace_pkgs/both_portions/foo/two.py100n/a
Lib/test/namespace_pkgs/module_and_namespace_package/a_test.py100n/a
Lib/test/namespace_pkgs/not_a_namespace_pkg/foo/__init__.py000n/a
Lib/test/namespace_pkgs/not_a_namespace_pkg/foo/one.py100n/a
Lib/test/namespace_pkgs/portion1/foo/one.py100n/a
Lib/test/namespace_pkgs/portion2/foo/two.py100n/a
Lib/test/namespace_pkgs/project1/parent/child/one.py100n/a
Lib/test/namespace_pkgs/project2/parent/child/two.py100n/a
Lib/test/namespace_pkgs/project3/parent/child/three.py100n/a
Lib/test/subprocessdata/fd_status.py2400n/a
Lib/test/subprocessdata/input_reader.py700n/a
Lib/test/subprocessdata/qcat.py700n/a
Lib/test/subprocessdata/qgrep.py1000n/a
Lib/test/subprocessdata/sigchild_ignore.py1500n/a
Lib/test/support/__init__.py204500n/a
Lib/test/test_email/__init__.py15000n/a
Lib/test/test_email/__main__.py300n/a
Lib/test/test_email/test__encoded_words.py19200n/a
Lib/test/test_email/test__header_value_parser.py258500n/a
Lib/test/test_email/test_asian_codecs.py8200n/a
Lib/test/test_email/test_defect_handling.py32000n/a
Lib/test/test_email/test_email.py510000n/a
Lib/test/test_email/test_generator.py19900n/a
Lib/test/test_email/test_headerregistry.py157200n/a
Lib/test/test_email/test_inversion.py4900n/a
Lib/test/test_email/test_message.py1800n/a
Lib/test/test_email/test_parser.py3600n/a
Lib/test/test_email/test_pickleable.py7400n/a
Lib/test/test_email/test_policy.py32200n/a
Lib/test/test_email/test_utils.py14000n/a
Lib/test/test_email/torture_test.py13600n/a
Lib/test/test_importlib/__init__.py3300n/a
Lib/test/test_importlib/__main__.py2000n/a
Lib/test/test_importlib/abc.py9900n/a
Lib/test/test_importlib/regrtest.py1700n/a
Lib/test/test_importlib/test_abc.py82900n/a
Lib/test/test_importlib/test_api.py22100n/a
Lib/test/test_importlib/test_locks.py12900n/a
Lib/test/test_importlib/test_util.py46500n/a
Lib/test/test_importlib/util.py14000n/a
Lib/test/test_importlib/builtin/__init__.py1200n/a
Lib/test/test_importlib/builtin/test_finder.py5500n/a
Lib/test/test_importlib/builtin/test_loader.py10500n/a
Lib/test/test_importlib/builtin/util.py700n/a
Lib/test/test_importlib/extension/__init__.py1300n/a
Lib/test/test_importlib/extension/test_case_sensitivity.py5100n/a
Lib/test/test_importlib/extension/test_finder.py4600n/a
Lib/test/test_importlib/extension/test_loader.py7900n/a
Lib/test/test_importlib/extension/test_path_hook.py3100n/a
Lib/test/test_importlib/extension/util.py1900n/a
Lib/test/test_importlib/frozen/__init__.py1300n/a
Lib/test/test_importlib/frozen/test_finder.py4700n/a
Lib/test/test_importlib/frozen/test_loader.py12300n/a
Lib/test/test_importlib/import_/__init__.py1300n/a
Lib/test/test_importlib/import_/test___loader__.py4400n/a
Lib/test/test_importlib/import_/test___package__.py11900n/a
Lib/test/test_importlib/import_/test_api.py6700n/a
Lib/test/test_importlib/import_/test_caching.py8800n/a
Lib/test/test_importlib/import_/test_fromlist.py12600n/a
Lib/test/test_importlib/import_/test_meta_path.py11500n/a
Lib/test/test_importlib/import_/test_packages.py11200n/a
Lib/test/test_importlib/import_/test_path.py12000n/a
Lib/test/test_importlib/import_/test_relative_imports.py21700n/a
Lib/test/test_importlib/import_/util.py2800n/a
Lib/test/test_importlib/source/__init__.py1300n/a
Lib/test/test_importlib/source/test_case_sensitivity.py7000n/a
Lib/test/test_importlib/source/test_file_loader.py47000n/a
Lib/test/test_importlib/source/test_finder.py19000n/a
Lib/test/test_importlib/source/test_path_hook.py3100n/a
Lib/test/test_importlib/source/test_source_encoding.py12300n/a
Lib/test/test_importlib/source/util.py9600n/a
Lib/test/test_json/__init__.py6400n/a
Lib/test/test_json/__main__.py400n/a
Lib/test/test_json/test_decode.py7400n/a
Lib/test/test_json/test_default.py1200n/a
Lib/test/test_json/test_dump.py4900n/a
Lib/test/test_json/test_encode_basestring_ascii.py4400n/a
Lib/test/test_json/test_enum.py8100n/a
Lib/test/test_json/test_fail.py19400n/a
Lib/test/test_json/test_float.py3300n/a
Lib/test/test_json/test_indent.py6700n/a
Lib/test/test_json/test_pass1.py7500n/a
Lib/test/test_json/test_pass2.py1800n/a
Lib/test/test_json/test_pass3.py2400n/a
Lib/test/test_json/test_recursion.py10000n/a
Lib/test/test_json/test_scanstring.py9800n/a
Lib/test/test_json/test_separators.py4400n/a
Lib/test/test_json/test_speedups.py2400n/a
Lib/test/test_json/test_tool.py6900n/a
Lib/test/test_json/test_unicode.py7500n/a
Lib/test/tracedmodules/__init__.py400n/a
Lib/test/tracedmodules/testmod.py900n/a
Lib/tkinter/__init__.py385200n/a
Lib/tkinter/__main__.py700n/a
Lib/tkinter/_fix.py7800n/a
Lib/tkinter/colorchooser.py7200n/a
Lib/tkinter/commondialog.py6000n/a
Lib/tkinter/constants.py11000n/a
Lib/tkinter/dialog.py4900n/a
Lib/tkinter/dnd.py32100n/a
Lib/tkinter/filedialog.py47900n/a
Lib/tkinter/font.py23400n/a
Lib/tkinter/messagebox.py13400n/a
Lib/tkinter/scrolledtext.py5400n/a
Lib/tkinter/simpledialog.py42300n/a
Lib/tkinter/tix.py196600n/a
Lib/tkinter/ttk.py160700n/a
Lib/tkinter/test/__init__.py000n/a
Lib/tkinter/test/runtktests.py7200n/a
Lib/tkinter/test/support.py7900n/a
Lib/tkinter/test/test_tkinter/__init__.py000n/a
Lib/tkinter/test/test_tkinter/test_font.py3300n/a
Lib/tkinter/test/test_tkinter/test_loadtk.py4600n/a
Lib/tkinter/test/test_tkinter/test_misc.py4500n/a
Lib/tkinter/test/test_tkinter/test_text.py3900n/a
Lib/tkinter/test/test_tkinter/test_variables.py16500n/a
Lib/tkinter/test/test_ttk/__init__.py000n/a
Lib/tkinter/test/test_ttk/test_extensions.py27400n/a
Lib/tkinter/test/test_ttk/test_functions.py45300n/a
Lib/tkinter/test/test_ttk/test_style.py9100n/a
Lib/tkinter/test/test_ttk/test_widgets.py115900n/a
Lib/turtledemo/__init__.py000n/a
Lib/turtledemo/__main__.py26600n/a
Lib/turtledemo/bytedesign.py16200n/a
Lib/turtledemo/chaos.py5900n/a
Lib/turtledemo/clock.py13200n/a
Lib/turtledemo/colormixer.py6000n/a
Lib/turtledemo/forest.py10900n/a
Lib/turtledemo/fractalcurves.py13800n/a
Lib/turtledemo/lindenmayer.py11900n/a
Lib/turtledemo/minimal_hanoi.py7600n/a
Lib/turtledemo/nim.py22600n/a
Lib/turtledemo/paint.py5000n/a
Lib/turtledemo/peace.py6500n/a
Lib/turtledemo/penrose.py18100n/a
Lib/turtledemo/planet_and_moon.py11300n/a
Lib/turtledemo/round_dance.py8600n/a
Lib/turtledemo/tree.py6300n/a
Lib/turtledemo/two_canvases.py5200n/a
Lib/turtledemo/wikipedia.py6500n/a
Lib/turtledemo/yinyang.py4900n/a
Lib/unittest/__init__.py6900n/a
Lib/unittest/__main__.py1900n/a
Lib/unittest/case.py129400n/a
Lib/unittest/loader.py33700n/a
Lib/unittest/main.py27200n/a
Lib/unittest/mock.py229700n/a
Lib/unittest/result.py20700n/a
Lib/unittest/runner.py21300n/a
Lib/unittest/signals.py7100n/a
Lib/unittest/suite.py30100n/a
Lib/unittest/util.py14000n/a
Lib/unittest/test/__init__.py2200n/a
Lib/unittest/test/_test_warnings.py7300n/a
Lib/unittest/test/dummy.py100n/a
Lib/unittest/test/support.py14200n/a
Lib/unittest/test/test_assertions.py36300n/a
Lib/unittest/test/test_break.py28400n/a
Lib/unittest/test/test_case.py140700n/a
Lib/unittest/test/test_discovery.py43100n/a
Lib/unittest/test/test_functiontestcase.py14400n/a
Lib/unittest/test/test_loader.py130800n/a
Lib/unittest/test/test_program.py37600n/a
Lib/unittest/test/test_result.py66000n/a
Lib/unittest/test/test_runner.py34100n/a
Lib/unittest/test/test_setups.py50700n/a
Lib/unittest/test/test_skipping.py22300n/a
Lib/unittest/test/test_suite.py36800n/a
Lib/unittest/test/testmock/__init__.py1700n/a
Lib/unittest/test/testmock/support.py2300n/a
Lib/unittest/test/testmock/testcallable.py14700n/a
Lib/unittest/test/testmock/testhelpers.py90800n/a
Lib/unittest/test/testmock/testmagicmethods.py40300n/a
Lib/unittest/test/testmock/testmock.py140400n/a
Lib/unittest/test/testmock/testpatch.py178500n/a
Lib/unittest/test/testmock/testsentinel.py2800n/a
Lib/unittest/test/testmock/testwith.py25900n/a
Lib/urllib/__init__.py000n/a
Lib/urllib/error.py7600n/a
Lib/urllib/parse.py96500n/a
Lib/urllib/request.py26251680118770.65%
Lib/urllib/response.py9900n/a
Lib/urllib/robotparser.py20500n/a
Lib/venv/__init__.py40900n/a
Lib/venv/__main__.py1000n/a
Lib/wsgiref/__init__.py2300n/a
Lib/wsgiref/handlers.py54700n/a
Lib/wsgiref/headers.py18400n/a
Lib/wsgiref/simple_server.py15700n/a
Lib/wsgiref/util.py16500n/a
Lib/wsgiref/validate.py44300n/a
Lib/xml/__init__.py2000n/a
Lib/xml/dom/NodeFilter.py2700n/a
Lib/xml/dom/__init__.py14000n/a
Lib/xml/dom/domreg.py9700n/a
Lib/xml/dom/expatbuilder.py96300n/a
Lib/xml/dom/minicompat.py10500n/a
Lib/xml/dom/minidom.py198600n/a
Lib/xml/dom/pulldom.py34200n/a
Lib/xml/dom/xmlbuilder.py38600n/a
Lib/xml/etree/ElementInclude.py14400n/a
Lib/xml/etree/ElementPath.py30800n/a
Lib/xml/etree/ElementTree.py166300n/a
Lib/xml/etree/__init__.py3300n/a
Lib/xml/etree/cElementTree.py300n/a
Lib/xml/parsers/__init__.py800n/a
Lib/xml/parsers/expat.py800n/a
Lib/xml/sax/__init__.py10500n/a
Lib/xml/sax/_exceptions.py13100n/a
Lib/xml/sax/expatreader.py41700n/a
Lib/xml/sax/handler.py34200n/a
Lib/xml/sax/saxutils.py36500n/a
Lib/xml/sax/xmlreader.py37800n/a
Lib/xmlrpc/__init__.py100n/a
Lib/xmlrpc/client.py148000n/a
Lib/xmlrpc/server.py97900n/a
Mac/Extras.install.py5400n/a
Mac/BuildScript/build-installer.py138700n/a
Mac/IDLE/IDLE.app/Contents/Resources/idlemain.py7300n/a
Mac/Tools/bundlebuilder.py93400n/a
Mac/Tools/pythonw.c22600n/a
Mac/Tools/Doc/setup.py21300n/a
Mac/Tools/Doc/HelpIndexingTool/Help_Indexing_Tool_Suite.py11000n/a
Mac/Tools/Doc/HelpIndexingTool/Miscellaneous_Standards.py4900n/a
Mac/Tools/Doc/HelpIndexingTool/Required_Suite.py3200n/a
Mac/Tools/Doc/HelpIndexingTool/Standard_Suite.py34300n/a
Mac/Tools/Doc/HelpIndexingTool/__init__.py7800n/a
Mac/Tools/Doc/HelpIndexingTool/odds_and_ends.py4900n/a
Misc/coverity_model.c13200n/a
Modules/_bisectmodule.c26200n/a
Modules/_bz2module.c62600n/a
Modules/_codecsmodule.c119043738688.33%
Modules/_collectionsmodule.c189387177188.52%
Modules/_cryptmodule.c6200n/a
Modules/_csv.c168100n/a
Modules/_curses_panel.c53200n/a
Modules/_cursesmodule.c343900n/a
Modules/_datetimemodule.c557500n/a
Modules/_dbmmodule.c43700n/a
Modules/_elementtree.c377300n/a
Modules/_freeze_importlib.c14400n/a
Modules/_functoolsmodule.c59423519683.40%
Modules/_gdbmmodule.c59300n/a
Modules/_hashopenssl.c66300n/a
Modules/_heapqmodule.c72100n/a
Modules/_json.c189800n/a
Modules/_localemodule.c68520612862.14%
Modules/_lsprof.c90300n/a
Modules/_lzmamodule.c131400n/a
Modules/_math.c25500n/a
Modules/_operator.c96032528286.77%
Modules/_pickle.c651800n/a
Modules/_posixsubprocess.c80000n/a
Modules/_randommodule.c50500n/a
Modules/_scproxy.c26100n/a
Modules/_sre.c39671534129584.42%
Modules/_ssl.c348300n/a
Modules/_stat.c56311810689.83%
Modules/_struct.c233100n/a
Modules/_testbuffer.c287500n/a
Modules/_testcapimodule.c311000n/a
Modules/_testembed.c582700.00%
Modules/_testimportmultiple.c5700n/a
Modules/_threadmodule.c133846737880.94%
Modules/_tkinter.c300000n/a
Modules/_weakref.c1253939100.00%
Modules/_winapi.c133100n/a
Modules/arraymodule.c292600n/a
Modules/atexitmodule.c34612711388.98%
Modules/audioop.c165800n/a
Modules/binascii.c157100n/a
Modules/cmathmodule.c124500n/a
Modules/errnomodule.c93515415298.70%
Modules/faulthandler.c115341227266.02%
Modules/fcntlmodule.c63100n/a
Modules/fpectlmodule.c30600n/a
Modules/fpetestmodule.c20000n/a
Modules/gcmodule.c179059450885.52%
Modules/getaddrinfo.c63800n/a
Modules/getbuildinfo.c67161593.75%
Modules/getnameinfo.c21400n/a
Modules/getpath.c88335926373.26%
Modules/grpmodule.c22300n/a
Modules/itertoolsmodule.c45451735154789.16%
Modules/main.c83432323973.99%
Modules/mathmodule.c200600n/a
Modules/md5module.c57900n/a
Modules/mmapmodule.c152400n/a
Modules/nismodule.c47100n/a
Modules/ossaudiodev.c131400n/a
Modules/parsermodule.c343600n/a
Modules/posixmodule.c118602570193675.33%
Modules/pwdmodule.c227766180.26%
Modules/pyexpat.c205900n/a
Modules/python.c77272074.07%
Modules/readline.c125700n/a
Modules/resource.c35800n/a
Modules/rotatingtree.c12100n/a
Modules/selectmodule.c233400n/a
Modules/sha1module.c55100n/a
Modules/sha256module.c71600n/a
Modules/sha512module.c78400n/a
Modules/signalmodule.c145850441682.54%
Modules/socketmodule.c669600n/a
Modules/spwdmodule.c20800n/a
Modules/symtablemodule.c102494285.71%
Modules/syslogmodule.c34300n/a
Modules/termios.c97100n/a
Modules/timemodule.c161100n/a
Modules/tkappinit.c18500n/a
Modules/unicodedata.c137600n/a
Modules/xxlimited.c28600n/a
Modules/xxmodule.c39600n/a
Modules/xxsubtype.c309795164.56%
Modules/zipimport.c150766750976.31%
Modules/zlibmodule.c131100n/a
Modules/config.c11000n/a
Modules/_ctypes/_ctypes.c546100n/a
Modules/_ctypes/_ctypes_test.c61600n/a
Modules/_ctypes/callbacks.c63000n/a
Modules/_ctypes/callproc.c179200n/a
Modules/_ctypes/cfield.c170500n/a
Modules/_ctypes/malloc_closure.c11100n/a
Modules/_ctypes/stgdict.c58000n/a
Modules/_ctypes/darwin/dlfcn_simple.c27200n/a
Modules/_ctypes/libffi/generate-ios-source-and-headers.py16000n/a
Modules/_ctypes/libffi/generate-osx-source-and-headers.py15300n/a
Modules/_ctypes/libffi/src/closures.c64400n/a
Modules/_ctypes/libffi/src/debug.c5900n/a
Modules/_ctypes/libffi/src/dlmalloc.c516600n/a
Modules/_ctypes/libffi/src/java_raw_api.c35600n/a
Modules/_ctypes/libffi/src/prep_cif.c23700n/a
Modules/_ctypes/libffi/src/raw_api.c25400n/a
Modules/_ctypes/libffi/src/types.c7700n/a
Modules/_ctypes/libffi/src/aarch64/ffi.c107600n/a
Modules/_ctypes/libffi/src/alpha/ffi.c28800n/a
Modules/_ctypes/libffi/src/arm/ffi.c75600n/a
Modules/_ctypes/libffi/src/avr32/ffi.c42300n/a
Modules/_ctypes/libffi/src/bfin/ffi.c19500n/a
Modules/_ctypes/libffi/src/cris/ffi.c38600n/a
Modules/_ctypes/libffi/src/frv/ffi.c29200n/a
Modules/_ctypes/libffi/src/ia64/ffi.c58600n/a
Modules/_ctypes/libffi/src/m32r/ffi.c23200n/a
Modules/_ctypes/libffi/src/m68k/ffi.c36200n/a
Modules/_ctypes/libffi/src/metag/ffi.c33000n/a
Modules/_ctypes/libffi/src/microblaze/ffi.c32100n/a
Modules/_ctypes/libffi/src/mips/ffi.c104300n/a
Modules/_ctypes/libffi/src/moxie/ffi.c27200n/a
Modules/_ctypes/libffi/src/pa/ffi.c71900n/a
Modules/_ctypes/libffi/src/powerpc/ffi.c150100n/a
Modules/_ctypes/libffi/src/powerpc/ffi_darwin.c135900n/a
Modules/_ctypes/libffi/src/s390/ffi.c78100n/a
Modules/_ctypes/libffi/src/sh/ffi.c71700n/a
Modules/_ctypes/libffi/src/sh64/ffi.c46900n/a
Modules/_ctypes/libffi/src/sparc/ffi.c68100n/a
Modules/_ctypes/libffi/src/tile/ffi.c35500n/a
Modules/_ctypes/libffi/src/x86/ffi.c84100n/a
Modules/_ctypes/libffi/src/x86/ffi64.c67300n/a
Modules/_ctypes/libffi/src/xtensa/ffi.c29800n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/closure_fn0.c8900n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/closure_fn1.c8100n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/closure_fn2.c8100n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/closure_fn3.c8200n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/closure_fn4.c8900n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/closure_fn5.c9200n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/closure_fn6.c9000n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/closure_loc_fn0.c9500n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/closure_stdcall.c7200n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/closure_thiscall.c7200n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/cls_12byte.c9400n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/cls_16byte.c9500n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/cls_18byte.c9600n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/cls_19byte.c10200n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/cls_1_1byte.c8900n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/cls_20byte.c9100n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/cls_20byte1.c9300n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/cls_24byte.c11300n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/cls_2byte.c9000n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/cls_3_1byte.c9500n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/cls_3byte1.c9000n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/cls_3byte2.c9000n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/cls_4_1byte.c9800n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/cls_4byte.c9000n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/cls_5_1_byte.c10900n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/cls_5byte.c9800n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/cls_64byte.c12400n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/cls_6_1_byte.c11300n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/cls_6byte.c9900n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/cls_7_1_byte.c11700n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/cls_7byte.c9700n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/cls_8byte.c8800n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/cls_9byte1.c9000n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/cls_9byte2.c9100n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/cls_align_double.c9300n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/cls_align_float.c9100n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/cls_align_longdouble.c9200n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/cls_align_longdouble_split.c13400n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/cls_align_longdouble_split2.c11700n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/cls_align_pointer.c9500n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/cls_align_sint16.c9100n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/cls_align_sint32.c9100n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/cls_align_sint64.c9200n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/cls_align_uint16.c9100n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/cls_align_uint32.c9100n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/cls_align_uint64.c9300n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/cls_dbls_struct.c6600n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/cls_double.c4300n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/cls_double_va.c6300n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/cls_float.c4200n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/cls_longdouble.c10700n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/cls_longdouble_va.c6400n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/cls_multi_schar.c7400n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/cls_multi_sshort.c7400n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/cls_multi_sshortchar.c8600n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/cls_multi_uchar.c9100n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/cls_multi_ushort.c7400n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/cls_multi_ushortchar.c8600n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/cls_pointer.c7400n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/cls_pointer_stack.c14200n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/cls_schar.c4400n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/cls_sint.c4200n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/cls_sshort.c4200n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/cls_struct_va1.c11400n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/cls_uchar.c4200n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/cls_uchar_va.c4400n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/cls_uint.c4300n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/cls_uint_va.c4500n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/cls_ulong_va.c4500n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/cls_ulonglong.c4700n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/cls_ushort.c4300n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/cls_ushort_va.c4400n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/err_bad_abi.c3600n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/err_bad_typedef.c2600n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/fastthis1_win32.c5000n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/fastthis2_win32.c5000n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/fastthis3_win32.c5600n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/float.c5900n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/float1.c5800n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/float2.c5800n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/float3.c7200n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/float4.c6200n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/float_va.c10700n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/huge_struct.c34300n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/many.c6900n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/many2.c5700n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/many2_win32.c6300n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/many_win32.c6300n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/negint.c5200n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/nested_struct.c15200n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/nested_struct1.c16100n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/nested_struct10.c13300n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/nested_struct11.c12100n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/nested_struct2.c11000n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/nested_struct3.c11100n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/nested_struct4.c11100n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/nested_struct5.c11200n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/nested_struct6.c13100n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/nested_struct7.c11100n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/nested_struct8.c13100n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/nested_struct9.c13100n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/problem1.c9000n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/promotion.c5900n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/pyobjc-tc.c11400n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/return_dbl.c3600n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/return_dbl1.c4300n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/return_dbl2.c4200n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/return_fl.c3500n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/return_fl1.c3600n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/return_fl2.c4900n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/return_fl3.c4200n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/return_ldl.c3400n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/return_ll.c4100n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/return_ll1.c4300n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/return_sc.c3600n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/return_sl.c3800n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/return_uc.c3800n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/return_ul.c3800n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/stret_large.c14500n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/stret_large2.c14800n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/stret_medium.c12400n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/stret_medium2.c12500n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/strlen.c4400n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/strlen2_win32.c4400n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/strlen_win32.c4400n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/struct1.c6700n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/struct1_win32.c6700n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/struct2.c6700n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/struct2_win32.c6700n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/struct3.c6000n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/struct4.c6400n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/struct5.c6600n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/struct6.c6400n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/struct7.c7400n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/struct8.c8100n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/struct9.c6800n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/testclosure.c7000n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/uninitialized.c6100n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/va_1.c19600n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/va_struct1.c12100n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/va_struct2.c12300n/a
Modules/_ctypes/libffi/testsuite/libffi.call/va_struct3.c12500n/a
Modules/_ctypes/libffi_arm_wince/debug.c5900n/a
Modules/_ctypes/libffi_arm_wince/ffi.c31000n/a
Modules/_ctypes/libffi_arm_wince/prep_cif.c17500n/a
Modules/_ctypes/libffi_msvc/ffi.c45700n/a
Modules/_ctypes/libffi_msvc/prep_cif.c17500n/a
Modules/_ctypes/libffi_msvc/types.c10400n/a
Modules/_ctypes/libffi_msvc/win32.c16200n/a
Modules/_ctypes/libffi_osx/ffi.c22700n/a
Modules/_ctypes/libffi_osx/types.c11500n/a
Modules/_ctypes/libffi_osx/powerpc/ppc-ffi_darwin.c177600n/a
Modules/_ctypes/libffi_osx/x86/x86-ffi64.c73700n/a
Modules/_ctypes/libffi_osx/x86/x86-ffi_darwin.c43800n/a
Modules/_decimal/_decimal.c575400n/a
Modules/_decimal/libmpdec/basearith.c65800n/a
Modules/_decimal/libmpdec/constants.c13200n/a
Modules/_decimal/libmpdec/context.c28600n/a
Modules/_decimal/libmpdec/convolute.c17400n/a
Modules/_decimal/libmpdec/crt.c17900n/a
Modules/_decimal/libmpdec/difradix2.c17300n/a
Modules/_decimal/libmpdec/fnt.c8100n/a
Modules/_decimal/libmpdec/fourstep.c25700n/a
Modules/_decimal/libmpdec/io.c157500n/a
Modules/_decimal/libmpdec/memory.c29200n/a
Modules/_decimal/libmpdec/mpdecimal.c814900n/a
Modules/_decimal/libmpdec/numbertheory.c13200n/a
Modules/_decimal/libmpdec/sixstep.c21400n/a
Modules/_decimal/libmpdec/transpose.c27600n/a
Modules/_decimal/libmpdec/literature/fnt.py20800n/a
Modules/_decimal/tests/bench.py13500n/a
Modules/_decimal/tests/bignum.py4200n/a
Modules/_decimal/tests/deccheck.py110100n/a
Modules/_decimal/tests/formathelper.py34200n/a
Modules/_decimal/tests/randdec.py57700n/a
Modules/_decimal/tests/randfloat.py25000n/a
Modules/_io/_iomodule.c75000n/a
Modules/_io/bufferedio.c262800n/a
Modules/_io/bytesio.c104300n/a
Modules/_io/fileio.c124000n/a
Modules/_io/iobase.c94100n/a
Modules/_io/stringio.c103400n/a
Modules/_io/textio.c280700n/a
Modules/_multiprocessing/multiprocessing.c21100n/a
Modules/_multiprocessing/semaphore.c62300n/a
Modules/_sha3/cleanup.py4900n/a
Modules/_sha3/sha3module.c58500n/a
Modules/_sha3/keccak/KeccakF-1600-opt32.c52400n/a
Modules/_sha3/keccak/KeccakF-1600-opt64.c51000n/a
Modules/_sha3/keccak/KeccakNISTInterface.c8300n/a
Modules/_sha3/keccak/KeccakSponge.c26600n/a
Modules/_sqlite/cache.c35800n/a
Modules/_sqlite/connection.c173400n/a
Modules/_sqlite/cursor.c109200n/a
Modules/_sqlite/microprotocols.c14600n/a
Modules/_sqlite/module.c48300n/a
Modules/_sqlite/prepare_protocol.c8400n/a
Modules/_sqlite/row.c25100n/a
Modules/_sqlite/statement.c50800n/a
Modules/_sqlite/util.c17200n/a
Modules/cjkcodecs/_codecs_cn.c43200n/a
Modules/cjkcodecs/_codecs_hk.c18600n/a
Modules/cjkcodecs/_codecs_iso2022.c111600n/a
Modules/cjkcodecs/_codecs_jp.c72400n/a
Modules/cjkcodecs/_codecs_kr.c45200n/a
Modules/cjkcodecs/_codecs_tw.c13200n/a
Modules/cjkcodecs/multibytecodec.c186300n/a
Modules/expat/xmlparse.c640300n/a
Modules/expat/xmlrole.c133600n/a
Modules/expat/xmltok.c165100n/a
Modules/expat/xmltok_impl.c178300n/a
Modules/expat/xmltok_ns.c11500n/a
Modules/zlib/adler32.c16900n/a
Modules/zlib/compress.c8000n/a
Modules/zlib/crc32.c44200n/a
Modules/zlib/deflate.c183400n/a
Modules/zlib/example.c56500n/a
Modules/zlib/gzclose.c2500n/a
Modules/zlib/gzio.c102600n/a
Modules/zlib/gzlib.c53700n/a
Modules/zlib/gzread.c65300n/a
Modules/zlib/gzwrite.c53100n/a
Modules/zlib/infback.c63200n/a
Modules/zlib/inffast.c34000n/a
Modules/zlib/inflate.c148000n/a
Modules/zlib/inftrees.c33000n/a
Modules/zlib/minigzip.c44000n/a
Modules/zlib/trees.c124400n/a
Modules/zlib/uncompr.c5900n/a
Modules/zlib/zutil.c31800n/a
Objects/abstract.c27801385105175.88%
Objects/accu.c115594983.05%
Objects/boolobject.c1843232100.00%
Objects/bytearrayobject.c30521320103778.56%
Objects/bytes_methods.c42317717397.74%
Objects/bytesobject.c29771326111484.01%
Objects/capsule.c3241225948.36%
Objects/cellobject.c179724663.89%
Objects/classobject.c65626816160.07%
Objects/codeobject.c60929225386.64%
Objects/complexobject.c111445642593.20%
Objects/descrobject.c158550742984.62%
Objects/dictobject.c38241622140386.50%
Objects/enumobject.c41717214886.05%
Objects/exceptions.c259393382087.89%
Objects/fileobject.c52719911155.78%
Objects/floatobject.c235293674179.17%
Objects/frameobject.c98642639292.02%
Objects/funcobject.c105541228468.93%
Objects/genobject.c54624422793.03%
Objects/iterobject.c2801039087.38%
Objects/listobject.c29811413127290.02%
Objects/longobject.c51152232191685.84%
Objects/memoryobject.c29861239115893.46%
Objects/methodobject.c37315512781.94%
Objects/moduleobject.c55325618973.83%
Objects/namespaceobject.c2631048682.69%
Objects/object.c213487160169.00%
Objects/obmalloc.c220359244274.66%
Objects/rangeobject.c125255844679.93%
Objects/setobject.c25391158105591.11%
Objects/sliceobject.c61726322384.79%
Objects/structseq.c42418514176.22%
Objects/tupleobject.c107346340186.61%
Objects/typeobject.c66562935254586.71%
Objects/typeslots.py3000n/a
Objects/unicodectype.c2971049288.46%
Objects/unicodeobject.c150556814523276.78%
Objects/weakrefobject.c96034828983.05%
PC/WinMain.c1600n/a
PC/_msi.c107300n/a
PC/config.c16200n/a
PC/dl_nt.c11400n/a
PC/empty.c600n/a
PC/frozen_dllmain.c13400n/a
PC/generrmap.c3200n/a
PC/getpathp.c82200n/a
PC/launcher.c151400n/a
PC/make_versioninfo.c3800n/a
PC/msvcrtmodule.c52800n/a
PC/python34gen.py2600n/a
PC/python3dll.c900n/a
PC/testpy.py3200n/a
PC/winreg.c186200n/a
PC/winsound.c19900n/a
PC/VS9.0/kill_python.c17800n/a
PC/VS9.0/make_buildinfo.c19500n/a
PC/bdist_wininst/extract.c32100n/a
PC/bdist_wininst/install.c269300n/a
PC/example_nt/example.c3200n/a
PC/example_nt/setup.py2200n/a
PCbuild/build_ssl.py25300n/a
PCbuild/build_tkinter.py7800n/a
PCbuild/field3.py3500n/a
PCbuild/kill_python.c17800n/a
PCbuild/make_buildinfo.c19400n/a
PCbuild/rmpyc.py2500n/a
PCbuild/vs9to10.py5600n/a
PCbuild/vs9to8.py3400n/a
Parser/acceler.c125675886.57%
Parser/asdl.py43100n/a
Parser/asdl_c.py131200n/a
Parser/bitset.c66282382.14%
Parser/firstsets.c113564275.00%
Parser/grammar.c25013411182.84%
Parser/grammar1.c6119421.05%
Parser/listnode.c663100.00%
Parser/metagrammar.c1594250.00%
Parser/myreadline.c225753546.67%
Parser/node.c164696391.30%
Parser/parser.c44815210468.42%
Parser/parsetok.c32814711980.95%
Parser/parsetok_pgen.c200n/a
Parser/pgen.c70933628283.93%
Parser/pgenmain.c178833036.14%
Parser/printgrammar.c1196060100.00%
Parser/spark.py84900n/a
Parser/tokenizer.c178993576982.25%
Parser/tokenizer_pgen.c200n/a
Python/Python-ast.c70564556361479.32%
Python/_warnings.c103152038974.81%
Python/asdl.c64342264.71%
Python/ast.c38892085175884.32%
Python/bltinmodule.c2506106585680.38%
Python/ceval.c48382295204689.15%
Python/codecs.c105253142479.85%
Python/compile.c43072152183985.46%
Python/dtoa.c29581303112986.65%
Python/dup2.c3100n/a
Python/dynamic_annotations.c15400n/a
Python/dynload_aix.c18300n/a
Python/dynload_dl.c2200n/a
Python/dynload_hpux.c6400n/a
Python/dynload_next.c11000n/a
Python/dynload_shlib.c154442659.09%
Python/dynload_stub.c900n/a
Python/dynload_win.c29700n/a
Python/errors.c101341634382.45%
Python/fileutils.c73125615560.55%
Python/formatter_unicode.c155160554690.25%
Python/frozen.c4500n/a
Python/frozenmain.c1105900.00%
Python/future.c141716895.77%
Python/getargs.c182081267182.64%
Python/getcompiler.c2822100.00%
Python/getcopyright.c2322100.00%
Python/getcwd.c8300n/a
Python/getopt.c132423480.95%
Python/getplatform.c1222100.00%
Python/getversion.c1533100.00%
Python/graminit.c216200n/a
Python/import.c195494566370.16%
Python/importdl.c127584577.59%
Python/makeopcodetargets.py4300n/a
Python/marshal.c165587862871.53%
Python/modsupport.c56126116462.84%
Python/mysnprintf.c104171588.24%
Python/mystrtoul.c2911106660.00%
Python/peephole.c73030428092.11%
Python/pyarena.c210736487.67%
Python/pyctype.c21400n/a
Python/pyfpe.c23200.00%
Python/pymath.c7966100.00%
Python/pystate.c83637330682.04%
Python/pystrcmp.c26900.00%
Python/pystrtod.c123719217490.62%
Python/pythonrun.c2762128793572.65%
Python/pytime.c231766180.26%
Python/random.c269715678.87%
Python/sigcheck.c1900n/a
Python/strdup.c1400n/a
Python/structmember.c29617514080.00%
Python/symtable.c173587372382.82%
Python/sysmodule.c211968856281.69%
Python/thread.c451443272.73%
Python/traceback.c67934126377.13%
Tools/ccbench/ccbench.py61100n/a
Tools/demo/beer.py2500n/a
Tools/demo/eiffel.py14600n/a
Tools/demo/hanoi.py15400n/a
Tools/demo/life.py26200n/a
Tools/demo/markov.py12500n/a
Tools/demo/mcast.py8200n/a
Tools/demo/queens.py8500n/a
Tools/demo/redemo.py17300n/a
Tools/demo/rpython.py3800n/a
Tools/demo/rpythond.py5800n/a
Tools/demo/sortvisu.py63500n/a
Tools/demo/ss1.py82900n/a
Tools/demo/vector.py7400n/a
Tools/freeze/bkfile.py4900n/a
Tools/freeze/checkextensions.py9000n/a
Tools/freeze/checkextensions_win32.py18800n/a
Tools/freeze/flag.py200n/a
Tools/freeze/freeze.py49600n/a
Tools/freeze/hello.py100n/a
Tools/freeze/makeconfig.py5900n/a
Tools/freeze/makefreeze.py8900n/a
Tools/freeze/makemakefile.py2800n/a
Tools/freeze/parsesetup.py11100n/a
Tools/freeze/winmakemakefile.py14800n/a
Tools/gdb/libpython.py179200n/a
Tools/hg/hgtouch.py10300n/a
Tools/i18n/makelocalealias.py6900n/a
Tools/i18n/msgfmt.py23600n/a
Tools/i18n/pygettext.py66500n/a
Tools/importbench/importbench.py24500n/a
Tools/iobench/iobench.py55400n/a
Tools/msi/msi.py142400n/a
Tools/msi/msilib.py67900n/a
Tools/msi/msisupport.c9300n/a
Tools/msi/schema.py100700n/a
Tools/msi/sequence.py12600n/a
Tools/msi/uisample.py140000n/a
Tools/parser/test_unparse.py27600n/a
Tools/parser/unparse.py60600n/a
Tools/pybench/Arithmetic.py77700n/a
Tools/pybench/Calls.py56000n/a
Tools/pybench/CommandLine.py64200n/a
Tools/pybench/Constructs.py56400n/a
Tools/pybench/Dict.py50400n/a
Tools/pybench/Exceptions.py69900n/a
Tools/pybench/Imports.py13800n/a
Tools/pybench/Instances.py6600n/a
Tools/pybench/Lists.py35000n/a
Tools/pybench/Lookups.py94500n/a
Tools/pybench/NewInstances.py7500n/a
Tools/pybench/Numbers.py78400n/a
Tools/pybench/Setup.py4300n/a
Tools/pybench/Strings.py56800n/a
Tools/pybench/Tuples.py36000n/a
Tools/pybench/Unicode.py54100n/a
Tools/pybench/With.py19000n/a
Tools/pybench/clockres.py4200n/a
Tools/pybench/pybench.py97400n/a
Tools/pybench/systimes.py21400n/a
Tools/pybench/package/__init__.py000n/a
Tools/pybench/package/submodule.py000n/a
Tools/pynche/ChipViewer.py13000n/a
Tools/pynche/ColorDB.py27300n/a
Tools/pynche/DetailsViewer.py27300n/a
Tools/pynche/ListViewer.py17500n/a
Tools/pynche/Main.py22900n/a
Tools/pynche/PyncheWidget.py31300n/a
Tools/pynche/StripViewer.py43300n/a
Tools/pynche/Switchboard.py13800n/a
Tools/pynche/TextViewer.py18800n/a
Tools/pynche/TypeinViewer.py16100n/a
Tools/pynche/__init__.py100n/a
Tools/pynche/pyColorChooser.py12500n/a
Tools/scripts/abitype.py20200n/a
Tools/scripts/analyze_dxp.py12900n/a
Tools/scripts/byext.py13200n/a
Tools/scripts/byteyears.py6100n/a
Tools/scripts/checkpyc.py6900n/a
Tools/scripts/cleanfuture.py27600n/a
Tools/scripts/combinerefs.py12800n/a
Tools/scripts/copytime.py2600n/a
Tools/scripts/crlf.py2300n/a
Tools/scripts/db2pickle.py13500n/a
Tools/scripts/diff.py5800n/a
Tools/scripts/dutree.py6000n/a
Tools/scripts/eptags.py5634720.59%
Tools/scripts/find-uname.py4000n/a
Tools/scripts/find_recursionlimit.py12800n/a
Tools/scripts/finddiv.py8900n/a
Tools/scripts/findlinksto.py4300n/a
Tools/scripts/findnocoding.py10500n/a
Tools/scripts/fixcid.py31400n/a
Tools/scripts/fixdiv.py38000n/a
Tools/scripts/fixheader.py4900n/a
Tools/scripts/fixnotice.py11300n/a
Tools/scripts/fixps.py3300n/a
Tools/scripts/ftpmirror.py40500n/a
Tools/scripts/get-remote-certificate.py8400n/a
Tools/scripts/google.py2300n/a
Tools/scripts/gprof2html.py8100n/a
Tools/scripts/h2py.py17200n/a
Tools/scripts/highlight.py26000n/a
Tools/scripts/ifdef.py11200n/a
Tools/scripts/import_diagnostics.py3700n/a
Tools/scripts/lfcr.py2400n/a
Tools/scripts/linktree.py8000n/a
Tools/scripts/lll.py2800n/a
Tools/scripts/mailerdaemon.py24600n/a
Tools/scripts/make_ctype.py9400n/a
Tools/scripts/md5sum.py9000n/a
Tools/scripts/mkreal.py6600n/a
Tools/scripts/ndiff.py13300n/a
Tools/scripts/nm2def.py10300n/a
Tools/scripts/objgraph.py21000n/a
Tools/scripts/parse_html5_entities.py10500n/a
Tools/scripts/parseentities.py6200n/a
Tools/scripts/patchcheck.py18300n/a
Tools/scripts/pathfix.py16500n/a
Tools/scripts/pdeps.py16500n/a
Tools/scripts/pickle2db.py14700n/a
Tools/scripts/pindent.py50600n/a
Tools/scripts/ptags.py5300n/a
Tools/scripts/pysource.py13000n/a
Tools/scripts/reindent-rst.py1400n/a
Tools/scripts/reindent.py32900n/a
Tools/scripts/rgrep.py6600n/a
Tools/scripts/run_tests.py5100n/a
Tools/scripts/serve.py3500n/a
Tools/scripts/suff.py2600n/a
Tools/scripts/svneol.py11400n/a
Tools/scripts/texi2html.py207500n/a
Tools/scripts/treesync.py21000n/a
Tools/scripts/untabify.py5500n/a
Tools/scripts/which.py6000n/a
Tools/scripts/win_add2path.py5700n/a
Tools/ssl/make_ssl_data.py6800n/a
Tools/stringbench/stringbench.py148200n/a
Tools/test2to3/maintest.py1000n/a
Tools/test2to3/setup.py2600n/a
Tools/test2to3/test/runtests.py1900n/a
Tools/test2to3/test/test_foo.py800n/a
Tools/test2to3/test2to3/__init__.py100n/a
Tools/test2to3/test2to3/hello.py500n/a
Tools/unicode/comparecodecs.py5300n/a
Tools/unicode/gencjkcodecs.py6800n/a
Tools/unicode/gencodec.py42900n/a
Tools/unicode/genwincodec.py6100n/a
Tools/unicode/listcodecs.py4100n/a
Tools/unicode/makeunicodedata.py133400n/a
Tools/unicode/mkstringprep.py43100n/a
Tools/unittestgui/unittestgui.py47800n/a