ยปCore Development>Code coverage>Modules/_decimal/libmpdec/constants.c

Python code coverage for Modules/_decimal/libmpdec/constants.c

#countcontent
1n/a/*
2n/a * Copyright (c) 2008-2016 Stefan Krah. All rights reserved.
3n/a *
4n/a * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
5n/a * modification, are permitted provided that the following conditions
6n/a * are met:
7n/a *
8n/a * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
9n/a * notice, this list of conditions and the following disclaimer.
10n/a *
11n/a * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
12n/a * notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
13n/a * documentation and/or other materials provided with the distribution.
14n/a *
15n/a * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND
16n/a * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
17n/a * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
18n/a * ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
19n/a * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
20n/a * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
21n/a * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
22n/a * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
23n/a * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
24n/a * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
25n/a * SUCH DAMAGE.
26n/a */
27n/a
28n/a
29n/a#include "mpdecimal.h"
30n/a#include <stdio.h>
31n/a#include "constants.h"
32n/a
33n/a
34n/a#if defined(CONFIG_64)
35n/a
36n/a /* number-theory.c */
37n/a const mpd_uint_t mpd_moduli[3] = {
38n/a 18446744069414584321ULL, 18446744056529682433ULL, 18446742974197923841ULL
39n/a };
40n/a const mpd_uint_t mpd_roots[3] = {7ULL, 10ULL, 19ULL};
41n/a
42n/a /* crt.c */
43n/a const mpd_uint_t INV_P1_MOD_P2 = 18446744055098026669ULL;
44n/a const mpd_uint_t INV_P1P2_MOD_P3 = 287064143708160ULL;
45n/a const mpd_uint_t LH_P1P2 = 18446744052234715137ULL; /* (P1*P2) % 2^64 */
46n/a const mpd_uint_t UH_P1P2 = 18446744052234715141ULL; /* (P1*P2) / 2^64 */
47n/a
48n/a /* transpose.c */
49n/a const mpd_size_t mpd_bits[64] = {
50n/a 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16384,
51n/a 32768, 65536, 131072, 262144, 524288, 1048576, 2097152, 4194304, 8388608,
52n/a 16777216, 33554432, 67108864, 134217728, 268435456, 536870912, 1073741824,
53n/a 2147483648ULL, 4294967296ULL, 8589934592ULL, 17179869184ULL, 34359738368ULL,
54n/a 68719476736ULL, 137438953472ULL, 274877906944ULL, 549755813888ULL,
55n/a 1099511627776ULL, 2199023255552ULL, 4398046511104, 8796093022208ULL,
56n/a 17592186044416ULL, 35184372088832ULL, 70368744177664ULL, 140737488355328ULL,
57n/a 281474976710656ULL, 562949953421312ULL, 1125899906842624ULL,
58n/a 2251799813685248ULL, 4503599627370496ULL, 9007199254740992ULL,
59n/a 18014398509481984ULL, 36028797018963968ULL, 72057594037927936ULL,
60n/a 144115188075855872ULL, 288230376151711744ULL, 576460752303423488ULL,
61n/a 1152921504606846976ULL, 2305843009213693952ULL, 4611686018427387904ULL,
62n/a 9223372036854775808ULL
63n/a };
64n/a
65n/a /* mpdecimal.c */
66n/a const mpd_uint_t mpd_pow10[MPD_RDIGITS+1] = {
67n/a 1,10,100,1000,10000,100000,1000000,10000000,100000000,1000000000,
68n/a 10000000000ULL,100000000000ULL,1000000000000ULL,10000000000000ULL,
69n/a 100000000000000ULL,1000000000000000ULL,10000000000000000ULL,
70n/a 100000000000000000ULL,1000000000000000000ULL,10000000000000000000ULL
71n/a };
72n/a
73n/a /* magic number for constant division by MPD_RADIX */
74n/a const mpd_uint_t mprime_rdx = 15581492618384294730ULL;
75n/a
76n/a#elif defined(CONFIG_32)
77n/a
78n/a /* number-theory.c */
79n/a const mpd_uint_t mpd_moduli[3] = {2113929217UL, 2013265921UL, 1811939329UL};
80n/a const mpd_uint_t mpd_roots[3] = {5UL, 31UL, 13UL};
81n/a
82n/a /* PentiumPro modular multiplication: These constants have to be loaded as
83n/a * 80 bit long doubles, which are not supported by certain compilers. */
84n/a const uint32_t mpd_invmoduli[3][3] = {
85n/a {4293885170U, 2181570688U, 16352U}, /* ((long double) 1 / 2113929217UL) */
86n/a {1698898177U, 2290649223U, 16352U}, /* ((long double) 1 / 2013265921UL) */
87n/a {2716021846U, 2545165803U, 16352U} /* ((long double) 1 / 1811939329UL) */
88n/a };
89n/a
90n/a const float MPD_TWO63 = 9223372036854775808.0; /* 2^63 */
91n/a
92n/a /* crt.c */
93n/a const mpd_uint_t INV_P1_MOD_P2 = 2013265901UL;
94n/a const mpd_uint_t INV_P1P2_MOD_P3 = 54UL;
95n/a const mpd_uint_t LH_P1P2 = 4127195137UL; /* (P1*P2) % 2^32 */
96n/a const mpd_uint_t UH_P1P2 = 990904320UL; /* (P1*P2) / 2^32 */
97n/a
98n/a /* transpose.c */
99n/a const mpd_size_t mpd_bits[32] = {
100n/a 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16384,
101n/a 32768, 65536, 131072, 262144, 524288, 1048576, 2097152, 4194304, 8388608,
102n/a 16777216, 33554432, 67108864, 134217728, 268435456, 536870912, 1073741824,
103n/a 2147483648UL
104n/a };
105n/a
106n/a /* mpdecimal.c */
107n/a const mpd_uint_t mpd_pow10[MPD_RDIGITS+1] = {
108n/a 1,10,100,1000,10000,100000,1000000,10000000,100000000,1000000000
109n/a };
110n/a
111n/a#else
112n/a #error "CONFIG_64 or CONFIG_32 must be defined."
113n/a#endif
114n/a
115n/aconst char *mpd_round_string[MPD_ROUND_GUARD] = {
116n/a "ROUND_UP", /* round away from 0 */
117n/a "ROUND_DOWN", /* round toward 0 (truncate) */
118n/a "ROUND_CEILING", /* round toward +infinity */
119n/a "ROUND_FLOOR", /* round toward -infinity */
120n/a "ROUND_HALF_UP", /* 0.5 is rounded up */
121n/a "ROUND_HALF_DOWN", /* 0.5 is rounded down */
122n/a "ROUND_HALF_EVEN", /* 0.5 is rounded to even */
123n/a "ROUND_05UP", /* round zero or five away from 0 */
124n/a "ROUND_TRUNC", /* truncate, but set infinity */
125n/a};
126n/a
127n/aconst char *mpd_clamp_string[MPD_CLAMP_GUARD] = {
128n/a "CLAMP_DEFAULT",
129n/a "CLAMP_IEEE_754"
130n/a};
131n/a
132n/a