ยปCore Development>Code coverage>Lib/encodings/cp720.py

Python code coverage for Lib/encodings/cp720.py

#countcontent
1n/a"""Python Character Mapping Codec cp720 generated on Windows:
2n/aVista 6.0.6002 SP2 Multiprocessor Free with the command:
3n/a python Tools/unicode/genwincodec.py 720
4n/a"""#"
5n/a
6n/a
7n/aimport codecs
8n/a
9n/a### Codec APIs
10n/a
11n/aclass Codec(codecs.Codec):
12n/a
13n/a def encode(self,input,errors='strict'):
14n/a return codecs.charmap_encode(input,errors,encoding_table)
15n/a
16n/a def decode(self,input,errors='strict'):
17n/a return codecs.charmap_decode(input,errors,decoding_table)
18n/a
19n/aclass IncrementalEncoder(codecs.IncrementalEncoder):
20n/a def encode(self, input, final=False):
21n/a return codecs.charmap_encode(input,self.errors,encoding_table)[0]
22n/a
23n/aclass IncrementalDecoder(codecs.IncrementalDecoder):
24n/a def decode(self, input, final=False):
25n/a return codecs.charmap_decode(input,self.errors,decoding_table)[0]
26n/a
27n/aclass StreamWriter(Codec,codecs.StreamWriter):
28n/a pass
29n/a
30n/aclass StreamReader(Codec,codecs.StreamReader):
31n/a pass
32n/a
33n/a### encodings module API
34n/a
35n/adef getregentry():
36n/a return codecs.CodecInfo(
37n/a name='cp720',
38n/a encode=Codec().encode,
39n/a decode=Codec().decode,
40n/a incrementalencoder=IncrementalEncoder,
41n/a incrementaldecoder=IncrementalDecoder,
42n/a streamreader=StreamReader,
43n/a streamwriter=StreamWriter,
44n/a )
45n/a
46n/a
47n/a### Decoding Table
48n/a
49n/adecoding_table = (
50n/a '\x00' # 0x00 -> CONTROL CHARACTER
51n/a '\x01' # 0x01 -> CONTROL CHARACTER
52n/a '\x02' # 0x02 -> CONTROL CHARACTER
53n/a '\x03' # 0x03 -> CONTROL CHARACTER
54n/a '\x04' # 0x04 -> CONTROL CHARACTER
55n/a '\x05' # 0x05 -> CONTROL CHARACTER
56n/a '\x06' # 0x06 -> CONTROL CHARACTER
57n/a '\x07' # 0x07 -> CONTROL CHARACTER
58n/a '\x08' # 0x08 -> CONTROL CHARACTER
59n/a '\t' # 0x09 -> CONTROL CHARACTER
60n/a '\n' # 0x0A -> CONTROL CHARACTER
61n/a '\x0b' # 0x0B -> CONTROL CHARACTER
62n/a '\x0c' # 0x0C -> CONTROL CHARACTER
63n/a '\r' # 0x0D -> CONTROL CHARACTER
64n/a '\x0e' # 0x0E -> CONTROL CHARACTER
65n/a '\x0f' # 0x0F -> CONTROL CHARACTER
66n/a '\x10' # 0x10 -> CONTROL CHARACTER
67n/a '\x11' # 0x11 -> CONTROL CHARACTER
68n/a '\x12' # 0x12 -> CONTROL CHARACTER
69n/a '\x13' # 0x13 -> CONTROL CHARACTER
70n/a '\x14' # 0x14 -> CONTROL CHARACTER
71n/a '\x15' # 0x15 -> CONTROL CHARACTER
72n/a '\x16' # 0x16 -> CONTROL CHARACTER
73n/a '\x17' # 0x17 -> CONTROL CHARACTER
74n/a '\x18' # 0x18 -> CONTROL CHARACTER
75n/a '\x19' # 0x19 -> CONTROL CHARACTER
76n/a '\x1a' # 0x1A -> CONTROL CHARACTER
77n/a '\x1b' # 0x1B -> CONTROL CHARACTER
78n/a '\x1c' # 0x1C -> CONTROL CHARACTER
79n/a '\x1d' # 0x1D -> CONTROL CHARACTER
80n/a '\x1e' # 0x1E -> CONTROL CHARACTER
81n/a '\x1f' # 0x1F -> CONTROL CHARACTER
82n/a ' ' # 0x20 -> SPACE
83n/a '!' # 0x21 -> EXCLAMATION MARK
84n/a '"' # 0x22 -> QUOTATION MARK
85n/a '#' # 0x23 -> NUMBER SIGN
86n/a '$' # 0x24 -> DOLLAR SIGN
87n/a '%' # 0x25 -> PERCENT SIGN
88n/a '&' # 0x26 -> AMPERSAND
89n/a "'" # 0x27 -> APOSTROPHE
90n/a '(' # 0x28 -> LEFT PARENTHESIS
91n/a ')' # 0x29 -> RIGHT PARENTHESIS
92n/a '*' # 0x2A -> ASTERISK
93n/a '+' # 0x2B -> PLUS SIGN
94n/a ',' # 0x2C -> COMMA
95n/a '-' # 0x2D -> HYPHEN-MINUS
96n/a '.' # 0x2E -> FULL STOP
97n/a '/' # 0x2F -> SOLIDUS
98n/a '0' # 0x30 -> DIGIT ZERO
99n/a '1' # 0x31 -> DIGIT ONE
100n/a '2' # 0x32 -> DIGIT TWO
101n/a '3' # 0x33 -> DIGIT THREE
102n/a '4' # 0x34 -> DIGIT FOUR
103n/a '5' # 0x35 -> DIGIT FIVE
104n/a '6' # 0x36 -> DIGIT SIX
105n/a '7' # 0x37 -> DIGIT SEVEN
106n/a '8' # 0x38 -> DIGIT EIGHT
107n/a '9' # 0x39 -> DIGIT NINE
108n/a ':' # 0x3A -> COLON
109n/a ';' # 0x3B -> SEMICOLON
110n/a '<' # 0x3C -> LESS-THAN SIGN
111n/a '=' # 0x3D -> EQUALS SIGN
112n/a '>' # 0x3E -> GREATER-THAN SIGN
113n/a '?' # 0x3F -> QUESTION MARK
114n/a '@' # 0x40 -> COMMERCIAL AT
115n/a 'A' # 0x41 -> LATIN CAPITAL LETTER A
116n/a 'B' # 0x42 -> LATIN CAPITAL LETTER B
117n/a 'C' # 0x43 -> LATIN CAPITAL LETTER C
118n/a 'D' # 0x44 -> LATIN CAPITAL LETTER D
119n/a 'E' # 0x45 -> LATIN CAPITAL LETTER E
120n/a 'F' # 0x46 -> LATIN CAPITAL LETTER F
121n/a 'G' # 0x47 -> LATIN CAPITAL LETTER G
122n/a 'H' # 0x48 -> LATIN CAPITAL LETTER H
123n/a 'I' # 0x49 -> LATIN CAPITAL LETTER I
124n/a 'J' # 0x4A -> LATIN CAPITAL LETTER J
125n/a 'K' # 0x4B -> LATIN CAPITAL LETTER K
126n/a 'L' # 0x4C -> LATIN CAPITAL LETTER L
127n/a 'M' # 0x4D -> LATIN CAPITAL LETTER M
128n/a 'N' # 0x4E -> LATIN CAPITAL LETTER N
129n/a 'O' # 0x4F -> LATIN CAPITAL LETTER O
130n/a 'P' # 0x50 -> LATIN CAPITAL LETTER P
131n/a 'Q' # 0x51 -> LATIN CAPITAL LETTER Q
132n/a 'R' # 0x52 -> LATIN CAPITAL LETTER R
133n/a 'S' # 0x53 -> LATIN CAPITAL LETTER S
134n/a 'T' # 0x54 -> LATIN CAPITAL LETTER T
135n/a 'U' # 0x55 -> LATIN CAPITAL LETTER U
136n/a 'V' # 0x56 -> LATIN CAPITAL LETTER V
137n/a 'W' # 0x57 -> LATIN CAPITAL LETTER W
138n/a 'X' # 0x58 -> LATIN CAPITAL LETTER X
139n/a 'Y' # 0x59 -> LATIN CAPITAL LETTER Y
140n/a 'Z' # 0x5A -> LATIN CAPITAL LETTER Z
141n/a '[' # 0x5B -> LEFT SQUARE BRACKET
142n/a '\\' # 0x5C -> REVERSE SOLIDUS
143n/a ']' # 0x5D -> RIGHT SQUARE BRACKET
144n/a '^' # 0x5E -> CIRCUMFLEX ACCENT
145n/a '_' # 0x5F -> LOW LINE
146n/a '`' # 0x60 -> GRAVE ACCENT
147n/a 'a' # 0x61 -> LATIN SMALL LETTER A
148n/a 'b' # 0x62 -> LATIN SMALL LETTER B
149n/a 'c' # 0x63 -> LATIN SMALL LETTER C
150n/a 'd' # 0x64 -> LATIN SMALL LETTER D
151n/a 'e' # 0x65 -> LATIN SMALL LETTER E
152n/a 'f' # 0x66 -> LATIN SMALL LETTER F
153n/a 'g' # 0x67 -> LATIN SMALL LETTER G
154n/a 'h' # 0x68 -> LATIN SMALL LETTER H
155n/a 'i' # 0x69 -> LATIN SMALL LETTER I
156n/a 'j' # 0x6A -> LATIN SMALL LETTER J
157n/a 'k' # 0x6B -> LATIN SMALL LETTER K
158n/a 'l' # 0x6C -> LATIN SMALL LETTER L
159n/a 'm' # 0x6D -> LATIN SMALL LETTER M
160n/a 'n' # 0x6E -> LATIN SMALL LETTER N
161n/a 'o' # 0x6F -> LATIN SMALL LETTER O
162n/a 'p' # 0x70 -> LATIN SMALL LETTER P
163n/a 'q' # 0x71 -> LATIN SMALL LETTER Q
164n/a 'r' # 0x72 -> LATIN SMALL LETTER R
165n/a 's' # 0x73 -> LATIN SMALL LETTER S
166n/a 't' # 0x74 -> LATIN SMALL LETTER T
167n/a 'u' # 0x75 -> LATIN SMALL LETTER U
168n/a 'v' # 0x76 -> LATIN SMALL LETTER V
169n/a 'w' # 0x77 -> LATIN SMALL LETTER W
170n/a 'x' # 0x78 -> LATIN SMALL LETTER X
171n/a 'y' # 0x79 -> LATIN SMALL LETTER Y
172n/a 'z' # 0x7A -> LATIN SMALL LETTER Z
173n/a '{' # 0x7B -> LEFT CURLY BRACKET
174n/a '|' # 0x7C -> VERTICAL LINE
175n/a '}' # 0x7D -> RIGHT CURLY BRACKET
176n/a '~' # 0x7E -> TILDE
177n/a '\x7f' # 0x7F -> CONTROL CHARACTER
178n/a '\x80'
179n/a '\x81'
180n/a '\xe9' # 0x82 -> LATIN SMALL LETTER E WITH ACUTE
181n/a '\xe2' # 0x83 -> LATIN SMALL LETTER A WITH CIRCUMFLEX
182n/a '\x84'
183n/a '\xe0' # 0x85 -> LATIN SMALL LETTER A WITH GRAVE
184n/a '\x86'
185n/a '\xe7' # 0x87 -> LATIN SMALL LETTER C WITH CEDILLA
186n/a '\xea' # 0x88 -> LATIN SMALL LETTER E WITH CIRCUMFLEX
187n/a '\xeb' # 0x89 -> LATIN SMALL LETTER E WITH DIAERESIS
188n/a '\xe8' # 0x8A -> LATIN SMALL LETTER E WITH GRAVE
189n/a '\xef' # 0x8B -> LATIN SMALL LETTER I WITH DIAERESIS
190n/a '\xee' # 0x8C -> LATIN SMALL LETTER I WITH CIRCUMFLEX
191n/a '\x8d'
192n/a '\x8e'
193n/a '\x8f'
194n/a '\x90'
195n/a '\u0651' # 0x91 -> ARABIC SHADDA
196n/a '\u0652' # 0x92 -> ARABIC SUKUN
197n/a '\xf4' # 0x93 -> LATIN SMALL LETTER O WITH CIRCUMFLEX
198n/a '\xa4' # 0x94 -> CURRENCY SIGN
199n/a '\u0640' # 0x95 -> ARABIC TATWEEL
200n/a '\xfb' # 0x96 -> LATIN SMALL LETTER U WITH CIRCUMFLEX
201n/a '\xf9' # 0x97 -> LATIN SMALL LETTER U WITH GRAVE
202n/a '\u0621' # 0x98 -> ARABIC LETTER HAMZA
203n/a '\u0622' # 0x99 -> ARABIC LETTER ALEF WITH MADDA ABOVE
204n/a '\u0623' # 0x9A -> ARABIC LETTER ALEF WITH HAMZA ABOVE
205n/a '\u0624' # 0x9B -> ARABIC LETTER WAW WITH HAMZA ABOVE
206n/a '\xa3' # 0x9C -> POUND SIGN
207n/a '\u0625' # 0x9D -> ARABIC LETTER ALEF WITH HAMZA BELOW
208n/a '\u0626' # 0x9E -> ARABIC LETTER YEH WITH HAMZA ABOVE
209n/a '\u0627' # 0x9F -> ARABIC LETTER ALEF
210n/a '\u0628' # 0xA0 -> ARABIC LETTER BEH
211n/a '\u0629' # 0xA1 -> ARABIC LETTER TEH MARBUTA
212n/a '\u062a' # 0xA2 -> ARABIC LETTER TEH
213n/a '\u062b' # 0xA3 -> ARABIC LETTER THEH
214n/a '\u062c' # 0xA4 -> ARABIC LETTER JEEM
215n/a '\u062d' # 0xA5 -> ARABIC LETTER HAH
216n/a '\u062e' # 0xA6 -> ARABIC LETTER KHAH
217n/a '\u062f' # 0xA7 -> ARABIC LETTER DAL
218n/a '\u0630' # 0xA8 -> ARABIC LETTER THAL
219n/a '\u0631' # 0xA9 -> ARABIC LETTER REH
220n/a '\u0632' # 0xAA -> ARABIC LETTER ZAIN
221n/a '\u0633' # 0xAB -> ARABIC LETTER SEEN
222n/a '\u0634' # 0xAC -> ARABIC LETTER SHEEN
223n/a '\u0635' # 0xAD -> ARABIC LETTER SAD
224n/a '\xab' # 0xAE -> LEFT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK
225n/a '\xbb' # 0xAF -> RIGHT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK
226n/a '\u2591' # 0xB0 -> LIGHT SHADE
227n/a '\u2592' # 0xB1 -> MEDIUM SHADE
228n/a '\u2593' # 0xB2 -> DARK SHADE
229n/a '\u2502' # 0xB3 -> BOX DRAWINGS LIGHT VERTICAL
230n/a '\u2524' # 0xB4 -> BOX DRAWINGS LIGHT VERTICAL AND LEFT
231n/a '\u2561' # 0xB5 -> BOX DRAWINGS VERTICAL SINGLE AND LEFT DOUBLE
232n/a '\u2562' # 0xB6 -> BOX DRAWINGS VERTICAL DOUBLE AND LEFT SINGLE
233n/a '\u2556' # 0xB7 -> BOX DRAWINGS DOWN DOUBLE AND LEFT SINGLE
234n/a '\u2555' # 0xB8 -> BOX DRAWINGS DOWN SINGLE AND LEFT DOUBLE
235n/a '\u2563' # 0xB9 -> BOX DRAWINGS DOUBLE VERTICAL AND LEFT
236n/a '\u2551' # 0xBA -> BOX DRAWINGS DOUBLE VERTICAL
237n/a '\u2557' # 0xBB -> BOX DRAWINGS DOUBLE DOWN AND LEFT
238n/a '\u255d' # 0xBC -> BOX DRAWINGS DOUBLE UP AND LEFT
239n/a '\u255c' # 0xBD -> BOX DRAWINGS UP DOUBLE AND LEFT SINGLE
240n/a '\u255b' # 0xBE -> BOX DRAWINGS UP SINGLE AND LEFT DOUBLE
241n/a '\u2510' # 0xBF -> BOX DRAWINGS LIGHT DOWN AND LEFT
242n/a '\u2514' # 0xC0 -> BOX DRAWINGS LIGHT UP AND RIGHT
243n/a '\u2534' # 0xC1 -> BOX DRAWINGS LIGHT UP AND HORIZONTAL
244n/a '\u252c' # 0xC2 -> BOX DRAWINGS LIGHT DOWN AND HORIZONTAL
245n/a '\u251c' # 0xC3 -> BOX DRAWINGS LIGHT VERTICAL AND RIGHT
246n/a '\u2500' # 0xC4 -> BOX DRAWINGS LIGHT HORIZONTAL
247n/a '\u253c' # 0xC5 -> BOX DRAWINGS LIGHT VERTICAL AND HORIZONTAL
248n/a '\u255e' # 0xC6 -> BOX DRAWINGS VERTICAL SINGLE AND RIGHT DOUBLE
249n/a '\u255f' # 0xC7 -> BOX DRAWINGS VERTICAL DOUBLE AND RIGHT SINGLE
250n/a '\u255a' # 0xC8 -> BOX DRAWINGS DOUBLE UP AND RIGHT
251n/a '\u2554' # 0xC9 -> BOX DRAWINGS DOUBLE DOWN AND RIGHT
252n/a '\u2569' # 0xCA -> BOX DRAWINGS DOUBLE UP AND HORIZONTAL
253n/a '\u2566' # 0xCB -> BOX DRAWINGS DOUBLE DOWN AND HORIZONTAL
254n/a '\u2560' # 0xCC -> BOX DRAWINGS DOUBLE VERTICAL AND RIGHT
255n/a '\u2550' # 0xCD -> BOX DRAWINGS DOUBLE HORIZONTAL
256n/a '\u256c' # 0xCE -> BOX DRAWINGS DOUBLE VERTICAL AND HORIZONTAL
257n/a '\u2567' # 0xCF -> BOX DRAWINGS UP SINGLE AND HORIZONTAL DOUBLE
258n/a '\u2568' # 0xD0 -> BOX DRAWINGS UP DOUBLE AND HORIZONTAL SINGLE
259n/a '\u2564' # 0xD1 -> BOX DRAWINGS DOWN SINGLE AND HORIZONTAL DOUBLE
260n/a '\u2565' # 0xD2 -> BOX DRAWINGS DOWN DOUBLE AND HORIZONTAL SINGLE
261n/a '\u2559' # 0xD3 -> BOX DRAWINGS UP DOUBLE AND RIGHT SINGLE
262n/a '\u2558' # 0xD4 -> BOX DRAWINGS UP SINGLE AND RIGHT DOUBLE
263n/a '\u2552' # 0xD5 -> BOX DRAWINGS DOWN SINGLE AND RIGHT DOUBLE
264n/a '\u2553' # 0xD6 -> BOX DRAWINGS DOWN DOUBLE AND RIGHT SINGLE
265n/a '\u256b' # 0xD7 -> BOX DRAWINGS VERTICAL DOUBLE AND HORIZONTAL SINGLE
266n/a '\u256a' # 0xD8 -> BOX DRAWINGS VERTICAL SINGLE AND HORIZONTAL DOUBLE
267n/a '\u2518' # 0xD9 -> BOX DRAWINGS LIGHT UP AND LEFT
268n/a '\u250c' # 0xDA -> BOX DRAWINGS LIGHT DOWN AND RIGHT
269n/a '\u2588' # 0xDB -> FULL BLOCK
270n/a '\u2584' # 0xDC -> LOWER HALF BLOCK
271n/a '\u258c' # 0xDD -> LEFT HALF BLOCK
272n/a '\u2590' # 0xDE -> RIGHT HALF BLOCK
273n/a '\u2580' # 0xDF -> UPPER HALF BLOCK
274n/a '\u0636' # 0xE0 -> ARABIC LETTER DAD
275n/a '\u0637' # 0xE1 -> ARABIC LETTER TAH
276n/a '\u0638' # 0xE2 -> ARABIC LETTER ZAH
277n/a '\u0639' # 0xE3 -> ARABIC LETTER AIN
278n/a '\u063a' # 0xE4 -> ARABIC LETTER GHAIN
279n/a '\u0641' # 0xE5 -> ARABIC LETTER FEH
280n/a '\xb5' # 0xE6 -> MICRO SIGN
281n/a '\u0642' # 0xE7 -> ARABIC LETTER QAF
282n/a '\u0643' # 0xE8 -> ARABIC LETTER KAF
283n/a '\u0644' # 0xE9 -> ARABIC LETTER LAM
284n/a '\u0645' # 0xEA -> ARABIC LETTER MEEM
285n/a '\u0646' # 0xEB -> ARABIC LETTER NOON
286n/a '\u0647' # 0xEC -> ARABIC LETTER HEH
287n/a '\u0648' # 0xED -> ARABIC LETTER WAW
288n/a '\u0649' # 0xEE -> ARABIC LETTER ALEF MAKSURA
289n/a '\u064a' # 0xEF -> ARABIC LETTER YEH
290n/a '\u2261' # 0xF0 -> IDENTICAL TO
291n/a '\u064b' # 0xF1 -> ARABIC FATHATAN
292n/a '\u064c' # 0xF2 -> ARABIC DAMMATAN
293n/a '\u064d' # 0xF3 -> ARABIC KASRATAN
294n/a '\u064e' # 0xF4 -> ARABIC FATHA
295n/a '\u064f' # 0xF5 -> ARABIC DAMMA
296n/a '\u0650' # 0xF6 -> ARABIC KASRA
297n/a '\u2248' # 0xF7 -> ALMOST EQUAL TO
298n/a '\xb0' # 0xF8 -> DEGREE SIGN
299n/a '\u2219' # 0xF9 -> BULLET OPERATOR
300n/a '\xb7' # 0xFA -> MIDDLE DOT
301n/a '\u221a' # 0xFB -> SQUARE ROOT
302n/a '\u207f' # 0xFC -> SUPERSCRIPT LATIN SMALL LETTER N
303n/a '\xb2' # 0xFD -> SUPERSCRIPT TWO
304n/a '\u25a0' # 0xFE -> BLACK SQUARE
305n/a '\xa0' # 0xFF -> NO-BREAK SPACE
306n/a)
307n/a
308n/a### Encoding table
309n/aencoding_table=codecs.charmap_build(decoding_table)