ยปCore Development>Code coverage>Lib/encodings/tis_620.py

Python code coverage for Lib/encodings/tis_620.py

#countcontent
1n/a""" Python Character Mapping Codec tis_620 generated from 'python-mappings/TIS-620.TXT' with gencodec.py.
2n/a
3n/a"""#"
4n/a
5n/aimport codecs
6n/a
7n/a### Codec APIs
8n/a
9n/aclass Codec(codecs.Codec):
10n/a
11n/a def encode(self,input,errors='strict'):
12n/a return codecs.charmap_encode(input,errors,encoding_table)
13n/a
14n/a def decode(self,input,errors='strict'):
15n/a return codecs.charmap_decode(input,errors,decoding_table)
16n/a
17n/aclass IncrementalEncoder(codecs.IncrementalEncoder):
18n/a def encode(self, input, final=False):
19n/a return codecs.charmap_encode(input,self.errors,encoding_table)[0]
20n/a
21n/aclass IncrementalDecoder(codecs.IncrementalDecoder):
22n/a def decode(self, input, final=False):
23n/a return codecs.charmap_decode(input,self.errors,decoding_table)[0]
24n/a
25n/aclass StreamWriter(Codec,codecs.StreamWriter):
26n/a pass
27n/a
28n/aclass StreamReader(Codec,codecs.StreamReader):
29n/a pass
30n/a
31n/a### encodings module API
32n/a
33n/adef getregentry():
34n/a return codecs.CodecInfo(
35n/a name='tis-620',
36n/a encode=Codec().encode,
37n/a decode=Codec().decode,
38n/a incrementalencoder=IncrementalEncoder,
39n/a incrementaldecoder=IncrementalDecoder,
40n/a streamreader=StreamReader,
41n/a streamwriter=StreamWriter,
42n/a )
43n/a
44n/a
45n/a### Decoding Table
46n/a
47n/adecoding_table = (
48n/a '\x00' # 0x00 -> NULL
49n/a '\x01' # 0x01 -> START OF HEADING
50n/a '\x02' # 0x02 -> START OF TEXT
51n/a '\x03' # 0x03 -> END OF TEXT
52n/a '\x04' # 0x04 -> END OF TRANSMISSION
53n/a '\x05' # 0x05 -> ENQUIRY
54n/a '\x06' # 0x06 -> ACKNOWLEDGE
55n/a '\x07' # 0x07 -> BELL
56n/a '\x08' # 0x08 -> BACKSPACE
57n/a '\t' # 0x09 -> HORIZONTAL TABULATION
58n/a '\n' # 0x0A -> LINE FEED
59n/a '\x0b' # 0x0B -> VERTICAL TABULATION
60n/a '\x0c' # 0x0C -> FORM FEED
61n/a '\r' # 0x0D -> CARRIAGE RETURN
62n/a '\x0e' # 0x0E -> SHIFT OUT
63n/a '\x0f' # 0x0F -> SHIFT IN
64n/a '\x10' # 0x10 -> DATA LINK ESCAPE
65n/a '\x11' # 0x11 -> DEVICE CONTROL ONE
66n/a '\x12' # 0x12 -> DEVICE CONTROL TWO
67n/a '\x13' # 0x13 -> DEVICE CONTROL THREE
68n/a '\x14' # 0x14 -> DEVICE CONTROL FOUR
69n/a '\x15' # 0x15 -> NEGATIVE ACKNOWLEDGE
70n/a '\x16' # 0x16 -> SYNCHRONOUS IDLE
71n/a '\x17' # 0x17 -> END OF TRANSMISSION BLOCK
72n/a '\x18' # 0x18 -> CANCEL
73n/a '\x19' # 0x19 -> END OF MEDIUM
74n/a '\x1a' # 0x1A -> SUBSTITUTE
75n/a '\x1b' # 0x1B -> ESCAPE
76n/a '\x1c' # 0x1C -> FILE SEPARATOR
77n/a '\x1d' # 0x1D -> GROUP SEPARATOR
78n/a '\x1e' # 0x1E -> RECORD SEPARATOR
79n/a '\x1f' # 0x1F -> UNIT SEPARATOR
80n/a ' ' # 0x20 -> SPACE
81n/a '!' # 0x21 -> EXCLAMATION MARK
82n/a '"' # 0x22 -> QUOTATION MARK
83n/a '#' # 0x23 -> NUMBER SIGN
84n/a '$' # 0x24 -> DOLLAR SIGN
85n/a '%' # 0x25 -> PERCENT SIGN
86n/a '&' # 0x26 -> AMPERSAND
87n/a "'" # 0x27 -> APOSTROPHE
88n/a '(' # 0x28 -> LEFT PARENTHESIS
89n/a ')' # 0x29 -> RIGHT PARENTHESIS
90n/a '*' # 0x2A -> ASTERISK
91n/a '+' # 0x2B -> PLUS SIGN
92n/a ',' # 0x2C -> COMMA
93n/a '-' # 0x2D -> HYPHEN-MINUS
94n/a '.' # 0x2E -> FULL STOP
95n/a '/' # 0x2F -> SOLIDUS
96n/a '0' # 0x30 -> DIGIT ZERO
97n/a '1' # 0x31 -> DIGIT ONE
98n/a '2' # 0x32 -> DIGIT TWO
99n/a '3' # 0x33 -> DIGIT THREE
100n/a '4' # 0x34 -> DIGIT FOUR
101n/a '5' # 0x35 -> DIGIT FIVE
102n/a '6' # 0x36 -> DIGIT SIX
103n/a '7' # 0x37 -> DIGIT SEVEN
104n/a '8' # 0x38 -> DIGIT EIGHT
105n/a '9' # 0x39 -> DIGIT NINE
106n/a ':' # 0x3A -> COLON
107n/a ';' # 0x3B -> SEMICOLON
108n/a '<' # 0x3C -> LESS-THAN SIGN
109n/a '=' # 0x3D -> EQUALS SIGN
110n/a '>' # 0x3E -> GREATER-THAN SIGN
111n/a '?' # 0x3F -> QUESTION MARK
112n/a '@' # 0x40 -> COMMERCIAL AT
113n/a 'A' # 0x41 -> LATIN CAPITAL LETTER A
114n/a 'B' # 0x42 -> LATIN CAPITAL LETTER B
115n/a 'C' # 0x43 -> LATIN CAPITAL LETTER C
116n/a 'D' # 0x44 -> LATIN CAPITAL LETTER D
117n/a 'E' # 0x45 -> LATIN CAPITAL LETTER E
118n/a 'F' # 0x46 -> LATIN CAPITAL LETTER F
119n/a 'G' # 0x47 -> LATIN CAPITAL LETTER G
120n/a 'H' # 0x48 -> LATIN CAPITAL LETTER H
121n/a 'I' # 0x49 -> LATIN CAPITAL LETTER I
122n/a 'J' # 0x4A -> LATIN CAPITAL LETTER J
123n/a 'K' # 0x4B -> LATIN CAPITAL LETTER K
124n/a 'L' # 0x4C -> LATIN CAPITAL LETTER L
125n/a 'M' # 0x4D -> LATIN CAPITAL LETTER M
126n/a 'N' # 0x4E -> LATIN CAPITAL LETTER N
127n/a 'O' # 0x4F -> LATIN CAPITAL LETTER O
128n/a 'P' # 0x50 -> LATIN CAPITAL LETTER P
129n/a 'Q' # 0x51 -> LATIN CAPITAL LETTER Q
130n/a 'R' # 0x52 -> LATIN CAPITAL LETTER R
131n/a 'S' # 0x53 -> LATIN CAPITAL LETTER S
132n/a 'T' # 0x54 -> LATIN CAPITAL LETTER T
133n/a 'U' # 0x55 -> LATIN CAPITAL LETTER U
134n/a 'V' # 0x56 -> LATIN CAPITAL LETTER V
135n/a 'W' # 0x57 -> LATIN CAPITAL LETTER W
136n/a 'X' # 0x58 -> LATIN CAPITAL LETTER X
137n/a 'Y' # 0x59 -> LATIN CAPITAL LETTER Y
138n/a 'Z' # 0x5A -> LATIN CAPITAL LETTER Z
139n/a '[' # 0x5B -> LEFT SQUARE BRACKET
140n/a '\\' # 0x5C -> REVERSE SOLIDUS
141n/a ']' # 0x5D -> RIGHT SQUARE BRACKET
142n/a '^' # 0x5E -> CIRCUMFLEX ACCENT
143n/a '_' # 0x5F -> LOW LINE
144n/a '`' # 0x60 -> GRAVE ACCENT
145n/a 'a' # 0x61 -> LATIN SMALL LETTER A
146n/a 'b' # 0x62 -> LATIN SMALL LETTER B
147n/a 'c' # 0x63 -> LATIN SMALL LETTER C
148n/a 'd' # 0x64 -> LATIN SMALL LETTER D
149n/a 'e' # 0x65 -> LATIN SMALL LETTER E
150n/a 'f' # 0x66 -> LATIN SMALL LETTER F
151n/a 'g' # 0x67 -> LATIN SMALL LETTER G
152n/a 'h' # 0x68 -> LATIN SMALL LETTER H
153n/a 'i' # 0x69 -> LATIN SMALL LETTER I
154n/a 'j' # 0x6A -> LATIN SMALL LETTER J
155n/a 'k' # 0x6B -> LATIN SMALL LETTER K
156n/a 'l' # 0x6C -> LATIN SMALL LETTER L
157n/a 'm' # 0x6D -> LATIN SMALL LETTER M
158n/a 'n' # 0x6E -> LATIN SMALL LETTER N
159n/a 'o' # 0x6F -> LATIN SMALL LETTER O
160n/a 'p' # 0x70 -> LATIN SMALL LETTER P
161n/a 'q' # 0x71 -> LATIN SMALL LETTER Q
162n/a 'r' # 0x72 -> LATIN SMALL LETTER R
163n/a 's' # 0x73 -> LATIN SMALL LETTER S
164n/a 't' # 0x74 -> LATIN SMALL LETTER T
165n/a 'u' # 0x75 -> LATIN SMALL LETTER U
166n/a 'v' # 0x76 -> LATIN SMALL LETTER V
167n/a 'w' # 0x77 -> LATIN SMALL LETTER W
168n/a 'x' # 0x78 -> LATIN SMALL LETTER X
169n/a 'y' # 0x79 -> LATIN SMALL LETTER Y
170n/a 'z' # 0x7A -> LATIN SMALL LETTER Z
171n/a '{' # 0x7B -> LEFT CURLY BRACKET
172n/a '|' # 0x7C -> VERTICAL LINE
173n/a '}' # 0x7D -> RIGHT CURLY BRACKET
174n/a '~' # 0x7E -> TILDE
175n/a '\x7f' # 0x7F -> DELETE
176n/a '\x80' # 0x80 -> <control>
177n/a '\x81' # 0x81 -> <control>
178n/a '\x82' # 0x82 -> <control>
179n/a '\x83' # 0x83 -> <control>
180n/a '\x84' # 0x84 -> <control>
181n/a '\x85' # 0x85 -> <control>
182n/a '\x86' # 0x86 -> <control>
183n/a '\x87' # 0x87 -> <control>
184n/a '\x88' # 0x88 -> <control>
185n/a '\x89' # 0x89 -> <control>
186n/a '\x8a' # 0x8A -> <control>
187n/a '\x8b' # 0x8B -> <control>
188n/a '\x8c' # 0x8C -> <control>
189n/a '\x8d' # 0x8D -> <control>
190n/a '\x8e' # 0x8E -> <control>
191n/a '\x8f' # 0x8F -> <control>
192n/a '\x90' # 0x90 -> <control>
193n/a '\x91' # 0x91 -> <control>
194n/a '\x92' # 0x92 -> <control>
195n/a '\x93' # 0x93 -> <control>
196n/a '\x94' # 0x94 -> <control>
197n/a '\x95' # 0x95 -> <control>
198n/a '\x96' # 0x96 -> <control>
199n/a '\x97' # 0x97 -> <control>
200n/a '\x98' # 0x98 -> <control>
201n/a '\x99' # 0x99 -> <control>
202n/a '\x9a' # 0x9A -> <control>
203n/a '\x9b' # 0x9B -> <control>
204n/a '\x9c' # 0x9C -> <control>
205n/a '\x9d' # 0x9D -> <control>
206n/a '\x9e' # 0x9E -> <control>
207n/a '\x9f' # 0x9F -> <control>
208n/a '\ufffe'
209n/a '\u0e01' # 0xA1 -> THAI CHARACTER KO KAI
210n/a '\u0e02' # 0xA2 -> THAI CHARACTER KHO KHAI
211n/a '\u0e03' # 0xA3 -> THAI CHARACTER KHO KHUAT
212n/a '\u0e04' # 0xA4 -> THAI CHARACTER KHO KHWAI
213n/a '\u0e05' # 0xA5 -> THAI CHARACTER KHO KHON
214n/a '\u0e06' # 0xA6 -> THAI CHARACTER KHO RAKHANG
215n/a '\u0e07' # 0xA7 -> THAI CHARACTER NGO NGU
216n/a '\u0e08' # 0xA8 -> THAI CHARACTER CHO CHAN
217n/a '\u0e09' # 0xA9 -> THAI CHARACTER CHO CHING
218n/a '\u0e0a' # 0xAA -> THAI CHARACTER CHO CHANG
219n/a '\u0e0b' # 0xAB -> THAI CHARACTER SO SO
220n/a '\u0e0c' # 0xAC -> THAI CHARACTER CHO CHOE
221n/a '\u0e0d' # 0xAD -> THAI CHARACTER YO YING
222n/a '\u0e0e' # 0xAE -> THAI CHARACTER DO CHADA
223n/a '\u0e0f' # 0xAF -> THAI CHARACTER TO PATAK
224n/a '\u0e10' # 0xB0 -> THAI CHARACTER THO THAN
225n/a '\u0e11' # 0xB1 -> THAI CHARACTER THO NANGMONTHO
226n/a '\u0e12' # 0xB2 -> THAI CHARACTER THO PHUTHAO
227n/a '\u0e13' # 0xB3 -> THAI CHARACTER NO NEN
228n/a '\u0e14' # 0xB4 -> THAI CHARACTER DO DEK
229n/a '\u0e15' # 0xB5 -> THAI CHARACTER TO TAO
230n/a '\u0e16' # 0xB6 -> THAI CHARACTER THO THUNG
231n/a '\u0e17' # 0xB7 -> THAI CHARACTER THO THAHAN
232n/a '\u0e18' # 0xB8 -> THAI CHARACTER THO THONG
233n/a '\u0e19' # 0xB9 -> THAI CHARACTER NO NU
234n/a '\u0e1a' # 0xBA -> THAI CHARACTER BO BAIMAI
235n/a '\u0e1b' # 0xBB -> THAI CHARACTER PO PLA
236n/a '\u0e1c' # 0xBC -> THAI CHARACTER PHO PHUNG
237n/a '\u0e1d' # 0xBD -> THAI CHARACTER FO FA
238n/a '\u0e1e' # 0xBE -> THAI CHARACTER PHO PHAN
239n/a '\u0e1f' # 0xBF -> THAI CHARACTER FO FAN
240n/a '\u0e20' # 0xC0 -> THAI CHARACTER PHO SAMPHAO
241n/a '\u0e21' # 0xC1 -> THAI CHARACTER MO MA
242n/a '\u0e22' # 0xC2 -> THAI CHARACTER YO YAK
243n/a '\u0e23' # 0xC3 -> THAI CHARACTER RO RUA
244n/a '\u0e24' # 0xC4 -> THAI CHARACTER RU
245n/a '\u0e25' # 0xC5 -> THAI CHARACTER LO LING
246n/a '\u0e26' # 0xC6 -> THAI CHARACTER LU
247n/a '\u0e27' # 0xC7 -> THAI CHARACTER WO WAEN
248n/a '\u0e28' # 0xC8 -> THAI CHARACTER SO SALA
249n/a '\u0e29' # 0xC9 -> THAI CHARACTER SO RUSI
250n/a '\u0e2a' # 0xCA -> THAI CHARACTER SO SUA
251n/a '\u0e2b' # 0xCB -> THAI CHARACTER HO HIP
252n/a '\u0e2c' # 0xCC -> THAI CHARACTER LO CHULA
253n/a '\u0e2d' # 0xCD -> THAI CHARACTER O ANG
254n/a '\u0e2e' # 0xCE -> THAI CHARACTER HO NOKHUK
255n/a '\u0e2f' # 0xCF -> THAI CHARACTER PAIYANNOI
256n/a '\u0e30' # 0xD0 -> THAI CHARACTER SARA A
257n/a '\u0e31' # 0xD1 -> THAI CHARACTER MAI HAN-AKAT
258n/a '\u0e32' # 0xD2 -> THAI CHARACTER SARA AA
259n/a '\u0e33' # 0xD3 -> THAI CHARACTER SARA AM
260n/a '\u0e34' # 0xD4 -> THAI CHARACTER SARA I
261n/a '\u0e35' # 0xD5 -> THAI CHARACTER SARA II
262n/a '\u0e36' # 0xD6 -> THAI CHARACTER SARA UE
263n/a '\u0e37' # 0xD7 -> THAI CHARACTER SARA UEE
264n/a '\u0e38' # 0xD8 -> THAI CHARACTER SARA U
265n/a '\u0e39' # 0xD9 -> THAI CHARACTER SARA UU
266n/a '\u0e3a' # 0xDA -> THAI CHARACTER PHINTHU
267n/a '\ufffe'
268n/a '\ufffe'
269n/a '\ufffe'
270n/a '\ufffe'
271n/a '\u0e3f' # 0xDF -> THAI CURRENCY SYMBOL BAHT
272n/a '\u0e40' # 0xE0 -> THAI CHARACTER SARA E
273n/a '\u0e41' # 0xE1 -> THAI CHARACTER SARA AE
274n/a '\u0e42' # 0xE2 -> THAI CHARACTER SARA O
275n/a '\u0e43' # 0xE3 -> THAI CHARACTER SARA AI MAIMUAN
276n/a '\u0e44' # 0xE4 -> THAI CHARACTER SARA AI MAIMALAI
277n/a '\u0e45' # 0xE5 -> THAI CHARACTER LAKKHANGYAO
278n/a '\u0e46' # 0xE6 -> THAI CHARACTER MAIYAMOK
279n/a '\u0e47' # 0xE7 -> THAI CHARACTER MAITAIKHU
280n/a '\u0e48' # 0xE8 -> THAI CHARACTER MAI EK
281n/a '\u0e49' # 0xE9 -> THAI CHARACTER MAI THO
282n/a '\u0e4a' # 0xEA -> THAI CHARACTER MAI TRI
283n/a '\u0e4b' # 0xEB -> THAI CHARACTER MAI CHATTAWA
284n/a '\u0e4c' # 0xEC -> THAI CHARACTER THANTHAKHAT
285n/a '\u0e4d' # 0xED -> THAI CHARACTER NIKHAHIT
286n/a '\u0e4e' # 0xEE -> THAI CHARACTER YAMAKKAN
287n/a '\u0e4f' # 0xEF -> THAI CHARACTER FONGMAN
288n/a '\u0e50' # 0xF0 -> THAI DIGIT ZERO
289n/a '\u0e51' # 0xF1 -> THAI DIGIT ONE
290n/a '\u0e52' # 0xF2 -> THAI DIGIT TWO
291n/a '\u0e53' # 0xF3 -> THAI DIGIT THREE
292n/a '\u0e54' # 0xF4 -> THAI DIGIT FOUR
293n/a '\u0e55' # 0xF5 -> THAI DIGIT FIVE
294n/a '\u0e56' # 0xF6 -> THAI DIGIT SIX
295n/a '\u0e57' # 0xF7 -> THAI DIGIT SEVEN
296n/a '\u0e58' # 0xF8 -> THAI DIGIT EIGHT
297n/a '\u0e59' # 0xF9 -> THAI DIGIT NINE
298n/a '\u0e5a' # 0xFA -> THAI CHARACTER ANGKHANKHU
299n/a '\u0e5b' # 0xFB -> THAI CHARACTER KHOMUT
300n/a '\ufffe'
301n/a '\ufffe'
302n/a '\ufffe'
303n/a '\ufffe'
304n/a)
305n/a
306n/a### Encoding table
307n/aencoding_table=codecs.charmap_build(decoding_table)