ยปCore Development>Code coverage>Lib/lib2to3/tests/data/infinite_recursion.py

Python code coverage for Lib/lib2to3/tests/data/infinite_recursion.py

#countcontent
1n/a# This file is used to verify that 2to3 falls back to a slower, iterative pattern matching
2n/a# scheme in the event that the faster recursive system fails due to infinite recursion.
3n/afrom ctypes import *
4n/aSTRING = c_char_p
5n/a
6n/a
7n/aOSUnknownByteOrder = 0
8n/aUIT_PROMPT = 1
9n/aP_PGID = 2
10n/aP_PID = 1
11n/aUIT_ERROR = 5
12n/aUIT_INFO = 4
13n/aUIT_NONE = 0
14n/aP_ALL = 0
15n/aUIT_VERIFY = 2
16n/aOSBigEndian = 2
17n/aUIT_BOOLEAN = 3
18n/aOSLittleEndian = 1
19n/a__darwin_nl_item = c_int
20n/a__darwin_wctrans_t = c_int
21n/a__darwin_wctype_t = c_ulong
22n/a__int8_t = c_byte
23n/a__uint8_t = c_ubyte
24n/a__int16_t = c_short
25n/a__uint16_t = c_ushort
26n/a__int32_t = c_int
27n/a__uint32_t = c_uint
28n/a__int64_t = c_longlong
29n/a__uint64_t = c_ulonglong
30n/a__darwin_intptr_t = c_long
31n/a__darwin_natural_t = c_uint
32n/a__darwin_ct_rune_t = c_int
33n/aclass __mbstate_t(Union):
34n/a pass
35n/a__mbstate_t._pack_ = 4
36n/a__mbstate_t._fields_ = [
37n/a ('__mbstate8', c_char * 128),
38n/a ('_mbstateL', c_longlong),
39n/a]
40n/aassert sizeof(__mbstate_t) == 128, sizeof(__mbstate_t)
41n/aassert alignment(__mbstate_t) == 4, alignment(__mbstate_t)
42n/a__darwin_mbstate_t = __mbstate_t
43n/a__darwin_ptrdiff_t = c_int
44n/a__darwin_size_t = c_ulong
45n/a__darwin_va_list = STRING
46n/a__darwin_wchar_t = c_int
47n/a__darwin_rune_t = __darwin_wchar_t
48n/a__darwin_wint_t = c_int
49n/a__darwin_clock_t = c_ulong
50n/a__darwin_socklen_t = __uint32_t
51n/a__darwin_ssize_t = c_long
52n/a__darwin_time_t = c_long
53n/asig_atomic_t = c_int
54n/aclass sigcontext(Structure):
55n/a pass
56n/asigcontext._fields_ = [
57n/a ('sc_onstack', c_int),
58n/a ('sc_mask', c_int),
59n/a ('sc_eax', c_uint),
60n/a ('sc_ebx', c_uint),
61n/a ('sc_ecx', c_uint),
62n/a ('sc_edx', c_uint),
63n/a ('sc_edi', c_uint),
64n/a ('sc_esi', c_uint),
65n/a ('sc_ebp', c_uint),
66n/a ('sc_esp', c_uint),
67n/a ('sc_ss', c_uint),
68n/a ('sc_eflags', c_uint),
69n/a ('sc_eip', c_uint),
70n/a ('sc_cs', c_uint),
71n/a ('sc_ds', c_uint),
72n/a ('sc_es', c_uint),
73n/a ('sc_fs', c_uint),
74n/a ('sc_gs', c_uint),
75n/a]
76n/aassert sizeof(sigcontext) == 72, sizeof(sigcontext)
77n/aassert alignment(sigcontext) == 4, alignment(sigcontext)
78n/au_int8_t = c_ubyte
79n/au_int16_t = c_ushort
80n/au_int32_t = c_uint
81n/au_int64_t = c_ulonglong
82n/aint32_t = c_int
83n/aregister_t = int32_t
84n/auser_addr_t = u_int64_t
85n/auser_size_t = u_int64_t
86n/aint64_t = c_longlong
87n/auser_ssize_t = int64_t
88n/auser_long_t = int64_t
89n/auser_ulong_t = u_int64_t
90n/auser_time_t = int64_t
91n/asyscall_arg_t = u_int64_t
92n/a
93n/a# values for unnamed enumeration
94n/aclass aes_key_st(Structure):
95n/a pass
96n/aaes_key_st._fields_ = [
97n/a ('rd_key', c_ulong * 60),
98n/a ('rounds', c_int),
99n/a]
100n/aassert sizeof(aes_key_st) == 244, sizeof(aes_key_st)
101n/aassert alignment(aes_key_st) == 4, alignment(aes_key_st)
102n/aAES_KEY = aes_key_st
103n/aclass asn1_ctx_st(Structure):
104n/a pass
105n/aasn1_ctx_st._fields_ = [
106n/a ('p', POINTER(c_ubyte)),
107n/a ('eos', c_int),
108n/a ('error', c_int),
109n/a ('inf', c_int),
110n/a ('tag', c_int),
111n/a ('xclass', c_int),
112n/a ('slen', c_long),
113n/a ('max', POINTER(c_ubyte)),
114n/a ('q', POINTER(c_ubyte)),
115n/a ('pp', POINTER(POINTER(c_ubyte))),
116n/a ('line', c_int),
117n/a]
118n/aassert sizeof(asn1_ctx_st) == 44, sizeof(asn1_ctx_st)
119n/aassert alignment(asn1_ctx_st) == 4, alignment(asn1_ctx_st)
120n/aASN1_CTX = asn1_ctx_st
121n/aclass asn1_object_st(Structure):
122n/a pass
123n/aasn1_object_st._fields_ = [
124n/a ('sn', STRING),
125n/a ('ln', STRING),
126n/a ('nid', c_int),
127n/a ('length', c_int),
128n/a ('data', POINTER(c_ubyte)),
129n/a ('flags', c_int),
130n/a]
131n/aassert sizeof(asn1_object_st) == 24, sizeof(asn1_object_st)
132n/aassert alignment(asn1_object_st) == 4, alignment(asn1_object_st)
133n/aASN1_OBJECT = asn1_object_st
134n/aclass asn1_string_st(Structure):
135n/a pass
136n/aasn1_string_st._fields_ = [
137n/a ('length', c_int),
138n/a ('type', c_int),
139n/a ('data', POINTER(c_ubyte)),
140n/a ('flags', c_long),
141n/a]
142n/aassert sizeof(asn1_string_st) == 16, sizeof(asn1_string_st)
143n/aassert alignment(asn1_string_st) == 4, alignment(asn1_string_st)
144n/aASN1_STRING = asn1_string_st
145n/aclass ASN1_ENCODING_st(Structure):
146n/a pass
147n/aASN1_ENCODING_st._fields_ = [
148n/a ('enc', POINTER(c_ubyte)),
149n/a ('len', c_long),
150n/a ('modified', c_int),
151n/a]
152n/aassert sizeof(ASN1_ENCODING_st) == 12, sizeof(ASN1_ENCODING_st)
153n/aassert alignment(ASN1_ENCODING_st) == 4, alignment(ASN1_ENCODING_st)
154n/aASN1_ENCODING = ASN1_ENCODING_st
155n/aclass asn1_string_table_st(Structure):
156n/a pass
157n/aasn1_string_table_st._fields_ = [
158n/a ('nid', c_int),
159n/a ('minsize', c_long),
160n/a ('maxsize', c_long),
161n/a ('mask', c_ulong),
162n/a ('flags', c_ulong),
163n/a]
164n/aassert sizeof(asn1_string_table_st) == 20, sizeof(asn1_string_table_st)
165n/aassert alignment(asn1_string_table_st) == 4, alignment(asn1_string_table_st)
166n/aASN1_STRING_TABLE = asn1_string_table_st
167n/aclass ASN1_TEMPLATE_st(Structure):
168n/a pass
169n/aASN1_TEMPLATE_st._fields_ = [
170n/a]
171n/aASN1_TEMPLATE = ASN1_TEMPLATE_st
172n/aclass ASN1_ITEM_st(Structure):
173n/a pass
174n/aASN1_ITEM = ASN1_ITEM_st
175n/aASN1_ITEM_st._fields_ = [
176n/a]
177n/aclass ASN1_TLC_st(Structure):
178n/a pass
179n/aASN1_TLC = ASN1_TLC_st
180n/aASN1_TLC_st._fields_ = [
181n/a]
182n/aclass ASN1_VALUE_st(Structure):
183n/a pass
184n/aASN1_VALUE_st._fields_ = [
185n/a]
186n/aASN1_VALUE = ASN1_VALUE_st
187n/aASN1_ITEM_EXP = ASN1_ITEM
188n/aclass asn1_type_st(Structure):
189n/a pass
190n/aclass N12asn1_type_st4DOLLAR_11E(Union):
191n/a pass
192n/aASN1_BOOLEAN = c_int
193n/aASN1_INTEGER = asn1_string_st
194n/aASN1_ENUMERATED = asn1_string_st
195n/aASN1_BIT_STRING = asn1_string_st
196n/aASN1_OCTET_STRING = asn1_string_st
197n/aASN1_PRINTABLESTRING = asn1_string_st
198n/aASN1_T61STRING = asn1_string_st
199n/aASN1_IA5STRING = asn1_string_st
200n/aASN1_GENERALSTRING = asn1_string_st
201n/aASN1_BMPSTRING = asn1_string_st
202n/aASN1_UNIVERSALSTRING = asn1_string_st
203n/aASN1_UTCTIME = asn1_string_st
204n/aASN1_GENERALIZEDTIME = asn1_string_st
205n/aASN1_VISIBLESTRING = asn1_string_st
206n/aASN1_UTF8STRING = asn1_string_st
207n/aN12asn1_type_st4DOLLAR_11E._fields_ = [
208n/a ('ptr', STRING),
209n/a ('boolean', ASN1_BOOLEAN),
210n/a ('asn1_string', POINTER(ASN1_STRING)),
211n/a ('object', POINTER(ASN1_OBJECT)),
212n/a ('integer', POINTER(ASN1_INTEGER)),
213n/a ('enumerated', POINTER(ASN1_ENUMERATED)),
214n/a ('bit_string', POINTER(ASN1_BIT_STRING)),
215n/a ('octet_string', POINTER(ASN1_OCTET_STRING)),
216n/a ('printablestring', POINTER(ASN1_PRINTABLESTRING)),
217n/a ('t61string', POINTER(ASN1_T61STRING)),
218n/a ('ia5string', POINTER(ASN1_IA5STRING)),
219n/a ('generalstring', POINTER(ASN1_GENERALSTRING)),
220n/a ('bmpstring', POINTER(ASN1_BMPSTRING)),
221n/a ('universalstring', POINTER(ASN1_UNIVERSALSTRING)),
222n/a ('utctime', POINTER(ASN1_UTCTIME)),
223n/a ('generalizedtime', POINTER(ASN1_GENERALIZEDTIME)),
224n/a ('visiblestring', POINTER(ASN1_VISIBLESTRING)),
225n/a ('utf8string', POINTER(ASN1_UTF8STRING)),
226n/a ('set', POINTER(ASN1_STRING)),
227n/a ('sequence', POINTER(ASN1_STRING)),
228n/a]
229n/aassert sizeof(N12asn1_type_st4DOLLAR_11E) == 4, sizeof(N12asn1_type_st4DOLLAR_11E)
230n/aassert alignment(N12asn1_type_st4DOLLAR_11E) == 4, alignment(N12asn1_type_st4DOLLAR_11E)
231n/aasn1_type_st._fields_ = [
232n/a ('type', c_int),
233n/a ('value', N12asn1_type_st4DOLLAR_11E),
234n/a]
235n/aassert sizeof(asn1_type_st) == 8, sizeof(asn1_type_st)
236n/aassert alignment(asn1_type_st) == 4, alignment(asn1_type_st)
237n/aASN1_TYPE = asn1_type_st
238n/aclass asn1_method_st(Structure):
239n/a pass
240n/aasn1_method_st._fields_ = [
241n/a ('i2d', CFUNCTYPE(c_int)),
242n/a ('d2i', CFUNCTYPE(STRING)),
243n/a ('create', CFUNCTYPE(STRING)),
244n/a ('destroy', CFUNCTYPE(None)),
245n/a]
246n/aassert sizeof(asn1_method_st) == 16, sizeof(asn1_method_st)
247n/aassert alignment(asn1_method_st) == 4, alignment(asn1_method_st)
248n/aASN1_METHOD = asn1_method_st
249n/aclass asn1_header_st(Structure):
250n/a pass
251n/aasn1_header_st._fields_ = [
252n/a ('header', POINTER(ASN1_OCTET_STRING)),
253n/a ('data', STRING),
254n/a ('meth', POINTER(ASN1_METHOD)),
255n/a]
256n/aassert sizeof(asn1_header_st) == 12, sizeof(asn1_header_st)
257n/aassert alignment(asn1_header_st) == 4, alignment(asn1_header_st)
258n/aASN1_HEADER = asn1_header_st
259n/aclass BIT_STRING_BITNAME_st(Structure):
260n/a pass
261n/aBIT_STRING_BITNAME_st._fields_ = [
262n/a ('bitnum', c_int),
263n/a ('lname', STRING),
264n/a ('sname', STRING),
265n/a]
266n/aassert sizeof(BIT_STRING_BITNAME_st) == 12, sizeof(BIT_STRING_BITNAME_st)
267n/aassert alignment(BIT_STRING_BITNAME_st) == 4, alignment(BIT_STRING_BITNAME_st)
268n/aBIT_STRING_BITNAME = BIT_STRING_BITNAME_st
269n/aclass bio_st(Structure):
270n/a pass
271n/aBIO = bio_st
272n/abio_info_cb = CFUNCTYPE(None, POINTER(bio_st), c_int, STRING, c_int, c_long, c_long)
273n/aclass bio_method_st(Structure):
274n/a pass
275n/abio_method_st._fields_ = [
276n/a ('type', c_int),
277n/a ('name', STRING),
278n/a ('bwrite', CFUNCTYPE(c_int, POINTER(BIO), STRING, c_int)),
279n/a ('bread', CFUNCTYPE(c_int, POINTER(BIO), STRING, c_int)),
280n/a ('bputs', CFUNCTYPE(c_int, POINTER(BIO), STRING)),
281n/a ('bgets', CFUNCTYPE(c_int, POINTER(BIO), STRING, c_int)),
282n/a ('ctrl', CFUNCTYPE(c_long, POINTER(BIO), c_int, c_long, c_void_p)),
283n/a ('create', CFUNCTYPE(c_int, POINTER(BIO))),
284n/a ('destroy', CFUNCTYPE(c_int, POINTER(BIO))),
285n/a ('callback_ctrl', CFUNCTYPE(c_long, POINTER(BIO), c_int, POINTER(bio_info_cb))),
286n/a]
287n/aassert sizeof(bio_method_st) == 40, sizeof(bio_method_st)
288n/aassert alignment(bio_method_st) == 4, alignment(bio_method_st)
289n/aBIO_METHOD = bio_method_st
290n/aclass crypto_ex_data_st(Structure):
291n/a pass
292n/aclass stack_st(Structure):
293n/a pass
294n/aSTACK = stack_st
295n/acrypto_ex_data_st._fields_ = [
296n/a ('sk', POINTER(STACK)),
297n/a ('dummy', c_int),
298n/a]
299n/aassert sizeof(crypto_ex_data_st) == 8, sizeof(crypto_ex_data_st)
300n/aassert alignment(crypto_ex_data_st) == 4, alignment(crypto_ex_data_st)
301n/aCRYPTO_EX_DATA = crypto_ex_data_st
302n/abio_st._fields_ = [
303n/a ('method', POINTER(BIO_METHOD)),
304n/a ('callback', CFUNCTYPE(c_long, POINTER(bio_st), c_int, STRING, c_int, c_long, c_long)),
305n/a ('cb_arg', STRING),
306n/a ('init', c_int),
307n/a ('shutdown', c_int),
308n/a ('flags', c_int),
309n/a ('retry_reason', c_int),
310n/a ('num', c_int),
311n/a ('ptr', c_void_p),
312n/a ('next_bio', POINTER(bio_st)),
313n/a ('prev_bio', POINTER(bio_st)),
314n/a ('references', c_int),
315n/a ('num_read', c_ulong),
316n/a ('num_write', c_ulong),
317n/a ('ex_data', CRYPTO_EX_DATA),
318n/a]
319n/aassert sizeof(bio_st) == 64, sizeof(bio_st)
320n/aassert alignment(bio_st) == 4, alignment(bio_st)
321n/aclass bio_f_buffer_ctx_struct(Structure):
322n/a pass
323n/abio_f_buffer_ctx_struct._fields_ = [
324n/a ('ibuf_size', c_int),
325n/a ('obuf_size', c_int),
326n/a ('ibuf', STRING),
327n/a ('ibuf_len', c_int),
328n/a ('ibuf_off', c_int),
329n/a ('obuf', STRING),
330n/a ('obuf_len', c_int),
331n/a ('obuf_off', c_int),
332n/a]
333n/aassert sizeof(bio_f_buffer_ctx_struct) == 32, sizeof(bio_f_buffer_ctx_struct)
334n/aassert alignment(bio_f_buffer_ctx_struct) == 4, alignment(bio_f_buffer_ctx_struct)
335n/aBIO_F_BUFFER_CTX = bio_f_buffer_ctx_struct
336n/aclass hostent(Structure):
337n/a pass
338n/ahostent._fields_ = [
339n/a]
340n/aclass bf_key_st(Structure):
341n/a pass
342n/abf_key_st._fields_ = [
343n/a ('P', c_uint * 18),
344n/a ('S', c_uint * 1024),
345n/a]
346n/aassert sizeof(bf_key_st) == 4168, sizeof(bf_key_st)
347n/aassert alignment(bf_key_st) == 4, alignment(bf_key_st)
348n/aBF_KEY = bf_key_st
349n/aclass bignum_st(Structure):
350n/a pass
351n/abignum_st._fields_ = [
352n/a ('d', POINTER(c_ulong)),
353n/a ('top', c_int),
354n/a ('dmax', c_int),
355n/a ('neg', c_int),
356n/a ('flags', c_int),
357n/a]
358n/aassert sizeof(bignum_st) == 20, sizeof(bignum_st)
359n/aassert alignment(bignum_st) == 4, alignment(bignum_st)
360n/aBIGNUM = bignum_st
361n/aclass bignum_ctx(Structure):
362n/a pass
363n/abignum_ctx._fields_ = [
364n/a]
365n/aBN_CTX = bignum_ctx
366n/aclass bn_blinding_st(Structure):
367n/a pass
368n/abn_blinding_st._fields_ = [
369n/a ('init', c_int),
370n/a ('A', POINTER(BIGNUM)),
371n/a ('Ai', POINTER(BIGNUM)),
372n/a ('mod', POINTER(BIGNUM)),
373n/a ('thread_id', c_ulong),
374n/a]
375n/aassert sizeof(bn_blinding_st) == 20, sizeof(bn_blinding_st)
376n/aassert alignment(bn_blinding_st) == 4, alignment(bn_blinding_st)
377n/aBN_BLINDING = bn_blinding_st
378n/aclass bn_mont_ctx_st(Structure):
379n/a pass
380n/abn_mont_ctx_st._fields_ = [
381n/a ('ri', c_int),
382n/a ('RR', BIGNUM),
383n/a ('N', BIGNUM),
384n/a ('Ni', BIGNUM),
385n/a ('n0', c_ulong),
386n/a ('flags', c_int),
387n/a]
388n/aassert sizeof(bn_mont_ctx_st) == 72, sizeof(bn_mont_ctx_st)
389n/aassert alignment(bn_mont_ctx_st) == 4, alignment(bn_mont_ctx_st)
390n/aBN_MONT_CTX = bn_mont_ctx_st
391n/aclass bn_recp_ctx_st(Structure):
392n/a pass
393n/abn_recp_ctx_st._fields_ = [
394n/a ('N', BIGNUM),
395n/a ('Nr', BIGNUM),
396n/a ('num_bits', c_int),
397n/a ('shift', c_int),
398n/a ('flags', c_int),
399n/a]
400n/aassert sizeof(bn_recp_ctx_st) == 52, sizeof(bn_recp_ctx_st)
401n/aassert alignment(bn_recp_ctx_st) == 4, alignment(bn_recp_ctx_st)
402n/aBN_RECP_CTX = bn_recp_ctx_st
403n/aclass buf_mem_st(Structure):
404n/a pass
405n/abuf_mem_st._fields_ = [
406n/a ('length', c_int),
407n/a ('data', STRING),
408n/a ('max', c_int),
409n/a]
410n/aassert sizeof(buf_mem_st) == 12, sizeof(buf_mem_st)
411n/aassert alignment(buf_mem_st) == 4, alignment(buf_mem_st)
412n/aBUF_MEM = buf_mem_st
413n/aclass cast_key_st(Structure):
414n/a pass
415n/acast_key_st._fields_ = [
416n/a ('data', c_ulong * 32),
417n/a ('short_key', c_int),
418n/a]
419n/aassert sizeof(cast_key_st) == 132, sizeof(cast_key_st)
420n/aassert alignment(cast_key_st) == 4, alignment(cast_key_st)
421n/aCAST_KEY = cast_key_st
422n/aclass comp_method_st(Structure):
423n/a pass
424n/acomp_method_st._fields_ = [
425n/a ('type', c_int),
426n/a ('name', STRING),
427n/a ('init', CFUNCTYPE(c_int)),
428n/a ('finish', CFUNCTYPE(None)),
429n/a ('compress', CFUNCTYPE(c_int)),
430n/a ('expand', CFUNCTYPE(c_int)),
431n/a ('ctrl', CFUNCTYPE(c_long)),
432n/a ('callback_ctrl', CFUNCTYPE(c_long)),
433n/a]
434n/aassert sizeof(comp_method_st) == 32, sizeof(comp_method_st)
435n/aassert alignment(comp_method_st) == 4, alignment(comp_method_st)
436n/aCOMP_METHOD = comp_method_st
437n/aclass comp_ctx_st(Structure):
438n/a pass
439n/acomp_ctx_st._fields_ = [
440n/a ('meth', POINTER(COMP_METHOD)),
441n/a ('compress_in', c_ulong),
442n/a ('compress_out', c_ulong),
443n/a ('expand_in', c_ulong),
444n/a ('expand_out', c_ulong),
445n/a ('ex_data', CRYPTO_EX_DATA),
446n/a]
447n/aassert sizeof(comp_ctx_st) == 28, sizeof(comp_ctx_st)
448n/aassert alignment(comp_ctx_st) == 4, alignment(comp_ctx_st)
449n/aCOMP_CTX = comp_ctx_st
450n/aclass CRYPTO_dynlock_value(Structure):
451n/a pass
452n/aCRYPTO_dynlock_value._fields_ = [
453n/a]
454n/aclass CRYPTO_dynlock(Structure):
455n/a pass
456n/aCRYPTO_dynlock._fields_ = [
457n/a ('references', c_int),
458n/a ('data', POINTER(CRYPTO_dynlock_value)),
459n/a]
460n/aassert sizeof(CRYPTO_dynlock) == 8, sizeof(CRYPTO_dynlock)
461n/aassert alignment(CRYPTO_dynlock) == 4, alignment(CRYPTO_dynlock)
462n/aBIO_dummy = bio_st
463n/aCRYPTO_EX_new = CFUNCTYPE(c_int, c_void_p, c_void_p, POINTER(CRYPTO_EX_DATA), c_int, c_long, c_void_p)
464n/aCRYPTO_EX_free = CFUNCTYPE(None, c_void_p, c_void_p, POINTER(CRYPTO_EX_DATA), c_int, c_long, c_void_p)
465n/aCRYPTO_EX_dup = CFUNCTYPE(c_int, POINTER(CRYPTO_EX_DATA), POINTER(CRYPTO_EX_DATA), c_void_p, c_int, c_long, c_void_p)
466n/aclass crypto_ex_data_func_st(Structure):
467n/a pass
468n/acrypto_ex_data_func_st._fields_ = [
469n/a ('argl', c_long),
470n/a ('argp', c_void_p),
471n/a ('new_func', POINTER(CRYPTO_EX_new)),
472n/a ('free_func', POINTER(CRYPTO_EX_free)),
473n/a ('dup_func', POINTER(CRYPTO_EX_dup)),
474n/a]
475n/aassert sizeof(crypto_ex_data_func_st) == 20, sizeof(crypto_ex_data_func_st)
476n/aassert alignment(crypto_ex_data_func_st) == 4, alignment(crypto_ex_data_func_st)
477n/aCRYPTO_EX_DATA_FUNCS = crypto_ex_data_func_st
478n/aclass st_CRYPTO_EX_DATA_IMPL(Structure):
479n/a pass
480n/aCRYPTO_EX_DATA_IMPL = st_CRYPTO_EX_DATA_IMPL
481n/ast_CRYPTO_EX_DATA_IMPL._fields_ = [
482n/a]
483n/aCRYPTO_MEM_LEAK_CB = CFUNCTYPE(c_void_p, c_ulong, STRING, c_int, c_int, c_void_p)
484n/aDES_cblock = c_ubyte * 8
485n/aconst_DES_cblock = c_ubyte * 8
486n/aclass DES_ks(Structure):
487n/a pass
488n/aclass N6DES_ks3DOLLAR_9E(Union):
489n/a pass
490n/aN6DES_ks3DOLLAR_9E._fields_ = [
491n/a ('cblock', DES_cblock),
492n/a ('deslong', c_ulong * 2),
493n/a]
494n/aassert sizeof(N6DES_ks3DOLLAR_9E) == 8, sizeof(N6DES_ks3DOLLAR_9E)
495n/aassert alignment(N6DES_ks3DOLLAR_9E) == 4, alignment(N6DES_ks3DOLLAR_9E)
496n/aDES_ks._fields_ = [
497n/a ('ks', N6DES_ks3DOLLAR_9E * 16),
498n/a]
499n/aassert sizeof(DES_ks) == 128, sizeof(DES_ks)
500n/aassert alignment(DES_ks) == 4, alignment(DES_ks)
501n/aDES_key_schedule = DES_ks
502n/a_ossl_old_des_cblock = c_ubyte * 8
503n/aclass _ossl_old_des_ks_struct(Structure):
504n/a pass
505n/aclass N23_ossl_old_des_ks_struct4DOLLAR_10E(Union):
506n/a pass
507n/aN23_ossl_old_des_ks_struct4DOLLAR_10E._fields_ = [
508n/a ('_', _ossl_old_des_cblock),
509n/a ('pad', c_ulong * 2),
510n/a]
511n/aassert sizeof(N23_ossl_old_des_ks_struct4DOLLAR_10E) == 8, sizeof(N23_ossl_old_des_ks_struct4DOLLAR_10E)
512n/aassert alignment(N23_ossl_old_des_ks_struct4DOLLAR_10E) == 4, alignment(N23_ossl_old_des_ks_struct4DOLLAR_10E)
513n/a_ossl_old_des_ks_struct._fields_ = [
514n/a ('ks', N23_ossl_old_des_ks_struct4DOLLAR_10E),
515n/a]
516n/aassert sizeof(_ossl_old_des_ks_struct) == 8, sizeof(_ossl_old_des_ks_struct)
517n/aassert alignment(_ossl_old_des_ks_struct) == 4, alignment(_ossl_old_des_ks_struct)
518n/a_ossl_old_des_key_schedule = _ossl_old_des_ks_struct * 16
519n/aclass dh_st(Structure):
520n/a pass
521n/aDH = dh_st
522n/aclass dh_method(Structure):
523n/a pass
524n/adh_method._fields_ = [
525n/a ('name', STRING),
526n/a ('generate_key', CFUNCTYPE(c_int, POINTER(DH))),
527n/a ('compute_key', CFUNCTYPE(c_int, POINTER(c_ubyte), POINTER(BIGNUM), POINTER(DH))),
528n/a ('bn_mod_exp', CFUNCTYPE(c_int, POINTER(DH), POINTER(BIGNUM), POINTER(BIGNUM), POINTER(BIGNUM), POINTER(BIGNUM), POINTER(BN_CTX), POINTER(BN_MONT_CTX))),
529n/a ('init', CFUNCTYPE(c_int, POINTER(DH))),
530n/a ('finish', CFUNCTYPE(c_int, POINTER(DH))),
531n/a ('flags', c_int),
532n/a ('app_data', STRING),
533n/a]
534n/aassert sizeof(dh_method) == 32, sizeof(dh_method)
535n/aassert alignment(dh_method) == 4, alignment(dh_method)
536n/aDH_METHOD = dh_method
537n/aclass engine_st(Structure):
538n/a pass
539n/aENGINE = engine_st
540n/adh_st._fields_ = [
541n/a ('pad', c_int),
542n/a ('version', c_int),
543n/a ('p', POINTER(BIGNUM)),
544n/a ('g', POINTER(BIGNUM)),
545n/a ('length', c_long),
546n/a ('pub_key', POINTER(BIGNUM)),
547n/a ('priv_key', POINTER(BIGNUM)),
548n/a ('flags', c_int),
549n/a ('method_mont_p', STRING),
550n/a ('q', POINTER(BIGNUM)),
551n/a ('j', POINTER(BIGNUM)),
552n/a ('seed', POINTER(c_ubyte)),
553n/a ('seedlen', c_int),
554n/a ('counter', POINTER(BIGNUM)),
555n/a ('references', c_int),
556n/a ('ex_data', CRYPTO_EX_DATA),
557n/a ('meth', POINTER(DH_METHOD)),
558n/a ('engine', POINTER(ENGINE)),
559n/a]
560n/aassert sizeof(dh_st) == 76, sizeof(dh_st)
561n/aassert alignment(dh_st) == 4, alignment(dh_st)
562n/aclass dsa_st(Structure):
563n/a pass
564n/aDSA = dsa_st
565n/aclass DSA_SIG_st(Structure):
566n/a pass
567n/aDSA_SIG_st._fields_ = [
568n/a ('r', POINTER(BIGNUM)),
569n/a ('s', POINTER(BIGNUM)),
570n/a]
571n/aassert sizeof(DSA_SIG_st) == 8, sizeof(DSA_SIG_st)
572n/aassert alignment(DSA_SIG_st) == 4, alignment(DSA_SIG_st)
573n/aDSA_SIG = DSA_SIG_st
574n/aclass dsa_method(Structure):
575n/a pass
576n/adsa_method._fields_ = [
577n/a ('name', STRING),
578n/a ('dsa_do_sign', CFUNCTYPE(POINTER(DSA_SIG), POINTER(c_ubyte), c_int, POINTER(DSA))),
579n/a ('dsa_sign_setup', CFUNCTYPE(c_int, POINTER(DSA), POINTER(BN_CTX), POINTER(POINTER(BIGNUM)), POINTER(POINTER(BIGNUM)))),
580n/a ('dsa_do_verify', CFUNCTYPE(c_int, POINTER(c_ubyte), c_int, POINTER(DSA_SIG), POINTER(DSA))),
581n/a ('dsa_mod_exp', CFUNCTYPE(c_int, POINTER(DSA), POINTER(BIGNUM), POINTER(BIGNUM), POINTER(BIGNUM), POINTER(BIGNUM), POINTER(BIGNUM), POINTER(BIGNUM), POINTER(BN_CTX), POINTER(BN_MONT_CTX))),
582n/a ('bn_mod_exp', CFUNCTYPE(c_int, POINTER(DSA), POINTER(BIGNUM), POINTER(BIGNUM), POINTER(BIGNUM), POINTER(BIGNUM), POINTER(BN_CTX), POINTER(BN_MONT_CTX))),
583n/a ('init', CFUNCTYPE(c_int, POINTER(DSA))),
584n/a ('finish', CFUNCTYPE(c_int, POINTER(DSA))),
585n/a ('flags', c_int),
586n/a ('app_data', STRING),
587n/a]
588n/aassert sizeof(dsa_method) == 40, sizeof(dsa_method)
589n/aassert alignment(dsa_method) == 4, alignment(dsa_method)
590n/aDSA_METHOD = dsa_method
591n/adsa_st._fields_ = [
592n/a ('pad', c_int),
593n/a ('version', c_long),
594n/a ('write_params', c_int),
595n/a ('p', POINTER(BIGNUM)),
596n/a ('q', POINTER(BIGNUM)),
597n/a ('g', POINTER(BIGNUM)),
598n/a ('pub_key', POINTER(BIGNUM)),
599n/a ('priv_key', POINTER(BIGNUM)),
600n/a ('kinv', POINTER(BIGNUM)),
601n/a ('r', POINTER(BIGNUM)),
602n/a ('flags', c_int),
603n/a ('method_mont_p', STRING),
604n/a ('references', c_int),
605n/a ('ex_data', CRYPTO_EX_DATA),
606n/a ('meth', POINTER(DSA_METHOD)),
607n/a ('engine', POINTER(ENGINE)),
608n/a]
609n/aassert sizeof(dsa_st) == 68, sizeof(dsa_st)
610n/aassert alignment(dsa_st) == 4, alignment(dsa_st)
611n/aclass evp_pkey_st(Structure):
612n/a pass
613n/aclass N11evp_pkey_st4DOLLAR_12E(Union):
614n/a pass
615n/aclass rsa_st(Structure):
616n/a pass
617n/aN11evp_pkey_st4DOLLAR_12E._fields_ = [
618n/a ('ptr', STRING),
619n/a ('rsa', POINTER(rsa_st)),
620n/a ('dsa', POINTER(dsa_st)),
621n/a ('dh', POINTER(dh_st)),
622n/a]
623n/aassert sizeof(N11evp_pkey_st4DOLLAR_12E) == 4, sizeof(N11evp_pkey_st4DOLLAR_12E)
624n/aassert alignment(N11evp_pkey_st4DOLLAR_12E) == 4, alignment(N11evp_pkey_st4DOLLAR_12E)
625n/aevp_pkey_st._fields_ = [
626n/a ('type', c_int),
627n/a ('save_type', c_int),
628n/a ('references', c_int),
629n/a ('pkey', N11evp_pkey_st4DOLLAR_12E),
630n/a ('save_parameters', c_int),
631n/a ('attributes', POINTER(STACK)),
632n/a]
633n/aassert sizeof(evp_pkey_st) == 24, sizeof(evp_pkey_st)
634n/aassert alignment(evp_pkey_st) == 4, alignment(evp_pkey_st)
635n/aclass env_md_st(Structure):
636n/a pass
637n/aclass env_md_ctx_st(Structure):
638n/a pass
639n/aEVP_MD_CTX = env_md_ctx_st
640n/aenv_md_st._fields_ = [
641n/a ('type', c_int),
642n/a ('pkey_type', c_int),
643n/a ('md_size', c_int),
644n/a ('flags', c_ulong),
645n/a ('init', CFUNCTYPE(c_int, POINTER(EVP_MD_CTX))),
646n/a ('update', CFUNCTYPE(c_int, POINTER(EVP_MD_CTX), c_void_p, c_ulong)),
647n/a ('final', CFUNCTYPE(c_int, POINTER(EVP_MD_CTX), POINTER(c_ubyte))),
648n/a ('copy', CFUNCTYPE(c_int, POINTER(EVP_MD_CTX), POINTER(EVP_MD_CTX))),
649n/a ('cleanup', CFUNCTYPE(c_int, POINTER(EVP_MD_CTX))),
650n/a ('sign', CFUNCTYPE(c_int)),
651n/a ('verify', CFUNCTYPE(c_int)),
652n/a ('required_pkey_type', c_int * 5),
653n/a ('block_size', c_int),
654n/a ('ctx_size', c_int),
655n/a]
656n/aassert sizeof(env_md_st) == 72, sizeof(env_md_st)
657n/aassert alignment(env_md_st) == 4, alignment(env_md_st)
658n/aEVP_MD = env_md_st
659n/aenv_md_ctx_st._fields_ = [
660n/a ('digest', POINTER(EVP_MD)),
661n/a ('engine', POINTER(ENGINE)),
662n/a ('flags', c_ulong),
663n/a ('md_data', c_void_p),
664n/a]
665n/aassert sizeof(env_md_ctx_st) == 16, sizeof(env_md_ctx_st)
666n/aassert alignment(env_md_ctx_st) == 4, alignment(env_md_ctx_st)
667n/aclass evp_cipher_st(Structure):
668n/a pass
669n/aclass evp_cipher_ctx_st(Structure):
670n/a pass
671n/aEVP_CIPHER_CTX = evp_cipher_ctx_st
672n/aevp_cipher_st._fields_ = [
673n/a ('nid', c_int),
674n/a ('block_size', c_int),
675n/a ('key_len', c_int),
676n/a ('iv_len', c_int),
677n/a ('flags', c_ulong),
678n/a ('init', CFUNCTYPE(c_int, POINTER(EVP_CIPHER_CTX), POINTER(c_ubyte), POINTER(c_ubyte), c_int)),
679n/a ('do_cipher', CFUNCTYPE(c_int, POINTER(EVP_CIPHER_CTX), POINTER(c_ubyte), POINTER(c_ubyte), c_uint)),
680n/a ('cleanup', CFUNCTYPE(c_int, POINTER(EVP_CIPHER_CTX))),
681n/a ('ctx_size', c_int),
682n/a ('set_asn1_parameters', CFUNCTYPE(c_int, POINTER(EVP_CIPHER_CTX), POINTER(ASN1_TYPE))),
683n/a ('get_asn1_parameters', CFUNCTYPE(c_int, POINTER(EVP_CIPHER_CTX), POINTER(ASN1_TYPE))),
684n/a ('ctrl', CFUNCTYPE(c_int, POINTER(EVP_CIPHER_CTX), c_int, c_int, c_void_p)),
685n/a ('app_data', c_void_p),
686n/a]
687n/aassert sizeof(evp_cipher_st) == 52, sizeof(evp_cipher_st)
688n/aassert alignment(evp_cipher_st) == 4, alignment(evp_cipher_st)
689n/aclass evp_cipher_info_st(Structure):
690n/a pass
691n/aEVP_CIPHER = evp_cipher_st
692n/aevp_cipher_info_st._fields_ = [
693n/a ('cipher', POINTER(EVP_CIPHER)),
694n/a ('iv', c_ubyte * 16),
695n/a]
696n/aassert sizeof(evp_cipher_info_st) == 20, sizeof(evp_cipher_info_st)
697n/aassert alignment(evp_cipher_info_st) == 4, alignment(evp_cipher_info_st)
698n/aEVP_CIPHER_INFO = evp_cipher_info_st
699n/aevp_cipher_ctx_st._fields_ = [
700n/a ('cipher', POINTER(EVP_CIPHER)),
701n/a ('engine', POINTER(ENGINE)),
702n/a ('encrypt', c_int),
703n/a ('buf_len', c_int),
704n/a ('oiv', c_ubyte * 16),
705n/a ('iv', c_ubyte * 16),
706n/a ('buf', c_ubyte * 32),
707n/a ('num', c_int),
708n/a ('app_data', c_void_p),
709n/a ('key_len', c_int),
710n/a ('flags', c_ulong),
711n/a ('cipher_data', c_void_p),
712n/a ('final_used', c_int),
713n/a ('block_mask', c_int),
714n/a ('final', c_ubyte * 32),
715n/a]
716n/aassert sizeof(evp_cipher_ctx_st) == 140, sizeof(evp_cipher_ctx_st)
717n/aassert alignment(evp_cipher_ctx_st) == 4, alignment(evp_cipher_ctx_st)
718n/aclass evp_Encode_Ctx_st(Structure):
719n/a pass
720n/aevp_Encode_Ctx_st._fields_ = [
721n/a ('num', c_int),
722n/a ('length', c_int),
723n/a ('enc_data', c_ubyte * 80),
724n/a ('line_num', c_int),
725n/a ('expect_nl', c_int),
726n/a]
727n/aassert sizeof(evp_Encode_Ctx_st) == 96, sizeof(evp_Encode_Ctx_st)
728n/aassert alignment(evp_Encode_Ctx_st) == 4, alignment(evp_Encode_Ctx_st)
729n/aEVP_ENCODE_CTX = evp_Encode_Ctx_st
730n/aEVP_PBE_KEYGEN = CFUNCTYPE(c_int, POINTER(EVP_CIPHER_CTX), STRING, c_int, POINTER(ASN1_TYPE), POINTER(EVP_CIPHER), POINTER(EVP_MD), c_int)
731n/aclass lhash_node_st(Structure):
732n/a pass
733n/alhash_node_st._fields_ = [
734n/a ('data', c_void_p),
735n/a ('next', POINTER(lhash_node_st)),
736n/a ('hash', c_ulong),
737n/a]
738n/aassert sizeof(lhash_node_st) == 12, sizeof(lhash_node_st)
739n/aassert alignment(lhash_node_st) == 4, alignment(lhash_node_st)
740n/aLHASH_NODE = lhash_node_st
741n/aLHASH_COMP_FN_TYPE = CFUNCTYPE(c_int, c_void_p, c_void_p)
742n/aLHASH_HASH_FN_TYPE = CFUNCTYPE(c_ulong, c_void_p)
743n/aLHASH_DOALL_FN_TYPE = CFUNCTYPE(None, c_void_p)
744n/aLHASH_DOALL_ARG_FN_TYPE = CFUNCTYPE(None, c_void_p, c_void_p)
745n/aclass lhash_st(Structure):
746n/a pass
747n/alhash_st._fields_ = [
748n/a ('b', POINTER(POINTER(LHASH_NODE))),
749n/a ('comp', LHASH_COMP_FN_TYPE),
750n/a ('hash', LHASH_HASH_FN_TYPE),
751n/a ('num_nodes', c_uint),
752n/a ('num_alloc_nodes', c_uint),
753n/a ('p', c_uint),
754n/a ('pmax', c_uint),
755n/a ('up_load', c_ulong),
756n/a ('down_load', c_ulong),
757n/a ('num_items', c_ulong),
758n/a ('num_expands', c_ulong),
759n/a ('num_expand_reallocs', c_ulong),
760n/a ('num_contracts', c_ulong),
761n/a ('num_contract_reallocs', c_ulong),
762n/a ('num_hash_calls', c_ulong),
763n/a ('num_comp_calls', c_ulong),
764n/a ('num_insert', c_ulong),
765n/a ('num_replace', c_ulong),
766n/a ('num_delete', c_ulong),
767n/a ('num_no_delete', c_ulong),
768n/a ('num_retrieve', c_ulong),
769n/a ('num_retrieve_miss', c_ulong),
770n/a ('num_hash_comps', c_ulong),
771n/a ('error', c_int),
772n/a]
773n/aassert sizeof(lhash_st) == 96, sizeof(lhash_st)
774n/aassert alignment(lhash_st) == 4, alignment(lhash_st)
775n/aLHASH = lhash_st
776n/aclass MD2state_st(Structure):
777n/a pass
778n/aMD2state_st._fields_ = [
779n/a ('num', c_int),
780n/a ('data', c_ubyte * 16),
781n/a ('cksm', c_uint * 16),
782n/a ('state', c_uint * 16),
783n/a]
784n/aassert sizeof(MD2state_st) == 148, sizeof(MD2state_st)
785n/aassert alignment(MD2state_st) == 4, alignment(MD2state_st)
786n/aMD2_CTX = MD2state_st
787n/aclass MD4state_st(Structure):
788n/a pass
789n/aMD4state_st._fields_ = [
790n/a ('A', c_uint),
791n/a ('B', c_uint),
792n/a ('C', c_uint),
793n/a ('D', c_uint),
794n/a ('Nl', c_uint),
795n/a ('Nh', c_uint),
796n/a ('data', c_uint * 16),
797n/a ('num', c_int),
798n/a]
799n/aassert sizeof(MD4state_st) == 92, sizeof(MD4state_st)
800n/aassert alignment(MD4state_st) == 4, alignment(MD4state_st)
801n/aMD4_CTX = MD4state_st
802n/aclass MD5state_st(Structure):
803n/a pass
804n/aMD5state_st._fields_ = [
805n/a ('A', c_uint),
806n/a ('B', c_uint),
807n/a ('C', c_uint),
808n/a ('D', c_uint),
809n/a ('Nl', c_uint),
810n/a ('Nh', c_uint),
811n/a ('data', c_uint * 16),
812n/a ('num', c_int),
813n/a]
814n/aassert sizeof(MD5state_st) == 92, sizeof(MD5state_st)
815n/aassert alignment(MD5state_st) == 4, alignment(MD5state_st)
816n/aMD5_CTX = MD5state_st
817n/aclass mdc2_ctx_st(Structure):
818n/a pass
819n/amdc2_ctx_st._fields_ = [
820n/a ('num', c_int),
821n/a ('data', c_ubyte * 8),
822n/a ('h', DES_cblock),
823n/a ('hh', DES_cblock),
824n/a ('pad_type', c_int),
825n/a]
826n/aassert sizeof(mdc2_ctx_st) == 32, sizeof(mdc2_ctx_st)
827n/aassert alignment(mdc2_ctx_st) == 4, alignment(mdc2_ctx_st)
828n/aMDC2_CTX = mdc2_ctx_st
829n/aclass obj_name_st(Structure):
830n/a pass
831n/aobj_name_st._fields_ = [
832n/a ('type', c_int),
833n/a ('alias', c_int),
834n/a ('name', STRING),
835n/a ('data', STRING),
836n/a]
837n/aassert sizeof(obj_name_st) == 16, sizeof(obj_name_st)
838n/aassert alignment(obj_name_st) == 4, alignment(obj_name_st)
839n/aOBJ_NAME = obj_name_st
840n/aASN1_TIME = asn1_string_st
841n/aASN1_NULL = c_int
842n/aEVP_PKEY = evp_pkey_st
843n/aclass x509_st(Structure):
844n/a pass
845n/aX509 = x509_st
846n/aclass X509_algor_st(Structure):
847n/a pass
848n/aX509_ALGOR = X509_algor_st
849n/aclass X509_crl_st(Structure):
850n/a pass
851n/aX509_CRL = X509_crl_st
852n/aclass X509_name_st(Structure):
853n/a pass
854n/aX509_NAME = X509_name_st
855n/aclass x509_store_st(Structure):
856n/a pass
857n/aX509_STORE = x509_store_st
858n/aclass x509_store_ctx_st(Structure):
859n/a pass
860n/aX509_STORE_CTX = x509_store_ctx_st
861n/aengine_st._fields_ = [
862n/a]
863n/aclass PEM_Encode_Seal_st(Structure):
864n/a pass
865n/aPEM_Encode_Seal_st._fields_ = [
866n/a ('encode', EVP_ENCODE_CTX),
867n/a ('md', EVP_MD_CTX),
868n/a ('cipher', EVP_CIPHER_CTX),
869n/a]
870n/aassert sizeof(PEM_Encode_Seal_st) == 252, sizeof(PEM_Encode_Seal_st)
871n/aassert alignment(PEM_Encode_Seal_st) == 4, alignment(PEM_Encode_Seal_st)
872n/aPEM_ENCODE_SEAL_CTX = PEM_Encode_Seal_st
873n/aclass pem_recip_st(Structure):
874n/a pass
875n/apem_recip_st._fields_ = [
876n/a ('name', STRING),
877n/a ('dn', POINTER(X509_NAME)),
878n/a ('cipher', c_int),
879n/a ('key_enc', c_int),
880n/a]
881n/aassert sizeof(pem_recip_st) == 16, sizeof(pem_recip_st)
882n/aassert alignment(pem_recip_st) == 4, alignment(pem_recip_st)
883n/aPEM_USER = pem_recip_st
884n/aclass pem_ctx_st(Structure):
885n/a pass
886n/aclass N10pem_ctx_st4DOLLAR_16E(Structure):
887n/a pass
888n/aN10pem_ctx_st4DOLLAR_16E._fields_ = [
889n/a ('version', c_int),
890n/a ('mode', c_int),
891n/a]
892n/aassert sizeof(N10pem_ctx_st4DOLLAR_16E) == 8, sizeof(N10pem_ctx_st4DOLLAR_16E)
893n/aassert alignment(N10pem_ctx_st4DOLLAR_16E) == 4, alignment(N10pem_ctx_st4DOLLAR_16E)
894n/aclass N10pem_ctx_st4DOLLAR_17E(Structure):
895n/a pass
896n/aN10pem_ctx_st4DOLLAR_17E._fields_ = [
897n/a ('cipher', c_int),
898n/a]
899n/aassert sizeof(N10pem_ctx_st4DOLLAR_17E) == 4, sizeof(N10pem_ctx_st4DOLLAR_17E)
900n/aassert alignment(N10pem_ctx_st4DOLLAR_17E) == 4, alignment(N10pem_ctx_st4DOLLAR_17E)
901n/apem_ctx_st._fields_ = [
902n/a ('type', c_int),
903n/a ('proc_type', N10pem_ctx_st4DOLLAR_16E),
904n/a ('domain', STRING),
905n/a ('DEK_info', N10pem_ctx_st4DOLLAR_17E),
906n/a ('originator', POINTER(PEM_USER)),
907n/a ('num_recipient', c_int),
908n/a ('recipient', POINTER(POINTER(PEM_USER))),
909n/a ('x509_chain', POINTER(STACK)),
910n/a ('md', POINTER(EVP_MD)),
911n/a ('md_enc', c_int),
912n/a ('md_len', c_int),
913n/a ('md_data', STRING),
914n/a ('dec', POINTER(EVP_CIPHER)),
915n/a ('key_len', c_int),
916n/a ('key', POINTER(c_ubyte)),
917n/a ('data_enc', c_int),
918n/a ('data_len', c_int),
919n/a ('data', POINTER(c_ubyte)),
920n/a]
921n/aassert sizeof(pem_ctx_st) == 76, sizeof(pem_ctx_st)
922n/aassert alignment(pem_ctx_st) == 4, alignment(pem_ctx_st)
923n/aPEM_CTX = pem_ctx_st
924n/apem_password_cb = CFUNCTYPE(c_int, STRING, c_int, c_int, c_void_p)
925n/aclass pkcs7_issuer_and_serial_st(Structure):
926n/a pass
927n/apkcs7_issuer_and_serial_st._fields_ = [
928n/a ('issuer', POINTER(X509_NAME)),
929n/a ('serial', POINTER(ASN1_INTEGER)),
930n/a]
931n/aassert sizeof(pkcs7_issuer_and_serial_st) == 8, sizeof(pkcs7_issuer_and_serial_st)
932n/aassert alignment(pkcs7_issuer_and_serial_st) == 4, alignment(pkcs7_issuer_and_serial_st)
933n/aPKCS7_ISSUER_AND_SERIAL = pkcs7_issuer_and_serial_st
934n/aclass pkcs7_signer_info_st(Structure):
935n/a pass
936n/apkcs7_signer_info_st._fields_ = [
937n/a ('version', POINTER(ASN1_INTEGER)),
938n/a ('issuer_and_serial', POINTER(PKCS7_ISSUER_AND_SERIAL)),
939n/a ('digest_alg', POINTER(X509_ALGOR)),
940n/a ('auth_attr', POINTER(STACK)),
941n/a ('digest_enc_alg', POINTER(X509_ALGOR)),
942n/a ('enc_digest', POINTER(ASN1_OCTET_STRING)),
943n/a ('unauth_attr', POINTER(STACK)),
944n/a ('pkey', POINTER(EVP_PKEY)),
945n/a]
946n/aassert sizeof(pkcs7_signer_info_st) == 32, sizeof(pkcs7_signer_info_st)
947n/aassert alignment(pkcs7_signer_info_st) == 4, alignment(pkcs7_signer_info_st)
948n/aPKCS7_SIGNER_INFO = pkcs7_signer_info_st
949n/aclass pkcs7_recip_info_st(Structure):
950n/a pass
951n/apkcs7_recip_info_st._fields_ = [
952n/a ('version', POINTER(ASN1_INTEGER)),
953n/a ('issuer_and_serial', POINTER(PKCS7_ISSUER_AND_SERIAL)),
954n/a ('key_enc_algor', POINTER(X509_ALGOR)),
955n/a ('enc_key', POINTER(ASN1_OCTET_STRING)),
956n/a ('cert', POINTER(X509)),
957n/a]
958n/aassert sizeof(pkcs7_recip_info_st) == 20, sizeof(pkcs7_recip_info_st)
959n/aassert alignment(pkcs7_recip_info_st) == 4, alignment(pkcs7_recip_info_st)
960n/aPKCS7_RECIP_INFO = pkcs7_recip_info_st
961n/aclass pkcs7_signed_st(Structure):
962n/a pass
963n/aclass pkcs7_st(Structure):
964n/a pass
965n/apkcs7_signed_st._fields_ = [
966n/a ('version', POINTER(ASN1_INTEGER)),
967n/a ('md_algs', POINTER(STACK)),
968n/a ('cert', POINTER(STACK)),
969n/a ('crl', POINTER(STACK)),
970n/a ('signer_info', POINTER(STACK)),
971n/a ('contents', POINTER(pkcs7_st)),
972n/a]
973n/aassert sizeof(pkcs7_signed_st) == 24, sizeof(pkcs7_signed_st)
974n/aassert alignment(pkcs7_signed_st) == 4, alignment(pkcs7_signed_st)
975n/aPKCS7_SIGNED = pkcs7_signed_st
976n/aclass pkcs7_enc_content_st(Structure):
977n/a pass
978n/apkcs7_enc_content_st._fields_ = [
979n/a ('content_type', POINTER(ASN1_OBJECT)),
980n/a ('algorithm', POINTER(X509_ALGOR)),
981n/a ('enc_data', POINTER(ASN1_OCTET_STRING)),
982n/a ('cipher', POINTER(EVP_CIPHER)),
983n/a]
984n/aassert sizeof(pkcs7_enc_content_st) == 16, sizeof(pkcs7_enc_content_st)
985n/aassert alignment(pkcs7_enc_content_st) == 4, alignment(pkcs7_enc_content_st)
986n/aPKCS7_ENC_CONTENT = pkcs7_enc_content_st
987n/aclass pkcs7_enveloped_st(Structure):
988n/a pass
989n/apkcs7_enveloped_st._fields_ = [
990n/a ('version', POINTER(ASN1_INTEGER)),
991n/a ('recipientinfo', POINTER(STACK)),
992n/a ('enc_data', POINTER(PKCS7_ENC_CONTENT)),
993n/a]
994n/aassert sizeof(pkcs7_enveloped_st) == 12, sizeof(pkcs7_enveloped_st)
995n/aassert alignment(pkcs7_enveloped_st) == 4, alignment(pkcs7_enveloped_st)
996n/aPKCS7_ENVELOPE = pkcs7_enveloped_st
997n/aclass pkcs7_signedandenveloped_st(Structure):
998n/a pass
999n/apkcs7_signedandenveloped_st._fields_ = [
1000n/a ('version', POINTER(ASN1_INTEGER)),
1001n/a ('md_algs', POINTER(STACK)),
1002n/a ('cert', POINTER(STACK)),
1003n/a ('crl', POINTER(STACK)),
1004n/a ('signer_info', POINTER(STACK)),
1005n/a ('enc_data', POINTER(PKCS7_ENC_CONTENT)),
1006n/a ('recipientinfo', POINTER(STACK)),
1007n/a]
1008n/aassert sizeof(pkcs7_signedandenveloped_st) == 28, sizeof(pkcs7_signedandenveloped_st)
1009n/aassert alignment(pkcs7_signedandenveloped_st) == 4, alignment(pkcs7_signedandenveloped_st)
1010n/aPKCS7_SIGN_ENVELOPE = pkcs7_signedandenveloped_st
1011n/aclass pkcs7_digest_st(Structure):
1012n/a pass
1013n/apkcs7_digest_st._fields_ = [
1014n/a ('version', POINTER(ASN1_INTEGER)),
1015n/a ('md', POINTER(X509_ALGOR)),
1016n/a ('contents', POINTER(pkcs7_st)),
1017n/a ('digest', POINTER(ASN1_OCTET_STRING)),
1018n/a]
1019n/aassert sizeof(pkcs7_digest_st) == 16, sizeof(pkcs7_digest_st)
1020n/aassert alignment(pkcs7_digest_st) == 4, alignment(pkcs7_digest_st)
1021n/aPKCS7_DIGEST = pkcs7_digest_st
1022n/aclass pkcs7_encrypted_st(Structure):
1023n/a pass
1024n/apkcs7_encrypted_st._fields_ = [
1025n/a ('version', POINTER(ASN1_INTEGER)),
1026n/a ('enc_data', POINTER(PKCS7_ENC_CONTENT)),
1027n/a]
1028n/aassert sizeof(pkcs7_encrypted_st) == 8, sizeof(pkcs7_encrypted_st)
1029n/aassert alignment(pkcs7_encrypted_st) == 4, alignment(pkcs7_encrypted_st)
1030n/aPKCS7_ENCRYPT = pkcs7_encrypted_st
1031n/aclass N8pkcs7_st4DOLLAR_15E(Union):
1032n/a pass
1033n/aN8pkcs7_st4DOLLAR_15E._fields_ = [
1034n/a ('ptr', STRING),
1035n/a ('data', POINTER(ASN1_OCTET_STRING)),
1036n/a ('sign', POINTER(PKCS7_SIGNED)),
1037n/a ('enveloped', POINTER(PKCS7_ENVELOPE)),
1038n/a ('signed_and_enveloped', POINTER(PKCS7_SIGN_ENVELOPE)),
1039n/a ('digest', POINTER(PKCS7_DIGEST)),
1040n/a ('encrypted', POINTER(PKCS7_ENCRYPT)),
1041n/a ('other', POINTER(ASN1_TYPE)),
1042n/a]
1043n/aassert sizeof(N8pkcs7_st4DOLLAR_15E) == 4, sizeof(N8pkcs7_st4DOLLAR_15E)
1044n/aassert alignment(N8pkcs7_st4DOLLAR_15E) == 4, alignment(N8pkcs7_st4DOLLAR_15E)
1045n/apkcs7_st._fields_ = [
1046n/a ('asn1', POINTER(c_ubyte)),
1047n/a ('length', c_long),
1048n/a ('state', c_int),
1049n/a ('detached', c_int),
1050n/a ('type', POINTER(ASN1_OBJECT)),
1051n/a ('d', N8pkcs7_st4DOLLAR_15E),
1052n/a]
1053n/aassert sizeof(pkcs7_st) == 24, sizeof(pkcs7_st)
1054n/aassert alignment(pkcs7_st) == 4, alignment(pkcs7_st)
1055n/aPKCS7 = pkcs7_st
1056n/aclass rc2_key_st(Structure):
1057n/a pass
1058n/arc2_key_st._fields_ = [
1059n/a ('data', c_uint * 64),
1060n/a]
1061n/aassert sizeof(rc2_key_st) == 256, sizeof(rc2_key_st)
1062n/aassert alignment(rc2_key_st) == 4, alignment(rc2_key_st)
1063n/aRC2_KEY = rc2_key_st
1064n/aclass rc4_key_st(Structure):
1065n/a pass
1066n/arc4_key_st._fields_ = [
1067n/a ('x', c_ubyte),
1068n/a ('y', c_ubyte),
1069n/a ('data', c_ubyte * 256),
1070n/a]
1071n/aassert sizeof(rc4_key_st) == 258, sizeof(rc4_key_st)
1072n/aassert alignment(rc4_key_st) == 1, alignment(rc4_key_st)
1073n/aRC4_KEY = rc4_key_st
1074n/aclass rc5_key_st(Structure):
1075n/a pass
1076n/arc5_key_st._fields_ = [
1077n/a ('rounds', c_int),
1078n/a ('data', c_ulong * 34),
1079n/a]
1080n/aassert sizeof(rc5_key_st) == 140, sizeof(rc5_key_st)
1081n/aassert alignment(rc5_key_st) == 4, alignment(rc5_key_st)
1082n/aRC5_32_KEY = rc5_key_st
1083n/aclass RIPEMD160state_st(Structure):
1084n/a pass
1085n/aRIPEMD160state_st._fields_ = [
1086n/a ('A', c_uint),
1087n/a ('B', c_uint),
1088n/a ('C', c_uint),
1089n/a ('D', c_uint),
1090n/a ('E', c_uint),
1091n/a ('Nl', c_uint),
1092n/a ('Nh', c_uint),
1093n/a ('data', c_uint * 16),
1094n/a ('num', c_int),
1095n/a]
1096n/aassert sizeof(RIPEMD160state_st) == 96, sizeof(RIPEMD160state_st)
1097n/aassert alignment(RIPEMD160state_st) == 4, alignment(RIPEMD160state_st)
1098n/aRIPEMD160_CTX = RIPEMD160state_st
1099n/aRSA = rsa_st
1100n/aclass rsa_meth_st(Structure):
1101n/a pass
1102n/arsa_meth_st._fields_ = [
1103n/a ('name', STRING),
1104n/a ('rsa_pub_enc', CFUNCTYPE(c_int, c_int, POINTER(c_ubyte), POINTER(c_ubyte), POINTER(RSA), c_int)),
1105n/a ('rsa_pub_dec', CFUNCTYPE(c_int, c_int, POINTER(c_ubyte), POINTER(c_ubyte), POINTER(RSA), c_int)),
1106n/a ('rsa_priv_enc', CFUNCTYPE(c_int, c_int, POINTER(c_ubyte), POINTER(c_ubyte), POINTER(RSA), c_int)),
1107n/a ('rsa_priv_dec', CFUNCTYPE(c_int, c_int, POINTER(c_ubyte), POINTER(c_ubyte), POINTER(RSA), c_int)),
1108n/a ('rsa_mod_exp', CFUNCTYPE(c_int, POINTER(BIGNUM), POINTER(BIGNUM), POINTER(RSA))),
1109n/a ('bn_mod_exp', CFUNCTYPE(c_int, POINTER(BIGNUM), POINTER(BIGNUM), POINTER(BIGNUM), POINTER(BIGNUM), POINTER(BN_CTX), POINTER(BN_MONT_CTX))),
1110n/a ('init', CFUNCTYPE(c_int, POINTER(RSA))),
1111n/a ('finish', CFUNCTYPE(c_int, POINTER(RSA))),
1112n/a ('flags', c_int),
1113n/a ('app_data', STRING),
1114n/a ('rsa_sign', CFUNCTYPE(c_int, c_int, POINTER(c_ubyte), c_uint, POINTER(c_ubyte), POINTER(c_uint), POINTER(RSA))),
1115n/a ('rsa_verify', CFUNCTYPE(c_int, c_int, POINTER(c_ubyte), c_uint, POINTER(c_ubyte), c_uint, POINTER(RSA))),
1116n/a]
1117n/aassert sizeof(rsa_meth_st) == 52, sizeof(rsa_meth_st)
1118n/aassert alignment(rsa_meth_st) == 4, alignment(rsa_meth_st)
1119n/aRSA_METHOD = rsa_meth_st
1120n/arsa_st._fields_ = [
1121n/a ('pad', c_int),
1122n/a ('version', c_long),
1123n/a ('meth', POINTER(RSA_METHOD)),
1124n/a ('engine', POINTER(ENGINE)),
1125n/a ('n', POINTER(BIGNUM)),
1126n/a ('e', POINTER(BIGNUM)),
1127n/a ('d', POINTER(BIGNUM)),
1128n/a ('p', POINTER(BIGNUM)),
1129n/a ('q', POINTER(BIGNUM)),
1130n/a ('dmp1', POINTER(BIGNUM)),
1131n/a ('dmq1', POINTER(BIGNUM)),
1132n/a ('iqmp', POINTER(BIGNUM)),
1133n/a ('ex_data', CRYPTO_EX_DATA),
1134n/a ('references', c_int),
1135n/a ('flags', c_int),
1136n/a ('_method_mod_n', POINTER(BN_MONT_CTX)),
1137n/a ('_method_mod_p', POINTER(BN_MONT_CTX)),
1138n/a ('_method_mod_q', POINTER(BN_MONT_CTX)),
1139n/a ('bignum_data', STRING),
1140n/a ('blinding', POINTER(BN_BLINDING)),
1141n/a]
1142n/aassert sizeof(rsa_st) == 84, sizeof(rsa_st)
1143n/aassert alignment(rsa_st) == 4, alignment(rsa_st)
1144n/aopenssl_fptr = CFUNCTYPE(None)
1145n/aclass SHAstate_st(Structure):
1146n/a pass
1147n/aSHAstate_st._fields_ = [
1148n/a ('h0', c_uint),
1149n/a ('h1', c_uint),
1150n/a ('h2', c_uint),
1151n/a ('h3', c_uint),
1152n/a ('h4', c_uint),
1153n/a ('Nl', c_uint),
1154n/a ('Nh', c_uint),
1155n/a ('data', c_uint * 16),
1156n/a ('num', c_int),
1157n/a]
1158n/aassert sizeof(SHAstate_st) == 96, sizeof(SHAstate_st)
1159n/aassert alignment(SHAstate_st) == 4, alignment(SHAstate_st)
1160n/aSHA_CTX = SHAstate_st
1161n/aclass ssl_st(Structure):
1162n/a pass
1163n/assl_crock_st = POINTER(ssl_st)
1164n/aclass ssl_cipher_st(Structure):
1165n/a pass
1166n/assl_cipher_st._fields_ = [
1167n/a ('valid', c_int),
1168n/a ('name', STRING),
1169n/a ('id', c_ulong),
1170n/a ('algorithms', c_ulong),
1171n/a ('algo_strength', c_ulong),
1172n/a ('algorithm2', c_ulong),
1173n/a ('strength_bits', c_int),
1174n/a ('alg_bits', c_int),
1175n/a ('mask', c_ulong),
1176n/a ('mask_strength', c_ulong),
1177n/a]
1178n/aassert sizeof(ssl_cipher_st) == 40, sizeof(ssl_cipher_st)
1179n/aassert alignment(ssl_cipher_st) == 4, alignment(ssl_cipher_st)
1180n/aSSL_CIPHER = ssl_cipher_st
1181n/aSSL = ssl_st
1182n/aclass ssl_ctx_st(Structure):
1183n/a pass
1184n/aSSL_CTX = ssl_ctx_st
1185n/aclass ssl_method_st(Structure):
1186n/a pass
1187n/aclass ssl3_enc_method(Structure):
1188n/a pass
1189n/assl_method_st._fields_ = [
1190n/a ('version', c_int),
1191n/a ('ssl_new', CFUNCTYPE(c_int, POINTER(SSL))),
1192n/a ('ssl_clear', CFUNCTYPE(None, POINTER(SSL))),
1193n/a ('ssl_free', CFUNCTYPE(None, POINTER(SSL))),
1194n/a ('ssl_accept', CFUNCTYPE(c_int, POINTER(SSL))),
1195n/a ('ssl_connect', CFUNCTYPE(c_int, POINTER(SSL))),
1196n/a ('ssl_read', CFUNCTYPE(c_int, POINTER(SSL), c_void_p, c_int)),
1197n/a ('ssl_peek', CFUNCTYPE(c_int, POINTER(SSL), c_void_p, c_int)),
1198n/a ('ssl_write', CFUNCTYPE(c_int, POINTER(SSL), c_void_p, c_int)),
1199n/a ('ssl_shutdown', CFUNCTYPE(c_int, POINTER(SSL))),
1200n/a ('ssl_renegotiate', CFUNCTYPE(c_int, POINTER(SSL))),
1201n/a ('ssl_renegotiate_check', CFUNCTYPE(c_int, POINTER(SSL))),
1202n/a ('ssl_ctrl', CFUNCTYPE(c_long, POINTER(SSL), c_int, c_long, c_void_p)),
1203n/a ('ssl_ctx_ctrl', CFUNCTYPE(c_long, POINTER(SSL_CTX), c_int, c_long, c_void_p)),
1204n/a ('get_cipher_by_char', CFUNCTYPE(POINTER(SSL_CIPHER), POINTER(c_ubyte))),
1205n/a ('put_cipher_by_char', CFUNCTYPE(c_int, POINTER(SSL_CIPHER), POINTER(c_ubyte))),
1206n/a ('ssl_pending', CFUNCTYPE(c_int, POINTER(SSL))),
1207n/a ('num_ciphers', CFUNCTYPE(c_int)),
1208n/a ('get_cipher', CFUNCTYPE(POINTER(SSL_CIPHER), c_uint)),
1209n/a ('get_ssl_method', CFUNCTYPE(POINTER(ssl_method_st), c_int)),
1210n/a ('get_timeout', CFUNCTYPE(c_long)),
1211n/a ('ssl3_enc', POINTER(ssl3_enc_method)),
1212n/a ('ssl_version', CFUNCTYPE(c_int)),
1213n/a ('ssl_callback_ctrl', CFUNCTYPE(c_long, POINTER(SSL), c_int, CFUNCTYPE(None))),
1214n/a ('ssl_ctx_callback_ctrl', CFUNCTYPE(c_long, POINTER(SSL_CTX), c_int, CFUNCTYPE(None))),
1215n/a]
1216n/aassert sizeof(ssl_method_st) == 100, sizeof(ssl_method_st)
1217n/aassert alignment(ssl_method_st) == 4, alignment(ssl_method_st)
1218n/assl3_enc_method._fields_ = [
1219n/a]
1220n/aSSL_METHOD = ssl_method_st
1221n/aclass ssl_session_st(Structure):
1222n/a pass
1223n/aclass sess_cert_st(Structure):
1224n/a pass
1225n/assl_session_st._fields_ = [
1226n/a ('ssl_version', c_int),
1227n/a ('key_arg_length', c_uint),
1228n/a ('key_arg', c_ubyte * 8),
1229n/a ('master_key_length', c_int),
1230n/a ('master_key', c_ubyte * 48),
1231n/a ('session_id_length', c_uint),
1232n/a ('session_id', c_ubyte * 32),
1233n/a ('sid_ctx_length', c_uint),
1234n/a ('sid_ctx', c_ubyte * 32),
1235n/a ('not_resumable', c_int),
1236n/a ('sess_cert', POINTER(sess_cert_st)),
1237n/a ('peer', POINTER(X509)),
1238n/a ('verify_result', c_long),
1239n/a ('references', c_int),
1240n/a ('timeout', c_long),
1241n/a ('time', c_long),
1242n/a ('compress_meth', c_int),
1243n/a ('cipher', POINTER(SSL_CIPHER)),
1244n/a ('cipher_id', c_ulong),
1245n/a ('ciphers', POINTER(STACK)),
1246n/a ('ex_data', CRYPTO_EX_DATA),
1247n/a ('prev', POINTER(ssl_session_st)),
1248n/a ('next', POINTER(ssl_session_st)),
1249n/a]
1250n/aassert sizeof(ssl_session_st) == 200, sizeof(ssl_session_st)
1251n/aassert alignment(ssl_session_st) == 4, alignment(ssl_session_st)
1252n/asess_cert_st._fields_ = [
1253n/a]
1254n/aSSL_SESSION = ssl_session_st
1255n/aGEN_SESSION_CB = CFUNCTYPE(c_int, POINTER(SSL), POINTER(c_ubyte), POINTER(c_uint))
1256n/aclass ssl_comp_st(Structure):
1257n/a pass
1258n/assl_comp_st._fields_ = [
1259n/a ('id', c_int),
1260n/a ('name', STRING),
1261n/a ('method', POINTER(COMP_METHOD)),
1262n/a]
1263n/aassert sizeof(ssl_comp_st) == 12, sizeof(ssl_comp_st)
1264n/aassert alignment(ssl_comp_st) == 4, alignment(ssl_comp_st)
1265n/aSSL_COMP = ssl_comp_st
1266n/aclass N10ssl_ctx_st4DOLLAR_18E(Structure):
1267n/a pass
1268n/aN10ssl_ctx_st4DOLLAR_18E._fields_ = [
1269n/a ('sess_connect', c_int),
1270n/a ('sess_connect_renegotiate', c_int),
1271n/a ('sess_connect_good', c_int),
1272n/a ('sess_accept', c_int),
1273n/a ('sess_accept_renegotiate', c_int),
1274n/a ('sess_accept_good', c_int),
1275n/a ('sess_miss', c_int),
1276n/a ('sess_timeout', c_int),
1277n/a ('sess_cache_full', c_int),
1278n/a ('sess_hit', c_int),
1279n/a ('sess_cb_hit', c_int),
1280n/a]
1281n/aassert sizeof(N10ssl_ctx_st4DOLLAR_18E) == 44, sizeof(N10ssl_ctx_st4DOLLAR_18E)
1282n/aassert alignment(N10ssl_ctx_st4DOLLAR_18E) == 4, alignment(N10ssl_ctx_st4DOLLAR_18E)
1283n/aclass cert_st(Structure):
1284n/a pass
1285n/assl_ctx_st._fields_ = [
1286n/a ('method', POINTER(SSL_METHOD)),
1287n/a ('cipher_list', POINTER(STACK)),
1288n/a ('cipher_list_by_id', POINTER(STACK)),
1289n/a ('cert_store', POINTER(x509_store_st)),
1290n/a ('sessions', POINTER(lhash_st)),
1291n/a ('session_cache_size', c_ulong),
1292n/a ('session_cache_head', POINTER(ssl_session_st)),
1293n/a ('session_cache_tail', POINTER(ssl_session_st)),
1294n/a ('session_cache_mode', c_int),
1295n/a ('session_timeout', c_long),
1296n/a ('new_session_cb', CFUNCTYPE(c_int, POINTER(ssl_st), POINTER(SSL_SESSION))),
1297n/a ('remove_session_cb', CFUNCTYPE(None, POINTER(ssl_ctx_st), POINTER(SSL_SESSION))),
1298n/a ('get_session_cb', CFUNCTYPE(POINTER(SSL_SESSION), POINTER(ssl_st), POINTER(c_ubyte), c_int, POINTER(c_int))),
1299n/a ('stats', N10ssl_ctx_st4DOLLAR_18E),
1300n/a ('references', c_int),
1301n/a ('app_verify_callback', CFUNCTYPE(c_int, POINTER(X509_STORE_CTX), c_void_p)),
1302n/a ('app_verify_arg', c_void_p),
1303n/a ('default_passwd_callback', POINTER(pem_password_cb)),
1304n/a ('default_passwd_callback_userdata', c_void_p),
1305n/a ('client_cert_cb', CFUNCTYPE(c_int, POINTER(SSL), POINTER(POINTER(X509)), POINTER(POINTER(EVP_PKEY)))),
1306n/a ('ex_data', CRYPTO_EX_DATA),
1307n/a ('rsa_md5', POINTER(EVP_MD)),
1308n/a ('md5', POINTER(EVP_MD)),
1309n/a ('sha1', POINTER(EVP_MD)),
1310n/a ('extra_certs', POINTER(STACK)),
1311n/a ('comp_methods', POINTER(STACK)),
1312n/a ('info_callback', CFUNCTYPE(None, POINTER(SSL), c_int, c_int)),
1313n/a ('client_CA', POINTER(STACK)),
1314n/a ('options', c_ulong),
1315n/a ('mode', c_ulong),
1316n/a ('max_cert_list', c_long),
1317n/a ('cert', POINTER(cert_st)),
1318n/a ('read_ahead', c_int),
1319n/a ('msg_callback', CFUNCTYPE(None, c_int, c_int, c_int, c_void_p, c_ulong, POINTER(SSL), c_void_p)),
1320n/a ('msg_callback_arg', c_void_p),
1321n/a ('verify_mode', c_int),
1322n/a ('verify_depth', c_int),
1323n/a ('sid_ctx_length', c_uint),
1324n/a ('sid_ctx', c_ubyte * 32),
1325n/a ('default_verify_callback', CFUNCTYPE(c_int, c_int, POINTER(X509_STORE_CTX))),
1326n/a ('generate_session_id', GEN_SESSION_CB),
1327n/a ('purpose', c_int),
1328n/a ('trust', c_int),
1329n/a ('quiet_shutdown', c_int),
1330n/a]
1331n/aassert sizeof(ssl_ctx_st) == 248, sizeof(ssl_ctx_st)
1332n/aassert alignment(ssl_ctx_st) == 4, alignment(ssl_ctx_st)
1333n/acert_st._fields_ = [
1334n/a]
1335n/aclass ssl2_state_st(Structure):
1336n/a pass
1337n/aclass ssl3_state_st(Structure):
1338n/a pass
1339n/assl_st._fields_ = [
1340n/a ('version', c_int),
1341n/a ('type', c_int),
1342n/a ('method', POINTER(SSL_METHOD)),
1343n/a ('rbio', POINTER(BIO)),
1344n/a ('wbio', POINTER(BIO)),
1345n/a ('bbio', POINTER(BIO)),
1346n/a ('rwstate', c_int),
1347n/a ('in_handshake', c_int),
1348n/a ('handshake_func', CFUNCTYPE(c_int)),
1349n/a ('server', c_int),
1350n/a ('new_session', c_int),
1351n/a ('quiet_shutdown', c_int),
1352n/a ('shutdown', c_int),
1353n/a ('state', c_int),
1354n/a ('rstate', c_int),
1355n/a ('init_buf', POINTER(BUF_MEM)),
1356n/a ('init_msg', c_void_p),
1357n/a ('init_num', c_int),
1358n/a ('init_off', c_int),
1359n/a ('packet', POINTER(c_ubyte)),
1360n/a ('packet_length', c_uint),
1361n/a ('s2', POINTER(ssl2_state_st)),
1362n/a ('s3', POINTER(ssl3_state_st)),
1363n/a ('read_ahead', c_int),
1364n/a ('msg_callback', CFUNCTYPE(None, c_int, c_int, c_int, c_void_p, c_ulong, POINTER(SSL), c_void_p)),
1365n/a ('msg_callback_arg', c_void_p),
1366n/a ('hit', c_int),
1367n/a ('purpose', c_int),
1368n/a ('trust', c_int),
1369n/a ('cipher_list', POINTER(STACK)),
1370n/a ('cipher_list_by_id', POINTER(STACK)),
1371n/a ('enc_read_ctx', POINTER(EVP_CIPHER_CTX)),
1372n/a ('read_hash', POINTER(EVP_MD)),
1373n/a ('expand', POINTER(COMP_CTX)),
1374n/a ('enc_write_ctx', POINTER(EVP_CIPHER_CTX)),
1375n/a ('write_hash', POINTER(EVP_MD)),
1376n/a ('compress', POINTER(COMP_CTX)),
1377n/a ('cert', POINTER(cert_st)),
1378n/a ('sid_ctx_length', c_uint),
1379n/a ('sid_ctx', c_ubyte * 32),
1380n/a ('session', POINTER(SSL_SESSION)),
1381n/a ('generate_session_id', GEN_SESSION_CB),
1382n/a ('verify_mode', c_int),
1383n/a ('verify_depth', c_int),
1384n/a ('verify_callback', CFUNCTYPE(c_int, c_int, POINTER(X509_STORE_CTX))),
1385n/a ('info_callback', CFUNCTYPE(None, POINTER(SSL), c_int, c_int)),
1386n/a ('error', c_int),
1387n/a ('error_code', c_int),
1388n/a ('ctx', POINTER(SSL_CTX)),
1389n/a ('debug', c_int),
1390n/a ('verify_result', c_long),
1391n/a ('ex_data', CRYPTO_EX_DATA),
1392n/a ('client_CA', POINTER(STACK)),
1393n/a ('references', c_int),
1394n/a ('options', c_ulong),
1395n/a ('mode', c_ulong),
1396n/a ('max_cert_list', c_long),
1397n/a ('first_packet', c_int),
1398n/a ('client_version', c_int),
1399n/a]
1400n/aassert sizeof(ssl_st) == 268, sizeof(ssl_st)
1401n/aassert alignment(ssl_st) == 4, alignment(ssl_st)
1402n/aclass N13ssl2_state_st4DOLLAR_19E(Structure):
1403n/a pass
1404n/aN13ssl2_state_st4DOLLAR_19E._fields_ = [
1405n/a ('conn_id_length', c_uint),
1406n/a ('cert_type', c_uint),
1407n/a ('cert_length', c_uint),
1408n/a ('csl', c_uint),
1409n/a ('clear', c_uint),
1410n/a ('enc', c_uint),
1411n/a ('ccl', c_ubyte * 32),
1412n/a ('cipher_spec_length', c_uint),
1413n/a ('session_id_length', c_uint),
1414n/a ('clen', c_uint),
1415n/a ('rlen', c_uint),
1416n/a]
1417n/aassert sizeof(N13ssl2_state_st4DOLLAR_19E) == 72, sizeof(N13ssl2_state_st4DOLLAR_19E)
1418n/aassert alignment(N13ssl2_state_st4DOLLAR_19E) == 4, alignment(N13ssl2_state_st4DOLLAR_19E)
1419n/assl2_state_st._fields_ = [
1420n/a ('three_byte_header', c_int),
1421n/a ('clear_text', c_int),
1422n/a ('escape', c_int),
1423n/a ('ssl2_rollback', c_int),
1424n/a ('wnum', c_uint),
1425n/a ('wpend_tot', c_int),
1426n/a ('wpend_buf', POINTER(c_ubyte)),
1427n/a ('wpend_off', c_int),
1428n/a ('wpend_len', c_int),
1429n/a ('wpend_ret', c_int),
1430n/a ('rbuf_left', c_int),
1431n/a ('rbuf_offs', c_int),
1432n/a ('rbuf', POINTER(c_ubyte)),
1433n/a ('wbuf', POINTER(c_ubyte)),
1434n/a ('write_ptr', POINTER(c_ubyte)),
1435n/a ('padding', c_uint),
1436n/a ('rlength', c_uint),
1437n/a ('ract_data_length', c_int),
1438n/a ('wlength', c_uint),
1439n/a ('wact_data_length', c_int),
1440n/a ('ract_data', POINTER(c_ubyte)),
1441n/a ('wact_data', POINTER(c_ubyte)),
1442n/a ('mac_data', POINTER(c_ubyte)),
1443n/a ('read_key', POINTER(c_ubyte)),
1444n/a ('write_key', POINTER(c_ubyte)),
1445n/a ('challenge_length', c_uint),
1446n/a ('challenge', c_ubyte * 32),
1447n/a ('conn_id_length', c_uint),
1448n/a ('conn_id', c_ubyte * 16),
1449n/a ('key_material_length', c_uint),
1450n/a ('key_material', c_ubyte * 48),
1451n/a ('read_sequence', c_ulong),
1452n/a ('write_sequence', c_ulong),
1453n/a ('tmp', N13ssl2_state_st4DOLLAR_19E),
1454n/a]
1455n/aassert sizeof(ssl2_state_st) == 288, sizeof(ssl2_state_st)
1456n/aassert alignment(ssl2_state_st) == 4, alignment(ssl2_state_st)
1457n/aSSL2_STATE = ssl2_state_st
1458n/aclass ssl3_record_st(Structure):
1459n/a pass
1460n/assl3_record_st._fields_ = [
1461n/a ('type', c_int),
1462n/a ('length', c_uint),
1463n/a ('off', c_uint),
1464n/a ('data', POINTER(c_ubyte)),
1465n/a ('input', POINTER(c_ubyte)),
1466n/a ('comp', POINTER(c_ubyte)),
1467n/a]
1468n/aassert sizeof(ssl3_record_st) == 24, sizeof(ssl3_record_st)
1469n/aassert alignment(ssl3_record_st) == 4, alignment(ssl3_record_st)
1470n/aSSL3_RECORD = ssl3_record_st
1471n/aclass ssl3_buffer_st(Structure):
1472n/a pass
1473n/asize_t = __darwin_size_t
1474n/assl3_buffer_st._fields_ = [
1475n/a ('buf', POINTER(c_ubyte)),
1476n/a ('len', size_t),
1477n/a ('offset', c_int),
1478n/a ('left', c_int),
1479n/a]
1480n/aassert sizeof(ssl3_buffer_st) == 16, sizeof(ssl3_buffer_st)
1481n/aassert alignment(ssl3_buffer_st) == 4, alignment(ssl3_buffer_st)
1482n/aSSL3_BUFFER = ssl3_buffer_st
1483n/aclass N13ssl3_state_st4DOLLAR_20E(Structure):
1484n/a pass
1485n/aN13ssl3_state_st4DOLLAR_20E._fields_ = [
1486n/a ('cert_verify_md', c_ubyte * 72),
1487n/a ('finish_md', c_ubyte * 72),
1488n/a ('finish_md_len', c_int),
1489n/a ('peer_finish_md', c_ubyte * 72),
1490n/a ('peer_finish_md_len', c_int),
1491n/a ('message_size', c_ulong),
1492n/a ('message_type', c_int),
1493n/a ('new_cipher', POINTER(SSL_CIPHER)),
1494n/a ('dh', POINTER(DH)),
1495n/a ('next_state', c_int),
1496n/a ('reuse_message', c_int),
1497n/a ('cert_req', c_int),
1498n/a ('ctype_num', c_int),
1499n/a ('ctype', c_char * 7),
1500n/a ('ca_names', POINTER(STACK)),
1501n/a ('use_rsa_tmp', c_int),
1502n/a ('key_block_length', c_int),
1503n/a ('key_block', POINTER(c_ubyte)),
1504n/a ('new_sym_enc', POINTER(EVP_CIPHER)),
1505n/a ('new_hash', POINTER(EVP_MD)),
1506n/a ('new_compression', POINTER(SSL_COMP)),
1507n/a ('cert_request', c_int),
1508n/a]
1509n/aassert sizeof(N13ssl3_state_st4DOLLAR_20E) == 296, sizeof(N13ssl3_state_st4DOLLAR_20E)
1510n/aassert alignment(N13ssl3_state_st4DOLLAR_20E) == 4, alignment(N13ssl3_state_st4DOLLAR_20E)
1511n/assl3_state_st._fields_ = [
1512n/a ('flags', c_long),
1513n/a ('delay_buf_pop_ret', c_int),
1514n/a ('read_sequence', c_ubyte * 8),
1515n/a ('read_mac_secret', c_ubyte * 36),
1516n/a ('write_sequence', c_ubyte * 8),
1517n/a ('write_mac_secret', c_ubyte * 36),
1518n/a ('server_random', c_ubyte * 32),
1519n/a ('client_random', c_ubyte * 32),
1520n/a ('need_empty_fragments', c_int),
1521n/a ('empty_fragment_done', c_int),
1522n/a ('rbuf', SSL3_BUFFER),
1523n/a ('wbuf', SSL3_BUFFER),
1524n/a ('rrec', SSL3_RECORD),
1525n/a ('wrec', SSL3_RECORD),
1526n/a ('alert_fragment', c_ubyte * 2),
1527n/a ('alert_fragment_len', c_uint),
1528n/a ('handshake_fragment', c_ubyte * 4),
1529n/a ('handshake_fragment_len', c_uint),
1530n/a ('wnum', c_uint),
1531n/a ('wpend_tot', c_int),
1532n/a ('wpend_type', c_int),
1533n/a ('wpend_ret', c_int),
1534n/a ('wpend_buf', POINTER(c_ubyte)),
1535n/a ('finish_dgst1', EVP_MD_CTX),
1536n/a ('finish_dgst2', EVP_MD_CTX),
1537n/a ('change_cipher_spec', c_int),
1538n/a ('warn_alert', c_int),
1539n/a ('fatal_alert', c_int),
1540n/a ('alert_dispatch', c_int),
1541n/a ('send_alert', c_ubyte * 2),
1542n/a ('renegotiate', c_int),
1543n/a ('total_renegotiations', c_int),
1544n/a ('num_renegotiations', c_int),
1545n/a ('in_read_app_data', c_int),
1546n/a ('tmp', N13ssl3_state_st4DOLLAR_20E),
1547n/a]
1548n/aassert sizeof(ssl3_state_st) == 648, sizeof(ssl3_state_st)
1549n/aassert alignment(ssl3_state_st) == 4, alignment(ssl3_state_st)
1550n/aSSL3_STATE = ssl3_state_st
1551n/astack_st._fields_ = [
1552n/a ('num', c_int),
1553n/a ('data', POINTER(STRING)),
1554n/a ('sorted', c_int),
1555n/a ('num_alloc', c_int),
1556n/a ('comp', CFUNCTYPE(c_int, POINTER(STRING), POINTER(STRING))),
1557n/a]
1558n/aassert sizeof(stack_st) == 20, sizeof(stack_st)
1559n/aassert alignment(stack_st) == 4, alignment(stack_st)
1560n/aclass ui_st(Structure):
1561n/a pass
1562n/aui_st._fields_ = [
1563n/a]
1564n/aUI = ui_st
1565n/aclass ui_method_st(Structure):
1566n/a pass
1567n/aui_method_st._fields_ = [
1568n/a]
1569n/aUI_METHOD = ui_method_st
1570n/aclass ui_string_st(Structure):
1571n/a pass
1572n/aui_string_st._fields_ = [
1573n/a]
1574n/aUI_STRING = ui_string_st
1575n/a
1576n/a# values for enumeration 'UI_string_types'
1577n/aUI_string_types = c_int # enum
1578n/aclass X509_objects_st(Structure):
1579n/a pass
1580n/aX509_objects_st._fields_ = [
1581n/a ('nid', c_int),
1582n/a ('a2i', CFUNCTYPE(c_int)),
1583n/a ('i2a', CFUNCTYPE(c_int)),
1584n/a]
1585n/aassert sizeof(X509_objects_st) == 12, sizeof(X509_objects_st)
1586n/aassert alignment(X509_objects_st) == 4, alignment(X509_objects_st)
1587n/aX509_OBJECTS = X509_objects_st
1588n/aX509_algor_st._fields_ = [
1589n/a ('algorithm', POINTER(ASN1_OBJECT)),
1590n/a ('parameter', POINTER(ASN1_TYPE)),
1591n/a]
1592n/aassert sizeof(X509_algor_st) == 8, sizeof(X509_algor_st)
1593n/aassert alignment(X509_algor_st) == 4, alignment(X509_algor_st)
1594n/aclass X509_val_st(Structure):
1595n/a pass
1596n/aX509_val_st._fields_ = [
1597n/a ('notBefore', POINTER(ASN1_TIME)),
1598n/a ('notAfter', POINTER(ASN1_TIME)),
1599n/a]
1600n/aassert sizeof(X509_val_st) == 8, sizeof(X509_val_st)
1601n/aassert alignment(X509_val_st) == 4, alignment(X509_val_st)
1602n/aX509_VAL = X509_val_st
1603n/aclass X509_pubkey_st(Structure):
1604n/a pass
1605n/aX509_pubkey_st._fields_ = [
1606n/a ('algor', POINTER(X509_ALGOR)),
1607n/a ('public_key', POINTER(ASN1_BIT_STRING)),
1608n/a ('pkey', POINTER(EVP_PKEY)),
1609n/a]
1610n/aassert sizeof(X509_pubkey_st) == 12, sizeof(X509_pubkey_st)
1611n/aassert alignment(X509_pubkey_st) == 4, alignment(X509_pubkey_st)
1612n/aX509_PUBKEY = X509_pubkey_st
1613n/aclass X509_sig_st(Structure):
1614n/a pass
1615n/aX509_sig_st._fields_ = [
1616n/a ('algor', POINTER(X509_ALGOR)),
1617n/a ('digest', POINTER(ASN1_OCTET_STRING)),
1618n/a]
1619n/aassert sizeof(X509_sig_st) == 8, sizeof(X509_sig_st)
1620n/aassert alignment(X509_sig_st) == 4, alignment(X509_sig_st)
1621n/aX509_SIG = X509_sig_st
1622n/aclass X509_name_entry_st(Structure):
1623n/a pass
1624n/aX509_name_entry_st._fields_ = [
1625n/a ('object', POINTER(ASN1_OBJECT)),
1626n/a ('value', POINTER(ASN1_STRING)),
1627n/a ('set', c_int),
1628n/a ('size', c_int),
1629n/a]
1630n/aassert sizeof(X509_name_entry_st) == 16, sizeof(X509_name_entry_st)
1631n/aassert alignment(X509_name_entry_st) == 4, alignment(X509_name_entry_st)
1632n/aX509_NAME_ENTRY = X509_name_entry_st
1633n/aX509_name_st._fields_ = [
1634n/a ('entries', POINTER(STACK)),
1635n/a ('modified', c_int),
1636n/a ('bytes', POINTER(BUF_MEM)),
1637n/a ('hash', c_ulong),
1638n/a]
1639n/aassert sizeof(X509_name_st) == 16, sizeof(X509_name_st)
1640n/aassert alignment(X509_name_st) == 4, alignment(X509_name_st)
1641n/aclass X509_extension_st(Structure):
1642n/a pass
1643n/aX509_extension_st._fields_ = [
1644n/a ('object', POINTER(ASN1_OBJECT)),
1645n/a ('critical', ASN1_BOOLEAN),
1646n/a ('value', POINTER(ASN1_OCTET_STRING)),
1647n/a]
1648n/aassert sizeof(X509_extension_st) == 12, sizeof(X509_extension_st)
1649n/aassert alignment(X509_extension_st) == 4, alignment(X509_extension_st)
1650n/aX509_EXTENSION = X509_extension_st
1651n/aclass x509_attributes_st(Structure):
1652n/a pass
1653n/aclass N18x509_attributes_st4DOLLAR_13E(Union):
1654n/a pass
1655n/aN18x509_attributes_st4DOLLAR_13E._fields_ = [
1656n/a ('ptr', STRING),
1657n/a ('set', POINTER(STACK)),
1658n/a ('single', POINTER(ASN1_TYPE)),
1659n/a]
1660n/aassert sizeof(N18x509_attributes_st4DOLLAR_13E) == 4, sizeof(N18x509_attributes_st4DOLLAR_13E)
1661n/aassert alignment(N18x509_attributes_st4DOLLAR_13E) == 4, alignment(N18x509_attributes_st4DOLLAR_13E)
1662n/ax509_attributes_st._fields_ = [
1663n/a ('object', POINTER(ASN1_OBJECT)),
1664n/a ('single', c_int),
1665n/a ('value', N18x509_attributes_st4DOLLAR_13E),
1666n/a]
1667n/aassert sizeof(x509_attributes_st) == 12, sizeof(x509_attributes_st)
1668n/aassert alignment(x509_attributes_st) == 4, alignment(x509_attributes_st)
1669n/aX509_ATTRIBUTE = x509_attributes_st
1670n/aclass X509_req_info_st(Structure):
1671n/a pass
1672n/aX509_req_info_st._fields_ = [
1673n/a ('enc', ASN1_ENCODING),
1674n/a ('version', POINTER(ASN1_INTEGER)),
1675n/a ('subject', POINTER(X509_NAME)),
1676n/a ('pubkey', POINTER(X509_PUBKEY)),
1677n/a ('attributes', POINTER(STACK)),
1678n/a]
1679n/aassert sizeof(X509_req_info_st) == 28, sizeof(X509_req_info_st)
1680n/aassert alignment(X509_req_info_st) == 4, alignment(X509_req_info_st)
1681n/aX509_REQ_INFO = X509_req_info_st
1682n/aclass X509_req_st(Structure):
1683n/a pass
1684n/aX509_req_st._fields_ = [
1685n/a ('req_info', POINTER(X509_REQ_INFO)),
1686n/a ('sig_alg', POINTER(X509_ALGOR)),
1687n/a ('signature', POINTER(ASN1_BIT_STRING)),
1688n/a ('references', c_int),
1689n/a]
1690n/aassert sizeof(X509_req_st) == 16, sizeof(X509_req_st)
1691n/aassert alignment(X509_req_st) == 4, alignment(X509_req_st)
1692n/aX509_REQ = X509_req_st
1693n/aclass x509_cinf_st(Structure):
1694n/a pass
1695n/ax509_cinf_st._fields_ = [
1696n/a ('version', POINTER(ASN1_INTEGER)),
1697n/a ('serialNumber', POINTER(ASN1_INTEGER)),
1698n/a ('signature', POINTER(X509_ALGOR)),
1699n/a ('issuer', POINTER(X509_NAME)),
1700n/a ('validity', POINTER(X509_VAL)),
1701n/a ('subject', POINTER(X509_NAME)),
1702n/a ('key', POINTER(X509_PUBKEY)),
1703n/a ('issuerUID', POINTER(ASN1_BIT_STRING)),
1704n/a ('subjectUID', POINTER(ASN1_BIT_STRING)),
1705n/a ('extensions', POINTER(STACK)),
1706n/a]
1707n/aassert sizeof(x509_cinf_st) == 40, sizeof(x509_cinf_st)
1708n/aassert alignment(x509_cinf_st) == 4, alignment(x509_cinf_st)
1709n/aX509_CINF = x509_cinf_st
1710n/aclass x509_cert_aux_st(Structure):
1711n/a pass
1712n/ax509_cert_aux_st._fields_ = [
1713n/a ('trust', POINTER(STACK)),
1714n/a ('reject', POINTER(STACK)),
1715n/a ('alias', POINTER(ASN1_UTF8STRING)),
1716n/a ('keyid', POINTER(ASN1_OCTET_STRING)),
1717n/a ('other', POINTER(STACK)),
1718n/a]
1719n/aassert sizeof(x509_cert_aux_st) == 20, sizeof(x509_cert_aux_st)
1720n/aassert alignment(x509_cert_aux_st) == 4, alignment(x509_cert_aux_st)
1721n/aX509_CERT_AUX = x509_cert_aux_st
1722n/aclass AUTHORITY_KEYID_st(Structure):
1723n/a pass
1724n/ax509_st._fields_ = [
1725n/a ('cert_info', POINTER(X509_CINF)),
1726n/a ('sig_alg', POINTER(X509_ALGOR)),
1727n/a ('signature', POINTER(ASN1_BIT_STRING)),
1728n/a ('valid', c_int),
1729n/a ('references', c_int),
1730n/a ('name', STRING),
1731n/a ('ex_data', CRYPTO_EX_DATA),
1732n/a ('ex_pathlen', c_long),
1733n/a ('ex_flags', c_ulong),
1734n/a ('ex_kusage', c_ulong),
1735n/a ('ex_xkusage', c_ulong),
1736n/a ('ex_nscert', c_ulong),
1737n/a ('skid', POINTER(ASN1_OCTET_STRING)),
1738n/a ('akid', POINTER(AUTHORITY_KEYID_st)),
1739n/a ('sha1_hash', c_ubyte * 20),
1740n/a ('aux', POINTER(X509_CERT_AUX)),
1741n/a]
1742n/aassert sizeof(x509_st) == 84, sizeof(x509_st)
1743n/aassert alignment(x509_st) == 4, alignment(x509_st)
1744n/aAUTHORITY_KEYID_st._fields_ = [
1745n/a]
1746n/aclass x509_trust_st(Structure):
1747n/a pass
1748n/ax509_trust_st._fields_ = [
1749n/a ('trust', c_int),
1750n/a ('flags', c_int),
1751n/a ('check_trust', CFUNCTYPE(c_int, POINTER(x509_trust_st), POINTER(X509), c_int)),
1752n/a ('name', STRING),
1753n/a ('arg1', c_int),
1754n/a ('arg2', c_void_p),
1755n/a]
1756n/aassert sizeof(x509_trust_st) == 24, sizeof(x509_trust_st)
1757n/aassert alignment(x509_trust_st) == 4, alignment(x509_trust_st)
1758n/aX509_TRUST = x509_trust_st
1759n/aclass X509_revoked_st(Structure):
1760n/a pass
1761n/aX509_revoked_st._fields_ = [
1762n/a ('serialNumber', POINTER(ASN1_INTEGER)),
1763n/a ('revocationDate', POINTER(ASN1_TIME)),
1764n/a ('extensions', POINTER(STACK)),
1765n/a ('sequence', c_int),
1766n/a]
1767n/aassert sizeof(X509_revoked_st) == 16, sizeof(X509_revoked_st)
1768n/aassert alignment(X509_revoked_st) == 4, alignment(X509_revoked_st)
1769n/aX509_REVOKED = X509_revoked_st
1770n/aclass X509_crl_info_st(Structure):
1771n/a pass
1772n/aX509_crl_info_st._fields_ = [
1773n/a ('version', POINTER(ASN1_INTEGER)),
1774n/a ('sig_alg', POINTER(X509_ALGOR)),
1775n/a ('issuer', POINTER(X509_NAME)),
1776n/a ('lastUpdate', POINTER(ASN1_TIME)),
1777n/a ('nextUpdate', POINTER(ASN1_TIME)),
1778n/a ('revoked', POINTER(STACK)),
1779n/a ('extensions', POINTER(STACK)),
1780n/a ('enc', ASN1_ENCODING),
1781n/a]
1782n/aassert sizeof(X509_crl_info_st) == 40, sizeof(X509_crl_info_st)
1783n/aassert alignment(X509_crl_info_st) == 4, alignment(X509_crl_info_st)
1784n/aX509_CRL_INFO = X509_crl_info_st
1785n/aX509_crl_st._fields_ = [
1786n/a ('crl', POINTER(X509_CRL_INFO)),
1787n/a ('sig_alg', POINTER(X509_ALGOR)),
1788n/a ('signature', POINTER(ASN1_BIT_STRING)),
1789n/a ('references', c_int),
1790n/a]
1791n/aassert sizeof(X509_crl_st) == 16, sizeof(X509_crl_st)
1792n/aassert alignment(X509_crl_st) == 4, alignment(X509_crl_st)
1793n/aclass private_key_st(Structure):
1794n/a pass
1795n/aprivate_key_st._fields_ = [
1796n/a ('version', c_int),
1797n/a ('enc_algor', POINTER(X509_ALGOR)),
1798n/a ('enc_pkey', POINTER(ASN1_OCTET_STRING)),
1799n/a ('dec_pkey', POINTER(EVP_PKEY)),
1800n/a ('key_length', c_int),
1801n/a ('key_data', STRING),
1802n/a ('key_free', c_int),
1803n/a ('cipher', EVP_CIPHER_INFO),
1804n/a ('references', c_int),
1805n/a]
1806n/aassert sizeof(private_key_st) == 52, sizeof(private_key_st)
1807n/aassert alignment(private_key_st) == 4, alignment(private_key_st)
1808n/aX509_PKEY = private_key_st
1809n/aclass X509_info_st(Structure):
1810n/a pass
1811n/aX509_info_st._fields_ = [
1812n/a ('x509', POINTER(X509)),
1813n/a ('crl', POINTER(X509_CRL)),
1814n/a ('x_pkey', POINTER(X509_PKEY)),
1815n/a ('enc_cipher', EVP_CIPHER_INFO),
1816n/a ('enc_len', c_int),
1817n/a ('enc_data', STRING),
1818n/a ('references', c_int),
1819n/a]
1820n/aassert sizeof(X509_info_st) == 44, sizeof(X509_info_st)
1821n/aassert alignment(X509_info_st) == 4, alignment(X509_info_st)
1822n/aX509_INFO = X509_info_st
1823n/aclass Netscape_spkac_st(Structure):
1824n/a pass
1825n/aNetscape_spkac_st._fields_ = [
1826n/a ('pubkey', POINTER(X509_PUBKEY)),
1827n/a ('challenge', POINTER(ASN1_IA5STRING)),
1828n/a]
1829n/aassert sizeof(Netscape_spkac_st) == 8, sizeof(Netscape_spkac_st)
1830n/aassert alignment(Netscape_spkac_st) == 4, alignment(Netscape_spkac_st)
1831n/aNETSCAPE_SPKAC = Netscape_spkac_st
1832n/aclass Netscape_spki_st(Structure):
1833n/a pass
1834n/aNetscape_spki_st._fields_ = [
1835n/a ('spkac', POINTER(NETSCAPE_SPKAC)),
1836n/a ('sig_algor', POINTER(X509_ALGOR)),
1837n/a ('signature', POINTER(ASN1_BIT_STRING)),
1838n/a]
1839n/aassert sizeof(Netscape_spki_st) == 12, sizeof(Netscape_spki_st)
1840n/aassert alignment(Netscape_spki_st) == 4, alignment(Netscape_spki_st)
1841n/aNETSCAPE_SPKI = Netscape_spki_st
1842n/aclass Netscape_certificate_sequence(Structure):
1843n/a pass
1844n/aNetscape_certificate_sequence._fields_ = [
1845n/a ('type', POINTER(ASN1_OBJECT)),
1846n/a ('certs', POINTER(STACK)),
1847n/a]
1848n/aassert sizeof(Netscape_certificate_sequence) == 8, sizeof(Netscape_certificate_sequence)
1849n/aassert alignment(Netscape_certificate_sequence) == 4, alignment(Netscape_certificate_sequence)
1850n/aNETSCAPE_CERT_SEQUENCE = Netscape_certificate_sequence
1851n/aclass PBEPARAM_st(Structure):
1852n/a pass
1853n/aPBEPARAM_st._fields_ = [
1854n/a ('salt', POINTER(ASN1_OCTET_STRING)),
1855n/a ('iter', POINTER(ASN1_INTEGER)),
1856n/a]
1857n/aassert sizeof(PBEPARAM_st) == 8, sizeof(PBEPARAM_st)
1858n/aassert alignment(PBEPARAM_st) == 4, alignment(PBEPARAM_st)
1859n/aPBEPARAM = PBEPARAM_st
1860n/aclass PBE2PARAM_st(Structure):
1861n/a pass
1862n/aPBE2PARAM_st._fields_ = [
1863n/a ('keyfunc', POINTER(X509_ALGOR)),
1864n/a ('encryption', POINTER(X509_ALGOR)),
1865n/a]
1866n/aassert sizeof(PBE2PARAM_st) == 8, sizeof(PBE2PARAM_st)
1867n/aassert alignment(PBE2PARAM_st) == 4, alignment(PBE2PARAM_st)
1868n/aPBE2PARAM = PBE2PARAM_st
1869n/aclass PBKDF2PARAM_st(Structure):
1870n/a pass
1871n/aPBKDF2PARAM_st._fields_ = [
1872n/a ('salt', POINTER(ASN1_TYPE)),
1873n/a ('iter', POINTER(ASN1_INTEGER)),
1874n/a ('keylength', POINTER(ASN1_INTEGER)),
1875n/a ('prf', POINTER(X509_ALGOR)),
1876n/a]
1877n/aassert sizeof(PBKDF2PARAM_st) == 16, sizeof(PBKDF2PARAM_st)
1878n/aassert alignment(PBKDF2PARAM_st) == 4, alignment(PBKDF2PARAM_st)
1879n/aPBKDF2PARAM = PBKDF2PARAM_st
1880n/aclass pkcs8_priv_key_info_st(Structure):
1881n/a pass
1882n/apkcs8_priv_key_info_st._fields_ = [
1883n/a ('broken', c_int),
1884n/a ('version', POINTER(ASN1_INTEGER)),
1885n/a ('pkeyalg', POINTER(X509_ALGOR)),
1886n/a ('pkey', POINTER(ASN1_TYPE)),
1887n/a ('attributes', POINTER(STACK)),
1888n/a]
1889n/aassert sizeof(pkcs8_priv_key_info_st) == 20, sizeof(pkcs8_priv_key_info_st)
1890n/aassert alignment(pkcs8_priv_key_info_st) == 4, alignment(pkcs8_priv_key_info_st)
1891n/aPKCS8_PRIV_KEY_INFO = pkcs8_priv_key_info_st
1892n/aclass x509_hash_dir_st(Structure):
1893n/a pass
1894n/ax509_hash_dir_st._fields_ = [
1895n/a ('num_dirs', c_int),
1896n/a ('dirs', POINTER(STRING)),
1897n/a ('dirs_type', POINTER(c_int)),
1898n/a ('num_dirs_alloced', c_int),
1899n/a]
1900n/aassert sizeof(x509_hash_dir_st) == 16, sizeof(x509_hash_dir_st)
1901n/aassert alignment(x509_hash_dir_st) == 4, alignment(x509_hash_dir_st)
1902n/aX509_HASH_DIR_CTX = x509_hash_dir_st
1903n/aclass x509_file_st(Structure):
1904n/a pass
1905n/ax509_file_st._fields_ = [
1906n/a ('num_paths', c_int),
1907n/a ('num_alloced', c_int),
1908n/a ('paths', POINTER(STRING)),
1909n/a ('path_type', POINTER(c_int)),
1910n/a]
1911n/aassert sizeof(x509_file_st) == 16, sizeof(x509_file_st)
1912n/aassert alignment(x509_file_st) == 4, alignment(x509_file_st)
1913n/aX509_CERT_FILE_CTX = x509_file_st
1914n/aclass x509_object_st(Structure):
1915n/a pass
1916n/aclass N14x509_object_st4DOLLAR_14E(Union):
1917n/a pass
1918n/aN14x509_object_st4DOLLAR_14E._fields_ = [
1919n/a ('ptr', STRING),
1920n/a ('x509', POINTER(X509)),
1921n/a ('crl', POINTER(X509_CRL)),
1922n/a ('pkey', POINTER(EVP_PKEY)),
1923n/a]
1924n/aassert sizeof(N14x509_object_st4DOLLAR_14E) == 4, sizeof(N14x509_object_st4DOLLAR_14E)
1925n/aassert alignment(N14x509_object_st4DOLLAR_14E) == 4, alignment(N14x509_object_st4DOLLAR_14E)
1926n/ax509_object_st._fields_ = [
1927n/a ('type', c_int),
1928n/a ('data', N14x509_object_st4DOLLAR_14E),
1929n/a]
1930n/aassert sizeof(x509_object_st) == 8, sizeof(x509_object_st)
1931n/aassert alignment(x509_object_st) == 4, alignment(x509_object_st)
1932n/aX509_OBJECT = x509_object_st
1933n/aclass x509_lookup_st(Structure):
1934n/a pass
1935n/aX509_LOOKUP = x509_lookup_st
1936n/aclass x509_lookup_method_st(Structure):
1937n/a pass
1938n/ax509_lookup_method_st._fields_ = [
1939n/a ('name', STRING),
1940n/a ('new_item', CFUNCTYPE(c_int, POINTER(X509_LOOKUP))),
1941n/a ('free', CFUNCTYPE(None, POINTER(X509_LOOKUP))),
1942n/a ('init', CFUNCTYPE(c_int, POINTER(X509_LOOKUP))),
1943n/a ('shutdown', CFUNCTYPE(c_int, POINTER(X509_LOOKUP))),
1944n/a ('ctrl', CFUNCTYPE(c_int, POINTER(X509_LOOKUP), c_int, STRING, c_long, POINTER(STRING))),
1945n/a ('get_by_subject', CFUNCTYPE(c_int, POINTER(X509_LOOKUP), c_int, POINTER(X509_NAME), POINTER(X509_OBJECT))),
1946n/a ('get_by_issuer_serial', CFUNCTYPE(c_int, POINTER(X509_LOOKUP), c_int, POINTER(X509_NAME), POINTER(ASN1_INTEGER), POINTER(X509_OBJECT))),
1947n/a ('get_by_fingerprint', CFUNCTYPE(c_int, POINTER(X509_LOOKUP), c_int, POINTER(c_ubyte), c_int, POINTER(X509_OBJECT))),
1948n/a ('get_by_alias', CFUNCTYPE(c_int, POINTER(X509_LOOKUP), c_int, STRING, c_int, POINTER(X509_OBJECT))),
1949n/a]
1950n/aassert sizeof(x509_lookup_method_st) == 40, sizeof(x509_lookup_method_st)
1951n/aassert alignment(x509_lookup_method_st) == 4, alignment(x509_lookup_method_st)
1952n/aX509_LOOKUP_METHOD = x509_lookup_method_st
1953n/ax509_store_st._fields_ = [
1954n/a ('cache', c_int),
1955n/a ('objs', POINTER(STACK)),
1956n/a ('get_cert_methods', POINTER(STACK)),
1957n/a ('flags', c_ulong),
1958n/a ('purpose', c_int),
1959n/a ('trust', c_int),
1960n/a ('verify', CFUNCTYPE(c_int, POINTER(X509_STORE_CTX))),
1961n/a ('verify_cb', CFUNCTYPE(c_int, c_int, POINTER(X509_STORE_CTX))),
1962n/a ('get_issuer', CFUNCTYPE(c_int, POINTER(POINTER(X509)), POINTER(X509_STORE_CTX), POINTER(X509))),
1963n/a ('check_issued', CFUNCTYPE(c_int, POINTER(X509_STORE_CTX), POINTER(X509), POINTER(X509))),
1964n/a ('check_revocation', CFUNCTYPE(c_int, POINTER(X509_STORE_CTX))),
1965n/a ('get_crl', CFUNCTYPE(c_int, POINTER(X509_STORE_CTX), POINTER(POINTER(X509_CRL)), POINTER(X509))),
1966n/a ('check_crl', CFUNCTYPE(c_int, POINTER(X509_STORE_CTX), POINTER(X509_CRL))),
1967n/a ('cert_crl', CFUNCTYPE(c_int, POINTER(X509_STORE_CTX), POINTER(X509_CRL), POINTER(X509))),
1968n/a ('cleanup', CFUNCTYPE(c_int, POINTER(X509_STORE_CTX))),
1969n/a ('ex_data', CRYPTO_EX_DATA),
1970n/a ('references', c_int),
1971n/a ('depth', c_int),
1972n/a]
1973n/aassert sizeof(x509_store_st) == 76, sizeof(x509_store_st)
1974n/aassert alignment(x509_store_st) == 4, alignment(x509_store_st)
1975n/ax509_lookup_st._fields_ = [
1976n/a ('init', c_int),
1977n/a ('skip', c_int),
1978n/a ('method', POINTER(X509_LOOKUP_METHOD)),
1979n/a ('method_data', STRING),
1980n/a ('store_ctx', POINTER(X509_STORE)),
1981n/a]
1982n/aassert sizeof(x509_lookup_st) == 20, sizeof(x509_lookup_st)
1983n/aassert alignment(x509_lookup_st) == 4, alignment(x509_lookup_st)
1984n/atime_t = __darwin_time_t
1985n/ax509_store_ctx_st._fields_ = [
1986n/a ('ctx', POINTER(X509_STORE)),
1987n/a ('current_method', c_int),
1988n/a ('cert', POINTER(X509)),
1989n/a ('untrusted', POINTER(STACK)),
1990n/a ('purpose', c_int),
1991n/a ('trust', c_int),
1992n/a ('check_time', time_t),
1993n/a ('flags', c_ulong),
1994n/a ('other_ctx', c_void_p),
1995n/a ('verify', CFUNCTYPE(c_int, POINTER(X509_STORE_CTX))),
1996n/a ('verify_cb', CFUNCTYPE(c_int, c_int, POINTER(X509_STORE_CTX))),
1997n/a ('get_issuer', CFUNCTYPE(c_int, POINTER(POINTER(X509)), POINTER(X509_STORE_CTX), POINTER(X509))),
1998n/a ('check_issued', CFUNCTYPE(c_int, POINTER(X509_STORE_CTX), POINTER(X509), POINTER(X509))),
1999n/a ('check_revocation', CFUNCTYPE(c_int, POINTER(X509_STORE_CTX))),
2000n/a ('get_crl', CFUNCTYPE(c_int, POINTER(X509_STORE_CTX), POINTER(POINTER(X509_CRL)), POINTER(X509))),
2001n/a ('check_crl', CFUNCTYPE(c_int, POINTER(X509_STORE_CTX), POINTER(X509_CRL))),
2002n/a ('cert_crl', CFUNCTYPE(c_int, POINTER(X509_STORE_CTX), POINTER(X509_CRL), POINTER(X509))),
2003n/a ('cleanup', CFUNCTYPE(c_int, POINTER(X509_STORE_CTX))),
2004n/a ('depth', c_int),
2005n/a ('valid', c_int),
2006n/a ('last_untrusted', c_int),
2007n/a ('chain', POINTER(STACK)),
2008n/a ('error_depth', c_int),
2009n/a ('error', c_int),
2010n/a ('current_cert', POINTER(X509)),
2011n/a ('current_issuer', POINTER(X509)),
2012n/a ('current_crl', POINTER(X509_CRL)),
2013n/a ('ex_data', CRYPTO_EX_DATA),
2014n/a]
2015n/aassert sizeof(x509_store_ctx_st) == 116, sizeof(x509_store_ctx_st)
2016n/aassert alignment(x509_store_ctx_st) == 4, alignment(x509_store_ctx_st)
2017n/ava_list = __darwin_va_list
2018n/a__darwin_off_t = __int64_t
2019n/afpos_t = __darwin_off_t
2020n/aclass __sbuf(Structure):
2021n/a pass
2022n/a__sbuf._fields_ = [
2023n/a ('_base', POINTER(c_ubyte)),
2024n/a ('_size', c_int),
2025n/a]
2026n/aassert sizeof(__sbuf) == 8, sizeof(__sbuf)
2027n/aassert alignment(__sbuf) == 4, alignment(__sbuf)
2028n/aclass __sFILEX(Structure):
2029n/a pass
2030n/a__sFILEX._fields_ = [
2031n/a]
2032n/aclass __sFILE(Structure):
2033n/a pass
2034n/a__sFILE._pack_ = 4
2035n/a__sFILE._fields_ = [
2036n/a ('_p', POINTER(c_ubyte)),
2037n/a ('_r', c_int),
2038n/a ('_w', c_int),
2039n/a ('_flags', c_short),
2040n/a ('_file', c_short),
2041n/a ('_bf', __sbuf),
2042n/a ('_lbfsize', c_int),
2043n/a ('_cookie', c_void_p),
2044n/a ('_close', CFUNCTYPE(c_int, c_void_p)),
2045n/a ('_read', CFUNCTYPE(c_int, c_void_p, STRING, c_int)),
2046n/a ('_seek', CFUNCTYPE(fpos_t, c_void_p, c_longlong, c_int)),
2047n/a ('_write', CFUNCTYPE(c_int, c_void_p, STRING, c_int)),
2048n/a ('_ub', __sbuf),
2049n/a ('_extra', POINTER(__sFILEX)),
2050n/a ('_ur', c_int),
2051n/a ('_ubuf', c_ubyte * 3),
2052n/a ('_nbuf', c_ubyte * 1),
2053n/a ('_lb', __sbuf),
2054n/a ('_blksize', c_int),
2055n/a ('_offset', fpos_t),
2056n/a]
2057n/aassert sizeof(__sFILE) == 88, sizeof(__sFILE)
2058n/aassert alignment(__sFILE) == 4, alignment(__sFILE)
2059n/aFILE = __sFILE
2060n/act_rune_t = __darwin_ct_rune_t
2061n/arune_t = __darwin_rune_t
2062n/aclass div_t(Structure):
2063n/a pass
2064n/adiv_t._fields_ = [
2065n/a ('quot', c_int),
2066n/a ('rem', c_int),
2067n/a]
2068n/aassert sizeof(div_t) == 8, sizeof(div_t)
2069n/aassert alignment(div_t) == 4, alignment(div_t)
2070n/aclass ldiv_t(Structure):
2071n/a pass
2072n/aldiv_t._fields_ = [
2073n/a ('quot', c_long),
2074n/a ('rem', c_long),
2075n/a]
2076n/aassert sizeof(ldiv_t) == 8, sizeof(ldiv_t)
2077n/aassert alignment(ldiv_t) == 4, alignment(ldiv_t)
2078n/aclass lldiv_t(Structure):
2079n/a pass
2080n/alldiv_t._pack_ = 4
2081n/alldiv_t._fields_ = [
2082n/a ('quot', c_longlong),
2083n/a ('rem', c_longlong),
2084n/a]
2085n/aassert sizeof(lldiv_t) == 16, sizeof(lldiv_t)
2086n/aassert alignment(lldiv_t) == 4, alignment(lldiv_t)
2087n/a__darwin_dev_t = __int32_t
2088n/adev_t = __darwin_dev_t
2089n/a__darwin_mode_t = __uint16_t
2090n/amode_t = __darwin_mode_t
2091n/aclass mcontext(Structure):
2092n/a pass
2093n/amcontext._fields_ = [
2094n/a]
2095n/aclass mcontext64(Structure):
2096n/a pass
2097n/amcontext64._fields_ = [
2098n/a]
2099n/aclass __darwin_pthread_handler_rec(Structure):
2100n/a pass
2101n/a__darwin_pthread_handler_rec._fields_ = [
2102n/a ('__routine', CFUNCTYPE(None, c_void_p)),
2103n/a ('__arg', c_void_p),
2104n/a ('__next', POINTER(__darwin_pthread_handler_rec)),
2105n/a]
2106n/aassert sizeof(__darwin_pthread_handler_rec) == 12, sizeof(__darwin_pthread_handler_rec)
2107n/aassert alignment(__darwin_pthread_handler_rec) == 4, alignment(__darwin_pthread_handler_rec)
2108n/aclass _opaque_pthread_attr_t(Structure):
2109n/a pass
2110n/a_opaque_pthread_attr_t._fields_ = [
2111n/a ('__sig', c_long),
2112n/a ('__opaque', c_char * 36),
2113n/a]
2114n/aassert sizeof(_opaque_pthread_attr_t) == 40, sizeof(_opaque_pthread_attr_t)
2115n/aassert alignment(_opaque_pthread_attr_t) == 4, alignment(_opaque_pthread_attr_t)
2116n/aclass _opaque_pthread_cond_t(Structure):
2117n/a pass
2118n/a_opaque_pthread_cond_t._fields_ = [
2119n/a ('__sig', c_long),
2120n/a ('__opaque', c_char * 24),
2121n/a]
2122n/aassert sizeof(_opaque_pthread_cond_t) == 28, sizeof(_opaque_pthread_cond_t)
2123n/aassert alignment(_opaque_pthread_cond_t) == 4, alignment(_opaque_pthread_cond_t)
2124n/aclass _opaque_pthread_condattr_t(Structure):
2125n/a pass
2126n/a_opaque_pthread_condattr_t._fields_ = [
2127n/a ('__sig', c_long),
2128n/a ('__opaque', c_char * 4),
2129n/a]
2130n/aassert sizeof(_opaque_pthread_condattr_t) == 8, sizeof(_opaque_pthread_condattr_t)
2131n/aassert alignment(_opaque_pthread_condattr_t) == 4, alignment(_opaque_pthread_condattr_t)
2132n/aclass _opaque_pthread_mutex_t(Structure):
2133n/a pass
2134n/a_opaque_pthread_mutex_t._fields_ = [
2135n/a ('__sig', c_long),
2136n/a ('__opaque', c_char * 40),
2137n/a]
2138n/aassert sizeof(_opaque_pthread_mutex_t) == 44, sizeof(_opaque_pthread_mutex_t)
2139n/aassert alignment(_opaque_pthread_mutex_t) == 4, alignment(_opaque_pthread_mutex_t)
2140n/aclass _opaque_pthread_mutexattr_t(Structure):
2141n/a pass
2142n/a_opaque_pthread_mutexattr_t._fields_ = [
2143n/a ('__sig', c_long),
2144n/a ('__opaque', c_char * 8),
2145n/a]
2146n/aassert sizeof(_opaque_pthread_mutexattr_t) == 12, sizeof(_opaque_pthread_mutexattr_t)
2147n/aassert alignment(_opaque_pthread_mutexattr_t) == 4, alignment(_opaque_pthread_mutexattr_t)
2148n/aclass _opaque_pthread_once_t(Structure):
2149n/a pass
2150n/a_opaque_pthread_once_t._fields_ = [
2151n/a ('__sig', c_long),
2152n/a ('__opaque', c_char * 4),
2153n/a]
2154n/aassert sizeof(_opaque_pthread_once_t) == 8, sizeof(_opaque_pthread_once_t)
2155n/aassert alignment(_opaque_pthread_once_t) == 4, alignment(_opaque_pthread_once_t)
2156n/aclass _opaque_pthread_rwlock_t(Structure):
2157n/a pass
2158n/a_opaque_pthread_rwlock_t._fields_ = [
2159n/a ('__sig', c_long),
2160n/a ('__opaque', c_char * 124),
2161n/a]
2162n/aassert sizeof(_opaque_pthread_rwlock_t) == 128, sizeof(_opaque_pthread_rwlock_t)
2163n/aassert alignment(_opaque_pthread_rwlock_t) == 4, alignment(_opaque_pthread_rwlock_t)
2164n/aclass _opaque_pthread_rwlockattr_t(Structure):
2165n/a pass
2166n/a_opaque_pthread_rwlockattr_t._fields_ = [
2167n/a ('__sig', c_long),
2168n/a ('__opaque', c_char * 12),
2169n/a]
2170n/aassert sizeof(_opaque_pthread_rwlockattr_t) == 16, sizeof(_opaque_pthread_rwlockattr_t)
2171n/aassert alignment(_opaque_pthread_rwlockattr_t) == 4, alignment(_opaque_pthread_rwlockattr_t)
2172n/aclass _opaque_pthread_t(Structure):
2173n/a pass
2174n/a_opaque_pthread_t._fields_ = [
2175n/a ('__sig', c_long),
2176n/a ('__cleanup_stack', POINTER(__darwin_pthread_handler_rec)),
2177n/a ('__opaque', c_char * 596),
2178n/a]
2179n/aassert sizeof(_opaque_pthread_t) == 604, sizeof(_opaque_pthread_t)
2180n/aassert alignment(_opaque_pthread_t) == 4, alignment(_opaque_pthread_t)
2181n/a__darwin_blkcnt_t = __int64_t
2182n/a__darwin_blksize_t = __int32_t
2183n/a__darwin_fsblkcnt_t = c_uint
2184n/a__darwin_fsfilcnt_t = c_uint
2185n/a__darwin_gid_t = __uint32_t
2186n/a__darwin_id_t = __uint32_t
2187n/a__darwin_ino_t = __uint32_t
2188n/a__darwin_mach_port_name_t = __darwin_natural_t
2189n/a__darwin_mach_port_t = __darwin_mach_port_name_t
2190n/a__darwin_mcontext_t = POINTER(mcontext)
2191n/a__darwin_mcontext64_t = POINTER(mcontext64)
2192n/a__darwin_pid_t = __int32_t
2193n/a__darwin_pthread_attr_t = _opaque_pthread_attr_t
2194n/a__darwin_pthread_cond_t = _opaque_pthread_cond_t
2195n/a__darwin_pthread_condattr_t = _opaque_pthread_condattr_t
2196n/a__darwin_pthread_key_t = c_ulong
2197n/a__darwin_pthread_mutex_t = _opaque_pthread_mutex_t
2198n/a__darwin_pthread_mutexattr_t = _opaque_pthread_mutexattr_t
2199n/a__darwin_pthread_once_t = _opaque_pthread_once_t
2200n/a__darwin_pthread_rwlock_t = _opaque_pthread_rwlock_t
2201n/a__darwin_pthread_rwlockattr_t = _opaque_pthread_rwlockattr_t
2202n/a__darwin_pthread_t = POINTER(_opaque_pthread_t)
2203n/a__darwin_sigset_t = __uint32_t
2204n/a__darwin_suseconds_t = __int32_t
2205n/a__darwin_uid_t = __uint32_t
2206n/a__darwin_useconds_t = __uint32_t
2207n/a__darwin_uuid_t = c_ubyte * 16
2208n/aclass sigaltstack(Structure):
2209n/a pass
2210n/asigaltstack._fields_ = [
2211n/a ('ss_sp', c_void_p),
2212n/a ('ss_size', __darwin_size_t),
2213n/a ('ss_flags', c_int),
2214n/a]
2215n/aassert sizeof(sigaltstack) == 12, sizeof(sigaltstack)
2216n/aassert alignment(sigaltstack) == 4, alignment(sigaltstack)
2217n/a__darwin_stack_t = sigaltstack
2218n/aclass ucontext(Structure):
2219n/a pass
2220n/aucontext._fields_ = [
2221n/a ('uc_onstack', c_int),
2222n/a ('uc_sigmask', __darwin_sigset_t),
2223n/a ('uc_stack', __darwin_stack_t),
2224n/a ('uc_link', POINTER(ucontext)),
2225n/a ('uc_mcsize', __darwin_size_t),
2226n/a ('uc_mcontext', __darwin_mcontext_t),
2227n/a]
2228n/aassert sizeof(ucontext) == 32, sizeof(ucontext)
2229n/aassert alignment(ucontext) == 4, alignment(ucontext)
2230n/a__darwin_ucontext_t = ucontext
2231n/aclass ucontext64(Structure):
2232n/a pass
2233n/aucontext64._fields_ = [
2234n/a ('uc_onstack', c_int),
2235n/a ('uc_sigmask', __darwin_sigset_t),
2236n/a ('uc_stack', __darwin_stack_t),
2237n/a ('uc_link', POINTER(ucontext64)),
2238n/a ('uc_mcsize', __darwin_size_t),
2239n/a ('uc_mcontext64', __darwin_mcontext64_t),
2240n/a]
2241n/aassert sizeof(ucontext64) == 32, sizeof(ucontext64)
2242n/aassert alignment(ucontext64) == 4, alignment(ucontext64)
2243n/a__darwin_ucontext64_t = ucontext64
2244n/aclass timeval(Structure):
2245n/a pass
2246n/atimeval._fields_ = [
2247n/a ('tv_sec', __darwin_time_t),
2248n/a ('tv_usec', __darwin_suseconds_t),
2249n/a]
2250n/aassert sizeof(timeval) == 8, sizeof(timeval)
2251n/aassert alignment(timeval) == 4, alignment(timeval)
2252n/arlim_t = __int64_t
2253n/aclass rusage(Structure):
2254n/a pass
2255n/arusage._fields_ = [
2256n/a ('ru_utime', timeval),
2257n/a ('ru_stime', timeval),
2258n/a ('ru_maxrss', c_long),
2259n/a ('ru_ixrss', c_long),
2260n/a ('ru_idrss', c_long),
2261n/a ('ru_isrss', c_long),
2262n/a ('ru_minflt', c_long),
2263n/a ('ru_majflt', c_long),
2264n/a ('ru_nswap', c_long),
2265n/a ('ru_inblock', c_long),
2266n/a ('ru_oublock', c_long),
2267n/a ('ru_msgsnd', c_long),
2268n/a ('ru_msgrcv', c_long),
2269n/a ('ru_nsignals', c_long),
2270n/a ('ru_nvcsw', c_long),
2271n/a ('ru_nivcsw', c_long),
2272n/a]
2273n/aassert sizeof(rusage) == 72, sizeof(rusage)
2274n/aassert alignment(rusage) == 4, alignment(rusage)
2275n/aclass rlimit(Structure):
2276n/a pass
2277n/arlimit._pack_ = 4
2278n/arlimit._fields_ = [
2279n/a ('rlim_cur', rlim_t),
2280n/a ('rlim_max', rlim_t),
2281n/a]
2282n/aassert sizeof(rlimit) == 16, sizeof(rlimit)
2283n/aassert alignment(rlimit) == 4, alignment(rlimit)
2284n/amcontext_t = __darwin_mcontext_t
2285n/amcontext64_t = __darwin_mcontext64_t
2286n/apthread_attr_t = __darwin_pthread_attr_t
2287n/asigset_t = __darwin_sigset_t
2288n/aucontext_t = __darwin_ucontext_t
2289n/aucontext64_t = __darwin_ucontext64_t
2290n/auid_t = __darwin_uid_t
2291n/aclass sigval(Union):
2292n/a pass
2293n/asigval._fields_ = [
2294n/a ('sival_int', c_int),
2295n/a ('sival_ptr', c_void_p),
2296n/a]
2297n/aassert sizeof(sigval) == 4, sizeof(sigval)
2298n/aassert alignment(sigval) == 4, alignment(sigval)
2299n/aclass sigevent(Structure):
2300n/a pass
2301n/asigevent._fields_ = [
2302n/a ('sigev_notify', c_int),
2303n/a ('sigev_signo', c_int),
2304n/a ('sigev_value', sigval),
2305n/a ('sigev_notify_function', CFUNCTYPE(None, sigval)),
2306n/a ('sigev_notify_attributes', POINTER(pthread_attr_t)),
2307n/a]
2308n/aassert sizeof(sigevent) == 20, sizeof(sigevent)
2309n/aassert alignment(sigevent) == 4, alignment(sigevent)
2310n/aclass __siginfo(Structure):
2311n/a pass
2312n/apid_t = __darwin_pid_t
2313n/a__siginfo._fields_ = [
2314n/a ('si_signo', c_int),
2315n/a ('si_errno', c_int),
2316n/a ('si_code', c_int),
2317n/a ('si_pid', pid_t),
2318n/a ('si_uid', uid_t),
2319n/a ('si_status', c_int),
2320n/a ('si_addr', c_void_p),
2321n/a ('si_value', sigval),
2322n/a ('si_band', c_long),
2323n/a ('pad', c_ulong * 7),
2324n/a]
2325n/aassert sizeof(__siginfo) == 64, sizeof(__siginfo)
2326n/aassert alignment(__siginfo) == 4, alignment(__siginfo)
2327n/asiginfo_t = __siginfo
2328n/aclass __sigaction_u(Union):
2329n/a pass
2330n/a__sigaction_u._fields_ = [
2331n/a ('__sa_handler', CFUNCTYPE(None, c_int)),
2332n/a ('__sa_sigaction', CFUNCTYPE(None, c_int, POINTER(__siginfo), c_void_p)),
2333n/a]
2334n/aassert sizeof(__sigaction_u) == 4, sizeof(__sigaction_u)
2335n/aassert alignment(__sigaction_u) == 4, alignment(__sigaction_u)
2336n/aclass __sigaction(Structure):
2337n/a pass
2338n/a__sigaction._fields_ = [
2339n/a ('__sigaction_u', __sigaction_u),
2340n/a ('sa_tramp', CFUNCTYPE(None, c_void_p, c_int, c_int, POINTER(siginfo_t), c_void_p)),
2341n/a ('sa_mask', sigset_t),
2342n/a ('sa_flags', c_int),
2343n/a]
2344n/aassert sizeof(__sigaction) == 16, sizeof(__sigaction)
2345n/aassert alignment(__sigaction) == 4, alignment(__sigaction)
2346n/aclass sigaction(Structure):
2347n/a pass
2348n/asigaction._fields_ = [
2349n/a ('__sigaction_u', __sigaction_u),
2350n/a ('sa_mask', sigset_t),
2351n/a ('sa_flags', c_int),
2352n/a]
2353n/aassert sizeof(sigaction) == 12, sizeof(sigaction)
2354n/aassert alignment(sigaction) == 4, alignment(sigaction)
2355n/asig_t = CFUNCTYPE(None, c_int)
2356n/astack_t = __darwin_stack_t
2357n/aclass sigvec(Structure):
2358n/a pass
2359n/asigvec._fields_ = [
2360n/a ('sv_handler', CFUNCTYPE(None, c_int)),
2361n/a ('sv_mask', c_int),
2362n/a ('sv_flags', c_int),
2363n/a]
2364n/aassert sizeof(sigvec) == 12, sizeof(sigvec)
2365n/aassert alignment(sigvec) == 4, alignment(sigvec)
2366n/aclass sigstack(Structure):
2367n/a pass
2368n/asigstack._fields_ = [
2369n/a ('ss_sp', STRING),
2370n/a ('ss_onstack', c_int),
2371n/a]
2372n/aassert sizeof(sigstack) == 8, sizeof(sigstack)
2373n/aassert alignment(sigstack) == 4, alignment(sigstack)
2374n/au_char = c_ubyte
2375n/au_short = c_ushort
2376n/au_int = c_uint
2377n/au_long = c_ulong
2378n/aushort = c_ushort
2379n/auint = c_uint
2380n/au_quad_t = u_int64_t
2381n/aquad_t = int64_t
2382n/aqaddr_t = POINTER(quad_t)
2383n/acaddr_t = STRING
2384n/adaddr_t = int32_t
2385n/afixpt_t = u_int32_t
2386n/ablkcnt_t = __darwin_blkcnt_t
2387n/ablksize_t = __darwin_blksize_t
2388n/agid_t = __darwin_gid_t
2389n/ain_addr_t = __uint32_t
2390n/ain_port_t = __uint16_t
2391n/aino_t = __darwin_ino_t
2392n/akey_t = __int32_t
2393n/anlink_t = __uint16_t
2394n/aoff_t = __darwin_off_t
2395n/asegsz_t = int32_t
2396n/aswblk_t = int32_t
2397n/aclock_t = __darwin_clock_t
2398n/assize_t = __darwin_ssize_t
2399n/auseconds_t = __darwin_useconds_t
2400n/asuseconds_t = __darwin_suseconds_t
2401n/afd_mask = __int32_t
2402n/aclass fd_set(Structure):
2403n/a pass
2404n/afd_set._fields_ = [
2405n/a ('fds_bits', __int32_t * 32),
2406n/a]
2407n/aassert sizeof(fd_set) == 128, sizeof(fd_set)
2408n/aassert alignment(fd_set) == 4, alignment(fd_set)
2409n/apthread_cond_t = __darwin_pthread_cond_t
2410n/apthread_condattr_t = __darwin_pthread_condattr_t
2411n/apthread_mutex_t = __darwin_pthread_mutex_t
2412n/apthread_mutexattr_t = __darwin_pthread_mutexattr_t
2413n/apthread_once_t = __darwin_pthread_once_t
2414n/apthread_rwlock_t = __darwin_pthread_rwlock_t
2415n/apthread_rwlockattr_t = __darwin_pthread_rwlockattr_t
2416n/apthread_t = __darwin_pthread_t
2417n/apthread_key_t = __darwin_pthread_key_t
2418n/afsblkcnt_t = __darwin_fsblkcnt_t
2419n/afsfilcnt_t = __darwin_fsfilcnt_t
2420n/a
2421n/a# values for enumeration 'idtype_t'
2422n/aidtype_t = c_int # enum
2423n/aid_t = __darwin_id_t
2424n/aclass wait(Union):
2425n/a pass
2426n/aclass N4wait3DOLLAR_3E(Structure):
2427n/a pass
2428n/aN4wait3DOLLAR_3E._fields_ = [
2429n/a ('w_Termsig', c_uint, 7),
2430n/a ('w_Coredump', c_uint, 1),
2431n/a ('w_Retcode', c_uint, 8),
2432n/a ('w_Filler', c_uint, 16),
2433n/a]
2434n/aassert sizeof(N4wait3DOLLAR_3E) == 4, sizeof(N4wait3DOLLAR_3E)
2435n/aassert alignment(N4wait3DOLLAR_3E) == 4, alignment(N4wait3DOLLAR_3E)
2436n/aclass N4wait3DOLLAR_4E(Structure):
2437n/a pass
2438n/aN4wait3DOLLAR_4E._fields_ = [
2439n/a ('w_Stopval', c_uint, 8),
2440n/a ('w_Stopsig', c_uint, 8),
2441n/a ('w_Filler', c_uint, 16),
2442n/a]
2443n/aassert sizeof(N4wait3DOLLAR_4E) == 4, sizeof(N4wait3DOLLAR_4E)
2444n/aassert alignment(N4wait3DOLLAR_4E) == 4, alignment(N4wait3DOLLAR_4E)
2445n/await._fields_ = [
2446n/a ('w_status', c_int),
2447n/a ('w_T', N4wait3DOLLAR_3E),
2448n/a ('w_S', N4wait3DOLLAR_4E),
2449n/a]
2450n/aassert sizeof(wait) == 4, sizeof(wait)
2451n/aassert alignment(wait) == 4, alignment(wait)
2452n/aclass timespec(Structure):
2453n/a pass
2454n/atimespec._fields_ = [
2455n/a ('tv_sec', time_t),
2456n/a ('tv_nsec', c_long),
2457n/a]
2458n/aassert sizeof(timespec) == 8, sizeof(timespec)
2459n/aassert alignment(timespec) == 4, alignment(timespec)
2460n/aclass tm(Structure):
2461n/a pass
2462n/atm._fields_ = [
2463n/a ('tm_sec', c_int),
2464n/a ('tm_min', c_int),
2465n/a ('tm_hour', c_int),
2466n/a ('tm_mday', c_int),
2467n/a ('tm_mon', c_int),
2468n/a ('tm_year', c_int),
2469n/a ('tm_wday', c_int),
2470n/a ('tm_yday', c_int),
2471n/a ('tm_isdst', c_int),
2472n/a ('tm_gmtoff', c_long),
2473n/a ('tm_zone', STRING),
2474n/a]
2475n/aassert sizeof(tm) == 44, sizeof(tm)
2476n/aassert alignment(tm) == 4, alignment(tm)
2477n/a__gnuc_va_list = STRING
2478n/aptrdiff_t = c_int
2479n/aint8_t = c_byte
2480n/aint16_t = c_short
2481n/auint8_t = c_ubyte
2482n/auint16_t = c_ushort
2483n/auint32_t = c_uint
2484n/auint64_t = c_ulonglong
2485n/aint_least8_t = int8_t
2486n/aint_least16_t = int16_t
2487n/aint_least32_t = int32_t
2488n/aint_least64_t = int64_t
2489n/auint_least8_t = uint8_t
2490n/auint_least16_t = uint16_t
2491n/auint_least32_t = uint32_t
2492n/auint_least64_t = uint64_t
2493n/aint_fast8_t = int8_t
2494n/aint_fast16_t = int16_t
2495n/aint_fast32_t = int32_t
2496n/aint_fast64_t = int64_t
2497n/auint_fast8_t = uint8_t
2498n/auint_fast16_t = uint16_t
2499n/auint_fast32_t = uint32_t
2500n/auint_fast64_t = uint64_t
2501n/aintptr_t = c_long
2502n/auintptr_t = c_ulong
2503n/aintmax_t = c_longlong
2504n/auintmax_t = c_ulonglong
2505n/a__all__ = ['ENGINE', 'pkcs7_enc_content_st', '__int16_t',
2506n/a 'X509_REVOKED', 'SSL_CTX', 'UIT_BOOLEAN',
2507n/a '__darwin_time_t', 'ucontext64_t', 'int_fast32_t',
2508n/a 'pem_ctx_st', 'uint8_t', 'fpos_t', 'X509', 'COMP_CTX',
2509n/a 'tm', 'N10pem_ctx_st4DOLLAR_17E', 'swblk_t',
2510n/a 'ASN1_TEMPLATE', '__darwin_pthread_t', 'fixpt_t',
2511n/a 'BIO_METHOD', 'ASN1_PRINTABLESTRING', 'EVP_ENCODE_CTX',
2512n/a 'dh_method', 'bio_f_buffer_ctx_struct', 'in_port_t',
2513n/a 'X509_SIG', '__darwin_ssize_t', '__darwin_sigset_t',
2514n/a 'wait', 'uint_fast16_t', 'N12asn1_type_st4DOLLAR_11E',
2515n/a 'uint_least8_t', 'pthread_rwlock_t', 'ASN1_IA5STRING',
2516n/a 'fsfilcnt_t', 'ucontext', '__uint64_t', 'timespec',
2517n/a 'x509_cinf_st', 'COMP_METHOD', 'MD5_CTX', 'buf_mem_st',
2518n/a 'ASN1_ENCODING_st', 'PBEPARAM', 'X509_NAME_ENTRY',
2519n/a '__darwin_va_list', 'ucontext_t', 'lhash_st',
2520n/a 'N4wait3DOLLAR_4E', '__darwin_uuid_t',
2521n/a '_ossl_old_des_ks_struct', 'id_t', 'ASN1_BIT_STRING',
2522n/a 'va_list', '__darwin_wchar_t', 'pthread_key_t',
2523n/a 'pkcs7_signer_info_st', 'ASN1_METHOD', 'DSA_SIG', 'DSA',
2524n/a 'UIT_NONE', 'pthread_t', '__darwin_useconds_t',
2525n/a 'uint_fast8_t', 'UI_STRING', 'DES_cblock',
2526n/a '__darwin_mcontext64_t', 'rlim_t', 'PEM_Encode_Seal_st',
2527n/a 'SHAstate_st', 'u_quad_t', 'openssl_fptr',
2528n/a '_opaque_pthread_rwlockattr_t',
2529n/a 'N18x509_attributes_st4DOLLAR_13E',
2530n/a '__darwin_pthread_rwlock_t', 'daddr_t', 'ui_string_st',
2531n/a 'x509_file_st', 'X509_req_info_st', 'int_least64_t',
2532n/a 'evp_Encode_Ctx_st', 'X509_OBJECTS', 'CRYPTO_EX_DATA',
2533n/a '__int8_t', 'AUTHORITY_KEYID_st', '_opaque_pthread_attr_t',
2534n/a 'sigstack', 'EVP_CIPHER_CTX', 'X509_extension_st', 'pid_t',
2535n/a 'RSA_METHOD', 'PEM_USER', 'pem_recip_st', 'env_md_ctx_st',
2536n/a 'rc5_key_st', 'ui_st', 'X509_PUBKEY', 'u_int8_t',
2537n/a 'ASN1_ITEM_st', 'pkcs7_recip_info_st', 'ssl2_state_st',
2538n/a 'off_t', 'N10ssl_ctx_st4DOLLAR_18E', 'crypto_ex_data_st',
2539n/a 'ui_method_st', '__darwin_pthread_rwlockattr_t',
2540n/a 'CRYPTO_EX_dup', '__darwin_ino_t', '__sFILE',
2541n/a 'OSUnknownByteOrder', 'BN_MONT_CTX', 'ASN1_NULL', 'time_t',
2542n/a 'CRYPTO_EX_new', 'asn1_type_st', 'CRYPTO_EX_DATA_FUNCS',
2543n/a 'user_time_t', 'BIGNUM', 'pthread_rwlockattr_t',
2544n/a 'ASN1_VALUE_st', 'DH_METHOD', '__darwin_off_t',
2545n/a '_opaque_pthread_t', 'bn_blinding_st', 'RSA', 'ssize_t',
2546n/a 'mcontext64_t', 'user_long_t', 'fsblkcnt_t', 'cert_st',
2547n/a '__darwin_pthread_condattr_t', 'X509_PKEY',
2548n/a '__darwin_id_t', '__darwin_nl_item', 'SSL2_STATE', 'FILE',
2549n/a 'pthread_mutexattr_t', 'size_t',
2550n/a '_ossl_old_des_key_schedule', 'pkcs7_issuer_and_serial_st',
2551n/a 'sigval', 'CRYPTO_MEM_LEAK_CB', 'X509_NAME', 'blkcnt_t',
2552n/a 'uint_least16_t', '__darwin_dev_t', 'evp_cipher_info_st',
2553n/a 'BN_BLINDING', 'ssl3_state_st', 'uint_least64_t',
2554n/a 'user_addr_t', 'DES_key_schedule', 'RIPEMD160_CTX',
2555n/a 'u_char', 'X509_algor_st', 'uid_t', 'sess_cert_st',
2556n/a 'u_int64_t', 'u_int16_t', 'sigset_t', '__darwin_ptrdiff_t',
2557n/a 'ASN1_CTX', 'STACK', '__int32_t', 'UI_METHOD',
2558n/a 'NETSCAPE_SPKI', 'UIT_PROMPT', 'st_CRYPTO_EX_DATA_IMPL',
2559n/a 'cast_key_st', 'X509_HASH_DIR_CTX', 'sigevent',
2560n/a 'user_ssize_t', 'clock_t', 'aes_key_st',
2561n/a '__darwin_socklen_t', '__darwin_intptr_t', 'int_fast64_t',
2562n/a 'asn1_string_table_st', 'uint_fast32_t',
2563n/a 'ASN1_VISIBLESTRING', 'DSA_SIG_st', 'obj_name_st',
2564n/a 'X509_LOOKUP_METHOD', 'u_int32_t', 'EVP_CIPHER_INFO',
2565n/a '__gnuc_va_list', 'AES_KEY', 'PKCS7_ISSUER_AND_SERIAL',
2566n/a 'BN_CTX', '__darwin_blkcnt_t', 'key_t', 'SHA_CTX',
2567n/a 'pkcs7_signed_st', 'SSL', 'N10pem_ctx_st4DOLLAR_16E',
2568n/a 'pthread_attr_t', 'EVP_MD', 'uint', 'ASN1_BOOLEAN',
2569n/a 'ino_t', '__darwin_clock_t', 'ASN1_OCTET_STRING',
2570n/a 'asn1_ctx_st', 'BIO_F_BUFFER_CTX', 'bn_mont_ctx_st',
2571n/a 'X509_REQ_INFO', 'PEM_CTX', 'sigvec',
2572n/a '__darwin_pthread_mutexattr_t', 'x509_attributes_st',
2573n/a 'stack_t', '__darwin_mode_t', '__mbstate_t',
2574n/a 'asn1_object_st', 'ASN1_ENCODING', '__uint8_t',
2575n/a 'LHASH_NODE', 'PKCS7_SIGNER_INFO', 'asn1_method_st',
2576n/a 'stack_st', 'bio_info_cb', 'div_t', 'UIT_VERIFY',
2577n/a 'PBEPARAM_st', 'N4wait3DOLLAR_3E', 'quad_t', '__siginfo',
2578n/a '__darwin_mbstate_t', 'rsa_st', 'ASN1_UNIVERSALSTRING',
2579n/a 'uint64_t', 'ssl_comp_st', 'X509_OBJECT', 'pthread_cond_t',
2580n/a 'DH', '__darwin_wctype_t', 'PKCS7_ENVELOPE', 'ASN1_TLC_st',
2581n/a 'sig_atomic_t', 'BIO', 'nlink_t', 'BUF_MEM', 'SSL3_RECORD',
2582n/a 'bio_method_st', 'timeval', 'UI_string_types', 'BIO_dummy',
2583n/a 'ssl_ctx_st', 'NETSCAPE_CERT_SEQUENCE',
2584n/a 'BIT_STRING_BITNAME_st', '__darwin_pthread_attr_t',
2585n/a 'int8_t', '__darwin_wint_t', 'OBJ_NAME',
2586n/a 'PKCS8_PRIV_KEY_INFO', 'PBE2PARAM_st',
2587n/a 'LHASH_DOALL_FN_TYPE', 'x509_st', 'X509_VAL', 'dev_t',
2588n/a 'ASN1_TEMPLATE_st', 'MD5state_st', '__uint16_t',
2589n/a 'LHASH_DOALL_ARG_FN_TYPE', 'mdc2_ctx_st', 'SSL3_STATE',
2590n/a 'ssl3_buffer_st', 'ASN1_ITEM_EXP',
2591n/a '_opaque_pthread_condattr_t', 'mode_t', 'ASN1_VALUE',
2592n/a 'qaddr_t', '__darwin_gid_t', 'EVP_PKEY', 'CRYPTO_EX_free',
2593n/a '_ossl_old_des_cblock', 'X509_INFO', 'asn1_string_st',
2594n/a 'intptr_t', 'UIT_INFO', 'int_fast8_t', 'sigaltstack',
2595n/a 'env_md_st', 'LHASH', '__darwin_ucontext_t',
2596n/a 'PKCS7_SIGN_ENVELOPE', '__darwin_mcontext_t', 'ct_rune_t',
2597n/a 'MD2_CTX', 'pthread_once_t', 'SSL3_BUFFER', 'fd_mask',
2598n/a 'ASN1_TYPE', 'PKCS7_SIGNED', 'ssl3_record_st', 'BF_KEY',
2599n/a 'MD4state_st', 'MD4_CTX', 'int16_t', 'SSL_CIPHER',
2600n/a 'rune_t', 'X509_TRUST', 'siginfo_t', 'X509_STORE',
2601n/a '__sbuf', 'X509_STORE_CTX', '__darwin_blksize_t', 'ldiv_t',
2602n/a 'ASN1_TIME', 'SSL_METHOD', 'X509_LOOKUP',
2603n/a 'Netscape_spki_st', 'P_PID', 'sigaction', 'sig_t',
2604n/a 'hostent', 'x509_cert_aux_st', '_opaque_pthread_cond_t',
2605n/a 'segsz_t', 'ushort', '__darwin_ct_rune_t', 'fd_set',
2606n/a 'BN_RECP_CTX', 'x509_lookup_st', 'uint16_t', 'pkcs7_st',
2607n/a 'asn1_header_st', '__darwin_pthread_key_t',
2608n/a 'x509_trust_st', '__darwin_pthread_handler_rec', 'int32_t',
2609n/a 'X509_CRL_INFO', 'N11evp_pkey_st4DOLLAR_12E', 'MDC2_CTX',
2610n/a 'N23_ossl_old_des_ks_struct4DOLLAR_10E', 'ASN1_HEADER',
2611n/a 'X509_crl_info_st', 'LHASH_HASH_FN_TYPE',
2612n/a '_opaque_pthread_mutexattr_t', 'ssl_st',
2613n/a 'N8pkcs7_st4DOLLAR_15E', 'evp_pkey_st',
2614n/a 'pkcs7_signedandenveloped_st', '__darwin_mach_port_t',
2615n/a 'EVP_PBE_KEYGEN', '_opaque_pthread_mutex_t',
2616n/a 'ASN1_UTCTIME', 'mcontext', 'crypto_ex_data_func_st',
2617n/a 'u_long', 'PBKDF2PARAM_st', 'rc4_key_st', 'DSA_METHOD',
2618n/a 'EVP_CIPHER', 'BIT_STRING_BITNAME', 'PKCS7_RECIP_INFO',
2619n/a 'ssl3_enc_method', 'X509_CERT_AUX', 'uintmax_t',
2620n/a 'int_fast16_t', 'RC5_32_KEY', 'ucontext64', 'ASN1_INTEGER',
2621n/a 'u_short', 'N14x509_object_st4DOLLAR_14E', 'mcontext64',
2622n/a 'X509_sig_st', 'ASN1_GENERALSTRING', 'PKCS7', '__sFILEX',
2623n/a 'X509_name_entry_st', 'ssl_session_st', 'caddr_t',
2624n/a 'bignum_st', 'X509_CINF', '__darwin_pthread_cond_t',
2625n/a 'ASN1_TLC', 'PKCS7_ENCRYPT', 'NETSCAPE_SPKAC',
2626n/a 'Netscape_spkac_st', 'idtype_t', 'UIT_ERROR',
2627n/a 'uint_fast64_t', 'in_addr_t', 'pthread_mutex_t',
2628n/a '__int64_t', 'ASN1_BMPSTRING', 'uint32_t',
2629n/a 'PEM_ENCODE_SEAL_CTX', 'suseconds_t', 'ASN1_OBJECT',
2630n/a 'X509_val_st', 'private_key_st', 'CRYPTO_dynlock',
2631n/a 'X509_objects_st', 'CRYPTO_EX_DATA_IMPL',
2632n/a 'pthread_condattr_t', 'PKCS7_DIGEST', 'uint_least32_t',
2633n/a 'ASN1_STRING', '__uint32_t', 'P_PGID', 'rsa_meth_st',
2634n/a 'X509_crl_st', 'RC2_KEY', '__darwin_fsfilcnt_t',
2635n/a 'X509_revoked_st', 'PBE2PARAM', 'blksize_t',
2636n/a 'Netscape_certificate_sequence', 'ssl_cipher_st',
2637n/a 'bignum_ctx', 'register_t', 'ASN1_UTF8STRING',
2638n/a 'pkcs7_encrypted_st', 'RC4_KEY', '__darwin_ucontext64_t',
2639n/a 'N13ssl2_state_st4DOLLAR_19E', 'bn_recp_ctx_st',
2640n/a 'CAST_KEY', 'X509_ATTRIBUTE', '__darwin_suseconds_t',
2641n/a '__sigaction', 'user_ulong_t', 'syscall_arg_t',
2642n/a 'evp_cipher_ctx_st', 'X509_ALGOR', 'mcontext_t',
2643n/a 'const_DES_cblock', '__darwin_fsblkcnt_t', 'dsa_st',
2644n/a 'int_least8_t', 'MD2state_st', 'X509_EXTENSION',
2645n/a 'GEN_SESSION_CB', 'int_least16_t', '__darwin_wctrans_t',
2646n/a 'PBKDF2PARAM', 'x509_lookup_method_st', 'pem_password_cb',
2647n/a 'X509_info_st', 'x509_store_st', '__darwin_natural_t',
2648n/a 'X509_pubkey_st', 'pkcs7_digest_st', '__darwin_size_t',
2649n/a 'ASN1_STRING_TABLE', 'OSLittleEndian', 'RIPEMD160state_st',
2650n/a 'pkcs7_enveloped_st', 'UI', 'ptrdiff_t', 'X509_REQ',
2651n/a 'CRYPTO_dynlock_value', 'X509_req_st', 'x509_store_ctx_st',
2652n/a 'N13ssl3_state_st4DOLLAR_20E', 'lhash_node_st',
2653n/a '__darwin_pthread_mutex_t', 'LHASH_COMP_FN_TYPE',
2654n/a '__darwin_rune_t', 'rlimit', '__darwin_pthread_once_t',
2655n/a 'OSBigEndian', 'uintptr_t', '__darwin_uid_t', 'u_int',
2656n/a 'ASN1_T61STRING', 'gid_t', 'ssl_method_st', 'ASN1_ITEM',
2657n/a 'ASN1_ENUMERATED', '_opaque_pthread_rwlock_t',
2658n/a 'pkcs8_priv_key_info_st', 'intmax_t', 'sigcontext',
2659n/a 'X509_CRL', 'rc2_key_st', 'engine_st', 'x509_object_st',
2660n/a '_opaque_pthread_once_t', 'DES_ks', 'SSL_COMP',
2661n/a 'dsa_method', 'int64_t', 'bio_st', 'bf_key_st',
2662n/a 'ASN1_GENERALIZEDTIME', 'PKCS7_ENC_CONTENT',
2663n/a '__darwin_pid_t', 'lldiv_t', 'comp_method_st',
2664n/a 'EVP_MD_CTX', 'evp_cipher_st', 'X509_name_st',
2665n/a 'x509_hash_dir_st', '__darwin_mach_port_name_t',
2666n/a 'useconds_t', 'user_size_t', 'SSL_SESSION', 'rusage',
2667n/a 'ssl_crock_st', 'int_least32_t', '__sigaction_u', 'dh_st',
2668n/a 'P_ALL', '__darwin_stack_t', 'N6DES_ks3DOLLAR_9E',
2669n/a 'comp_ctx_st', 'X509_CERT_FILE_CTX']