ยปCore Development>Code coverage>Lib/test/test_distutils.py

Python code coverage for Lib/test/test_distutils.py

#countcontent
1n/a"""Tests for distutils.
2n/a
3n/aThe tests for distutils are defined in the distutils.tests package;
4n/athe test_suite() function there returns a test suite that's ready to
5n/abe run.
6n/a"""
7n/a
8n/aimport distutils.tests
9n/aimport test.support
10n/a
11n/a
12n/adef test_main():
13n/a test.support.run_unittest(distutils.tests.test_suite())
14n/a test.support.reap_children()
15n/a
16n/a
17n/aif __name__ == "__main__":
18n/a test_main()