ยปCore Development>Code coverage>Lib/test/pydoc_mod.py

Python code coverage for Lib/test/pydoc_mod.py

#countcontent
1n/a"""This is a test module for test_pydoc"""
2n/a
3n/a__author__ = "Benjamin Peterson"
4n/a__credits__ = "Nobody"
5n/a__version__ = "1.2.3.4"
6n/a__xyz__ = "X, Y and Z"
7n/a
8n/aclass A:
9n/a """Hello and goodbye"""
10n/a def __init__():
11n/a """Wow, I have no function!"""
12n/a pass
13n/a
14n/aclass B(object):
15n/a NO_MEANING: str = "eggs"
16n/a pass
17n/a
18n/aclass C(object):
19n/a def say_no(self):
20n/a return "no"
21n/a def get_answer(self):
22n/a """ Return say_no() """
23n/a return self.say_no()
24n/a def is_it_true(self):
25n/a """ Return self.get_answer() """
26n/a return self.get_answer()
27n/a
28n/adef doc_func():
29n/a """
30n/a This function solves all of the world's problems:
31n/a hunger
32n/a lack of Python
33n/a war
34n/a """
35n/a
36n/adef nodoc_func():
37n/a pass