ยปCore Development>Code coverage>Modules/config.c

Python code coverage for Modules/config.c

#countcontent
1n/a/* Generated automatically from ./Modules/config.c.in by makesetup. */
2n/a/* -*- C -*- ***********************************************
3n/aCopyright (c) 2000, BeOpen.com.
4n/aCopyright (c) 1995-2000, Corporation for National Research Initiatives.
5n/aCopyright (c) 1990-1995, Stichting Mathematisch Centrum.
6n/aAll rights reserved.
7n/a
8n/aSee the file "Misc/COPYRIGHT" for information on usage and
9n/aredistribution of this file, and for a DISCLAIMER OF ALL WARRANTIES.
10n/a******************************************************************/
11n/a
12n/a/* Module configuration */
13n/a
14n/a/* !!! !!! !!! This file is edited by the makesetup script !!! !!! !!! */
15n/a
16n/a/* This file contains the table of built-in modules.
17n/a See create_builtin() in import.c. */
18n/a
19n/a#include "Python.h"
20n/a
21n/a#ifdef __cplusplus
22n/aextern "C" {
23n/a#endif
24n/a
25n/a
26n/aextern PyObject* PyInit__thread(void);
27n/aextern PyObject* PyInit_posix(void);
28n/aextern PyObject* PyInit_errno(void);
29n/aextern PyObject* PyInit_pwd(void);
30n/aextern PyObject* PyInit__sre(void);
31n/aextern PyObject* PyInit__codecs(void);
32n/aextern PyObject* PyInit__weakref(void);
33n/aextern PyObject* PyInit__functools(void);
34n/aextern PyObject* PyInit__operator(void);
35n/aextern PyObject* PyInit__collections(void);
36n/aextern PyObject* PyInit_itertools(void);
37n/aextern PyObject* PyInit_atexit(void);
38n/aextern PyObject* PyInit__signal(void);
39n/aextern PyObject* PyInit__stat(void);
40n/aextern PyObject* PyInit_time(void);
41n/aextern PyObject* PyInit__locale(void);
42n/aextern PyObject* PyInit__io(void);
43n/aextern PyObject* PyInit_zipimport(void);
44n/aextern PyObject* PyInit_faulthandler(void);
45n/aextern PyObject* PyInit__tracemalloc(void);
46n/aextern PyObject* PyInit__symtable(void);
47n/aextern PyObject* PyInit_xxsubtype(void);
48n/a
49n/a/* -- ADDMODULE MARKER 1 -- */
50n/a
51n/aextern PyObject* PyMarshal_Init(void);
52n/aextern PyObject* PyInit_imp(void);
53n/aextern PyObject* PyInit_gc(void);
54n/aextern PyObject* PyInit__ast(void);
55n/aextern PyObject* _PyWarnings_Init(void);
56n/aextern PyObject* PyInit__string(void);
57n/a
58n/astruct _inittab _PyImport_Inittab[] = {
59n/a
60n/a {"_thread", PyInit__thread},
61n/a {"posix", PyInit_posix},
62n/a {"errno", PyInit_errno},
63n/a {"pwd", PyInit_pwd},
64n/a {"_sre", PyInit__sre},
65n/a {"_codecs", PyInit__codecs},
66n/a {"_weakref", PyInit__weakref},
67n/a {"_functools", PyInit__functools},
68n/a {"_operator", PyInit__operator},
69n/a {"_collections", PyInit__collections},
70n/a {"itertools", PyInit_itertools},
71n/a {"atexit", PyInit_atexit},
72n/a {"_signal", PyInit__signal},
73n/a {"_stat", PyInit__stat},
74n/a {"time", PyInit_time},
75n/a {"_locale", PyInit__locale},
76n/a {"_io", PyInit__io},
77n/a {"zipimport", PyInit_zipimport},
78n/a {"faulthandler", PyInit_faulthandler},
79n/a {"_tracemalloc", PyInit__tracemalloc},
80n/a {"_symtable", PyInit__symtable},
81n/a {"xxsubtype", PyInit_xxsubtype},
82n/a
83n/a/* -- ADDMODULE MARKER 2 -- */
84n/a
85n/a /* This module lives in marshal.c */
86n/a {"marshal", PyMarshal_Init},
87n/a
88n/a /* This lives in import.c */
89n/a {"_imp", PyInit_imp},
90n/a
91n/a /* This lives in Python/Python-ast.c */
92n/a {"_ast", PyInit__ast},
93n/a
94n/a /* These entries are here for sys.builtin_module_names */
95n/a {"builtins", NULL},
96n/a {"sys", NULL},
97n/a
98n/a /* This lives in gcmodule.c */
99n/a {"gc", PyInit_gc},
100n/a
101n/a /* This lives in _warnings.c */
102n/a {"_warnings", _PyWarnings_Init},
103n/a
104n/a /* This lives in Objects/unicodeobject.c */
105n/a {"_string", PyInit__string},
106n/a
107n/a /* Sentinel */
108n/a {0, 0}
109n/a};
110n/a
111n/a
112n/a#ifdef __cplusplus
113n/a}
114n/a#endif