ยปCore Development>Code coverage>Python/getcopyright.c

Python code coverage for Python/getcopyright.c

#countcontent
1n/a/* Return the copyright string. This is updated manually. */
2n/a
3n/a#include "Python.h"
4n/a
5n/astatic const char cprt[] =
6n/a"\
7n/aCopyright (c) 2001-2017 Python Software Foundation.\n\
8n/aAll Rights Reserved.\n\
9n/a\n\
10n/aCopyright (c) 2000 BeOpen.com.\n\
11n/aAll Rights Reserved.\n\
12n/a\n\
13n/aCopyright (c) 1995-2001 Corporation for National Research Initiatives.\n\
14n/aAll Rights Reserved.\n\
15n/a\n\
16n/aCopyright (c) 1991-1995 Stichting Mathematisch Centrum, Amsterdam.\n\
17n/aAll Rights Reserved.";
18n/a
19n/aconst char *
20n/aPy_GetCopyright(void)
21n/a{
22n/a return cprt;
23n/a}