ยปCore Development>Code coverage>Lib/test/pyclbr_input.py

Python code coverage for Lib/test/pyclbr_input.py

#countcontent
1n/a"""Test cases for test_pyclbr.py"""
2n/a
3n/adef f(): pass
4n/a
5n/aclass Other(object):
6n/a @classmethod
7n/a def foo(c): pass
8n/a
9n/a def om(self): pass
10n/a
11n/aclass B (object):
12n/a def bm(self): pass
13n/a
14n/aclass C (B):
15n/a foo = Other().foo
16n/a om = Other.om
17n/a
18n/a d = 10
19n/a
20n/a # XXX: This causes test_pyclbr.py to fail, but only because the
21n/a # introspection-based is_method() code in the test can't
22n/a # distinguish between this and a genuine method function like m().
23n/a # The pyclbr.py module gets this right as it parses the text.
24n/a #
25n/a #f = f
26n/a
27n/a def m(self): pass
28n/a
29n/a @staticmethod
30n/a def sm(self): pass
31n/a
32n/a @classmethod
33n/a def cm(self): pass