ยปCore Development>Code coverage>Lib/html/entities.py

Python code coverage for Lib/html/entities.py

#countcontent
1n/a"""HTML character entity references."""
2n/a
3n/a__all__ = ['html5', 'name2codepoint', 'codepoint2name', 'entitydefs']
4n/a
5n/a
6n/a# maps the HTML entity name to the Unicode code point
7n/aname2codepoint = {
8n/a 'AElig': 0x00c6, # latin capital letter AE = latin capital ligature AE, U+00C6 ISOlat1
9n/a 'Aacute': 0x00c1, # latin capital letter A with acute, U+00C1 ISOlat1
10n/a 'Acirc': 0x00c2, # latin capital letter A with circumflex, U+00C2 ISOlat1
11n/a 'Agrave': 0x00c0, # latin capital letter A with grave = latin capital letter A grave, U+00C0 ISOlat1
12n/a 'Alpha': 0x0391, # greek capital letter alpha, U+0391
13n/a 'Aring': 0x00c5, # latin capital letter A with ring above = latin capital letter A ring, U+00C5 ISOlat1
14n/a 'Atilde': 0x00c3, # latin capital letter A with tilde, U+00C3 ISOlat1
15n/a 'Auml': 0x00c4, # latin capital letter A with diaeresis, U+00C4 ISOlat1
16n/a 'Beta': 0x0392, # greek capital letter beta, U+0392
17n/a 'Ccedil': 0x00c7, # latin capital letter C with cedilla, U+00C7 ISOlat1
18n/a 'Chi': 0x03a7, # greek capital letter chi, U+03A7
19n/a 'Dagger': 0x2021, # double dagger, U+2021 ISOpub
20n/a 'Delta': 0x0394, # greek capital letter delta, U+0394 ISOgrk3
21n/a 'ETH': 0x00d0, # latin capital letter ETH, U+00D0 ISOlat1
22n/a 'Eacute': 0x00c9, # latin capital letter E with acute, U+00C9 ISOlat1
23n/a 'Ecirc': 0x00ca, # latin capital letter E with circumflex, U+00CA ISOlat1
24n/a 'Egrave': 0x00c8, # latin capital letter E with grave, U+00C8 ISOlat1
25n/a 'Epsilon': 0x0395, # greek capital letter epsilon, U+0395
26n/a 'Eta': 0x0397, # greek capital letter eta, U+0397
27n/a 'Euml': 0x00cb, # latin capital letter E with diaeresis, U+00CB ISOlat1
28n/a 'Gamma': 0x0393, # greek capital letter gamma, U+0393 ISOgrk3
29n/a 'Iacute': 0x00cd, # latin capital letter I with acute, U+00CD ISOlat1
30n/a 'Icirc': 0x00ce, # latin capital letter I with circumflex, U+00CE ISOlat1
31n/a 'Igrave': 0x00cc, # latin capital letter I with grave, U+00CC ISOlat1
32n/a 'Iota': 0x0399, # greek capital letter iota, U+0399
33n/a 'Iuml': 0x00cf, # latin capital letter I with diaeresis, U+00CF ISOlat1
34n/a 'Kappa': 0x039a, # greek capital letter kappa, U+039A
35n/a 'Lambda': 0x039b, # greek capital letter lambda, U+039B ISOgrk3
36n/a 'Mu': 0x039c, # greek capital letter mu, U+039C
37n/a 'Ntilde': 0x00d1, # latin capital letter N with tilde, U+00D1 ISOlat1
38n/a 'Nu': 0x039d, # greek capital letter nu, U+039D
39n/a 'OElig': 0x0152, # latin capital ligature OE, U+0152 ISOlat2
40n/a 'Oacute': 0x00d3, # latin capital letter O with acute, U+00D3 ISOlat1
41n/a 'Ocirc': 0x00d4, # latin capital letter O with circumflex, U+00D4 ISOlat1
42n/a 'Ograve': 0x00d2, # latin capital letter O with grave, U+00D2 ISOlat1
43n/a 'Omega': 0x03a9, # greek capital letter omega, U+03A9 ISOgrk3
44n/a 'Omicron': 0x039f, # greek capital letter omicron, U+039F
45n/a 'Oslash': 0x00d8, # latin capital letter O with stroke = latin capital letter O slash, U+00D8 ISOlat1
46n/a 'Otilde': 0x00d5, # latin capital letter O with tilde, U+00D5 ISOlat1
47n/a 'Ouml': 0x00d6, # latin capital letter O with diaeresis, U+00D6 ISOlat1
48n/a 'Phi': 0x03a6, # greek capital letter phi, U+03A6 ISOgrk3
49n/a 'Pi': 0x03a0, # greek capital letter pi, U+03A0 ISOgrk3
50n/a 'Prime': 0x2033, # double prime = seconds = inches, U+2033 ISOtech
51n/a 'Psi': 0x03a8, # greek capital letter psi, U+03A8 ISOgrk3
52n/a 'Rho': 0x03a1, # greek capital letter rho, U+03A1
53n/a 'Scaron': 0x0160, # latin capital letter S with caron, U+0160 ISOlat2
54n/a 'Sigma': 0x03a3, # greek capital letter sigma, U+03A3 ISOgrk3
55n/a 'THORN': 0x00de, # latin capital letter THORN, U+00DE ISOlat1
56n/a 'Tau': 0x03a4, # greek capital letter tau, U+03A4
57n/a 'Theta': 0x0398, # greek capital letter theta, U+0398 ISOgrk3
58n/a 'Uacute': 0x00da, # latin capital letter U with acute, U+00DA ISOlat1
59n/a 'Ucirc': 0x00db, # latin capital letter U with circumflex, U+00DB ISOlat1
60n/a 'Ugrave': 0x00d9, # latin capital letter U with grave, U+00D9 ISOlat1
61n/a 'Upsilon': 0x03a5, # greek capital letter upsilon, U+03A5 ISOgrk3
62n/a 'Uuml': 0x00dc, # latin capital letter U with diaeresis, U+00DC ISOlat1
63n/a 'Xi': 0x039e, # greek capital letter xi, U+039E ISOgrk3
64n/a 'Yacute': 0x00dd, # latin capital letter Y with acute, U+00DD ISOlat1
65n/a 'Yuml': 0x0178, # latin capital letter Y with diaeresis, U+0178 ISOlat2
66n/a 'Zeta': 0x0396, # greek capital letter zeta, U+0396
67n/a 'aacute': 0x00e1, # latin small letter a with acute, U+00E1 ISOlat1
68n/a 'acirc': 0x00e2, # latin small letter a with circumflex, U+00E2 ISOlat1
69n/a 'acute': 0x00b4, # acute accent = spacing acute, U+00B4 ISOdia
70n/a 'aelig': 0x00e6, # latin small letter ae = latin small ligature ae, U+00E6 ISOlat1
71n/a 'agrave': 0x00e0, # latin small letter a with grave = latin small letter a grave, U+00E0 ISOlat1
72n/a 'alefsym': 0x2135, # alef symbol = first transfinite cardinal, U+2135 NEW
73n/a 'alpha': 0x03b1, # greek small letter alpha, U+03B1 ISOgrk3
74n/a 'amp': 0x0026, # ampersand, U+0026 ISOnum
75n/a 'and': 0x2227, # logical and = wedge, U+2227 ISOtech
76n/a 'ang': 0x2220, # angle, U+2220 ISOamso
77n/a 'aring': 0x00e5, # latin small letter a with ring above = latin small letter a ring, U+00E5 ISOlat1
78n/a 'asymp': 0x2248, # almost equal to = asymptotic to, U+2248 ISOamsr
79n/a 'atilde': 0x00e3, # latin small letter a with tilde, U+00E3 ISOlat1
80n/a 'auml': 0x00e4, # latin small letter a with diaeresis, U+00E4 ISOlat1
81n/a 'bdquo': 0x201e, # double low-9 quotation mark, U+201E NEW
82n/a 'beta': 0x03b2, # greek small letter beta, U+03B2 ISOgrk3
83n/a 'brvbar': 0x00a6, # broken bar = broken vertical bar, U+00A6 ISOnum
84n/a 'bull': 0x2022, # bullet = black small circle, U+2022 ISOpub
85n/a 'cap': 0x2229, # intersection = cap, U+2229 ISOtech
86n/a 'ccedil': 0x00e7, # latin small letter c with cedilla, U+00E7 ISOlat1
87n/a 'cedil': 0x00b8, # cedilla = spacing cedilla, U+00B8 ISOdia
88n/a 'cent': 0x00a2, # cent sign, U+00A2 ISOnum
89n/a 'chi': 0x03c7, # greek small letter chi, U+03C7 ISOgrk3
90n/a 'circ': 0x02c6, # modifier letter circumflex accent, U+02C6 ISOpub
91n/a 'clubs': 0x2663, # black club suit = shamrock, U+2663 ISOpub
92n/a 'cong': 0x2245, # approximately equal to, U+2245 ISOtech
93n/a 'copy': 0x00a9, # copyright sign, U+00A9 ISOnum
94n/a 'crarr': 0x21b5, # downwards arrow with corner leftwards = carriage return, U+21B5 NEW
95n/a 'cup': 0x222a, # union = cup, U+222A ISOtech
96n/a 'curren': 0x00a4, # currency sign, U+00A4 ISOnum
97n/a 'dArr': 0x21d3, # downwards double arrow, U+21D3 ISOamsa
98n/a 'dagger': 0x2020, # dagger, U+2020 ISOpub
99n/a 'darr': 0x2193, # downwards arrow, U+2193 ISOnum
100n/a 'deg': 0x00b0, # degree sign, U+00B0 ISOnum
101n/a 'delta': 0x03b4, # greek small letter delta, U+03B4 ISOgrk3
102n/a 'diams': 0x2666, # black diamond suit, U+2666 ISOpub
103n/a 'divide': 0x00f7, # division sign, U+00F7 ISOnum
104n/a 'eacute': 0x00e9, # latin small letter e with acute, U+00E9 ISOlat1
105n/a 'ecirc': 0x00ea, # latin small letter e with circumflex, U+00EA ISOlat1
106n/a 'egrave': 0x00e8, # latin small letter e with grave, U+00E8 ISOlat1
107n/a 'empty': 0x2205, # empty set = null set = diameter, U+2205 ISOamso
108n/a 'emsp': 0x2003, # em space, U+2003 ISOpub
109n/a 'ensp': 0x2002, # en space, U+2002 ISOpub
110n/a 'epsilon': 0x03b5, # greek small letter epsilon, U+03B5 ISOgrk3
111n/a 'equiv': 0x2261, # identical to, U+2261 ISOtech
112n/a 'eta': 0x03b7, # greek small letter eta, U+03B7 ISOgrk3
113n/a 'eth': 0x00f0, # latin small letter eth, U+00F0 ISOlat1
114n/a 'euml': 0x00eb, # latin small letter e with diaeresis, U+00EB ISOlat1
115n/a 'euro': 0x20ac, # euro sign, U+20AC NEW
116n/a 'exist': 0x2203, # there exists, U+2203 ISOtech
117n/a 'fnof': 0x0192, # latin small f with hook = function = florin, U+0192 ISOtech
118n/a 'forall': 0x2200, # for all, U+2200 ISOtech
119n/a 'frac12': 0x00bd, # vulgar fraction one half = fraction one half, U+00BD ISOnum
120n/a 'frac14': 0x00bc, # vulgar fraction one quarter = fraction one quarter, U+00BC ISOnum
121n/a 'frac34': 0x00be, # vulgar fraction three quarters = fraction three quarters, U+00BE ISOnum
122n/a 'frasl': 0x2044, # fraction slash, U+2044 NEW
123n/a 'gamma': 0x03b3, # greek small letter gamma, U+03B3 ISOgrk3
124n/a 'ge': 0x2265, # greater-than or equal to, U+2265 ISOtech
125n/a 'gt': 0x003e, # greater-than sign, U+003E ISOnum
126n/a 'hArr': 0x21d4, # left right double arrow, U+21D4 ISOamsa
127n/a 'harr': 0x2194, # left right arrow, U+2194 ISOamsa
128n/a 'hearts': 0x2665, # black heart suit = valentine, U+2665 ISOpub
129n/a 'hellip': 0x2026, # horizontal ellipsis = three dot leader, U+2026 ISOpub
130n/a 'iacute': 0x00ed, # latin small letter i with acute, U+00ED ISOlat1
131n/a 'icirc': 0x00ee, # latin small letter i with circumflex, U+00EE ISOlat1
132n/a 'iexcl': 0x00a1, # inverted exclamation mark, U+00A1 ISOnum
133n/a 'igrave': 0x00ec, # latin small letter i with grave, U+00EC ISOlat1
134n/a 'image': 0x2111, # blackletter capital I = imaginary part, U+2111 ISOamso
135n/a 'infin': 0x221e, # infinity, U+221E ISOtech
136n/a 'int': 0x222b, # integral, U+222B ISOtech
137n/a 'iota': 0x03b9, # greek small letter iota, U+03B9 ISOgrk3
138n/a 'iquest': 0x00bf, # inverted question mark = turned question mark, U+00BF ISOnum
139n/a 'isin': 0x2208, # element of, U+2208 ISOtech
140n/a 'iuml': 0x00ef, # latin small letter i with diaeresis, U+00EF ISOlat1
141n/a 'kappa': 0x03ba, # greek small letter kappa, U+03BA ISOgrk3
142n/a 'lArr': 0x21d0, # leftwards double arrow, U+21D0 ISOtech
143n/a 'lambda': 0x03bb, # greek small letter lambda, U+03BB ISOgrk3
144n/a 'lang': 0x2329, # left-pointing angle bracket = bra, U+2329 ISOtech
145n/a 'laquo': 0x00ab, # left-pointing double angle quotation mark = left pointing guillemet, U+00AB ISOnum
146n/a 'larr': 0x2190, # leftwards arrow, U+2190 ISOnum
147n/a 'lceil': 0x2308, # left ceiling = apl upstile, U+2308 ISOamsc
148n/a 'ldquo': 0x201c, # left double quotation mark, U+201C ISOnum
149n/a 'le': 0x2264, # less-than or equal to, U+2264 ISOtech
150n/a 'lfloor': 0x230a, # left floor = apl downstile, U+230A ISOamsc
151n/a 'lowast': 0x2217, # asterisk operator, U+2217 ISOtech
152n/a 'loz': 0x25ca, # lozenge, U+25CA ISOpub
153n/a 'lrm': 0x200e, # left-to-right mark, U+200E NEW RFC 2070
154n/a 'lsaquo': 0x2039, # single left-pointing angle quotation mark, U+2039 ISO proposed
155n/a 'lsquo': 0x2018, # left single quotation mark, U+2018 ISOnum
156n/a 'lt': 0x003c, # less-than sign, U+003C ISOnum
157n/a 'macr': 0x00af, # macron = spacing macron = overline = APL overbar, U+00AF ISOdia
158n/a 'mdash': 0x2014, # em dash, U+2014 ISOpub
159n/a 'micro': 0x00b5, # micro sign, U+00B5 ISOnum
160n/a 'middot': 0x00b7, # middle dot = Georgian comma = Greek middle dot, U+00B7 ISOnum
161n/a 'minus': 0x2212, # minus sign, U+2212 ISOtech
162n/a 'mu': 0x03bc, # greek small letter mu, U+03BC ISOgrk3
163n/a 'nabla': 0x2207, # nabla = backward difference, U+2207 ISOtech
164n/a 'nbsp': 0x00a0, # no-break space = non-breaking space, U+00A0 ISOnum
165n/a 'ndash': 0x2013, # en dash, U+2013 ISOpub
166n/a 'ne': 0x2260, # not equal to, U+2260 ISOtech
167n/a 'ni': 0x220b, # contains as member, U+220B ISOtech
168n/a 'not': 0x00ac, # not sign, U+00AC ISOnum
169n/a 'notin': 0x2209, # not an element of, U+2209 ISOtech
170n/a 'nsub': 0x2284, # not a subset of, U+2284 ISOamsn
171n/a 'ntilde': 0x00f1, # latin small letter n with tilde, U+00F1 ISOlat1
172n/a 'nu': 0x03bd, # greek small letter nu, U+03BD ISOgrk3
173n/a 'oacute': 0x00f3, # latin small letter o with acute, U+00F3 ISOlat1
174n/a 'ocirc': 0x00f4, # latin small letter o with circumflex, U+00F4 ISOlat1
175n/a 'oelig': 0x0153, # latin small ligature oe, U+0153 ISOlat2
176n/a 'ograve': 0x00f2, # latin small letter o with grave, U+00F2 ISOlat1
177n/a 'oline': 0x203e, # overline = spacing overscore, U+203E NEW
178n/a 'omega': 0x03c9, # greek small letter omega, U+03C9 ISOgrk3
179n/a 'omicron': 0x03bf, # greek small letter omicron, U+03BF NEW
180n/a 'oplus': 0x2295, # circled plus = direct sum, U+2295 ISOamsb
181n/a 'or': 0x2228, # logical or = vee, U+2228 ISOtech
182n/a 'ordf': 0x00aa, # feminine ordinal indicator, U+00AA ISOnum
183n/a 'ordm': 0x00ba, # masculine ordinal indicator, U+00BA ISOnum
184n/a 'oslash': 0x00f8, # latin small letter o with stroke, = latin small letter o slash, U+00F8 ISOlat1
185n/a 'otilde': 0x00f5, # latin small letter o with tilde, U+00F5 ISOlat1
186n/a 'otimes': 0x2297, # circled times = vector product, U+2297 ISOamsb
187n/a 'ouml': 0x00f6, # latin small letter o with diaeresis, U+00F6 ISOlat1
188n/a 'para': 0x00b6, # pilcrow sign = paragraph sign, U+00B6 ISOnum
189n/a 'part': 0x2202, # partial differential, U+2202 ISOtech
190n/a 'permil': 0x2030, # per mille sign, U+2030 ISOtech
191n/a 'perp': 0x22a5, # up tack = orthogonal to = perpendicular, U+22A5 ISOtech
192n/a 'phi': 0x03c6, # greek small letter phi, U+03C6 ISOgrk3
193n/a 'pi': 0x03c0, # greek small letter pi, U+03C0 ISOgrk3
194n/a 'piv': 0x03d6, # greek pi symbol, U+03D6 ISOgrk3
195n/a 'plusmn': 0x00b1, # plus-minus sign = plus-or-minus sign, U+00B1 ISOnum
196n/a 'pound': 0x00a3, # pound sign, U+00A3 ISOnum
197n/a 'prime': 0x2032, # prime = minutes = feet, U+2032 ISOtech
198n/a 'prod': 0x220f, # n-ary product = product sign, U+220F ISOamsb
199n/a 'prop': 0x221d, # proportional to, U+221D ISOtech
200n/a 'psi': 0x03c8, # greek small letter psi, U+03C8 ISOgrk3
201n/a 'quot': 0x0022, # quotation mark = APL quote, U+0022 ISOnum
202n/a 'rArr': 0x21d2, # rightwards double arrow, U+21D2 ISOtech
203n/a 'radic': 0x221a, # square root = radical sign, U+221A ISOtech
204n/a 'rang': 0x232a, # right-pointing angle bracket = ket, U+232A ISOtech
205n/a 'raquo': 0x00bb, # right-pointing double angle quotation mark = right pointing guillemet, U+00BB ISOnum
206n/a 'rarr': 0x2192, # rightwards arrow, U+2192 ISOnum
207n/a 'rceil': 0x2309, # right ceiling, U+2309 ISOamsc
208n/a 'rdquo': 0x201d, # right double quotation mark, U+201D ISOnum
209n/a 'real': 0x211c, # blackletter capital R = real part symbol, U+211C ISOamso
210n/a 'reg': 0x00ae, # registered sign = registered trade mark sign, U+00AE ISOnum
211n/a 'rfloor': 0x230b, # right floor, U+230B ISOamsc
212n/a 'rho': 0x03c1, # greek small letter rho, U+03C1 ISOgrk3
213n/a 'rlm': 0x200f, # right-to-left mark, U+200F NEW RFC 2070
214n/a 'rsaquo': 0x203a, # single right-pointing angle quotation mark, U+203A ISO proposed
215n/a 'rsquo': 0x2019, # right single quotation mark, U+2019 ISOnum
216n/a 'sbquo': 0x201a, # single low-9 quotation mark, U+201A NEW
217n/a 'scaron': 0x0161, # latin small letter s with caron, U+0161 ISOlat2
218n/a 'sdot': 0x22c5, # dot operator, U+22C5 ISOamsb
219n/a 'sect': 0x00a7, # section sign, U+00A7 ISOnum
220n/a 'shy': 0x00ad, # soft hyphen = discretionary hyphen, U+00AD ISOnum
221n/a 'sigma': 0x03c3, # greek small letter sigma, U+03C3 ISOgrk3
222n/a 'sigmaf': 0x03c2, # greek small letter final sigma, U+03C2 ISOgrk3
223n/a 'sim': 0x223c, # tilde operator = varies with = similar to, U+223C ISOtech
224n/a 'spades': 0x2660, # black spade suit, U+2660 ISOpub
225n/a 'sub': 0x2282, # subset of, U+2282 ISOtech
226n/a 'sube': 0x2286, # subset of or equal to, U+2286 ISOtech
227n/a 'sum': 0x2211, # n-ary summation, U+2211 ISOamsb
228n/a 'sup': 0x2283, # superset of, U+2283 ISOtech
229n/a 'sup1': 0x00b9, # superscript one = superscript digit one, U+00B9 ISOnum
230n/a 'sup2': 0x00b2, # superscript two = superscript digit two = squared, U+00B2 ISOnum
231n/a 'sup3': 0x00b3, # superscript three = superscript digit three = cubed, U+00B3 ISOnum
232n/a 'supe': 0x2287, # superset of or equal to, U+2287 ISOtech
233n/a 'szlig': 0x00df, # latin small letter sharp s = ess-zed, U+00DF ISOlat1
234n/a 'tau': 0x03c4, # greek small letter tau, U+03C4 ISOgrk3
235n/a 'there4': 0x2234, # therefore, U+2234 ISOtech
236n/a 'theta': 0x03b8, # greek small letter theta, U+03B8 ISOgrk3
237n/a 'thetasym': 0x03d1, # greek small letter theta symbol, U+03D1 NEW
238n/a 'thinsp': 0x2009, # thin space, U+2009 ISOpub
239n/a 'thorn': 0x00fe, # latin small letter thorn with, U+00FE ISOlat1
240n/a 'tilde': 0x02dc, # small tilde, U+02DC ISOdia
241n/a 'times': 0x00d7, # multiplication sign, U+00D7 ISOnum
242n/a 'trade': 0x2122, # trade mark sign, U+2122 ISOnum
243n/a 'uArr': 0x21d1, # upwards double arrow, U+21D1 ISOamsa
244n/a 'uacute': 0x00fa, # latin small letter u with acute, U+00FA ISOlat1
245n/a 'uarr': 0x2191, # upwards arrow, U+2191 ISOnum
246n/a 'ucirc': 0x00fb, # latin small letter u with circumflex, U+00FB ISOlat1
247n/a 'ugrave': 0x00f9, # latin small letter u with grave, U+00F9 ISOlat1
248n/a 'uml': 0x00a8, # diaeresis = spacing diaeresis, U+00A8 ISOdia
249n/a 'upsih': 0x03d2, # greek upsilon with hook symbol, U+03D2 NEW
250n/a 'upsilon': 0x03c5, # greek small letter upsilon, U+03C5 ISOgrk3
251n/a 'uuml': 0x00fc, # latin small letter u with diaeresis, U+00FC ISOlat1
252n/a 'weierp': 0x2118, # script capital P = power set = Weierstrass p, U+2118 ISOamso
253n/a 'xi': 0x03be, # greek small letter xi, U+03BE ISOgrk3
254n/a 'yacute': 0x00fd, # latin small letter y with acute, U+00FD ISOlat1
255n/a 'yen': 0x00a5, # yen sign = yuan sign, U+00A5 ISOnum
256n/a 'yuml': 0x00ff, # latin small letter y with diaeresis, U+00FF ISOlat1
257n/a 'zeta': 0x03b6, # greek small letter zeta, U+03B6 ISOgrk3
258n/a 'zwj': 0x200d, # zero width joiner, U+200D NEW RFC 2070
259n/a 'zwnj': 0x200c, # zero width non-joiner, U+200C NEW RFC 2070
260n/a}
261n/a
262n/a
263n/a# maps the HTML5 named character references to the equivalent Unicode character(s)
264n/ahtml5 = {
265n/a 'Aacute': '\xc1',
266n/a 'aacute': '\xe1',
267n/a 'Aacute;': '\xc1',
268n/a 'aacute;': '\xe1',
269n/a 'Abreve;': '\u0102',
270n/a 'abreve;': '\u0103',
271n/a 'ac;': '\u223e',
272n/a 'acd;': '\u223f',
273n/a 'acE;': '\u223e\u0333',
274n/a 'Acirc': '\xc2',
275n/a 'acirc': '\xe2',
276n/a 'Acirc;': '\xc2',
277n/a 'acirc;': '\xe2',
278n/a 'acute': '\xb4',
279n/a 'acute;': '\xb4',
280n/a 'Acy;': '\u0410',
281n/a 'acy;': '\u0430',
282n/a 'AElig': '\xc6',
283n/a 'aelig': '\xe6',
284n/a 'AElig;': '\xc6',
285n/a 'aelig;': '\xe6',
286n/a 'af;': '\u2061',
287n/a 'Afr;': '\U0001d504',
288n/a 'afr;': '\U0001d51e',
289n/a 'Agrave': '\xc0',
290n/a 'agrave': '\xe0',
291n/a 'Agrave;': '\xc0',
292n/a 'agrave;': '\xe0',
293n/a 'alefsym;': '\u2135',
294n/a 'aleph;': '\u2135',
295n/a 'Alpha;': '\u0391',
296n/a 'alpha;': '\u03b1',
297n/a 'Amacr;': '\u0100',
298n/a 'amacr;': '\u0101',
299n/a 'amalg;': '\u2a3f',
300n/a 'AMP': '&',
301n/a 'amp': '&',
302n/a 'AMP;': '&',
303n/a 'amp;': '&',
304n/a 'And;': '\u2a53',
305n/a 'and;': '\u2227',
306n/a 'andand;': '\u2a55',
307n/a 'andd;': '\u2a5c',
308n/a 'andslope;': '\u2a58',
309n/a 'andv;': '\u2a5a',
310n/a 'ang;': '\u2220',
311n/a 'ange;': '\u29a4',
312n/a 'angle;': '\u2220',
313n/a 'angmsd;': '\u2221',
314n/a 'angmsdaa;': '\u29a8',
315n/a 'angmsdab;': '\u29a9',
316n/a 'angmsdac;': '\u29aa',
317n/a 'angmsdad;': '\u29ab',
318n/a 'angmsdae;': '\u29ac',
319n/a 'angmsdaf;': '\u29ad',
320n/a 'angmsdag;': '\u29ae',
321n/a 'angmsdah;': '\u29af',
322n/a 'angrt;': '\u221f',
323n/a 'angrtvb;': '\u22be',
324n/a 'angrtvbd;': '\u299d',
325n/a 'angsph;': '\u2222',
326n/a 'angst;': '\xc5',
327n/a 'angzarr;': '\u237c',
328n/a 'Aogon;': '\u0104',
329n/a 'aogon;': '\u0105',
330n/a 'Aopf;': '\U0001d538',
331n/a 'aopf;': '\U0001d552',
332n/a 'ap;': '\u2248',
333n/a 'apacir;': '\u2a6f',
334n/a 'apE;': '\u2a70',
335n/a 'ape;': '\u224a',
336n/a 'apid;': '\u224b',
337n/a 'apos;': "'",
338n/a 'ApplyFunction;': '\u2061',
339n/a 'approx;': '\u2248',
340n/a 'approxeq;': '\u224a',
341n/a 'Aring': '\xc5',
342n/a 'aring': '\xe5',
343n/a 'Aring;': '\xc5',
344n/a 'aring;': '\xe5',
345n/a 'Ascr;': '\U0001d49c',
346n/a 'ascr;': '\U0001d4b6',
347n/a 'Assign;': '\u2254',
348n/a 'ast;': '*',
349n/a 'asymp;': '\u2248',
350n/a 'asympeq;': '\u224d',
351n/a 'Atilde': '\xc3',
352n/a 'atilde': '\xe3',
353n/a 'Atilde;': '\xc3',
354n/a 'atilde;': '\xe3',
355n/a 'Auml': '\xc4',
356n/a 'auml': '\xe4',
357n/a 'Auml;': '\xc4',
358n/a 'auml;': '\xe4',
359n/a 'awconint;': '\u2233',
360n/a 'awint;': '\u2a11',
361n/a 'backcong;': '\u224c',
362n/a 'backepsilon;': '\u03f6',
363n/a 'backprime;': '\u2035',
364n/a 'backsim;': '\u223d',
365n/a 'backsimeq;': '\u22cd',
366n/a 'Backslash;': '\u2216',
367n/a 'Barv;': '\u2ae7',
368n/a 'barvee;': '\u22bd',
369n/a 'Barwed;': '\u2306',
370n/a 'barwed;': '\u2305',
371n/a 'barwedge;': '\u2305',
372n/a 'bbrk;': '\u23b5',
373n/a 'bbrktbrk;': '\u23b6',
374n/a 'bcong;': '\u224c',
375n/a 'Bcy;': '\u0411',
376n/a 'bcy;': '\u0431',
377n/a 'bdquo;': '\u201e',
378n/a 'becaus;': '\u2235',
379n/a 'Because;': '\u2235',
380n/a 'because;': '\u2235',
381n/a 'bemptyv;': '\u29b0',
382n/a 'bepsi;': '\u03f6',
383n/a 'bernou;': '\u212c',
384n/a 'Bernoullis;': '\u212c',
385n/a 'Beta;': '\u0392',
386n/a 'beta;': '\u03b2',
387n/a 'beth;': '\u2136',
388n/a 'between;': '\u226c',
389n/a 'Bfr;': '\U0001d505',
390n/a 'bfr;': '\U0001d51f',
391n/a 'bigcap;': '\u22c2',
392n/a 'bigcirc;': '\u25ef',
393n/a 'bigcup;': '\u22c3',
394n/a 'bigodot;': '\u2a00',
395n/a 'bigoplus;': '\u2a01',
396n/a 'bigotimes;': '\u2a02',
397n/a 'bigsqcup;': '\u2a06',
398n/a 'bigstar;': '\u2605',
399n/a 'bigtriangledown;': '\u25bd',
400n/a 'bigtriangleup;': '\u25b3',
401n/a 'biguplus;': '\u2a04',
402n/a 'bigvee;': '\u22c1',
403n/a 'bigwedge;': '\u22c0',
404n/a 'bkarow;': '\u290d',
405n/a 'blacklozenge;': '\u29eb',
406n/a 'blacksquare;': '\u25aa',
407n/a 'blacktriangle;': '\u25b4',
408n/a 'blacktriangledown;': '\u25be',
409n/a 'blacktriangleleft;': '\u25c2',
410n/a 'blacktriangleright;': '\u25b8',
411n/a 'blank;': '\u2423',
412n/a 'blk12;': '\u2592',
413n/a 'blk14;': '\u2591',
414n/a 'blk34;': '\u2593',
415n/a 'block;': '\u2588',
416n/a 'bne;': '=\u20e5',
417n/a 'bnequiv;': '\u2261\u20e5',
418n/a 'bNot;': '\u2aed',
419n/a 'bnot;': '\u2310',
420n/a 'Bopf;': '\U0001d539',
421n/a 'bopf;': '\U0001d553',
422n/a 'bot;': '\u22a5',
423n/a 'bottom;': '\u22a5',
424n/a 'bowtie;': '\u22c8',
425n/a 'boxbox;': '\u29c9',
426n/a 'boxDL;': '\u2557',
427n/a 'boxDl;': '\u2556',
428n/a 'boxdL;': '\u2555',
429n/a 'boxdl;': '\u2510',
430n/a 'boxDR;': '\u2554',
431n/a 'boxDr;': '\u2553',
432n/a 'boxdR;': '\u2552',
433n/a 'boxdr;': '\u250c',
434n/a 'boxH;': '\u2550',
435n/a 'boxh;': '\u2500',
436n/a 'boxHD;': '\u2566',
437n/a 'boxHd;': '\u2564',
438n/a 'boxhD;': '\u2565',
439n/a 'boxhd;': '\u252c',
440n/a 'boxHU;': '\u2569',
441n/a 'boxHu;': '\u2567',
442n/a 'boxhU;': '\u2568',
443n/a 'boxhu;': '\u2534',
444n/a 'boxminus;': '\u229f',
445n/a 'boxplus;': '\u229e',
446n/a 'boxtimes;': '\u22a0',
447n/a 'boxUL;': '\u255d',
448n/a 'boxUl;': '\u255c',
449n/a 'boxuL;': '\u255b',
450n/a 'boxul;': '\u2518',
451n/a 'boxUR;': '\u255a',
452n/a 'boxUr;': '\u2559',
453n/a 'boxuR;': '\u2558',
454n/a 'boxur;': '\u2514',
455n/a 'boxV;': '\u2551',
456n/a 'boxv;': '\u2502',
457n/a 'boxVH;': '\u256c',
458n/a 'boxVh;': '\u256b',
459n/a 'boxvH;': '\u256a',
460n/a 'boxvh;': '\u253c',
461n/a 'boxVL;': '\u2563',
462n/a 'boxVl;': '\u2562',
463n/a 'boxvL;': '\u2561',
464n/a 'boxvl;': '\u2524',
465n/a 'boxVR;': '\u2560',
466n/a 'boxVr;': '\u255f',
467n/a 'boxvR;': '\u255e',
468n/a 'boxvr;': '\u251c',
469n/a 'bprime;': '\u2035',
470n/a 'Breve;': '\u02d8',
471n/a 'breve;': '\u02d8',
472n/a 'brvbar': '\xa6',
473n/a 'brvbar;': '\xa6',
474n/a 'Bscr;': '\u212c',
475n/a 'bscr;': '\U0001d4b7',
476n/a 'bsemi;': '\u204f',
477n/a 'bsim;': '\u223d',
478n/a 'bsime;': '\u22cd',
479n/a 'bsol;': '\\',
480n/a 'bsolb;': '\u29c5',
481n/a 'bsolhsub;': '\u27c8',
482n/a 'bull;': '\u2022',
483n/a 'bullet;': '\u2022',
484n/a 'bump;': '\u224e',
485n/a 'bumpE;': '\u2aae',
486n/a 'bumpe;': '\u224f',
487n/a 'Bumpeq;': '\u224e',
488n/a 'bumpeq;': '\u224f',
489n/a 'Cacute;': '\u0106',
490n/a 'cacute;': '\u0107',
491n/a 'Cap;': '\u22d2',
492n/a 'cap;': '\u2229',
493n/a 'capand;': '\u2a44',
494n/a 'capbrcup;': '\u2a49',
495n/a 'capcap;': '\u2a4b',
496n/a 'capcup;': '\u2a47',
497n/a 'capdot;': '\u2a40',
498n/a 'CapitalDifferentialD;': '\u2145',
499n/a 'caps;': '\u2229\ufe00',
500n/a 'caret;': '\u2041',
501n/a 'caron;': '\u02c7',
502n/a 'Cayleys;': '\u212d',
503n/a 'ccaps;': '\u2a4d',
504n/a 'Ccaron;': '\u010c',
505n/a 'ccaron;': '\u010d',
506n/a 'Ccedil': '\xc7',
507n/a 'ccedil': '\xe7',
508n/a 'Ccedil;': '\xc7',
509n/a 'ccedil;': '\xe7',
510n/a 'Ccirc;': '\u0108',
511n/a 'ccirc;': '\u0109',
512n/a 'Cconint;': '\u2230',
513n/a 'ccups;': '\u2a4c',
514n/a 'ccupssm;': '\u2a50',
515n/a 'Cdot;': '\u010a',
516n/a 'cdot;': '\u010b',
517n/a 'cedil': '\xb8',
518n/a 'cedil;': '\xb8',
519n/a 'Cedilla;': '\xb8',
520n/a 'cemptyv;': '\u29b2',
521n/a 'cent': '\xa2',
522n/a 'cent;': '\xa2',
523n/a 'CenterDot;': '\xb7',
524n/a 'centerdot;': '\xb7',
525n/a 'Cfr;': '\u212d',
526n/a 'cfr;': '\U0001d520',
527n/a 'CHcy;': '\u0427',
528n/a 'chcy;': '\u0447',
529n/a 'check;': '\u2713',
530n/a 'checkmark;': '\u2713',
531n/a 'Chi;': '\u03a7',
532n/a 'chi;': '\u03c7',
533n/a 'cir;': '\u25cb',
534n/a 'circ;': '\u02c6',
535n/a 'circeq;': '\u2257',
536n/a 'circlearrowleft;': '\u21ba',
537n/a 'circlearrowright;': '\u21bb',
538n/a 'circledast;': '\u229b',
539n/a 'circledcirc;': '\u229a',
540n/a 'circleddash;': '\u229d',
541n/a 'CircleDot;': '\u2299',
542n/a 'circledR;': '\xae',
543n/a 'circledS;': '\u24c8',
544n/a 'CircleMinus;': '\u2296',
545n/a 'CirclePlus;': '\u2295',
546n/a 'CircleTimes;': '\u2297',
547n/a 'cirE;': '\u29c3',
548n/a 'cire;': '\u2257',
549n/a 'cirfnint;': '\u2a10',
550n/a 'cirmid;': '\u2aef',
551n/a 'cirscir;': '\u29c2',
552n/a 'ClockwiseContourIntegral;': '\u2232',
553n/a 'CloseCurlyDoubleQuote;': '\u201d',
554n/a 'CloseCurlyQuote;': '\u2019',
555n/a 'clubs;': '\u2663',
556n/a 'clubsuit;': '\u2663',
557n/a 'Colon;': '\u2237',
558n/a 'colon;': ':',
559n/a 'Colone;': '\u2a74',
560n/a 'colone;': '\u2254',
561n/a 'coloneq;': '\u2254',
562n/a 'comma;': ',',
563n/a 'commat;': '@',
564n/a 'comp;': '\u2201',
565n/a 'compfn;': '\u2218',
566n/a 'complement;': '\u2201',
567n/a 'complexes;': '\u2102',
568n/a 'cong;': '\u2245',
569n/a 'congdot;': '\u2a6d',
570n/a 'Congruent;': '\u2261',
571n/a 'Conint;': '\u222f',
572n/a 'conint;': '\u222e',
573n/a 'ContourIntegral;': '\u222e',
574n/a 'Copf;': '\u2102',
575n/a 'copf;': '\U0001d554',
576n/a 'coprod;': '\u2210',
577n/a 'Coproduct;': '\u2210',
578n/a 'COPY': '\xa9',
579n/a 'copy': '\xa9',
580n/a 'COPY;': '\xa9',
581n/a 'copy;': '\xa9',
582n/a 'copysr;': '\u2117',
583n/a 'CounterClockwiseContourIntegral;': '\u2233',
584n/a 'crarr;': '\u21b5',
585n/a 'Cross;': '\u2a2f',
586n/a 'cross;': '\u2717',
587n/a 'Cscr;': '\U0001d49e',
588n/a 'cscr;': '\U0001d4b8',
589n/a 'csub;': '\u2acf',
590n/a 'csube;': '\u2ad1',
591n/a 'csup;': '\u2ad0',
592n/a 'csupe;': '\u2ad2',
593n/a 'ctdot;': '\u22ef',
594n/a 'cudarrl;': '\u2938',
595n/a 'cudarrr;': '\u2935',
596n/a 'cuepr;': '\u22de',
597n/a 'cuesc;': '\u22df',
598n/a 'cularr;': '\u21b6',
599n/a 'cularrp;': '\u293d',
600n/a 'Cup;': '\u22d3',
601n/a 'cup;': '\u222a',
602n/a 'cupbrcap;': '\u2a48',
603n/a 'CupCap;': '\u224d',
604n/a 'cupcap;': '\u2a46',
605n/a 'cupcup;': '\u2a4a',
606n/a 'cupdot;': '\u228d',
607n/a 'cupor;': '\u2a45',
608n/a 'cups;': '\u222a\ufe00',
609n/a 'curarr;': '\u21b7',
610n/a 'curarrm;': '\u293c',
611n/a 'curlyeqprec;': '\u22de',
612n/a 'curlyeqsucc;': '\u22df',
613n/a 'curlyvee;': '\u22ce',
614n/a 'curlywedge;': '\u22cf',
615n/a 'curren': '\xa4',
616n/a 'curren;': '\xa4',
617n/a 'curvearrowleft;': '\u21b6',
618n/a 'curvearrowright;': '\u21b7',
619n/a 'cuvee;': '\u22ce',
620n/a 'cuwed;': '\u22cf',
621n/a 'cwconint;': '\u2232',
622n/a 'cwint;': '\u2231',
623n/a 'cylcty;': '\u232d',
624n/a 'Dagger;': '\u2021',
625n/a 'dagger;': '\u2020',
626n/a 'daleth;': '\u2138',
627n/a 'Darr;': '\u21a1',
628n/a 'dArr;': '\u21d3',
629n/a 'darr;': '\u2193',
630n/a 'dash;': '\u2010',
631n/a 'Dashv;': '\u2ae4',
632n/a 'dashv;': '\u22a3',
633n/a 'dbkarow;': '\u290f',
634n/a 'dblac;': '\u02dd',
635n/a 'Dcaron;': '\u010e',
636n/a 'dcaron;': '\u010f',
637n/a 'Dcy;': '\u0414',
638n/a 'dcy;': '\u0434',
639n/a 'DD;': '\u2145',
640n/a 'dd;': '\u2146',
641n/a 'ddagger;': '\u2021',
642n/a 'ddarr;': '\u21ca',
643n/a 'DDotrahd;': '\u2911',
644n/a 'ddotseq;': '\u2a77',
645n/a 'deg': '\xb0',
646n/a 'deg;': '\xb0',
647n/a 'Del;': '\u2207',
648n/a 'Delta;': '\u0394',
649n/a 'delta;': '\u03b4',
650n/a 'demptyv;': '\u29b1',
651n/a 'dfisht;': '\u297f',
652n/a 'Dfr;': '\U0001d507',
653n/a 'dfr;': '\U0001d521',
654n/a 'dHar;': '\u2965',
655n/a 'dharl;': '\u21c3',
656n/a 'dharr;': '\u21c2',
657n/a 'DiacriticalAcute;': '\xb4',
658n/a 'DiacriticalDot;': '\u02d9',
659n/a 'DiacriticalDoubleAcute;': '\u02dd',
660n/a 'DiacriticalGrave;': '`',
661n/a 'DiacriticalTilde;': '\u02dc',
662n/a 'diam;': '\u22c4',
663n/a 'Diamond;': '\u22c4',
664n/a 'diamond;': '\u22c4',
665n/a 'diamondsuit;': '\u2666',
666n/a 'diams;': '\u2666',
667n/a 'die;': '\xa8',
668n/a 'DifferentialD;': '\u2146',
669n/a 'digamma;': '\u03dd',
670n/a 'disin;': '\u22f2',
671n/a 'div;': '\xf7',
672n/a 'divide': '\xf7',
673n/a 'divide;': '\xf7',
674n/a 'divideontimes;': '\u22c7',
675n/a 'divonx;': '\u22c7',
676n/a 'DJcy;': '\u0402',
677n/a 'djcy;': '\u0452',
678n/a 'dlcorn;': '\u231e',
679n/a 'dlcrop;': '\u230d',
680n/a 'dollar;': '$',
681n/a 'Dopf;': '\U0001d53b',
682n/a 'dopf;': '\U0001d555',
683n/a 'Dot;': '\xa8',
684n/a 'dot;': '\u02d9',
685n/a 'DotDot;': '\u20dc',
686n/a 'doteq;': '\u2250',
687n/a 'doteqdot;': '\u2251',
688n/a 'DotEqual;': '\u2250',
689n/a 'dotminus;': '\u2238',
690n/a 'dotplus;': '\u2214',
691n/a 'dotsquare;': '\u22a1',
692n/a 'doublebarwedge;': '\u2306',
693n/a 'DoubleContourIntegral;': '\u222f',
694n/a 'DoubleDot;': '\xa8',
695n/a 'DoubleDownArrow;': '\u21d3',
696n/a 'DoubleLeftArrow;': '\u21d0',
697n/a 'DoubleLeftRightArrow;': '\u21d4',
698n/a 'DoubleLeftTee;': '\u2ae4',
699n/a 'DoubleLongLeftArrow;': '\u27f8',
700n/a 'DoubleLongLeftRightArrow;': '\u27fa',
701n/a 'DoubleLongRightArrow;': '\u27f9',
702n/a 'DoubleRightArrow;': '\u21d2',
703n/a 'DoubleRightTee;': '\u22a8',
704n/a 'DoubleUpArrow;': '\u21d1',
705n/a 'DoubleUpDownArrow;': '\u21d5',
706n/a 'DoubleVerticalBar;': '\u2225',
707n/a 'DownArrow;': '\u2193',
708n/a 'Downarrow;': '\u21d3',
709n/a 'downarrow;': '\u2193',
710n/a 'DownArrowBar;': '\u2913',
711n/a 'DownArrowUpArrow;': '\u21f5',
712n/a 'DownBreve;': '\u0311',
713n/a 'downdownarrows;': '\u21ca',
714n/a 'downharpoonleft;': '\u21c3',
715n/a 'downharpoonright;': '\u21c2',
716n/a 'DownLeftRightVector;': '\u2950',
717n/a 'DownLeftTeeVector;': '\u295e',
718n/a 'DownLeftVector;': '\u21bd',
719n/a 'DownLeftVectorBar;': '\u2956',
720n/a 'DownRightTeeVector;': '\u295f',
721n/a 'DownRightVector;': '\u21c1',
722n/a 'DownRightVectorBar;': '\u2957',
723n/a 'DownTee;': '\u22a4',
724n/a 'DownTeeArrow;': '\u21a7',
725n/a 'drbkarow;': '\u2910',
726n/a 'drcorn;': '\u231f',
727n/a 'drcrop;': '\u230c',
728n/a 'Dscr;': '\U0001d49f',
729n/a 'dscr;': '\U0001d4b9',
730n/a 'DScy;': '\u0405',
731n/a 'dscy;': '\u0455',
732n/a 'dsol;': '\u29f6',
733n/a 'Dstrok;': '\u0110',
734n/a 'dstrok;': '\u0111',
735n/a 'dtdot;': '\u22f1',
736n/a 'dtri;': '\u25bf',
737n/a 'dtrif;': '\u25be',
738n/a 'duarr;': '\u21f5',
739n/a 'duhar;': '\u296f',
740n/a 'dwangle;': '\u29a6',
741n/a 'DZcy;': '\u040f',
742n/a 'dzcy;': '\u045f',
743n/a 'dzigrarr;': '\u27ff',
744n/a 'Eacute': '\xc9',
745n/a 'eacute': '\xe9',
746n/a 'Eacute;': '\xc9',
747n/a 'eacute;': '\xe9',
748n/a 'easter;': '\u2a6e',
749n/a 'Ecaron;': '\u011a',
750n/a 'ecaron;': '\u011b',
751n/a 'ecir;': '\u2256',
752n/a 'Ecirc': '\xca',
753n/a 'ecirc': '\xea',
754n/a 'Ecirc;': '\xca',
755n/a 'ecirc;': '\xea',
756n/a 'ecolon;': '\u2255',
757n/a 'Ecy;': '\u042d',
758n/a 'ecy;': '\u044d',
759n/a 'eDDot;': '\u2a77',
760n/a 'Edot;': '\u0116',
761n/a 'eDot;': '\u2251',
762n/a 'edot;': '\u0117',
763n/a 'ee;': '\u2147',
764n/a 'efDot;': '\u2252',
765n/a 'Efr;': '\U0001d508',
766n/a 'efr;': '\U0001d522',
767n/a 'eg;': '\u2a9a',
768n/a 'Egrave': '\xc8',
769n/a 'egrave': '\xe8',
770n/a 'Egrave;': '\xc8',
771n/a 'egrave;': '\xe8',
772n/a 'egs;': '\u2a96',
773n/a 'egsdot;': '\u2a98',
774n/a 'el;': '\u2a99',
775n/a 'Element;': '\u2208',
776n/a 'elinters;': '\u23e7',
777n/a 'ell;': '\u2113',
778n/a 'els;': '\u2a95',
779n/a 'elsdot;': '\u2a97',
780n/a 'Emacr;': '\u0112',
781n/a 'emacr;': '\u0113',
782n/a 'empty;': '\u2205',
783n/a 'emptyset;': '\u2205',
784n/a 'EmptySmallSquare;': '\u25fb',
785n/a 'emptyv;': '\u2205',
786n/a 'EmptyVerySmallSquare;': '\u25ab',
787n/a 'emsp13;': '\u2004',
788n/a 'emsp14;': '\u2005',
789n/a 'emsp;': '\u2003',
790n/a 'ENG;': '\u014a',
791n/a 'eng;': '\u014b',
792n/a 'ensp;': '\u2002',
793n/a 'Eogon;': '\u0118',
794n/a 'eogon;': '\u0119',
795n/a 'Eopf;': '\U0001d53c',
796n/a 'eopf;': '\U0001d556',
797n/a 'epar;': '\u22d5',
798n/a 'eparsl;': '\u29e3',
799n/a 'eplus;': '\u2a71',
800n/a 'epsi;': '\u03b5',
801n/a 'Epsilon;': '\u0395',
802n/a 'epsilon;': '\u03b5',
803n/a 'epsiv;': '\u03f5',
804n/a 'eqcirc;': '\u2256',
805n/a 'eqcolon;': '\u2255',
806n/a 'eqsim;': '\u2242',
807n/a 'eqslantgtr;': '\u2a96',
808n/a 'eqslantless;': '\u2a95',
809n/a 'Equal;': '\u2a75',
810n/a 'equals;': '=',
811n/a 'EqualTilde;': '\u2242',
812n/a 'equest;': '\u225f',
813n/a 'Equilibrium;': '\u21cc',
814n/a 'equiv;': '\u2261',
815n/a 'equivDD;': '\u2a78',
816n/a 'eqvparsl;': '\u29e5',
817n/a 'erarr;': '\u2971',
818n/a 'erDot;': '\u2253',
819n/a 'Escr;': '\u2130',
820n/a 'escr;': '\u212f',
821n/a 'esdot;': '\u2250',
822n/a 'Esim;': '\u2a73',
823n/a 'esim;': '\u2242',
824n/a 'Eta;': '\u0397',
825n/a 'eta;': '\u03b7',
826n/a 'ETH': '\xd0',
827n/a 'eth': '\xf0',
828n/a 'ETH;': '\xd0',
829n/a 'eth;': '\xf0',
830n/a 'Euml': '\xcb',
831n/a 'euml': '\xeb',
832n/a 'Euml;': '\xcb',
833n/a 'euml;': '\xeb',
834n/a 'euro;': '\u20ac',
835n/a 'excl;': '!',
836n/a 'exist;': '\u2203',
837n/a 'Exists;': '\u2203',
838n/a 'expectation;': '\u2130',
839n/a 'ExponentialE;': '\u2147',
840n/a 'exponentiale;': '\u2147',
841n/a 'fallingdotseq;': '\u2252',
842n/a 'Fcy;': '\u0424',
843n/a 'fcy;': '\u0444',
844n/a 'female;': '\u2640',
845n/a 'ffilig;': '\ufb03',
846n/a 'fflig;': '\ufb00',
847n/a 'ffllig;': '\ufb04',
848n/a 'Ffr;': '\U0001d509',
849n/a 'ffr;': '\U0001d523',
850n/a 'filig;': '\ufb01',
851n/a 'FilledSmallSquare;': '\u25fc',
852n/a 'FilledVerySmallSquare;': '\u25aa',
853n/a 'fjlig;': 'fj',
854n/a 'flat;': '\u266d',
855n/a 'fllig;': '\ufb02',
856n/a 'fltns;': '\u25b1',
857n/a 'fnof;': '\u0192',
858n/a 'Fopf;': '\U0001d53d',
859n/a 'fopf;': '\U0001d557',
860n/a 'ForAll;': '\u2200',
861n/a 'forall;': '\u2200',
862n/a 'fork;': '\u22d4',
863n/a 'forkv;': '\u2ad9',
864n/a 'Fouriertrf;': '\u2131',
865n/a 'fpartint;': '\u2a0d',
866n/a 'frac12': '\xbd',
867n/a 'frac12;': '\xbd',
868n/a 'frac13;': '\u2153',
869n/a 'frac14': '\xbc',
870n/a 'frac14;': '\xbc',
871n/a 'frac15;': '\u2155',
872n/a 'frac16;': '\u2159',
873n/a 'frac18;': '\u215b',
874n/a 'frac23;': '\u2154',
875n/a 'frac25;': '\u2156',
876n/a 'frac34': '\xbe',
877n/a 'frac34;': '\xbe',
878n/a 'frac35;': '\u2157',
879n/a 'frac38;': '\u215c',
880n/a 'frac45;': '\u2158',
881n/a 'frac56;': '\u215a',
882n/a 'frac58;': '\u215d',
883n/a 'frac78;': '\u215e',
884n/a 'frasl;': '\u2044',
885n/a 'frown;': '\u2322',
886n/a 'Fscr;': '\u2131',
887n/a 'fscr;': '\U0001d4bb',
888n/a 'gacute;': '\u01f5',
889n/a 'Gamma;': '\u0393',
890n/a 'gamma;': '\u03b3',
891n/a 'Gammad;': '\u03dc',
892n/a 'gammad;': '\u03dd',
893n/a 'gap;': '\u2a86',
894n/a 'Gbreve;': '\u011e',
895n/a 'gbreve;': '\u011f',
896n/a 'Gcedil;': '\u0122',
897n/a 'Gcirc;': '\u011c',
898n/a 'gcirc;': '\u011d',
899n/a 'Gcy;': '\u0413',
900n/a 'gcy;': '\u0433',
901n/a 'Gdot;': '\u0120',
902n/a 'gdot;': '\u0121',
903n/a 'gE;': '\u2267',
904n/a 'ge;': '\u2265',
905n/a 'gEl;': '\u2a8c',
906n/a 'gel;': '\u22db',
907n/a 'geq;': '\u2265',
908n/a 'geqq;': '\u2267',
909n/a 'geqslant;': '\u2a7e',
910n/a 'ges;': '\u2a7e',
911n/a 'gescc;': '\u2aa9',
912n/a 'gesdot;': '\u2a80',
913n/a 'gesdoto;': '\u2a82',
914n/a 'gesdotol;': '\u2a84',
915n/a 'gesl;': '\u22db\ufe00',
916n/a 'gesles;': '\u2a94',
917n/a 'Gfr;': '\U0001d50a',
918n/a 'gfr;': '\U0001d524',
919n/a 'Gg;': '\u22d9',
920n/a 'gg;': '\u226b',
921n/a 'ggg;': '\u22d9',
922n/a 'gimel;': '\u2137',
923n/a 'GJcy;': '\u0403',
924n/a 'gjcy;': '\u0453',
925n/a 'gl;': '\u2277',
926n/a 'gla;': '\u2aa5',
927n/a 'glE;': '\u2a92',
928n/a 'glj;': '\u2aa4',
929n/a 'gnap;': '\u2a8a',
930n/a 'gnapprox;': '\u2a8a',
931n/a 'gnE;': '\u2269',
932n/a 'gne;': '\u2a88',
933n/a 'gneq;': '\u2a88',
934n/a 'gneqq;': '\u2269',
935n/a 'gnsim;': '\u22e7',
936n/a 'Gopf;': '\U0001d53e',
937n/a 'gopf;': '\U0001d558',
938n/a 'grave;': '`',
939n/a 'GreaterEqual;': '\u2265',
940n/a 'GreaterEqualLess;': '\u22db',
941n/a 'GreaterFullEqual;': '\u2267',
942n/a 'GreaterGreater;': '\u2aa2',
943n/a 'GreaterLess;': '\u2277',
944n/a 'GreaterSlantEqual;': '\u2a7e',
945n/a 'GreaterTilde;': '\u2273',
946n/a 'Gscr;': '\U0001d4a2',
947n/a 'gscr;': '\u210a',
948n/a 'gsim;': '\u2273',
949n/a 'gsime;': '\u2a8e',
950n/a 'gsiml;': '\u2a90',
951n/a 'GT': '>',
952n/a 'gt': '>',
953n/a 'GT;': '>',
954n/a 'Gt;': '\u226b',
955n/a 'gt;': '>',
956n/a 'gtcc;': '\u2aa7',
957n/a 'gtcir;': '\u2a7a',
958n/a 'gtdot;': '\u22d7',
959n/a 'gtlPar;': '\u2995',
960n/a 'gtquest;': '\u2a7c',
961n/a 'gtrapprox;': '\u2a86',
962n/a 'gtrarr;': '\u2978',
963n/a 'gtrdot;': '\u22d7',
964n/a 'gtreqless;': '\u22db',
965n/a 'gtreqqless;': '\u2a8c',
966n/a 'gtrless;': '\u2277',
967n/a 'gtrsim;': '\u2273',
968n/a 'gvertneqq;': '\u2269\ufe00',
969n/a 'gvnE;': '\u2269\ufe00',
970n/a 'Hacek;': '\u02c7',
971n/a 'hairsp;': '\u200a',
972n/a 'half;': '\xbd',
973n/a 'hamilt;': '\u210b',
974n/a 'HARDcy;': '\u042a',
975n/a 'hardcy;': '\u044a',
976n/a 'hArr;': '\u21d4',
977n/a 'harr;': '\u2194',
978n/a 'harrcir;': '\u2948',
979n/a 'harrw;': '\u21ad',
980n/a 'Hat;': '^',
981n/a 'hbar;': '\u210f',
982n/a 'Hcirc;': '\u0124',
983n/a 'hcirc;': '\u0125',
984n/a 'hearts;': '\u2665',
985n/a 'heartsuit;': '\u2665',
986n/a 'hellip;': '\u2026',
987n/a 'hercon;': '\u22b9',
988n/a 'Hfr;': '\u210c',
989n/a 'hfr;': '\U0001d525',
990n/a 'HilbertSpace;': '\u210b',
991n/a 'hksearow;': '\u2925',
992n/a 'hkswarow;': '\u2926',
993n/a 'hoarr;': '\u21ff',
994n/a 'homtht;': '\u223b',
995n/a 'hookleftarrow;': '\u21a9',
996n/a 'hookrightarrow;': '\u21aa',
997n/a 'Hopf;': '\u210d',
998n/a 'hopf;': '\U0001d559',
999n/a 'horbar;': '\u2015',
1000n/a 'HorizontalLine;': '\u2500',
1001n/a 'Hscr;': '\u210b',
1002n/a 'hscr;': '\U0001d4bd',
1003n/a 'hslash;': '\u210f',
1004n/a 'Hstrok;': '\u0126',
1005n/a 'hstrok;': '\u0127',
1006n/a 'HumpDownHump;': '\u224e',
1007n/a 'HumpEqual;': '\u224f',
1008n/a 'hybull;': '\u2043',
1009n/a 'hyphen;': '\u2010',
1010n/a 'Iacute': '\xcd',
1011n/a 'iacute': '\xed',
1012n/a 'Iacute;': '\xcd',
1013n/a 'iacute;': '\xed',
1014n/a 'ic;': '\u2063',
1015n/a 'Icirc': '\xce',
1016n/a 'icirc': '\xee',
1017n/a 'Icirc;': '\xce',
1018n/a 'icirc;': '\xee',
1019n/a 'Icy;': '\u0418',
1020n/a 'icy;': '\u0438',
1021n/a 'Idot;': '\u0130',
1022n/a 'IEcy;': '\u0415',
1023n/a 'iecy;': '\u0435',
1024n/a 'iexcl': '\xa1',
1025n/a 'iexcl;': '\xa1',
1026n/a 'iff;': '\u21d4',
1027n/a 'Ifr;': '\u2111',
1028n/a 'ifr;': '\U0001d526',
1029n/a 'Igrave': '\xcc',
1030n/a 'igrave': '\xec',
1031n/a 'Igrave;': '\xcc',
1032n/a 'igrave;': '\xec',
1033n/a 'ii;': '\u2148',
1034n/a 'iiiint;': '\u2a0c',
1035n/a 'iiint;': '\u222d',
1036n/a 'iinfin;': '\u29dc',
1037n/a 'iiota;': '\u2129',
1038n/a 'IJlig;': '\u0132',
1039n/a 'ijlig;': '\u0133',
1040n/a 'Im;': '\u2111',
1041n/a 'Imacr;': '\u012a',
1042n/a 'imacr;': '\u012b',
1043n/a 'image;': '\u2111',
1044n/a 'ImaginaryI;': '\u2148',
1045n/a 'imagline;': '\u2110',
1046n/a 'imagpart;': '\u2111',
1047n/a 'imath;': '\u0131',
1048n/a 'imof;': '\u22b7',
1049n/a 'imped;': '\u01b5',
1050n/a 'Implies;': '\u21d2',
1051n/a 'in;': '\u2208',
1052n/a 'incare;': '\u2105',
1053n/a 'infin;': '\u221e',
1054n/a 'infintie;': '\u29dd',
1055n/a 'inodot;': '\u0131',
1056n/a 'Int;': '\u222c',
1057n/a 'int;': '\u222b',
1058n/a 'intcal;': '\u22ba',
1059n/a 'integers;': '\u2124',
1060n/a 'Integral;': '\u222b',
1061n/a 'intercal;': '\u22ba',
1062n/a 'Intersection;': '\u22c2',
1063n/a 'intlarhk;': '\u2a17',
1064n/a 'intprod;': '\u2a3c',
1065n/a 'InvisibleComma;': '\u2063',
1066n/a 'InvisibleTimes;': '\u2062',
1067n/a 'IOcy;': '\u0401',
1068n/a 'iocy;': '\u0451',
1069n/a 'Iogon;': '\u012e',
1070n/a 'iogon;': '\u012f',
1071n/a 'Iopf;': '\U0001d540',
1072n/a 'iopf;': '\U0001d55a',
1073n/a 'Iota;': '\u0399',
1074n/a 'iota;': '\u03b9',
1075n/a 'iprod;': '\u2a3c',
1076n/a 'iquest': '\xbf',
1077n/a 'iquest;': '\xbf',
1078n/a 'Iscr;': '\u2110',
1079n/a 'iscr;': '\U0001d4be',
1080n/a 'isin;': '\u2208',
1081n/a 'isindot;': '\u22f5',
1082n/a 'isinE;': '\u22f9',
1083n/a 'isins;': '\u22f4',
1084n/a 'isinsv;': '\u22f3',
1085n/a 'isinv;': '\u2208',
1086n/a 'it;': '\u2062',
1087n/a 'Itilde;': '\u0128',
1088n/a 'itilde;': '\u0129',
1089n/a 'Iukcy;': '\u0406',
1090n/a 'iukcy;': '\u0456',
1091n/a 'Iuml': '\xcf',
1092n/a 'iuml': '\xef',
1093n/a 'Iuml;': '\xcf',
1094n/a 'iuml;': '\xef',
1095n/a 'Jcirc;': '\u0134',
1096n/a 'jcirc;': '\u0135',
1097n/a 'Jcy;': '\u0419',
1098n/a 'jcy;': '\u0439',
1099n/a 'Jfr;': '\U0001d50d',
1100n/a 'jfr;': '\U0001d527',
1101n/a 'jmath;': '\u0237',
1102n/a 'Jopf;': '\U0001d541',
1103n/a 'jopf;': '\U0001d55b',
1104n/a 'Jscr;': '\U0001d4a5',
1105n/a 'jscr;': '\U0001d4bf',
1106n/a 'Jsercy;': '\u0408',
1107n/a 'jsercy;': '\u0458',
1108n/a 'Jukcy;': '\u0404',
1109n/a 'jukcy;': '\u0454',
1110n/a 'Kappa;': '\u039a',
1111n/a 'kappa;': '\u03ba',
1112n/a 'kappav;': '\u03f0',
1113n/a 'Kcedil;': '\u0136',
1114n/a 'kcedil;': '\u0137',
1115n/a 'Kcy;': '\u041a',
1116n/a 'kcy;': '\u043a',
1117n/a 'Kfr;': '\U0001d50e',
1118n/a 'kfr;': '\U0001d528',
1119n/a 'kgreen;': '\u0138',
1120n/a 'KHcy;': '\u0425',
1121n/a 'khcy;': '\u0445',
1122n/a 'KJcy;': '\u040c',
1123n/a 'kjcy;': '\u045c',
1124n/a 'Kopf;': '\U0001d542',
1125n/a 'kopf;': '\U0001d55c',
1126n/a 'Kscr;': '\U0001d4a6',
1127n/a 'kscr;': '\U0001d4c0',
1128n/a 'lAarr;': '\u21da',
1129n/a 'Lacute;': '\u0139',
1130n/a 'lacute;': '\u013a',
1131n/a 'laemptyv;': '\u29b4',
1132n/a 'lagran;': '\u2112',
1133n/a 'Lambda;': '\u039b',
1134n/a 'lambda;': '\u03bb',
1135n/a 'Lang;': '\u27ea',
1136n/a 'lang;': '\u27e8',
1137n/a 'langd;': '\u2991',
1138n/a 'langle;': '\u27e8',
1139n/a 'lap;': '\u2a85',
1140n/a 'Laplacetrf;': '\u2112',
1141n/a 'laquo': '\xab',
1142n/a 'laquo;': '\xab',
1143n/a 'Larr;': '\u219e',
1144n/a 'lArr;': '\u21d0',
1145n/a 'larr;': '\u2190',
1146n/a 'larrb;': '\u21e4',
1147n/a 'larrbfs;': '\u291f',
1148n/a 'larrfs;': '\u291d',
1149n/a 'larrhk;': '\u21a9',
1150n/a 'larrlp;': '\u21ab',
1151n/a 'larrpl;': '\u2939',
1152n/a 'larrsim;': '\u2973',
1153n/a 'larrtl;': '\u21a2',
1154n/a 'lat;': '\u2aab',
1155n/a 'lAtail;': '\u291b',
1156n/a 'latail;': '\u2919',
1157n/a 'late;': '\u2aad',
1158n/a 'lates;': '\u2aad\ufe00',
1159n/a 'lBarr;': '\u290e',
1160n/a 'lbarr;': '\u290c',
1161n/a 'lbbrk;': '\u2772',
1162n/a 'lbrace;': '{',
1163n/a 'lbrack;': '[',
1164n/a 'lbrke;': '\u298b',
1165n/a 'lbrksld;': '\u298f',
1166n/a 'lbrkslu;': '\u298d',
1167n/a 'Lcaron;': '\u013d',
1168n/a 'lcaron;': '\u013e',
1169n/a 'Lcedil;': '\u013b',
1170n/a 'lcedil;': '\u013c',
1171n/a 'lceil;': '\u2308',
1172n/a 'lcub;': '{',
1173n/a 'Lcy;': '\u041b',
1174n/a 'lcy;': '\u043b',
1175n/a 'ldca;': '\u2936',
1176n/a 'ldquo;': '\u201c',
1177n/a 'ldquor;': '\u201e',
1178n/a 'ldrdhar;': '\u2967',
1179n/a 'ldrushar;': '\u294b',
1180n/a 'ldsh;': '\u21b2',
1181n/a 'lE;': '\u2266',
1182n/a 'le;': '\u2264',
1183n/a 'LeftAngleBracket;': '\u27e8',
1184n/a 'LeftArrow;': '\u2190',
1185n/a 'Leftarrow;': '\u21d0',
1186n/a 'leftarrow;': '\u2190',
1187n/a 'LeftArrowBar;': '\u21e4',
1188n/a 'LeftArrowRightArrow;': '\u21c6',
1189n/a 'leftarrowtail;': '\u21a2',
1190n/a 'LeftCeiling;': '\u2308',
1191n/a 'LeftDoubleBracket;': '\u27e6',
1192n/a 'LeftDownTeeVector;': '\u2961',
1193n/a 'LeftDownVector;': '\u21c3',
1194n/a 'LeftDownVectorBar;': '\u2959',
1195n/a 'LeftFloor;': '\u230a',
1196n/a 'leftharpoondown;': '\u21bd',
1197n/a 'leftharpoonup;': '\u21bc',
1198n/a 'leftleftarrows;': '\u21c7',
1199n/a 'LeftRightArrow;': '\u2194',
1200n/a 'Leftrightarrow;': '\u21d4',
1201n/a 'leftrightarrow;': '\u2194',
1202n/a 'leftrightarrows;': '\u21c6',
1203n/a 'leftrightharpoons;': '\u21cb',
1204n/a 'leftrightsquigarrow;': '\u21ad',
1205n/a 'LeftRightVector;': '\u294e',
1206n/a 'LeftTee;': '\u22a3',
1207n/a 'LeftTeeArrow;': '\u21a4',
1208n/a 'LeftTeeVector;': '\u295a',
1209n/a 'leftthreetimes;': '\u22cb',
1210n/a 'LeftTriangle;': '\u22b2',
1211n/a 'LeftTriangleBar;': '\u29cf',
1212n/a 'LeftTriangleEqual;': '\u22b4',
1213n/a 'LeftUpDownVector;': '\u2951',
1214n/a 'LeftUpTeeVector;': '\u2960',
1215n/a 'LeftUpVector;': '\u21bf',
1216n/a 'LeftUpVectorBar;': '\u2958',
1217n/a 'LeftVector;': '\u21bc',
1218n/a 'LeftVectorBar;': '\u2952',
1219n/a 'lEg;': '\u2a8b',
1220n/a 'leg;': '\u22da',
1221n/a 'leq;': '\u2264',
1222n/a 'leqq;': '\u2266',
1223n/a 'leqslant;': '\u2a7d',
1224n/a 'les;': '\u2a7d',
1225n/a 'lescc;': '\u2aa8',
1226n/a 'lesdot;': '\u2a7f',
1227n/a 'lesdoto;': '\u2a81',
1228n/a 'lesdotor;': '\u2a83',
1229n/a 'lesg;': '\u22da\ufe00',
1230n/a 'lesges;': '\u2a93',
1231n/a 'lessapprox;': '\u2a85',
1232n/a 'lessdot;': '\u22d6',
1233n/a 'lesseqgtr;': '\u22da',
1234n/a 'lesseqqgtr;': '\u2a8b',
1235n/a 'LessEqualGreater;': '\u22da',
1236n/a 'LessFullEqual;': '\u2266',
1237n/a 'LessGreater;': '\u2276',
1238n/a 'lessgtr;': '\u2276',
1239n/a 'LessLess;': '\u2aa1',
1240n/a 'lesssim;': '\u2272',
1241n/a 'LessSlantEqual;': '\u2a7d',
1242n/a 'LessTilde;': '\u2272',
1243n/a 'lfisht;': '\u297c',
1244n/a 'lfloor;': '\u230a',
1245n/a 'Lfr;': '\U0001d50f',
1246n/a 'lfr;': '\U0001d529',
1247n/a 'lg;': '\u2276',
1248n/a 'lgE;': '\u2a91',
1249n/a 'lHar;': '\u2962',
1250n/a 'lhard;': '\u21bd',
1251n/a 'lharu;': '\u21bc',
1252n/a 'lharul;': '\u296a',
1253n/a 'lhblk;': '\u2584',
1254n/a 'LJcy;': '\u0409',
1255n/a 'ljcy;': '\u0459',
1256n/a 'Ll;': '\u22d8',
1257n/a 'll;': '\u226a',
1258n/a 'llarr;': '\u21c7',
1259n/a 'llcorner;': '\u231e',
1260n/a 'Lleftarrow;': '\u21da',
1261n/a 'llhard;': '\u296b',
1262n/a 'lltri;': '\u25fa',
1263n/a 'Lmidot;': '\u013f',
1264n/a 'lmidot;': '\u0140',
1265n/a 'lmoust;': '\u23b0',
1266n/a 'lmoustache;': '\u23b0',
1267n/a 'lnap;': '\u2a89',
1268n/a 'lnapprox;': '\u2a89',
1269n/a 'lnE;': '\u2268',
1270n/a 'lne;': '\u2a87',
1271n/a 'lneq;': '\u2a87',
1272n/a 'lneqq;': '\u2268',
1273n/a 'lnsim;': '\u22e6',
1274n/a 'loang;': '\u27ec',
1275n/a 'loarr;': '\u21fd',
1276n/a 'lobrk;': '\u27e6',
1277n/a 'LongLeftArrow;': '\u27f5',
1278n/a 'Longleftarrow;': '\u27f8',
1279n/a 'longleftarrow;': '\u27f5',
1280n/a 'LongLeftRightArrow;': '\u27f7',
1281n/a 'Longleftrightarrow;': '\u27fa',
1282n/a 'longleftrightarrow;': '\u27f7',
1283n/a 'longmapsto;': '\u27fc',
1284n/a 'LongRightArrow;': '\u27f6',
1285n/a 'Longrightarrow;': '\u27f9',
1286n/a 'longrightarrow;': '\u27f6',
1287n/a 'looparrowleft;': '\u21ab',
1288n/a 'looparrowright;': '\u21ac',
1289n/a 'lopar;': '\u2985',
1290n/a 'Lopf;': '\U0001d543',
1291n/a 'lopf;': '\U0001d55d',
1292n/a 'loplus;': '\u2a2d',
1293n/a 'lotimes;': '\u2a34',
1294n/a 'lowast;': '\u2217',
1295n/a 'lowbar;': '_',
1296n/a 'LowerLeftArrow;': '\u2199',
1297n/a 'LowerRightArrow;': '\u2198',
1298n/a 'loz;': '\u25ca',
1299n/a 'lozenge;': '\u25ca',
1300n/a 'lozf;': '\u29eb',
1301n/a 'lpar;': '(',
1302n/a 'lparlt;': '\u2993',
1303n/a 'lrarr;': '\u21c6',
1304n/a 'lrcorner;': '\u231f',
1305n/a 'lrhar;': '\u21cb',
1306n/a 'lrhard;': '\u296d',
1307n/a 'lrm;': '\u200e',
1308n/a 'lrtri;': '\u22bf',
1309n/a 'lsaquo;': '\u2039',
1310n/a 'Lscr;': '\u2112',
1311n/a 'lscr;': '\U0001d4c1',
1312n/a 'Lsh;': '\u21b0',
1313n/a 'lsh;': '\u21b0',
1314n/a 'lsim;': '\u2272',
1315n/a 'lsime;': '\u2a8d',
1316n/a 'lsimg;': '\u2a8f',
1317n/a 'lsqb;': '[',
1318n/a 'lsquo;': '\u2018',
1319n/a 'lsquor;': '\u201a',
1320n/a 'Lstrok;': '\u0141',
1321n/a 'lstrok;': '\u0142',
1322n/a 'LT': '<',
1323n/a 'lt': '<',
1324n/a 'LT;': '<',
1325n/a 'Lt;': '\u226a',
1326n/a 'lt;': '<',
1327n/a 'ltcc;': '\u2aa6',
1328n/a 'ltcir;': '\u2a79',
1329n/a 'ltdot;': '\u22d6',
1330n/a 'lthree;': '\u22cb',
1331n/a 'ltimes;': '\u22c9',
1332n/a 'ltlarr;': '\u2976',
1333n/a 'ltquest;': '\u2a7b',
1334n/a 'ltri;': '\u25c3',
1335n/a 'ltrie;': '\u22b4',
1336n/a 'ltrif;': '\u25c2',
1337n/a 'ltrPar;': '\u2996',
1338n/a 'lurdshar;': '\u294a',
1339n/a 'luruhar;': '\u2966',
1340n/a 'lvertneqq;': '\u2268\ufe00',
1341n/a 'lvnE;': '\u2268\ufe00',
1342n/a 'macr': '\xaf',
1343n/a 'macr;': '\xaf',
1344n/a 'male;': '\u2642',
1345n/a 'malt;': '\u2720',
1346n/a 'maltese;': '\u2720',
1347n/a 'Map;': '\u2905',
1348n/a 'map;': '\u21a6',
1349n/a 'mapsto;': '\u21a6',
1350n/a 'mapstodown;': '\u21a7',
1351n/a 'mapstoleft;': '\u21a4',
1352n/a 'mapstoup;': '\u21a5',
1353n/a 'marker;': '\u25ae',
1354n/a 'mcomma;': '\u2a29',
1355n/a 'Mcy;': '\u041c',
1356n/a 'mcy;': '\u043c',
1357n/a 'mdash;': '\u2014',
1358n/a 'mDDot;': '\u223a',
1359n/a 'measuredangle;': '\u2221',
1360n/a 'MediumSpace;': '\u205f',
1361n/a 'Mellintrf;': '\u2133',
1362n/a 'Mfr;': '\U0001d510',
1363n/a 'mfr;': '\U0001d52a',
1364n/a 'mho;': '\u2127',
1365n/a 'micro': '\xb5',
1366n/a 'micro;': '\xb5',
1367n/a 'mid;': '\u2223',
1368n/a 'midast;': '*',
1369n/a 'midcir;': '\u2af0',
1370n/a 'middot': '\xb7',
1371n/a 'middot;': '\xb7',
1372n/a 'minus;': '\u2212',
1373n/a 'minusb;': '\u229f',
1374n/a 'minusd;': '\u2238',
1375n/a 'minusdu;': '\u2a2a',
1376n/a 'MinusPlus;': '\u2213',
1377n/a 'mlcp;': '\u2adb',
1378n/a 'mldr;': '\u2026',
1379n/a 'mnplus;': '\u2213',
1380n/a 'models;': '\u22a7',
1381n/a 'Mopf;': '\U0001d544',
1382n/a 'mopf;': '\U0001d55e',
1383n/a 'mp;': '\u2213',
1384n/a 'Mscr;': '\u2133',
1385n/a 'mscr;': '\U0001d4c2',
1386n/a 'mstpos;': '\u223e',
1387n/a 'Mu;': '\u039c',
1388n/a 'mu;': '\u03bc',
1389n/a 'multimap;': '\u22b8',
1390n/a 'mumap;': '\u22b8',
1391n/a 'nabla;': '\u2207',
1392n/a 'Nacute;': '\u0143',
1393n/a 'nacute;': '\u0144',
1394n/a 'nang;': '\u2220\u20d2',
1395n/a 'nap;': '\u2249',
1396n/a 'napE;': '\u2a70\u0338',
1397n/a 'napid;': '\u224b\u0338',
1398n/a 'napos;': '\u0149',
1399n/a 'napprox;': '\u2249',
1400n/a 'natur;': '\u266e',
1401n/a 'natural;': '\u266e',
1402n/a 'naturals;': '\u2115',
1403n/a 'nbsp': '\xa0',
1404n/a 'nbsp;': '\xa0',
1405n/a 'nbump;': '\u224e\u0338',
1406n/a 'nbumpe;': '\u224f\u0338',
1407n/a 'ncap;': '\u2a43',
1408n/a 'Ncaron;': '\u0147',
1409n/a 'ncaron;': '\u0148',
1410n/a 'Ncedil;': '\u0145',
1411n/a 'ncedil;': '\u0146',
1412n/a 'ncong;': '\u2247',
1413n/a 'ncongdot;': '\u2a6d\u0338',
1414n/a 'ncup;': '\u2a42',
1415n/a 'Ncy;': '\u041d',
1416n/a 'ncy;': '\u043d',
1417n/a 'ndash;': '\u2013',
1418n/a 'ne;': '\u2260',
1419n/a 'nearhk;': '\u2924',
1420n/a 'neArr;': '\u21d7',
1421n/a 'nearr;': '\u2197',
1422n/a 'nearrow;': '\u2197',
1423n/a 'nedot;': '\u2250\u0338',
1424n/a 'NegativeMediumSpace;': '\u200b',
1425n/a 'NegativeThickSpace;': '\u200b',
1426n/a 'NegativeThinSpace;': '\u200b',
1427n/a 'NegativeVeryThinSpace;': '\u200b',
1428n/a 'nequiv;': '\u2262',
1429n/a 'nesear;': '\u2928',
1430n/a 'nesim;': '\u2242\u0338',
1431n/a 'NestedGreaterGreater;': '\u226b',
1432n/a 'NestedLessLess;': '\u226a',
1433n/a 'NewLine;': '\n',
1434n/a 'nexist;': '\u2204',
1435n/a 'nexists;': '\u2204',
1436n/a 'Nfr;': '\U0001d511',
1437n/a 'nfr;': '\U0001d52b',
1438n/a 'ngE;': '\u2267\u0338',
1439n/a 'nge;': '\u2271',
1440n/a 'ngeq;': '\u2271',
1441n/a 'ngeqq;': '\u2267\u0338',
1442n/a 'ngeqslant;': '\u2a7e\u0338',
1443n/a 'nges;': '\u2a7e\u0338',
1444n/a 'nGg;': '\u22d9\u0338',
1445n/a 'ngsim;': '\u2275',
1446n/a 'nGt;': '\u226b\u20d2',
1447n/a 'ngt;': '\u226f',
1448n/a 'ngtr;': '\u226f',
1449n/a 'nGtv;': '\u226b\u0338',
1450n/a 'nhArr;': '\u21ce',
1451n/a 'nharr;': '\u21ae',
1452n/a 'nhpar;': '\u2af2',
1453n/a 'ni;': '\u220b',
1454n/a 'nis;': '\u22fc',
1455n/a 'nisd;': '\u22fa',
1456n/a 'niv;': '\u220b',
1457n/a 'NJcy;': '\u040a',
1458n/a 'njcy;': '\u045a',
1459n/a 'nlArr;': '\u21cd',
1460n/a 'nlarr;': '\u219a',
1461n/a 'nldr;': '\u2025',
1462n/a 'nlE;': '\u2266\u0338',
1463n/a 'nle;': '\u2270',
1464n/a 'nLeftarrow;': '\u21cd',
1465n/a 'nleftarrow;': '\u219a',
1466n/a 'nLeftrightarrow;': '\u21ce',
1467n/a 'nleftrightarrow;': '\u21ae',
1468n/a 'nleq;': '\u2270',
1469n/a 'nleqq;': '\u2266\u0338',
1470n/a 'nleqslant;': '\u2a7d\u0338',
1471n/a 'nles;': '\u2a7d\u0338',
1472n/a 'nless;': '\u226e',
1473n/a 'nLl;': '\u22d8\u0338',
1474n/a 'nlsim;': '\u2274',
1475n/a 'nLt;': '\u226a\u20d2',
1476n/a 'nlt;': '\u226e',
1477n/a 'nltri;': '\u22ea',
1478n/a 'nltrie;': '\u22ec',
1479n/a 'nLtv;': '\u226a\u0338',
1480n/a 'nmid;': '\u2224',
1481n/a 'NoBreak;': '\u2060',
1482n/a 'NonBreakingSpace;': '\xa0',
1483n/a 'Nopf;': '\u2115',
1484n/a 'nopf;': '\U0001d55f',
1485n/a 'not': '\xac',
1486n/a 'Not;': '\u2aec',
1487n/a 'not;': '\xac',
1488n/a 'NotCongruent;': '\u2262',
1489n/a 'NotCupCap;': '\u226d',
1490n/a 'NotDoubleVerticalBar;': '\u2226',
1491n/a 'NotElement;': '\u2209',
1492n/a 'NotEqual;': '\u2260',
1493n/a 'NotEqualTilde;': '\u2242\u0338',
1494n/a 'NotExists;': '\u2204',
1495n/a 'NotGreater;': '\u226f',
1496n/a 'NotGreaterEqual;': '\u2271',
1497n/a 'NotGreaterFullEqual;': '\u2267\u0338',
1498n/a 'NotGreaterGreater;': '\u226b\u0338',
1499n/a 'NotGreaterLess;': '\u2279',
1500n/a 'NotGreaterSlantEqual;': '\u2a7e\u0338',
1501n/a 'NotGreaterTilde;': '\u2275',
1502n/a 'NotHumpDownHump;': '\u224e\u0338',
1503n/a 'NotHumpEqual;': '\u224f\u0338',
1504n/a 'notin;': '\u2209',
1505n/a 'notindot;': '\u22f5\u0338',
1506n/a 'notinE;': '\u22f9\u0338',
1507n/a 'notinva;': '\u2209',
1508n/a 'notinvb;': '\u22f7',
1509n/a 'notinvc;': '\u22f6',
1510n/a 'NotLeftTriangle;': '\u22ea',
1511n/a 'NotLeftTriangleBar;': '\u29cf\u0338',
1512n/a 'NotLeftTriangleEqual;': '\u22ec',
1513n/a 'NotLess;': '\u226e',
1514n/a 'NotLessEqual;': '\u2270',
1515n/a 'NotLessGreater;': '\u2278',
1516n/a 'NotLessLess;': '\u226a\u0338',
1517n/a 'NotLessSlantEqual;': '\u2a7d\u0338',
1518n/a 'NotLessTilde;': '\u2274',
1519n/a 'NotNestedGreaterGreater;': '\u2aa2\u0338',
1520n/a 'NotNestedLessLess;': '\u2aa1\u0338',
1521n/a 'notni;': '\u220c',
1522n/a 'notniva;': '\u220c',
1523n/a 'notnivb;': '\u22fe',
1524n/a 'notnivc;': '\u22fd',
1525n/a 'NotPrecedes;': '\u2280',
1526n/a 'NotPrecedesEqual;': '\u2aaf\u0338',
1527n/a 'NotPrecedesSlantEqual;': '\u22e0',
1528n/a 'NotReverseElement;': '\u220c',
1529n/a 'NotRightTriangle;': '\u22eb',
1530n/a 'NotRightTriangleBar;': '\u29d0\u0338',
1531n/a 'NotRightTriangleEqual;': '\u22ed',
1532n/a 'NotSquareSubset;': '\u228f\u0338',
1533n/a 'NotSquareSubsetEqual;': '\u22e2',
1534n/a 'NotSquareSuperset;': '\u2290\u0338',
1535n/a 'NotSquareSupersetEqual;': '\u22e3',
1536n/a 'NotSubset;': '\u2282\u20d2',
1537n/a 'NotSubsetEqual;': '\u2288',
1538n/a 'NotSucceeds;': '\u2281',
1539n/a 'NotSucceedsEqual;': '\u2ab0\u0338',
1540n/a 'NotSucceedsSlantEqual;': '\u22e1',
1541n/a 'NotSucceedsTilde;': '\u227f\u0338',
1542n/a 'NotSuperset;': '\u2283\u20d2',
1543n/a 'NotSupersetEqual;': '\u2289',
1544n/a 'NotTilde;': '\u2241',
1545n/a 'NotTildeEqual;': '\u2244',
1546n/a 'NotTildeFullEqual;': '\u2247',
1547n/a 'NotTildeTilde;': '\u2249',
1548n/a 'NotVerticalBar;': '\u2224',
1549n/a 'npar;': '\u2226',
1550n/a 'nparallel;': '\u2226',
1551n/a 'nparsl;': '\u2afd\u20e5',
1552n/a 'npart;': '\u2202\u0338',
1553n/a 'npolint;': '\u2a14',
1554n/a 'npr;': '\u2280',
1555n/a 'nprcue;': '\u22e0',
1556n/a 'npre;': '\u2aaf\u0338',
1557n/a 'nprec;': '\u2280',
1558n/a 'npreceq;': '\u2aaf\u0338',
1559n/a 'nrArr;': '\u21cf',
1560n/a 'nrarr;': '\u219b',
1561n/a 'nrarrc;': '\u2933\u0338',
1562n/a 'nrarrw;': '\u219d\u0338',
1563n/a 'nRightarrow;': '\u21cf',
1564n/a 'nrightarrow;': '\u219b',
1565n/a 'nrtri;': '\u22eb',
1566n/a 'nrtrie;': '\u22ed',
1567n/a 'nsc;': '\u2281',
1568n/a 'nsccue;': '\u22e1',
1569n/a 'nsce;': '\u2ab0\u0338',
1570n/a 'Nscr;': '\U0001d4a9',
1571n/a 'nscr;': '\U0001d4c3',
1572n/a 'nshortmid;': '\u2224',
1573n/a 'nshortparallel;': '\u2226',
1574n/a 'nsim;': '\u2241',
1575n/a 'nsime;': '\u2244',
1576n/a 'nsimeq;': '\u2244',
1577n/a 'nsmid;': '\u2224',
1578n/a 'nspar;': '\u2226',
1579n/a 'nsqsube;': '\u22e2',
1580n/a 'nsqsupe;': '\u22e3',
1581n/a 'nsub;': '\u2284',
1582n/a 'nsubE;': '\u2ac5\u0338',
1583n/a 'nsube;': '\u2288',
1584n/a 'nsubset;': '\u2282\u20d2',
1585n/a 'nsubseteq;': '\u2288',
1586n/a 'nsubseteqq;': '\u2ac5\u0338',
1587n/a 'nsucc;': '\u2281',
1588n/a 'nsucceq;': '\u2ab0\u0338',
1589n/a 'nsup;': '\u2285',
1590n/a 'nsupE;': '\u2ac6\u0338',
1591n/a 'nsupe;': '\u2289',
1592n/a 'nsupset;': '\u2283\u20d2',
1593n/a 'nsupseteq;': '\u2289',
1594n/a 'nsupseteqq;': '\u2ac6\u0338',
1595n/a 'ntgl;': '\u2279',
1596n/a 'Ntilde': '\xd1',
1597n/a 'ntilde': '\xf1',
1598n/a 'Ntilde;': '\xd1',
1599n/a 'ntilde;': '\xf1',
1600n/a 'ntlg;': '\u2278',
1601n/a 'ntriangleleft;': '\u22ea',
1602n/a 'ntrianglelefteq;': '\u22ec',
1603n/a 'ntriangleright;': '\u22eb',
1604n/a 'ntrianglerighteq;': '\u22ed',
1605n/a 'Nu;': '\u039d',
1606n/a 'nu;': '\u03bd',
1607n/a 'num;': '#',
1608n/a 'numero;': '\u2116',
1609n/a 'numsp;': '\u2007',
1610n/a 'nvap;': '\u224d\u20d2',
1611n/a 'nVDash;': '\u22af',
1612n/a 'nVdash;': '\u22ae',
1613n/a 'nvDash;': '\u22ad',
1614n/a 'nvdash;': '\u22ac',
1615n/a 'nvge;': '\u2265\u20d2',
1616n/a 'nvgt;': '>\u20d2',
1617n/a 'nvHarr;': '\u2904',
1618n/a 'nvinfin;': '\u29de',
1619n/a 'nvlArr;': '\u2902',
1620n/a 'nvle;': '\u2264\u20d2',
1621n/a 'nvlt;': '<\u20d2',
1622n/a 'nvltrie;': '\u22b4\u20d2',
1623n/a 'nvrArr;': '\u2903',
1624n/a 'nvrtrie;': '\u22b5\u20d2',
1625n/a 'nvsim;': '\u223c\u20d2',
1626n/a 'nwarhk;': '\u2923',
1627n/a 'nwArr;': '\u21d6',
1628n/a 'nwarr;': '\u2196',
1629n/a 'nwarrow;': '\u2196',
1630n/a 'nwnear;': '\u2927',
1631n/a 'Oacute': '\xd3',
1632n/a 'oacute': '\xf3',
1633n/a 'Oacute;': '\xd3',
1634n/a 'oacute;': '\xf3',
1635n/a 'oast;': '\u229b',
1636n/a 'ocir;': '\u229a',
1637n/a 'Ocirc': '\xd4',
1638n/a 'ocirc': '\xf4',
1639n/a 'Ocirc;': '\xd4',
1640n/a 'ocirc;': '\xf4',
1641n/a 'Ocy;': '\u041e',
1642n/a 'ocy;': '\u043e',
1643n/a 'odash;': '\u229d',
1644n/a 'Odblac;': '\u0150',
1645n/a 'odblac;': '\u0151',
1646n/a 'odiv;': '\u2a38',
1647n/a 'odot;': '\u2299',
1648n/a 'odsold;': '\u29bc',
1649n/a 'OElig;': '\u0152',
1650n/a 'oelig;': '\u0153',
1651n/a 'ofcir;': '\u29bf',
1652n/a 'Ofr;': '\U0001d512',
1653n/a 'ofr;': '\U0001d52c',
1654n/a 'ogon;': '\u02db',
1655n/a 'Ograve': '\xd2',
1656n/a 'ograve': '\xf2',
1657n/a 'Ograve;': '\xd2',
1658n/a 'ograve;': '\xf2',
1659n/a 'ogt;': '\u29c1',
1660n/a 'ohbar;': '\u29b5',
1661n/a 'ohm;': '\u03a9',
1662n/a 'oint;': '\u222e',
1663n/a 'olarr;': '\u21ba',
1664n/a 'olcir;': '\u29be',
1665n/a 'olcross;': '\u29bb',
1666n/a 'oline;': '\u203e',
1667n/a 'olt;': '\u29c0',
1668n/a 'Omacr;': '\u014c',
1669n/a 'omacr;': '\u014d',
1670n/a 'Omega;': '\u03a9',
1671n/a 'omega;': '\u03c9',
1672n/a 'Omicron;': '\u039f',
1673n/a 'omicron;': '\u03bf',
1674n/a 'omid;': '\u29b6',
1675n/a 'ominus;': '\u2296',
1676n/a 'Oopf;': '\U0001d546',
1677n/a 'oopf;': '\U0001d560',
1678n/a 'opar;': '\u29b7',
1679n/a 'OpenCurlyDoubleQuote;': '\u201c',
1680n/a 'OpenCurlyQuote;': '\u2018',
1681n/a 'operp;': '\u29b9',
1682n/a 'oplus;': '\u2295',
1683n/a 'Or;': '\u2a54',
1684n/a 'or;': '\u2228',
1685n/a 'orarr;': '\u21bb',
1686n/a 'ord;': '\u2a5d',
1687n/a 'order;': '\u2134',
1688n/a 'orderof;': '\u2134',
1689n/a 'ordf': '\xaa',
1690n/a 'ordf;': '\xaa',
1691n/a 'ordm': '\xba',
1692n/a 'ordm;': '\xba',
1693n/a 'origof;': '\u22b6',
1694n/a 'oror;': '\u2a56',
1695n/a 'orslope;': '\u2a57',
1696n/a 'orv;': '\u2a5b',
1697n/a 'oS;': '\u24c8',
1698n/a 'Oscr;': '\U0001d4aa',
1699n/a 'oscr;': '\u2134',
1700n/a 'Oslash': '\xd8',
1701n/a 'oslash': '\xf8',
1702n/a 'Oslash;': '\xd8',
1703n/a 'oslash;': '\xf8',
1704n/a 'osol;': '\u2298',
1705n/a 'Otilde': '\xd5',
1706n/a 'otilde': '\xf5',
1707n/a 'Otilde;': '\xd5',
1708n/a 'otilde;': '\xf5',
1709n/a 'Otimes;': '\u2a37',
1710n/a 'otimes;': '\u2297',
1711n/a 'otimesas;': '\u2a36',
1712n/a 'Ouml': '\xd6',
1713n/a 'ouml': '\xf6',
1714n/a 'Ouml;': '\xd6',
1715n/a 'ouml;': '\xf6',
1716n/a 'ovbar;': '\u233d',
1717n/a 'OverBar;': '\u203e',
1718n/a 'OverBrace;': '\u23de',
1719n/a 'OverBracket;': '\u23b4',
1720n/a 'OverParenthesis;': '\u23dc',
1721n/a 'par;': '\u2225',
1722n/a 'para': '\xb6',
1723n/a 'para;': '\xb6',
1724n/a 'parallel;': '\u2225',
1725n/a 'parsim;': '\u2af3',
1726n/a 'parsl;': '\u2afd',
1727n/a 'part;': '\u2202',
1728n/a 'PartialD;': '\u2202',
1729n/a 'Pcy;': '\u041f',
1730n/a 'pcy;': '\u043f',
1731n/a 'percnt;': '%',
1732n/a 'period;': '.',
1733n/a 'permil;': '\u2030',
1734n/a 'perp;': '\u22a5',
1735n/a 'pertenk;': '\u2031',
1736n/a 'Pfr;': '\U0001d513',
1737n/a 'pfr;': '\U0001d52d',
1738n/a 'Phi;': '\u03a6',
1739n/a 'phi;': '\u03c6',
1740n/a 'phiv;': '\u03d5',
1741n/a 'phmmat;': '\u2133',
1742n/a 'phone;': '\u260e',
1743n/a 'Pi;': '\u03a0',
1744n/a 'pi;': '\u03c0',
1745n/a 'pitchfork;': '\u22d4',
1746n/a 'piv;': '\u03d6',
1747n/a 'planck;': '\u210f',
1748n/a 'planckh;': '\u210e',
1749n/a 'plankv;': '\u210f',
1750n/a 'plus;': '+',
1751n/a 'plusacir;': '\u2a23',
1752n/a 'plusb;': '\u229e',
1753n/a 'pluscir;': '\u2a22',
1754n/a 'plusdo;': '\u2214',
1755n/a 'plusdu;': '\u2a25',
1756n/a 'pluse;': '\u2a72',
1757n/a 'PlusMinus;': '\xb1',
1758n/a 'plusmn': '\xb1',
1759n/a 'plusmn;': '\xb1',
1760n/a 'plussim;': '\u2a26',
1761n/a 'plustwo;': '\u2a27',
1762n/a 'pm;': '\xb1',
1763n/a 'Poincareplane;': '\u210c',
1764n/a 'pointint;': '\u2a15',
1765n/a 'Popf;': '\u2119',
1766n/a 'popf;': '\U0001d561',
1767n/a 'pound': '\xa3',
1768n/a 'pound;': '\xa3',
1769n/a 'Pr;': '\u2abb',
1770n/a 'pr;': '\u227a',
1771n/a 'prap;': '\u2ab7',
1772n/a 'prcue;': '\u227c',
1773n/a 'prE;': '\u2ab3',
1774n/a 'pre;': '\u2aaf',
1775n/a 'prec;': '\u227a',
1776n/a 'precapprox;': '\u2ab7',
1777n/a 'preccurlyeq;': '\u227c',
1778n/a 'Precedes;': '\u227a',
1779n/a 'PrecedesEqual;': '\u2aaf',
1780n/a 'PrecedesSlantEqual;': '\u227c',
1781n/a 'PrecedesTilde;': '\u227e',
1782n/a 'preceq;': '\u2aaf',
1783n/a 'precnapprox;': '\u2ab9',
1784n/a 'precneqq;': '\u2ab5',
1785n/a 'precnsim;': '\u22e8',
1786n/a 'precsim;': '\u227e',
1787n/a 'Prime;': '\u2033',
1788n/a 'prime;': '\u2032',
1789n/a 'primes;': '\u2119',
1790n/a 'prnap;': '\u2ab9',
1791n/a 'prnE;': '\u2ab5',
1792n/a 'prnsim;': '\u22e8',
1793n/a 'prod;': '\u220f',
1794n/a 'Product;': '\u220f',
1795n/a 'profalar;': '\u232e',
1796n/a 'profline;': '\u2312',
1797n/a 'profsurf;': '\u2313',
1798n/a 'prop;': '\u221d',
1799n/a 'Proportion;': '\u2237',
1800n/a 'Proportional;': '\u221d',
1801n/a 'propto;': '\u221d',
1802n/a 'prsim;': '\u227e',
1803n/a 'prurel;': '\u22b0',
1804n/a 'Pscr;': '\U0001d4ab',
1805n/a 'pscr;': '\U0001d4c5',
1806n/a 'Psi;': '\u03a8',
1807n/a 'psi;': '\u03c8',
1808n/a 'puncsp;': '\u2008',
1809n/a 'Qfr;': '\U0001d514',
1810n/a 'qfr;': '\U0001d52e',
1811n/a 'qint;': '\u2a0c',
1812n/a 'Qopf;': '\u211a',
1813n/a 'qopf;': '\U0001d562',
1814n/a 'qprime;': '\u2057',
1815n/a 'Qscr;': '\U0001d4ac',
1816n/a 'qscr;': '\U0001d4c6',
1817n/a 'quaternions;': '\u210d',
1818n/a 'quatint;': '\u2a16',
1819n/a 'quest;': '?',
1820n/a 'questeq;': '\u225f',
1821n/a 'QUOT': '"',
1822n/a 'quot': '"',
1823n/a 'QUOT;': '"',
1824n/a 'quot;': '"',
1825n/a 'rAarr;': '\u21db',
1826n/a 'race;': '\u223d\u0331',
1827n/a 'Racute;': '\u0154',
1828n/a 'racute;': '\u0155',
1829n/a 'radic;': '\u221a',
1830n/a 'raemptyv;': '\u29b3',
1831n/a 'Rang;': '\u27eb',
1832n/a 'rang;': '\u27e9',
1833n/a 'rangd;': '\u2992',
1834n/a 'range;': '\u29a5',
1835n/a 'rangle;': '\u27e9',
1836n/a 'raquo': '\xbb',
1837n/a 'raquo;': '\xbb',
1838n/a 'Rarr;': '\u21a0',
1839n/a 'rArr;': '\u21d2',
1840n/a 'rarr;': '\u2192',
1841n/a 'rarrap;': '\u2975',
1842n/a 'rarrb;': '\u21e5',
1843n/a 'rarrbfs;': '\u2920',
1844n/a 'rarrc;': '\u2933',
1845n/a 'rarrfs;': '\u291e',
1846n/a 'rarrhk;': '\u21aa',
1847n/a 'rarrlp;': '\u21ac',
1848n/a 'rarrpl;': '\u2945',
1849n/a 'rarrsim;': '\u2974',
1850n/a 'Rarrtl;': '\u2916',
1851n/a 'rarrtl;': '\u21a3',
1852n/a 'rarrw;': '\u219d',
1853n/a 'rAtail;': '\u291c',
1854n/a 'ratail;': '\u291a',
1855n/a 'ratio;': '\u2236',
1856n/a 'rationals;': '\u211a',
1857n/a 'RBarr;': '\u2910',
1858n/a 'rBarr;': '\u290f',
1859n/a 'rbarr;': '\u290d',
1860n/a 'rbbrk;': '\u2773',
1861n/a 'rbrace;': '}',
1862n/a 'rbrack;': ']',
1863n/a 'rbrke;': '\u298c',
1864n/a 'rbrksld;': '\u298e',
1865n/a 'rbrkslu;': '\u2990',
1866n/a 'Rcaron;': '\u0158',
1867n/a 'rcaron;': '\u0159',
1868n/a 'Rcedil;': '\u0156',
1869n/a 'rcedil;': '\u0157',
1870n/a 'rceil;': '\u2309',
1871n/a 'rcub;': '}',
1872n/a 'Rcy;': '\u0420',
1873n/a 'rcy;': '\u0440',
1874n/a 'rdca;': '\u2937',
1875n/a 'rdldhar;': '\u2969',
1876n/a 'rdquo;': '\u201d',
1877n/a 'rdquor;': '\u201d',
1878n/a 'rdsh;': '\u21b3',
1879n/a 'Re;': '\u211c',
1880n/a 'real;': '\u211c',
1881n/a 'realine;': '\u211b',
1882n/a 'realpart;': '\u211c',
1883n/a 'reals;': '\u211d',
1884n/a 'rect;': '\u25ad',
1885n/a 'REG': '\xae',
1886n/a 'reg': '\xae',
1887n/a 'REG;': '\xae',
1888n/a 'reg;': '\xae',
1889n/a 'ReverseElement;': '\u220b',
1890n/a 'ReverseEquilibrium;': '\u21cb',
1891n/a 'ReverseUpEquilibrium;': '\u296f',
1892n/a 'rfisht;': '\u297d',
1893n/a 'rfloor;': '\u230b',
1894n/a 'Rfr;': '\u211c',
1895n/a 'rfr;': '\U0001d52f',
1896n/a 'rHar;': '\u2964',
1897n/a 'rhard;': '\u21c1',
1898n/a 'rharu;': '\u21c0',
1899n/a 'rharul;': '\u296c',
1900n/a 'Rho;': '\u03a1',
1901n/a 'rho;': '\u03c1',
1902n/a 'rhov;': '\u03f1',
1903n/a 'RightAngleBracket;': '\u27e9',
1904n/a 'RightArrow;': '\u2192',
1905n/a 'Rightarrow;': '\u21d2',
1906n/a 'rightarrow;': '\u2192',
1907n/a 'RightArrowBar;': '\u21e5',
1908n/a 'RightArrowLeftArrow;': '\u21c4',
1909n/a 'rightarrowtail;': '\u21a3',
1910n/a 'RightCeiling;': '\u2309',
1911n/a 'RightDoubleBracket;': '\u27e7',
1912n/a 'RightDownTeeVector;': '\u295d',
1913n/a 'RightDownVector;': '\u21c2',
1914n/a 'RightDownVectorBar;': '\u2955',
1915n/a 'RightFloor;': '\u230b',
1916n/a 'rightharpoondown;': '\u21c1',
1917n/a 'rightharpoonup;': '\u21c0',
1918n/a 'rightleftarrows;': '\u21c4',
1919n/a 'rightleftharpoons;': '\u21cc',
1920n/a 'rightrightarrows;': '\u21c9',
1921n/a 'rightsquigarrow;': '\u219d',
1922n/a 'RightTee;': '\u22a2',
1923n/a 'RightTeeArrow;': '\u21a6',
1924n/a 'RightTeeVector;': '\u295b',
1925n/a 'rightthreetimes;': '\u22cc',
1926n/a 'RightTriangle;': '\u22b3',
1927n/a 'RightTriangleBar;': '\u29d0',
1928n/a 'RightTriangleEqual;': '\u22b5',
1929n/a 'RightUpDownVector;': '\u294f',
1930n/a 'RightUpTeeVector;': '\u295c',
1931n/a 'RightUpVector;': '\u21be',
1932n/a 'RightUpVectorBar;': '\u2954',
1933n/a 'RightVector;': '\u21c0',
1934n/a 'RightVectorBar;': '\u2953',
1935n/a 'ring;': '\u02da',
1936n/a 'risingdotseq;': '\u2253',
1937n/a 'rlarr;': '\u21c4',
1938n/a 'rlhar;': '\u21cc',
1939n/a 'rlm;': '\u200f',
1940n/a 'rmoust;': '\u23b1',
1941n/a 'rmoustache;': '\u23b1',
1942n/a 'rnmid;': '\u2aee',
1943n/a 'roang;': '\u27ed',
1944n/a 'roarr;': '\u21fe',
1945n/a 'robrk;': '\u27e7',
1946n/a 'ropar;': '\u2986',
1947n/a 'Ropf;': '\u211d',
1948n/a 'ropf;': '\U0001d563',
1949n/a 'roplus;': '\u2a2e',
1950n/a 'rotimes;': '\u2a35',
1951n/a 'RoundImplies;': '\u2970',
1952n/a 'rpar;': ')',
1953n/a 'rpargt;': '\u2994',
1954n/a 'rppolint;': '\u2a12',
1955n/a 'rrarr;': '\u21c9',
1956n/a 'Rrightarrow;': '\u21db',
1957n/a 'rsaquo;': '\u203a',
1958n/a 'Rscr;': '\u211b',
1959n/a 'rscr;': '\U0001d4c7',
1960n/a 'Rsh;': '\u21b1',
1961n/a 'rsh;': '\u21b1',
1962n/a 'rsqb;': ']',
1963n/a 'rsquo;': '\u2019',
1964n/a 'rsquor;': '\u2019',
1965n/a 'rthree;': '\u22cc',
1966n/a 'rtimes;': '\u22ca',
1967n/a 'rtri;': '\u25b9',
1968n/a 'rtrie;': '\u22b5',
1969n/a 'rtrif;': '\u25b8',
1970n/a 'rtriltri;': '\u29ce',
1971n/a 'RuleDelayed;': '\u29f4',
1972n/a 'ruluhar;': '\u2968',
1973n/a 'rx;': '\u211e',
1974n/a 'Sacute;': '\u015a',
1975n/a 'sacute;': '\u015b',
1976n/a 'sbquo;': '\u201a',
1977n/a 'Sc;': '\u2abc',
1978n/a 'sc;': '\u227b',
1979n/a 'scap;': '\u2ab8',
1980n/a 'Scaron;': '\u0160',
1981n/a 'scaron;': '\u0161',
1982n/a 'sccue;': '\u227d',
1983n/a 'scE;': '\u2ab4',
1984n/a 'sce;': '\u2ab0',
1985n/a 'Scedil;': '\u015e',
1986n/a 'scedil;': '\u015f',
1987n/a 'Scirc;': '\u015c',
1988n/a 'scirc;': '\u015d',
1989n/a 'scnap;': '\u2aba',
1990n/a 'scnE;': '\u2ab6',
1991n/a 'scnsim;': '\u22e9',
1992n/a 'scpolint;': '\u2a13',
1993n/a 'scsim;': '\u227f',
1994n/a 'Scy;': '\u0421',
1995n/a 'scy;': '\u0441',
1996n/a 'sdot;': '\u22c5',
1997n/a 'sdotb;': '\u22a1',
1998n/a 'sdote;': '\u2a66',
1999n/a 'searhk;': '\u2925',
2000n/a 'seArr;': '\u21d8',
2001n/a 'searr;': '\u2198',
2002n/a 'searrow;': '\u2198',
2003n/a 'sect': '\xa7',
2004n/a 'sect;': '\xa7',
2005n/a 'semi;': ';',
2006n/a 'seswar;': '\u2929',
2007n/a 'setminus;': '\u2216',
2008n/a 'setmn;': '\u2216',
2009n/a 'sext;': '\u2736',
2010n/a 'Sfr;': '\U0001d516',
2011n/a 'sfr;': '\U0001d530',
2012n/a 'sfrown;': '\u2322',
2013n/a 'sharp;': '\u266f',
2014n/a 'SHCHcy;': '\u0429',
2015n/a 'shchcy;': '\u0449',
2016n/a 'SHcy;': '\u0428',
2017n/a 'shcy;': '\u0448',
2018n/a 'ShortDownArrow;': '\u2193',
2019n/a 'ShortLeftArrow;': '\u2190',
2020n/a 'shortmid;': '\u2223',
2021n/a 'shortparallel;': '\u2225',
2022n/a 'ShortRightArrow;': '\u2192',
2023n/a 'ShortUpArrow;': '\u2191',
2024n/a 'shy': '\xad',
2025n/a 'shy;': '\xad',
2026n/a 'Sigma;': '\u03a3',
2027n/a 'sigma;': '\u03c3',
2028n/a 'sigmaf;': '\u03c2',
2029n/a 'sigmav;': '\u03c2',
2030n/a 'sim;': '\u223c',
2031n/a 'simdot;': '\u2a6a',
2032n/a 'sime;': '\u2243',
2033n/a 'simeq;': '\u2243',
2034n/a 'simg;': '\u2a9e',
2035n/a 'simgE;': '\u2aa0',
2036n/a 'siml;': '\u2a9d',
2037n/a 'simlE;': '\u2a9f',
2038n/a 'simne;': '\u2246',
2039n/a 'simplus;': '\u2a24',
2040n/a 'simrarr;': '\u2972',
2041n/a 'slarr;': '\u2190',
2042n/a 'SmallCircle;': '\u2218',
2043n/a 'smallsetminus;': '\u2216',
2044n/a 'smashp;': '\u2a33',
2045n/a 'smeparsl;': '\u29e4',
2046n/a 'smid;': '\u2223',
2047n/a 'smile;': '\u2323',
2048n/a 'smt;': '\u2aaa',
2049n/a 'smte;': '\u2aac',
2050n/a 'smtes;': '\u2aac\ufe00',
2051n/a 'SOFTcy;': '\u042c',
2052n/a 'softcy;': '\u044c',
2053n/a 'sol;': '/',
2054n/a 'solb;': '\u29c4',
2055n/a 'solbar;': '\u233f',
2056n/a 'Sopf;': '\U0001d54a',
2057n/a 'sopf;': '\U0001d564',
2058n/a 'spades;': '\u2660',
2059n/a 'spadesuit;': '\u2660',
2060n/a 'spar;': '\u2225',
2061n/a 'sqcap;': '\u2293',
2062n/a 'sqcaps;': '\u2293\ufe00',
2063n/a 'sqcup;': '\u2294',
2064n/a 'sqcups;': '\u2294\ufe00',
2065n/a 'Sqrt;': '\u221a',
2066n/a 'sqsub;': '\u228f',
2067n/a 'sqsube;': '\u2291',
2068n/a 'sqsubset;': '\u228f',
2069n/a 'sqsubseteq;': '\u2291',
2070n/a 'sqsup;': '\u2290',
2071n/a 'sqsupe;': '\u2292',
2072n/a 'sqsupset;': '\u2290',
2073n/a 'sqsupseteq;': '\u2292',
2074n/a 'squ;': '\u25a1',
2075n/a 'Square;': '\u25a1',
2076n/a 'square;': '\u25a1',
2077n/a 'SquareIntersection;': '\u2293',
2078n/a 'SquareSubset;': '\u228f',
2079n/a 'SquareSubsetEqual;': '\u2291',
2080n/a 'SquareSuperset;': '\u2290',
2081n/a 'SquareSupersetEqual;': '\u2292',
2082n/a 'SquareUnion;': '\u2294',
2083n/a 'squarf;': '\u25aa',
2084n/a 'squf;': '\u25aa',
2085n/a 'srarr;': '\u2192',
2086n/a 'Sscr;': '\U0001d4ae',
2087n/a 'sscr;': '\U0001d4c8',
2088n/a 'ssetmn;': '\u2216',
2089n/a 'ssmile;': '\u2323',
2090n/a 'sstarf;': '\u22c6',
2091n/a 'Star;': '\u22c6',
2092n/a 'star;': '\u2606',
2093n/a 'starf;': '\u2605',
2094n/a 'straightepsilon;': '\u03f5',
2095n/a 'straightphi;': '\u03d5',
2096n/a 'strns;': '\xaf',
2097n/a 'Sub;': '\u22d0',
2098n/a 'sub;': '\u2282',
2099n/a 'subdot;': '\u2abd',
2100n/a 'subE;': '\u2ac5',
2101n/a 'sube;': '\u2286',
2102n/a 'subedot;': '\u2ac3',
2103n/a 'submult;': '\u2ac1',
2104n/a 'subnE;': '\u2acb',
2105n/a 'subne;': '\u228a',
2106n/a 'subplus;': '\u2abf',
2107n/a 'subrarr;': '\u2979',
2108n/a 'Subset;': '\u22d0',
2109n/a 'subset;': '\u2282',
2110n/a 'subseteq;': '\u2286',
2111n/a 'subseteqq;': '\u2ac5',
2112n/a 'SubsetEqual;': '\u2286',
2113n/a 'subsetneq;': '\u228a',
2114n/a 'subsetneqq;': '\u2acb',
2115n/a 'subsim;': '\u2ac7',
2116n/a 'subsub;': '\u2ad5',
2117n/a 'subsup;': '\u2ad3',
2118n/a 'succ;': '\u227b',
2119n/a 'succapprox;': '\u2ab8',
2120n/a 'succcurlyeq;': '\u227d',
2121n/a 'Succeeds;': '\u227b',
2122n/a 'SucceedsEqual;': '\u2ab0',
2123n/a 'SucceedsSlantEqual;': '\u227d',
2124n/a 'SucceedsTilde;': '\u227f',
2125n/a 'succeq;': '\u2ab0',
2126n/a 'succnapprox;': '\u2aba',
2127n/a 'succneqq;': '\u2ab6',
2128n/a 'succnsim;': '\u22e9',
2129n/a 'succsim;': '\u227f',
2130n/a 'SuchThat;': '\u220b',
2131n/a 'Sum;': '\u2211',
2132n/a 'sum;': '\u2211',
2133n/a 'sung;': '\u266a',
2134n/a 'sup1': '\xb9',
2135n/a 'sup1;': '\xb9',
2136n/a 'sup2': '\xb2',
2137n/a 'sup2;': '\xb2',
2138n/a 'sup3': '\xb3',
2139n/a 'sup3;': '\xb3',
2140n/a 'Sup;': '\u22d1',
2141n/a 'sup;': '\u2283',
2142n/a 'supdot;': '\u2abe',
2143n/a 'supdsub;': '\u2ad8',
2144n/a 'supE;': '\u2ac6',
2145n/a 'supe;': '\u2287',
2146n/a 'supedot;': '\u2ac4',
2147n/a 'Superset;': '\u2283',
2148n/a 'SupersetEqual;': '\u2287',
2149n/a 'suphsol;': '\u27c9',
2150n/a 'suphsub;': '\u2ad7',
2151n/a 'suplarr;': '\u297b',
2152n/a 'supmult;': '\u2ac2',
2153n/a 'supnE;': '\u2acc',
2154n/a 'supne;': '\u228b',
2155n/a 'supplus;': '\u2ac0',
2156n/a 'Supset;': '\u22d1',
2157n/a 'supset;': '\u2283',
2158n/a 'supseteq;': '\u2287',
2159n/a 'supseteqq;': '\u2ac6',
2160n/a 'supsetneq;': '\u228b',
2161n/a 'supsetneqq;': '\u2acc',
2162n/a 'supsim;': '\u2ac8',
2163n/a 'supsub;': '\u2ad4',
2164n/a 'supsup;': '\u2ad6',
2165n/a 'swarhk;': '\u2926',
2166n/a 'swArr;': '\u21d9',
2167n/a 'swarr;': '\u2199',
2168n/a 'swarrow;': '\u2199',
2169n/a 'swnwar;': '\u292a',
2170n/a 'szlig': '\xdf',
2171n/a 'szlig;': '\xdf',
2172n/a 'Tab;': '\t',
2173n/a 'target;': '\u2316',
2174n/a 'Tau;': '\u03a4',
2175n/a 'tau;': '\u03c4',
2176n/a 'tbrk;': '\u23b4',
2177n/a 'Tcaron;': '\u0164',
2178n/a 'tcaron;': '\u0165',
2179n/a 'Tcedil;': '\u0162',
2180n/a 'tcedil;': '\u0163',
2181n/a 'Tcy;': '\u0422',
2182n/a 'tcy;': '\u0442',
2183n/a 'tdot;': '\u20db',
2184n/a 'telrec;': '\u2315',
2185n/a 'Tfr;': '\U0001d517',
2186n/a 'tfr;': '\U0001d531',
2187n/a 'there4;': '\u2234',
2188n/a 'Therefore;': '\u2234',
2189n/a 'therefore;': '\u2234',
2190n/a 'Theta;': '\u0398',
2191n/a 'theta;': '\u03b8',
2192n/a 'thetasym;': '\u03d1',
2193n/a 'thetav;': '\u03d1',
2194n/a 'thickapprox;': '\u2248',
2195n/a 'thicksim;': '\u223c',
2196n/a 'ThickSpace;': '\u205f\u200a',
2197n/a 'thinsp;': '\u2009',
2198n/a 'ThinSpace;': '\u2009',
2199n/a 'thkap;': '\u2248',
2200n/a 'thksim;': '\u223c',
2201n/a 'THORN': '\xde',
2202n/a 'thorn': '\xfe',
2203n/a 'THORN;': '\xde',
2204n/a 'thorn;': '\xfe',
2205n/a 'Tilde;': '\u223c',
2206n/a 'tilde;': '\u02dc',
2207n/a 'TildeEqual;': '\u2243',
2208n/a 'TildeFullEqual;': '\u2245',
2209n/a 'TildeTilde;': '\u2248',
2210n/a 'times': '\xd7',
2211n/a 'times;': '\xd7',
2212n/a 'timesb;': '\u22a0',
2213n/a 'timesbar;': '\u2a31',
2214n/a 'timesd;': '\u2a30',
2215n/a 'tint;': '\u222d',
2216n/a 'toea;': '\u2928',
2217n/a 'top;': '\u22a4',
2218n/a 'topbot;': '\u2336',
2219n/a 'topcir;': '\u2af1',
2220n/a 'Topf;': '\U0001d54b',
2221n/a 'topf;': '\U0001d565',
2222n/a 'topfork;': '\u2ada',
2223n/a 'tosa;': '\u2929',
2224n/a 'tprime;': '\u2034',
2225n/a 'TRADE;': '\u2122',
2226n/a 'trade;': '\u2122',
2227n/a 'triangle;': '\u25b5',
2228n/a 'triangledown;': '\u25bf',
2229n/a 'triangleleft;': '\u25c3',
2230n/a 'trianglelefteq;': '\u22b4',
2231n/a 'triangleq;': '\u225c',
2232n/a 'triangleright;': '\u25b9',
2233n/a 'trianglerighteq;': '\u22b5',
2234n/a 'tridot;': '\u25ec',
2235n/a 'trie;': '\u225c',
2236n/a 'triminus;': '\u2a3a',
2237n/a 'TripleDot;': '\u20db',
2238n/a 'triplus;': '\u2a39',
2239n/a 'trisb;': '\u29cd',
2240n/a 'tritime;': '\u2a3b',
2241n/a 'trpezium;': '\u23e2',
2242n/a 'Tscr;': '\U0001d4af',
2243n/a 'tscr;': '\U0001d4c9',
2244n/a 'TScy;': '\u0426',
2245n/a 'tscy;': '\u0446',
2246n/a 'TSHcy;': '\u040b',
2247n/a 'tshcy;': '\u045b',
2248n/a 'Tstrok;': '\u0166',
2249n/a 'tstrok;': '\u0167',
2250n/a 'twixt;': '\u226c',
2251n/a 'twoheadleftarrow;': '\u219e',
2252n/a 'twoheadrightarrow;': '\u21a0',
2253n/a 'Uacute': '\xda',
2254n/a 'uacute': '\xfa',
2255n/a 'Uacute;': '\xda',
2256n/a 'uacute;': '\xfa',
2257n/a 'Uarr;': '\u219f',
2258n/a 'uArr;': '\u21d1',
2259n/a 'uarr;': '\u2191',
2260n/a 'Uarrocir;': '\u2949',
2261n/a 'Ubrcy;': '\u040e',
2262n/a 'ubrcy;': '\u045e',
2263n/a 'Ubreve;': '\u016c',
2264n/a 'ubreve;': '\u016d',
2265n/a 'Ucirc': '\xdb',
2266n/a 'ucirc': '\xfb',
2267n/a 'Ucirc;': '\xdb',
2268n/a 'ucirc;': '\xfb',
2269n/a 'Ucy;': '\u0423',
2270n/a 'ucy;': '\u0443',
2271n/a 'udarr;': '\u21c5',
2272n/a 'Udblac;': '\u0170',
2273n/a 'udblac;': '\u0171',
2274n/a 'udhar;': '\u296e',
2275n/a 'ufisht;': '\u297e',
2276n/a 'Ufr;': '\U0001d518',
2277n/a 'ufr;': '\U0001d532',
2278n/a 'Ugrave': '\xd9',
2279n/a 'ugrave': '\xf9',
2280n/a 'Ugrave;': '\xd9',
2281n/a 'ugrave;': '\xf9',
2282n/a 'uHar;': '\u2963',
2283n/a 'uharl;': '\u21bf',
2284n/a 'uharr;': '\u21be',
2285n/a 'uhblk;': '\u2580',
2286n/a 'ulcorn;': '\u231c',
2287n/a 'ulcorner;': '\u231c',
2288n/a 'ulcrop;': '\u230f',
2289n/a 'ultri;': '\u25f8',
2290n/a 'Umacr;': '\u016a',
2291n/a 'umacr;': '\u016b',
2292n/a 'uml': '\xa8',
2293n/a 'uml;': '\xa8',
2294n/a 'UnderBar;': '_',
2295n/a 'UnderBrace;': '\u23df',
2296n/a 'UnderBracket;': '\u23b5',
2297n/a 'UnderParenthesis;': '\u23dd',
2298n/a 'Union;': '\u22c3',
2299n/a 'UnionPlus;': '\u228e',
2300n/a 'Uogon;': '\u0172',
2301n/a 'uogon;': '\u0173',
2302n/a 'Uopf;': '\U0001d54c',
2303n/a 'uopf;': '\U0001d566',
2304n/a 'UpArrow;': '\u2191',
2305n/a 'Uparrow;': '\u21d1',
2306n/a 'uparrow;': '\u2191',
2307n/a 'UpArrowBar;': '\u2912',
2308n/a 'UpArrowDownArrow;': '\u21c5',
2309n/a 'UpDownArrow;': '\u2195',
2310n/a 'Updownarrow;': '\u21d5',
2311n/a 'updownarrow;': '\u2195',
2312n/a 'UpEquilibrium;': '\u296e',
2313n/a 'upharpoonleft;': '\u21bf',
2314n/a 'upharpoonright;': '\u21be',
2315n/a 'uplus;': '\u228e',
2316n/a 'UpperLeftArrow;': '\u2196',
2317n/a 'UpperRightArrow;': '\u2197',
2318n/a 'Upsi;': '\u03d2',
2319n/a 'upsi;': '\u03c5',
2320n/a 'upsih;': '\u03d2',
2321n/a 'Upsilon;': '\u03a5',
2322n/a 'upsilon;': '\u03c5',
2323n/a 'UpTee;': '\u22a5',
2324n/a 'UpTeeArrow;': '\u21a5',
2325n/a 'upuparrows;': '\u21c8',
2326n/a 'urcorn;': '\u231d',
2327n/a 'urcorner;': '\u231d',
2328n/a 'urcrop;': '\u230e',
2329n/a 'Uring;': '\u016e',
2330n/a 'uring;': '\u016f',
2331n/a 'urtri;': '\u25f9',
2332n/a 'Uscr;': '\U0001d4b0',
2333n/a 'uscr;': '\U0001d4ca',
2334n/a 'utdot;': '\u22f0',
2335n/a 'Utilde;': '\u0168',
2336n/a 'utilde;': '\u0169',
2337n/a 'utri;': '\u25b5',
2338n/a 'utrif;': '\u25b4',
2339n/a 'uuarr;': '\u21c8',
2340n/a 'Uuml': '\xdc',
2341n/a 'uuml': '\xfc',
2342n/a 'Uuml;': '\xdc',
2343n/a 'uuml;': '\xfc',
2344n/a 'uwangle;': '\u29a7',
2345n/a 'vangrt;': '\u299c',
2346n/a 'varepsilon;': '\u03f5',
2347n/a 'varkappa;': '\u03f0',
2348n/a 'varnothing;': '\u2205',
2349n/a 'varphi;': '\u03d5',
2350n/a 'varpi;': '\u03d6',
2351n/a 'varpropto;': '\u221d',
2352n/a 'vArr;': '\u21d5',
2353n/a 'varr;': '\u2195',
2354n/a 'varrho;': '\u03f1',
2355n/a 'varsigma;': '\u03c2',
2356n/a 'varsubsetneq;': '\u228a\ufe00',
2357n/a 'varsubsetneqq;': '\u2acb\ufe00',
2358n/a 'varsupsetneq;': '\u228b\ufe00',
2359n/a 'varsupsetneqq;': '\u2acc\ufe00',
2360n/a 'vartheta;': '\u03d1',
2361n/a 'vartriangleleft;': '\u22b2',
2362n/a 'vartriangleright;': '\u22b3',
2363n/a 'Vbar;': '\u2aeb',
2364n/a 'vBar;': '\u2ae8',
2365n/a 'vBarv;': '\u2ae9',
2366n/a 'Vcy;': '\u0412',
2367n/a 'vcy;': '\u0432',
2368n/a 'VDash;': '\u22ab',
2369n/a 'Vdash;': '\u22a9',
2370n/a 'vDash;': '\u22a8',
2371n/a 'vdash;': '\u22a2',
2372n/a 'Vdashl;': '\u2ae6',
2373n/a 'Vee;': '\u22c1',
2374n/a 'vee;': '\u2228',
2375n/a 'veebar;': '\u22bb',
2376n/a 'veeeq;': '\u225a',
2377n/a 'vellip;': '\u22ee',
2378n/a 'Verbar;': '\u2016',
2379n/a 'verbar;': '|',
2380n/a 'Vert;': '\u2016',
2381n/a 'vert;': '|',
2382n/a 'VerticalBar;': '\u2223',
2383n/a 'VerticalLine;': '|',
2384n/a 'VerticalSeparator;': '\u2758',
2385n/a 'VerticalTilde;': '\u2240',
2386n/a 'VeryThinSpace;': '\u200a',
2387n/a 'Vfr;': '\U0001d519',
2388n/a 'vfr;': '\U0001d533',
2389n/a 'vltri;': '\u22b2',
2390n/a 'vnsub;': '\u2282\u20d2',
2391n/a 'vnsup;': '\u2283\u20d2',
2392n/a 'Vopf;': '\U0001d54d',
2393n/a 'vopf;': '\U0001d567',
2394n/a 'vprop;': '\u221d',
2395n/a 'vrtri;': '\u22b3',
2396n/a 'Vscr;': '\U0001d4b1',
2397n/a 'vscr;': '\U0001d4cb',
2398n/a 'vsubnE;': '\u2acb\ufe00',
2399n/a 'vsubne;': '\u228a\ufe00',
2400n/a 'vsupnE;': '\u2acc\ufe00',
2401n/a 'vsupne;': '\u228b\ufe00',
2402n/a 'Vvdash;': '\u22aa',
2403n/a 'vzigzag;': '\u299a',
2404n/a 'Wcirc;': '\u0174',
2405n/a 'wcirc;': '\u0175',
2406n/a 'wedbar;': '\u2a5f',
2407n/a 'Wedge;': '\u22c0',
2408n/a 'wedge;': '\u2227',
2409n/a 'wedgeq;': '\u2259',
2410n/a 'weierp;': '\u2118',
2411n/a 'Wfr;': '\U0001d51a',
2412n/a 'wfr;': '\U0001d534',
2413n/a 'Wopf;': '\U0001d54e',
2414n/a 'wopf;': '\U0001d568',
2415n/a 'wp;': '\u2118',
2416n/a 'wr;': '\u2240',
2417n/a 'wreath;': '\u2240',
2418n/a 'Wscr;': '\U0001d4b2',
2419n/a 'wscr;': '\U0001d4cc',
2420n/a 'xcap;': '\u22c2',
2421n/a 'xcirc;': '\u25ef',
2422n/a 'xcup;': '\u22c3',
2423n/a 'xdtri;': '\u25bd',
2424n/a 'Xfr;': '\U0001d51b',
2425n/a 'xfr;': '\U0001d535',
2426n/a 'xhArr;': '\u27fa',
2427n/a 'xharr;': '\u27f7',
2428n/a 'Xi;': '\u039e',
2429n/a 'xi;': '\u03be',
2430n/a 'xlArr;': '\u27f8',
2431n/a 'xlarr;': '\u27f5',
2432n/a 'xmap;': '\u27fc',
2433n/a 'xnis;': '\u22fb',
2434n/a 'xodot;': '\u2a00',
2435n/a 'Xopf;': '\U0001d54f',
2436n/a 'xopf;': '\U0001d569',
2437n/a 'xoplus;': '\u2a01',
2438n/a 'xotime;': '\u2a02',
2439n/a 'xrArr;': '\u27f9',
2440n/a 'xrarr;': '\u27f6',
2441n/a 'Xscr;': '\U0001d4b3',
2442n/a 'xscr;': '\U0001d4cd',
2443n/a 'xsqcup;': '\u2a06',
2444n/a 'xuplus;': '\u2a04',
2445n/a 'xutri;': '\u25b3',
2446n/a 'xvee;': '\u22c1',
2447n/a 'xwedge;': '\u22c0',
2448n/a 'Yacute': '\xdd',
2449n/a 'yacute': '\xfd',
2450n/a 'Yacute;': '\xdd',
2451n/a 'yacute;': '\xfd',
2452n/a 'YAcy;': '\u042f',
2453n/a 'yacy;': '\u044f',
2454n/a 'Ycirc;': '\u0176',
2455n/a 'ycirc;': '\u0177',
2456n/a 'Ycy;': '\u042b',
2457n/a 'ycy;': '\u044b',
2458n/a 'yen': '\xa5',
2459n/a 'yen;': '\xa5',
2460n/a 'Yfr;': '\U0001d51c',
2461n/a 'yfr;': '\U0001d536',
2462n/a 'YIcy;': '\u0407',
2463n/a 'yicy;': '\u0457',
2464n/a 'Yopf;': '\U0001d550',
2465n/a 'yopf;': '\U0001d56a',
2466n/a 'Yscr;': '\U0001d4b4',
2467n/a 'yscr;': '\U0001d4ce',
2468n/a 'YUcy;': '\u042e',
2469n/a 'yucy;': '\u044e',
2470n/a 'yuml': '\xff',
2471n/a 'Yuml;': '\u0178',
2472n/a 'yuml;': '\xff',
2473n/a 'Zacute;': '\u0179',
2474n/a 'zacute;': '\u017a',
2475n/a 'Zcaron;': '\u017d',
2476n/a 'zcaron;': '\u017e',
2477n/a 'Zcy;': '\u0417',
2478n/a 'zcy;': '\u0437',
2479n/a 'Zdot;': '\u017b',
2480n/a 'zdot;': '\u017c',
2481n/a 'zeetrf;': '\u2128',
2482n/a 'ZeroWidthSpace;': '\u200b',
2483n/a 'Zeta;': '\u0396',
2484n/a 'zeta;': '\u03b6',
2485n/a 'Zfr;': '\u2128',
2486n/a 'zfr;': '\U0001d537',
2487n/a 'ZHcy;': '\u0416',
2488n/a 'zhcy;': '\u0436',
2489n/a 'zigrarr;': '\u21dd',
2490n/a 'Zopf;': '\u2124',
2491n/a 'zopf;': '\U0001d56b',
2492n/a 'Zscr;': '\U0001d4b5',
2493n/a 'zscr;': '\U0001d4cf',
2494n/a 'zwj;': '\u200d',
2495n/a 'zwnj;': '\u200c',
2496n/a}
2497n/a
2498n/a# maps the Unicode code point to the HTML entity name
2499n/acodepoint2name = {}
2500n/a
2501n/a# maps the HTML entity name to the character
2502n/a# (or a character reference if the character is outside the Latin-1 range)
2503n/aentitydefs = {}
2504n/a
2505n/afor (name, codepoint) in name2codepoint.items():
2506n/a codepoint2name[codepoint] = name
2507n/a entitydefs[name] = chr(codepoint)
2508n/a
2509n/adel name, codepoint