ยปCore Development>Code coverage>PC/config.c

Python code coverage for PC/config.c

#countcontent
1n/a/* Module configuration */
2n/a
3n/a/* This file contains the table of built-in modules.
4n/a See create_builtin() in import.c. */
5n/a
6n/a#include "Python.h"
7n/a
8n/aextern PyObject* PyInit_array(void);
9n/a#ifndef MS_WINI64
10n/aextern PyObject* PyInit_audioop(void);
11n/a#endif
12n/aextern PyObject* PyInit_binascii(void);
13n/aextern PyObject* PyInit_cmath(void);
14n/aextern PyObject* PyInit_errno(void);
15n/aextern PyObject* PyInit_faulthandler(void);
16n/aextern PyObject* PyInit__tracemalloc(void);
17n/aextern PyObject* PyInit_gc(void);
18n/aextern PyObject* PyInit_math(void);
19n/aextern PyObject* PyInit__md5(void);
20n/aextern PyObject* PyInit_nt(void);
21n/aextern PyObject* PyInit__operator(void);
22n/aextern PyObject* PyInit__signal(void);
23n/aextern PyObject* PyInit__sha1(void);
24n/aextern PyObject* PyInit__sha256(void);
25n/aextern PyObject* PyInit__sha512(void);
26n/aextern PyObject* PyInit__sha3(void);
27n/aextern PyObject* PyInit__blake2(void);
28n/aextern PyObject* PyInit_time(void);
29n/aextern PyObject* PyInit__thread(void);
30n/a#ifdef WIN32
31n/aextern PyObject* PyInit_msvcrt(void);
32n/aextern PyObject* PyInit__locale(void);
33n/a#endif
34n/aextern PyObject* PyInit__codecs(void);
35n/aextern PyObject* PyInit__weakref(void);
36n/aextern PyObject* PyInit_xxsubtype(void);
37n/aextern PyObject* PyInit_zipimport(void);
38n/aextern PyObject* PyInit__random(void);
39n/aextern PyObject* PyInit_itertools(void);
40n/aextern PyObject* PyInit__collections(void);
41n/aextern PyObject* PyInit__heapq(void);
42n/aextern PyObject* PyInit__bisect(void);
43n/aextern PyObject* PyInit__symtable(void);
44n/aextern PyObject* PyInit_mmap(void);
45n/aextern PyObject* PyInit__csv(void);
46n/aextern PyObject* PyInit__sre(void);
47n/aextern PyObject* PyInit_parser(void);
48n/aextern PyObject* PyInit_winreg(void);
49n/aextern PyObject* PyInit__struct(void);
50n/aextern PyObject* PyInit__datetime(void);
51n/aextern PyObject* PyInit__functools(void);
52n/aextern PyObject* PyInit__json(void);
53n/aextern PyObject* PyInit_zlib(void);
54n/a
55n/aextern PyObject* PyInit__multibytecodec(void);
56n/aextern PyObject* PyInit__codecs_cn(void);
57n/aextern PyObject* PyInit__codecs_hk(void);
58n/aextern PyObject* PyInit__codecs_iso2022(void);
59n/aextern PyObject* PyInit__codecs_jp(void);
60n/aextern PyObject* PyInit__codecs_kr(void);
61n/aextern PyObject* PyInit__codecs_tw(void);
62n/aextern PyObject* PyInit__winapi(void);
63n/aextern PyObject* PyInit__lsprof(void);
64n/aextern PyObject* PyInit__ast(void);
65n/aextern PyObject* PyInit__io(void);
66n/aextern PyObject* PyInit__pickle(void);
67n/aextern PyObject* PyInit_atexit(void);
68n/aextern PyObject* _PyWarnings_Init(void);
69n/aextern PyObject* PyInit__string(void);
70n/aextern PyObject* PyInit__stat(void);
71n/aextern PyObject* PyInit__opcode(void);
72n/a
73n/a/* tools/freeze/makeconfig.py marker for additional "extern" */
74n/a/* -- ADDMODULE MARKER 1 -- */
75n/a
76n/aextern PyObject* PyMarshal_Init(void);
77n/aextern PyObject* PyInit_imp(void);
78n/a
79n/astruct _inittab _PyImport_Inittab[] = {
80n/a
81n/a {"array", PyInit_array},
82n/a {"_ast", PyInit__ast},
83n/a#ifdef MS_WINDOWS
84n/a#ifndef MS_WINI64
85n/a {"audioop", PyInit_audioop},
86n/a#endif
87n/a#endif
88n/a {"binascii", PyInit_binascii},
89n/a {"cmath", PyInit_cmath},
90n/a {"errno", PyInit_errno},
91n/a {"faulthandler", PyInit_faulthandler},
92n/a {"gc", PyInit_gc},
93n/a {"math", PyInit_math},
94n/a {"nt", PyInit_nt}, /* Use the NT os functions, not posix */
95n/a {"_operator", PyInit__operator},
96n/a {"_signal", PyInit__signal},
97n/a {"_md5", PyInit__md5},
98n/a {"_sha1", PyInit__sha1},
99n/a {"_sha256", PyInit__sha256},
100n/a {"_sha512", PyInit__sha512},
101n/a {"_sha3", PyInit__sha3},
102n/a {"_blake2", PyInit__blake2},
103n/a {"time", PyInit_time},
104n/a#ifdef WITH_THREAD
105n/a {"_thread", PyInit__thread},
106n/a#endif
107n/a#ifdef WIN32
108n/a {"msvcrt", PyInit_msvcrt},
109n/a {"_locale", PyInit__locale},
110n/a#endif
111n/a {"_tracemalloc", PyInit__tracemalloc},
112n/a /* XXX Should _winapi go in a WIN32 block? not WIN64? */
113n/a {"_winapi", PyInit__winapi},
114n/a
115n/a {"_codecs", PyInit__codecs},
116n/a {"_weakref", PyInit__weakref},
117n/a {"_random", PyInit__random},
118n/a {"_bisect", PyInit__bisect},
119n/a {"_heapq", PyInit__heapq},
120n/a {"_lsprof", PyInit__lsprof},
121n/a {"itertools", PyInit_itertools},
122n/a {"_collections", PyInit__collections},
123n/a {"_symtable", PyInit__symtable},
124n/a {"mmap", PyInit_mmap},
125n/a {"_csv", PyInit__csv},
126n/a {"_sre", PyInit__sre},
127n/a {"parser", PyInit_parser},
128n/a {"winreg", PyInit_winreg},
129n/a {"_struct", PyInit__struct},
130n/a {"_datetime", PyInit__datetime},
131n/a {"_functools", PyInit__functools},
132n/a {"_json", PyInit__json},
133n/a
134n/a {"xxsubtype", PyInit_xxsubtype},
135n/a {"zipimport", PyInit_zipimport},
136n/a {"zlib", PyInit_zlib},
137n/a
138n/a /* CJK codecs */
139n/a {"_multibytecodec", PyInit__multibytecodec},
140n/a {"_codecs_cn", PyInit__codecs_cn},
141n/a {"_codecs_hk", PyInit__codecs_hk},
142n/a {"_codecs_iso2022", PyInit__codecs_iso2022},
143n/a {"_codecs_jp", PyInit__codecs_jp},
144n/a {"_codecs_kr", PyInit__codecs_kr},
145n/a {"_codecs_tw", PyInit__codecs_tw},
146n/a
147n/a/* tools/freeze/makeconfig.py marker for additional "_inittab" entries */
148n/a/* -- ADDMODULE MARKER 2 -- */
149n/a
150n/a /* This module "lives in" with marshal.c */
151n/a {"marshal", PyMarshal_Init},
152n/a
153n/a /* This lives it with import.c */
154n/a {"_imp", PyInit_imp},
155n/a
156n/a /* These entries are here for sys.builtin_module_names */
157n/a {"builtins", NULL},
158n/a {"sys", NULL},
159n/a {"_warnings", _PyWarnings_Init},
160n/a {"_string", PyInit__string},
161n/a
162n/a {"_io", PyInit__io},
163n/a {"_pickle", PyInit__pickle},
164n/a {"atexit", PyInit_atexit},
165n/a {"_stat", PyInit__stat},
166n/a {"_opcode", PyInit__opcode},
167n/a
168n/a /* Sentinel */
169n/a {0, 0}
170n/a};