ยปCore Development>Code coverage>PC/invalid_parameter_handler.c

Python code coverage for PC/invalid_parameter_handler.c

#countcontent
1n/a#ifdef _MSC_VER
2n/a
3n/a#include <stdlib.h>
4n/a
5n/a#if _MSC_VER >= 1900
6n/a/* pyconfig.h uses this function in the _Py_BEGIN/END_SUPPRESS_IPH
7n/a * macros. It does not need to be defined when building using MSVC
8n/a * earlier than 14.0 (_MSC_VER == 1900).
9n/a */
10n/a
11n/astatic void __cdecl _silent_invalid_parameter_handler(
12n/a wchar_t const* expression,
13n/a wchar_t const* function,
14n/a wchar_t const* file,
15n/a unsigned int line,
16n/a uintptr_t pReserved) { }
17n/a
18n/a_invalid_parameter_handler _Py_silent_invalid_parameter_handler = _silent_invalid_parameter_handler;
19n/a
20n/a#endif
21n/a
22n/a#endif