ยปCore Development>Code coverage>Tools/msi/distutils.command.bdist_wininst.py

Python code coverage for Tools/msi/distutils.command.bdist_wininst.py

#countcontent
1n/a"""distutils.command.bdist_wininst
2n/a
3n/aSuppresses the 'bdist_wininst' command, while still allowing
4n/asetuptools to import it without breaking."""
5n/a
6n/afrom distutils.core import Command
7n/afrom distutils.errors import DistutilsPlatformError
8n/a
9n/aclass bdist_wininst(Command):
10n/a description = "create an executable installer for MS Windows"
11n/a
12n/a def initialize_options(self):
13n/a pass
14n/a
15n/a def finalize_options(self):
16n/a pass
17n/a
18n/a def run(self):
19n/a raise DistutilsPlatformError("bdist_wininst is not supported "
20n/a "in this Python distribution")