ยปCore Development>Code coverage>Lib/curses/has_key.py

Python code coverage for Lib/curses/has_key.py

#countcontent
1n/a
2n/a#
3n/a# Emulation of has_key() function for platforms that don't use ncurses
4n/a#
5n/a
6n/aimport _curses
7n/a
8n/a# Table mapping curses keys to the terminfo capability name
9n/a
10n/a_capability_names = {
11n/a _curses.KEY_A1: 'ka1',
12n/a _curses.KEY_A3: 'ka3',
13n/a _curses.KEY_B2: 'kb2',
14n/a _curses.KEY_BACKSPACE: 'kbs',
15n/a _curses.KEY_BEG: 'kbeg',
16n/a _curses.KEY_BTAB: 'kcbt',
17n/a _curses.KEY_C1: 'kc1',
18n/a _curses.KEY_C3: 'kc3',
19n/a _curses.KEY_CANCEL: 'kcan',
20n/a _curses.KEY_CATAB: 'ktbc',
21n/a _curses.KEY_CLEAR: 'kclr',
22n/a _curses.KEY_CLOSE: 'kclo',
23n/a _curses.KEY_COMMAND: 'kcmd',
24n/a _curses.KEY_COPY: 'kcpy',
25n/a _curses.KEY_CREATE: 'kcrt',
26n/a _curses.KEY_CTAB: 'kctab',
27n/a _curses.KEY_DC: 'kdch1',
28n/a _curses.KEY_DL: 'kdl1',
29n/a _curses.KEY_DOWN: 'kcud1',
30n/a _curses.KEY_EIC: 'krmir',
31n/a _curses.KEY_END: 'kend',
32n/a _curses.KEY_ENTER: 'kent',
33n/a _curses.KEY_EOL: 'kel',
34n/a _curses.KEY_EOS: 'ked',
35n/a _curses.KEY_EXIT: 'kext',
36n/a _curses.KEY_F0: 'kf0',
37n/a _curses.KEY_F1: 'kf1',
38n/a _curses.KEY_F10: 'kf10',
39n/a _curses.KEY_F11: 'kf11',
40n/a _curses.KEY_F12: 'kf12',
41n/a _curses.KEY_F13: 'kf13',
42n/a _curses.KEY_F14: 'kf14',
43n/a _curses.KEY_F15: 'kf15',
44n/a _curses.KEY_F16: 'kf16',
45n/a _curses.KEY_F17: 'kf17',
46n/a _curses.KEY_F18: 'kf18',
47n/a _curses.KEY_F19: 'kf19',
48n/a _curses.KEY_F2: 'kf2',
49n/a _curses.KEY_F20: 'kf20',
50n/a _curses.KEY_F21: 'kf21',
51n/a _curses.KEY_F22: 'kf22',
52n/a _curses.KEY_F23: 'kf23',
53n/a _curses.KEY_F24: 'kf24',
54n/a _curses.KEY_F25: 'kf25',
55n/a _curses.KEY_F26: 'kf26',
56n/a _curses.KEY_F27: 'kf27',
57n/a _curses.KEY_F28: 'kf28',
58n/a _curses.KEY_F29: 'kf29',
59n/a _curses.KEY_F3: 'kf3',
60n/a _curses.KEY_F30: 'kf30',
61n/a _curses.KEY_F31: 'kf31',
62n/a _curses.KEY_F32: 'kf32',
63n/a _curses.KEY_F33: 'kf33',
64n/a _curses.KEY_F34: 'kf34',
65n/a _curses.KEY_F35: 'kf35',
66n/a _curses.KEY_F36: 'kf36',
67n/a _curses.KEY_F37: 'kf37',
68n/a _curses.KEY_F38: 'kf38',
69n/a _curses.KEY_F39: 'kf39',
70n/a _curses.KEY_F4: 'kf4',
71n/a _curses.KEY_F40: 'kf40',
72n/a _curses.KEY_F41: 'kf41',
73n/a _curses.KEY_F42: 'kf42',
74n/a _curses.KEY_F43: 'kf43',
75n/a _curses.KEY_F44: 'kf44',
76n/a _curses.KEY_F45: 'kf45',
77n/a _curses.KEY_F46: 'kf46',
78n/a _curses.KEY_F47: 'kf47',
79n/a _curses.KEY_F48: 'kf48',
80n/a _curses.KEY_F49: 'kf49',
81n/a _curses.KEY_F5: 'kf5',
82n/a _curses.KEY_F50: 'kf50',
83n/a _curses.KEY_F51: 'kf51',
84n/a _curses.KEY_F52: 'kf52',
85n/a _curses.KEY_F53: 'kf53',
86n/a _curses.KEY_F54: 'kf54',
87n/a _curses.KEY_F55: 'kf55',
88n/a _curses.KEY_F56: 'kf56',
89n/a _curses.KEY_F57: 'kf57',
90n/a _curses.KEY_F58: 'kf58',
91n/a _curses.KEY_F59: 'kf59',
92n/a _curses.KEY_F6: 'kf6',
93n/a _curses.KEY_F60: 'kf60',
94n/a _curses.KEY_F61: 'kf61',
95n/a _curses.KEY_F62: 'kf62',
96n/a _curses.KEY_F63: 'kf63',
97n/a _curses.KEY_F7: 'kf7',
98n/a _curses.KEY_F8: 'kf8',
99n/a _curses.KEY_F9: 'kf9',
100n/a _curses.KEY_FIND: 'kfnd',
101n/a _curses.KEY_HELP: 'khlp',
102n/a _curses.KEY_HOME: 'khome',
103n/a _curses.KEY_IC: 'kich1',
104n/a _curses.KEY_IL: 'kil1',
105n/a _curses.KEY_LEFT: 'kcub1',
106n/a _curses.KEY_LL: 'kll',
107n/a _curses.KEY_MARK: 'kmrk',
108n/a _curses.KEY_MESSAGE: 'kmsg',
109n/a _curses.KEY_MOVE: 'kmov',
110n/a _curses.KEY_NEXT: 'knxt',
111n/a _curses.KEY_NPAGE: 'knp',
112n/a _curses.KEY_OPEN: 'kopn',
113n/a _curses.KEY_OPTIONS: 'kopt',
114n/a _curses.KEY_PPAGE: 'kpp',
115n/a _curses.KEY_PREVIOUS: 'kprv',
116n/a _curses.KEY_PRINT: 'kprt',
117n/a _curses.KEY_REDO: 'krdo',
118n/a _curses.KEY_REFERENCE: 'kref',
119n/a _curses.KEY_REFRESH: 'krfr',
120n/a _curses.KEY_REPLACE: 'krpl',
121n/a _curses.KEY_RESTART: 'krst',
122n/a _curses.KEY_RESUME: 'kres',
123n/a _curses.KEY_RIGHT: 'kcuf1',
124n/a _curses.KEY_SAVE: 'ksav',
125n/a _curses.KEY_SBEG: 'kBEG',
126n/a _curses.KEY_SCANCEL: 'kCAN',
127n/a _curses.KEY_SCOMMAND: 'kCMD',
128n/a _curses.KEY_SCOPY: 'kCPY',
129n/a _curses.KEY_SCREATE: 'kCRT',
130n/a _curses.KEY_SDC: 'kDC',
131n/a _curses.KEY_SDL: 'kDL',
132n/a _curses.KEY_SELECT: 'kslt',
133n/a _curses.KEY_SEND: 'kEND',
134n/a _curses.KEY_SEOL: 'kEOL',
135n/a _curses.KEY_SEXIT: 'kEXT',
136n/a _curses.KEY_SF: 'kind',
137n/a _curses.KEY_SFIND: 'kFND',
138n/a _curses.KEY_SHELP: 'kHLP',
139n/a _curses.KEY_SHOME: 'kHOM',
140n/a _curses.KEY_SIC: 'kIC',
141n/a _curses.KEY_SLEFT: 'kLFT',
142n/a _curses.KEY_SMESSAGE: 'kMSG',
143n/a _curses.KEY_SMOVE: 'kMOV',
144n/a _curses.KEY_SNEXT: 'kNXT',
145n/a _curses.KEY_SOPTIONS: 'kOPT',
146n/a _curses.KEY_SPREVIOUS: 'kPRV',
147n/a _curses.KEY_SPRINT: 'kPRT',
148n/a _curses.KEY_SR: 'kri',
149n/a _curses.KEY_SREDO: 'kRDO',
150n/a _curses.KEY_SREPLACE: 'kRPL',
151n/a _curses.KEY_SRIGHT: 'kRIT',
152n/a _curses.KEY_SRSUME: 'kRES',
153n/a _curses.KEY_SSAVE: 'kSAV',
154n/a _curses.KEY_SSUSPEND: 'kSPD',
155n/a _curses.KEY_STAB: 'khts',
156n/a _curses.KEY_SUNDO: 'kUND',
157n/a _curses.KEY_SUSPEND: 'kspd',
158n/a _curses.KEY_UNDO: 'kund',
159n/a _curses.KEY_UP: 'kcuu1'
160n/a }
161n/a
162n/adef has_key(ch):
163n/a if isinstance(ch, str):
164n/a ch = ord(ch)
165n/a
166n/a # Figure out the correct capability name for the keycode.
167n/a capability_name = _capability_names.get(ch)
168n/a if capability_name is None:
169n/a return False
170n/a
171n/a #Check the current terminal description for that capability;
172n/a #if present, return true, else return false.
173n/a if _curses.tigetstr( capability_name ):
174n/a return True
175n/a else:
176n/a return False
177n/a
178n/aif __name__ == '__main__':
179n/a # Compare the output of this implementation and the ncurses has_key,
180n/a # on platforms where has_key is already available
181n/a try:
182n/a L = []
183n/a _curses.initscr()
184n/a for key in _capability_names.keys():
185n/a system = _curses.has_key(key)
186n/a python = has_key(key)
187n/a if system != python:
188n/a L.append( 'Mismatch for key %s, system=%i, Python=%i'
189n/a % (_curses.keyname( key ), system, python) )
190n/a finally:
191n/a _curses.endwin()
192n/a for i in L: print(i)