ยปCore Development>Code coverage>Lib/encodings/mac_greek.py

Python code coverage for Lib/encodings/mac_greek.py

#countcontent
1n/a""" Python Character Mapping Codec mac_greek generated from 'MAPPINGS/VENDORS/APPLE/GREEK.TXT' with gencodec.py.
2n/a
3n/a"""#"
4n/a
5n/aimport codecs
6n/a
7n/a### Codec APIs
8n/a
9n/aclass Codec(codecs.Codec):
10n/a
11n/a def encode(self,input,errors='strict'):
12n/a return codecs.charmap_encode(input,errors,encoding_table)
13n/a
14n/a def decode(self,input,errors='strict'):
15n/a return codecs.charmap_decode(input,errors,decoding_table)
16n/a
17n/aclass IncrementalEncoder(codecs.IncrementalEncoder):
18n/a def encode(self, input, final=False):
19n/a return codecs.charmap_encode(input,self.errors,encoding_table)[0]
20n/a
21n/aclass IncrementalDecoder(codecs.IncrementalDecoder):
22n/a def decode(self, input, final=False):
23n/a return codecs.charmap_decode(input,self.errors,decoding_table)[0]
24n/a
25n/aclass StreamWriter(Codec,codecs.StreamWriter):
26n/a pass
27n/a
28n/aclass StreamReader(Codec,codecs.StreamReader):
29n/a pass
30n/a
31n/a### encodings module API
32n/a
33n/adef getregentry():
34n/a return codecs.CodecInfo(
35n/a name='mac-greek',
36n/a encode=Codec().encode,
37n/a decode=Codec().decode,
38n/a incrementalencoder=IncrementalEncoder,
39n/a incrementaldecoder=IncrementalDecoder,
40n/a streamreader=StreamReader,
41n/a streamwriter=StreamWriter,
42n/a )
43n/a
44n/a
45n/a### Decoding Table
46n/a
47n/adecoding_table = (
48n/a '\x00' # 0x00 -> CONTROL CHARACTER
49n/a '\x01' # 0x01 -> CONTROL CHARACTER
50n/a '\x02' # 0x02 -> CONTROL CHARACTER
51n/a '\x03' # 0x03 -> CONTROL CHARACTER
52n/a '\x04' # 0x04 -> CONTROL CHARACTER
53n/a '\x05' # 0x05 -> CONTROL CHARACTER
54n/a '\x06' # 0x06 -> CONTROL CHARACTER
55n/a '\x07' # 0x07 -> CONTROL CHARACTER
56n/a '\x08' # 0x08 -> CONTROL CHARACTER
57n/a '\t' # 0x09 -> CONTROL CHARACTER
58n/a '\n' # 0x0A -> CONTROL CHARACTER
59n/a '\x0b' # 0x0B -> CONTROL CHARACTER
60n/a '\x0c' # 0x0C -> CONTROL CHARACTER
61n/a '\r' # 0x0D -> CONTROL CHARACTER
62n/a '\x0e' # 0x0E -> CONTROL CHARACTER
63n/a '\x0f' # 0x0F -> CONTROL CHARACTER
64n/a '\x10' # 0x10 -> CONTROL CHARACTER
65n/a '\x11' # 0x11 -> CONTROL CHARACTER
66n/a '\x12' # 0x12 -> CONTROL CHARACTER
67n/a '\x13' # 0x13 -> CONTROL CHARACTER
68n/a '\x14' # 0x14 -> CONTROL CHARACTER
69n/a '\x15' # 0x15 -> CONTROL CHARACTER
70n/a '\x16' # 0x16 -> CONTROL CHARACTER
71n/a '\x17' # 0x17 -> CONTROL CHARACTER
72n/a '\x18' # 0x18 -> CONTROL CHARACTER
73n/a '\x19' # 0x19 -> CONTROL CHARACTER
74n/a '\x1a' # 0x1A -> CONTROL CHARACTER
75n/a '\x1b' # 0x1B -> CONTROL CHARACTER
76n/a '\x1c' # 0x1C -> CONTROL CHARACTER
77n/a '\x1d' # 0x1D -> CONTROL CHARACTER
78n/a '\x1e' # 0x1E -> CONTROL CHARACTER
79n/a '\x1f' # 0x1F -> CONTROL CHARACTER
80n/a ' ' # 0x20 -> SPACE
81n/a '!' # 0x21 -> EXCLAMATION MARK
82n/a '"' # 0x22 -> QUOTATION MARK
83n/a '#' # 0x23 -> NUMBER SIGN
84n/a '$' # 0x24 -> DOLLAR SIGN
85n/a '%' # 0x25 -> PERCENT SIGN
86n/a '&' # 0x26 -> AMPERSAND
87n/a "'" # 0x27 -> APOSTROPHE
88n/a '(' # 0x28 -> LEFT PARENTHESIS
89n/a ')' # 0x29 -> RIGHT PARENTHESIS
90n/a '*' # 0x2A -> ASTERISK
91n/a '+' # 0x2B -> PLUS SIGN
92n/a ',' # 0x2C -> COMMA
93n/a '-' # 0x2D -> HYPHEN-MINUS
94n/a '.' # 0x2E -> FULL STOP
95n/a '/' # 0x2F -> SOLIDUS
96n/a '0' # 0x30 -> DIGIT ZERO
97n/a '1' # 0x31 -> DIGIT ONE
98n/a '2' # 0x32 -> DIGIT TWO
99n/a '3' # 0x33 -> DIGIT THREE
100n/a '4' # 0x34 -> DIGIT FOUR
101n/a '5' # 0x35 -> DIGIT FIVE
102n/a '6' # 0x36 -> DIGIT SIX
103n/a '7' # 0x37 -> DIGIT SEVEN
104n/a '8' # 0x38 -> DIGIT EIGHT
105n/a '9' # 0x39 -> DIGIT NINE
106n/a ':' # 0x3A -> COLON
107n/a ';' # 0x3B -> SEMICOLON
108n/a '<' # 0x3C -> LESS-THAN SIGN
109n/a '=' # 0x3D -> EQUALS SIGN
110n/a '>' # 0x3E -> GREATER-THAN SIGN
111n/a '?' # 0x3F -> QUESTION MARK
112n/a '@' # 0x40 -> COMMERCIAL AT
113n/a 'A' # 0x41 -> LATIN CAPITAL LETTER A
114n/a 'B' # 0x42 -> LATIN CAPITAL LETTER B
115n/a 'C' # 0x43 -> LATIN CAPITAL LETTER C
116n/a 'D' # 0x44 -> LATIN CAPITAL LETTER D
117n/a 'E' # 0x45 -> LATIN CAPITAL LETTER E
118n/a 'F' # 0x46 -> LATIN CAPITAL LETTER F
119n/a 'G' # 0x47 -> LATIN CAPITAL LETTER G
120n/a 'H' # 0x48 -> LATIN CAPITAL LETTER H
121n/a 'I' # 0x49 -> LATIN CAPITAL LETTER I
122n/a 'J' # 0x4A -> LATIN CAPITAL LETTER J
123n/a 'K' # 0x4B -> LATIN CAPITAL LETTER K
124n/a 'L' # 0x4C -> LATIN CAPITAL LETTER L
125n/a 'M' # 0x4D -> LATIN CAPITAL LETTER M
126n/a 'N' # 0x4E -> LATIN CAPITAL LETTER N
127n/a 'O' # 0x4F -> LATIN CAPITAL LETTER O
128n/a 'P' # 0x50 -> LATIN CAPITAL LETTER P
129n/a 'Q' # 0x51 -> LATIN CAPITAL LETTER Q
130n/a 'R' # 0x52 -> LATIN CAPITAL LETTER R
131n/a 'S' # 0x53 -> LATIN CAPITAL LETTER S
132n/a 'T' # 0x54 -> LATIN CAPITAL LETTER T
133n/a 'U' # 0x55 -> LATIN CAPITAL LETTER U
134n/a 'V' # 0x56 -> LATIN CAPITAL LETTER V
135n/a 'W' # 0x57 -> LATIN CAPITAL LETTER W
136n/a 'X' # 0x58 -> LATIN CAPITAL LETTER X
137n/a 'Y' # 0x59 -> LATIN CAPITAL LETTER Y
138n/a 'Z' # 0x5A -> LATIN CAPITAL LETTER Z
139n/a '[' # 0x5B -> LEFT SQUARE BRACKET
140n/a '\\' # 0x5C -> REVERSE SOLIDUS
141n/a ']' # 0x5D -> RIGHT SQUARE BRACKET
142n/a '^' # 0x5E -> CIRCUMFLEX ACCENT
143n/a '_' # 0x5F -> LOW LINE
144n/a '`' # 0x60 -> GRAVE ACCENT
145n/a 'a' # 0x61 -> LATIN SMALL LETTER A
146n/a 'b' # 0x62 -> LATIN SMALL LETTER B
147n/a 'c' # 0x63 -> LATIN SMALL LETTER C
148n/a 'd' # 0x64 -> LATIN SMALL LETTER D
149n/a 'e' # 0x65 -> LATIN SMALL LETTER E
150n/a 'f' # 0x66 -> LATIN SMALL LETTER F
151n/a 'g' # 0x67 -> LATIN SMALL LETTER G
152n/a 'h' # 0x68 -> LATIN SMALL LETTER H
153n/a 'i' # 0x69 -> LATIN SMALL LETTER I
154n/a 'j' # 0x6A -> LATIN SMALL LETTER J
155n/a 'k' # 0x6B -> LATIN SMALL LETTER K
156n/a 'l' # 0x6C -> LATIN SMALL LETTER L
157n/a 'm' # 0x6D -> LATIN SMALL LETTER M
158n/a 'n' # 0x6E -> LATIN SMALL LETTER N
159n/a 'o' # 0x6F -> LATIN SMALL LETTER O
160n/a 'p' # 0x70 -> LATIN SMALL LETTER P
161n/a 'q' # 0x71 -> LATIN SMALL LETTER Q
162n/a 'r' # 0x72 -> LATIN SMALL LETTER R
163n/a 's' # 0x73 -> LATIN SMALL LETTER S
164n/a 't' # 0x74 -> LATIN SMALL LETTER T
165n/a 'u' # 0x75 -> LATIN SMALL LETTER U
166n/a 'v' # 0x76 -> LATIN SMALL LETTER V
167n/a 'w' # 0x77 -> LATIN SMALL LETTER W
168n/a 'x' # 0x78 -> LATIN SMALL LETTER X
169n/a 'y' # 0x79 -> LATIN SMALL LETTER Y
170n/a 'z' # 0x7A -> LATIN SMALL LETTER Z
171n/a '{' # 0x7B -> LEFT CURLY BRACKET
172n/a '|' # 0x7C -> VERTICAL LINE
173n/a '}' # 0x7D -> RIGHT CURLY BRACKET
174n/a '~' # 0x7E -> TILDE
175n/a '\x7f' # 0x7F -> CONTROL CHARACTER
176n/a '\xc4' # 0x80 -> LATIN CAPITAL LETTER A WITH DIAERESIS
177n/a '\xb9' # 0x81 -> SUPERSCRIPT ONE
178n/a '\xb2' # 0x82 -> SUPERSCRIPT TWO
179n/a '\xc9' # 0x83 -> LATIN CAPITAL LETTER E WITH ACUTE
180n/a '\xb3' # 0x84 -> SUPERSCRIPT THREE
181n/a '\xd6' # 0x85 -> LATIN CAPITAL LETTER O WITH DIAERESIS
182n/a '\xdc' # 0x86 -> LATIN CAPITAL LETTER U WITH DIAERESIS
183n/a '\u0385' # 0x87 -> GREEK DIALYTIKA TONOS
184n/a '\xe0' # 0x88 -> LATIN SMALL LETTER A WITH GRAVE
185n/a '\xe2' # 0x89 -> LATIN SMALL LETTER A WITH CIRCUMFLEX
186n/a '\xe4' # 0x8A -> LATIN SMALL LETTER A WITH DIAERESIS
187n/a '\u0384' # 0x8B -> GREEK TONOS
188n/a '\xa8' # 0x8C -> DIAERESIS
189n/a '\xe7' # 0x8D -> LATIN SMALL LETTER C WITH CEDILLA
190n/a '\xe9' # 0x8E -> LATIN SMALL LETTER E WITH ACUTE
191n/a '\xe8' # 0x8F -> LATIN SMALL LETTER E WITH GRAVE
192n/a '\xea' # 0x90 -> LATIN SMALL LETTER E WITH CIRCUMFLEX
193n/a '\xeb' # 0x91 -> LATIN SMALL LETTER E WITH DIAERESIS
194n/a '\xa3' # 0x92 -> POUND SIGN
195n/a '\u2122' # 0x93 -> TRADE MARK SIGN
196n/a '\xee' # 0x94 -> LATIN SMALL LETTER I WITH CIRCUMFLEX
197n/a '\xef' # 0x95 -> LATIN SMALL LETTER I WITH DIAERESIS
198n/a '\u2022' # 0x96 -> BULLET
199n/a '\xbd' # 0x97 -> VULGAR FRACTION ONE HALF
200n/a '\u2030' # 0x98 -> PER MILLE SIGN
201n/a '\xf4' # 0x99 -> LATIN SMALL LETTER O WITH CIRCUMFLEX
202n/a '\xf6' # 0x9A -> LATIN SMALL LETTER O WITH DIAERESIS
203n/a '\xa6' # 0x9B -> BROKEN BAR
204n/a '\u20ac' # 0x9C -> EURO SIGN # before Mac OS 9.2.2, was SOFT HYPHEN
205n/a '\xf9' # 0x9D -> LATIN SMALL LETTER U WITH GRAVE
206n/a '\xfb' # 0x9E -> LATIN SMALL LETTER U WITH CIRCUMFLEX
207n/a '\xfc' # 0x9F -> LATIN SMALL LETTER U WITH DIAERESIS
208n/a '\u2020' # 0xA0 -> DAGGER
209n/a '\u0393' # 0xA1 -> GREEK CAPITAL LETTER GAMMA
210n/a '\u0394' # 0xA2 -> GREEK CAPITAL LETTER DELTA
211n/a '\u0398' # 0xA3 -> GREEK CAPITAL LETTER THETA
212n/a '\u039b' # 0xA4 -> GREEK CAPITAL LETTER LAMDA
213n/a '\u039e' # 0xA5 -> GREEK CAPITAL LETTER XI
214n/a '\u03a0' # 0xA6 -> GREEK CAPITAL LETTER PI
215n/a '\xdf' # 0xA7 -> LATIN SMALL LETTER SHARP S
216n/a '\xae' # 0xA8 -> REGISTERED SIGN
217n/a '\xa9' # 0xA9 -> COPYRIGHT SIGN
218n/a '\u03a3' # 0xAA -> GREEK CAPITAL LETTER SIGMA
219n/a '\u03aa' # 0xAB -> GREEK CAPITAL LETTER IOTA WITH DIALYTIKA
220n/a '\xa7' # 0xAC -> SECTION SIGN
221n/a '\u2260' # 0xAD -> NOT EQUAL TO
222n/a '\xb0' # 0xAE -> DEGREE SIGN
223n/a '\xb7' # 0xAF -> MIDDLE DOT
224n/a '\u0391' # 0xB0 -> GREEK CAPITAL LETTER ALPHA
225n/a '\xb1' # 0xB1 -> PLUS-MINUS SIGN
226n/a '\u2264' # 0xB2 -> LESS-THAN OR EQUAL TO
227n/a '\u2265' # 0xB3 -> GREATER-THAN OR EQUAL TO
228n/a '\xa5' # 0xB4 -> YEN SIGN
229n/a '\u0392' # 0xB5 -> GREEK CAPITAL LETTER BETA
230n/a '\u0395' # 0xB6 -> GREEK CAPITAL LETTER EPSILON
231n/a '\u0396' # 0xB7 -> GREEK CAPITAL LETTER ZETA
232n/a '\u0397' # 0xB8 -> GREEK CAPITAL LETTER ETA
233n/a '\u0399' # 0xB9 -> GREEK CAPITAL LETTER IOTA
234n/a '\u039a' # 0xBA -> GREEK CAPITAL LETTER KAPPA
235n/a '\u039c' # 0xBB -> GREEK CAPITAL LETTER MU
236n/a '\u03a6' # 0xBC -> GREEK CAPITAL LETTER PHI
237n/a '\u03ab' # 0xBD -> GREEK CAPITAL LETTER UPSILON WITH DIALYTIKA
238n/a '\u03a8' # 0xBE -> GREEK CAPITAL LETTER PSI
239n/a '\u03a9' # 0xBF -> GREEK CAPITAL LETTER OMEGA
240n/a '\u03ac' # 0xC0 -> GREEK SMALL LETTER ALPHA WITH TONOS
241n/a '\u039d' # 0xC1 -> GREEK CAPITAL LETTER NU
242n/a '\xac' # 0xC2 -> NOT SIGN
243n/a '\u039f' # 0xC3 -> GREEK CAPITAL LETTER OMICRON
244n/a '\u03a1' # 0xC4 -> GREEK CAPITAL LETTER RHO
245n/a '\u2248' # 0xC5 -> ALMOST EQUAL TO
246n/a '\u03a4' # 0xC6 -> GREEK CAPITAL LETTER TAU
247n/a '\xab' # 0xC7 -> LEFT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK
248n/a '\xbb' # 0xC8 -> RIGHT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK
249n/a '\u2026' # 0xC9 -> HORIZONTAL ELLIPSIS
250n/a '\xa0' # 0xCA -> NO-BREAK SPACE
251n/a '\u03a5' # 0xCB -> GREEK CAPITAL LETTER UPSILON
252n/a '\u03a7' # 0xCC -> GREEK CAPITAL LETTER CHI
253n/a '\u0386' # 0xCD -> GREEK CAPITAL LETTER ALPHA WITH TONOS
254n/a '\u0388' # 0xCE -> GREEK CAPITAL LETTER EPSILON WITH TONOS
255n/a '\u0153' # 0xCF -> LATIN SMALL LIGATURE OE
256n/a '\u2013' # 0xD0 -> EN DASH
257n/a '\u2015' # 0xD1 -> HORIZONTAL BAR
258n/a '\u201c' # 0xD2 -> LEFT DOUBLE QUOTATION MARK
259n/a '\u201d' # 0xD3 -> RIGHT DOUBLE QUOTATION MARK
260n/a '\u2018' # 0xD4 -> LEFT SINGLE QUOTATION MARK
261n/a '\u2019' # 0xD5 -> RIGHT SINGLE QUOTATION MARK
262n/a '\xf7' # 0xD6 -> DIVISION SIGN
263n/a '\u0389' # 0xD7 -> GREEK CAPITAL LETTER ETA WITH TONOS
264n/a '\u038a' # 0xD8 -> GREEK CAPITAL LETTER IOTA WITH TONOS
265n/a '\u038c' # 0xD9 -> GREEK CAPITAL LETTER OMICRON WITH TONOS
266n/a '\u038e' # 0xDA -> GREEK CAPITAL LETTER UPSILON WITH TONOS
267n/a '\u03ad' # 0xDB -> GREEK SMALL LETTER EPSILON WITH TONOS
268n/a '\u03ae' # 0xDC -> GREEK SMALL LETTER ETA WITH TONOS
269n/a '\u03af' # 0xDD -> GREEK SMALL LETTER IOTA WITH TONOS
270n/a '\u03cc' # 0xDE -> GREEK SMALL LETTER OMICRON WITH TONOS
271n/a '\u038f' # 0xDF -> GREEK CAPITAL LETTER OMEGA WITH TONOS
272n/a '\u03cd' # 0xE0 -> GREEK SMALL LETTER UPSILON WITH TONOS
273n/a '\u03b1' # 0xE1 -> GREEK SMALL LETTER ALPHA
274n/a '\u03b2' # 0xE2 -> GREEK SMALL LETTER BETA
275n/a '\u03c8' # 0xE3 -> GREEK SMALL LETTER PSI
276n/a '\u03b4' # 0xE4 -> GREEK SMALL LETTER DELTA
277n/a '\u03b5' # 0xE5 -> GREEK SMALL LETTER EPSILON
278n/a '\u03c6' # 0xE6 -> GREEK SMALL LETTER PHI
279n/a '\u03b3' # 0xE7 -> GREEK SMALL LETTER GAMMA
280n/a '\u03b7' # 0xE8 -> GREEK SMALL LETTER ETA
281n/a '\u03b9' # 0xE9 -> GREEK SMALL LETTER IOTA
282n/a '\u03be' # 0xEA -> GREEK SMALL LETTER XI
283n/a '\u03ba' # 0xEB -> GREEK SMALL LETTER KAPPA
284n/a '\u03bb' # 0xEC -> GREEK SMALL LETTER LAMDA
285n/a '\u03bc' # 0xED -> GREEK SMALL LETTER MU
286n/a '\u03bd' # 0xEE -> GREEK SMALL LETTER NU
287n/a '\u03bf' # 0xEF -> GREEK SMALL LETTER OMICRON
288n/a '\u03c0' # 0xF0 -> GREEK SMALL LETTER PI
289n/a '\u03ce' # 0xF1 -> GREEK SMALL LETTER OMEGA WITH TONOS
290n/a '\u03c1' # 0xF2 -> GREEK SMALL LETTER RHO
291n/a '\u03c3' # 0xF3 -> GREEK SMALL LETTER SIGMA
292n/a '\u03c4' # 0xF4 -> GREEK SMALL LETTER TAU
293n/a '\u03b8' # 0xF5 -> GREEK SMALL LETTER THETA
294n/a '\u03c9' # 0xF6 -> GREEK SMALL LETTER OMEGA
295n/a '\u03c2' # 0xF7 -> GREEK SMALL LETTER FINAL SIGMA
296n/a '\u03c7' # 0xF8 -> GREEK SMALL LETTER CHI
297n/a '\u03c5' # 0xF9 -> GREEK SMALL LETTER UPSILON
298n/a '\u03b6' # 0xFA -> GREEK SMALL LETTER ZETA
299n/a '\u03ca' # 0xFB -> GREEK SMALL LETTER IOTA WITH DIALYTIKA
300n/a '\u03cb' # 0xFC -> GREEK SMALL LETTER UPSILON WITH DIALYTIKA
301n/a '\u0390' # 0xFD -> GREEK SMALL LETTER IOTA WITH DIALYTIKA AND TONOS
302n/a '\u03b0' # 0xFE -> GREEK SMALL LETTER UPSILON WITH DIALYTIKA AND TONOS
303n/a '\xad' # 0xFF -> SOFT HYPHEN # before Mac OS 9.2.2, was undefined
304n/a)
305n/a
306n/a### Encoding table
307n/aencoding_table=codecs.charmap_build(decoding_table)