ยปCore Development>Code coverage>Lib/test/crashers/recursive_call.py

Python code coverage for Lib/test/crashers/recursive_call.py

#countcontent
1n/a#!/usr/bin/env python3
2n/a
3n/a# No bug report AFAIK, mail on python-dev on 2006-01-10
4n/a
5n/a# This is a "won't fix" case. It is known that setting a high enough
6n/a# recursion limit crashes by overflowing the stack. Unless this is
7n/a# redesigned somehow, it won't go away.
8n/a
9n/aimport sys
10n/a
11n/asys.setrecursionlimit(1 << 30)
12n/af = lambda f:f(f)
13n/a
14n/aif __name__ == '__main__':
15n/a f(f)