ยปCore Development>Code coverage>Lib/unittest/__main__.py

Python code coverage for Lib/unittest/__main__.py

#countcontent
1n/a"""Main entry point"""
2n/a
3n/aimport sys
4n/aif sys.argv[0].endswith("__main__.py"):
5n/a import os.path
6n/a # We change sys.argv[0] to make help message more useful
7n/a # use executable without path, unquoted
8n/a # (it's just a hint anyway)
9n/a # (if you have spaces in your executable you get what you deserve!)
10n/a executable = os.path.basename(sys.executable)
11n/a sys.argv[0] = executable + " -m unittest"
12n/a del os
13n/a
14n/a__unittest = True
15n/a
16n/afrom .main import main, TestProgram
17n/a
18n/amain(module=None)