ยปCore Development>Code coverage>Lib/xml/dom/NodeFilter.py

Python code coverage for Lib/xml/dom/NodeFilter.py

#countcontent
1n/a# This is the Python mapping for interface NodeFilter from
2n/a# DOM2-Traversal-Range. It contains only constants.
3n/a
4n/aclass NodeFilter:
5n/a """
6n/a This is the DOM2 NodeFilter interface. It contains only constants.
7n/a """
8n/a FILTER_ACCEPT = 1
9n/a FILTER_REJECT = 2
10n/a FILTER_SKIP = 3
11n/a
12n/a SHOW_ALL = 0xFFFFFFFF
13n/a SHOW_ELEMENT = 0x00000001
14n/a SHOW_ATTRIBUTE = 0x00000002
15n/a SHOW_TEXT = 0x00000004
16n/a SHOW_CDATA_SECTION = 0x00000008
17n/a SHOW_ENTITY_REFERENCE = 0x00000010
18n/a SHOW_ENTITY = 0x00000020
19n/a SHOW_PROCESSING_INSTRUCTION = 0x00000040
20n/a SHOW_COMMENT = 0x00000080
21n/a SHOW_DOCUMENT = 0x00000100
22n/a SHOW_DOCUMENT_TYPE = 0x00000200
23n/a SHOW_DOCUMENT_FRAGMENT = 0x00000400
24n/a SHOW_NOTATION = 0x00000800
25n/a
26n/a def acceptNode(self, node):
27n/a raise NotImplementedError