ยปCore Development>Code coverage>PC/WinMain.c

Python code coverage for PC/WinMain.c

#countcontent
1n/a/* Minimal main program -- everything is loaded from the library. */
2n/a
3n/a#include "Python.h"
4n/a
5n/a#define WIN32_LEAN_AND_MEAN
6n/a#include <windows.h>
7n/a
8n/aint WINAPI wWinMain(
9n/a HINSTANCE hInstance, /* handle to current instance */
10n/a HINSTANCE hPrevInstance, /* handle to previous instance */
11n/a LPWSTR lpCmdLine, /* pointer to command line */
12n/a int nCmdShow /* show state of window */
13n/a)
14n/a{
15n/a return Py_Main(__argc, __wargv);
16n/a}