ยปCore Development>Code coverage>Lib/encodings/cp1140.py

Python code coverage for Lib/encodings/cp1140.py

#countcontent
1n/a""" Python Character Mapping Codec cp1140 generated from 'python-mappings/CP1140.TXT' with gencodec.py.
2n/a
3n/a"""#"
4n/a
5n/aimport codecs
6n/a
7n/a### Codec APIs
8n/a
9n/aclass Codec(codecs.Codec):
10n/a
11n/a def encode(self,input,errors='strict'):
12n/a return codecs.charmap_encode(input,errors,encoding_table)
13n/a
14n/a def decode(self,input,errors='strict'):
15n/a return codecs.charmap_decode(input,errors,decoding_table)
16n/a
17n/aclass IncrementalEncoder(codecs.IncrementalEncoder):
18n/a def encode(self, input, final=False):
19n/a return codecs.charmap_encode(input,self.errors,encoding_table)[0]
20n/a
21n/aclass IncrementalDecoder(codecs.IncrementalDecoder):
22n/a def decode(self, input, final=False):
23n/a return codecs.charmap_decode(input,self.errors,decoding_table)[0]
24n/a
25n/aclass StreamWriter(Codec,codecs.StreamWriter):
26n/a pass
27n/a
28n/aclass StreamReader(Codec,codecs.StreamReader):
29n/a pass
30n/a
31n/a### encodings module API
32n/a
33n/adef getregentry():
34n/a return codecs.CodecInfo(
35n/a name='cp1140',
36n/a encode=Codec().encode,
37n/a decode=Codec().decode,
38n/a incrementalencoder=IncrementalEncoder,
39n/a incrementaldecoder=IncrementalDecoder,
40n/a streamreader=StreamReader,
41n/a streamwriter=StreamWriter,
42n/a )
43n/a
44n/a
45n/a### Decoding Table
46n/a
47n/adecoding_table = (
48n/a '\x00' # 0x00 -> NULL
49n/a '\x01' # 0x01 -> START OF HEADING
50n/a '\x02' # 0x02 -> START OF TEXT
51n/a '\x03' # 0x03 -> END OF TEXT
52n/a '\x9c' # 0x04 -> CONTROL
53n/a '\t' # 0x05 -> HORIZONTAL TABULATION
54n/a '\x86' # 0x06 -> CONTROL
55n/a '\x7f' # 0x07 -> DELETE
56n/a '\x97' # 0x08 -> CONTROL
57n/a '\x8d' # 0x09 -> CONTROL
58n/a '\x8e' # 0x0A -> CONTROL
59n/a '\x0b' # 0x0B -> VERTICAL TABULATION
60n/a '\x0c' # 0x0C -> FORM FEED
61n/a '\r' # 0x0D -> CARRIAGE RETURN
62n/a '\x0e' # 0x0E -> SHIFT OUT
63n/a '\x0f' # 0x0F -> SHIFT IN
64n/a '\x10' # 0x10 -> DATA LINK ESCAPE
65n/a '\x11' # 0x11 -> DEVICE CONTROL ONE
66n/a '\x12' # 0x12 -> DEVICE CONTROL TWO
67n/a '\x13' # 0x13 -> DEVICE CONTROL THREE
68n/a '\x9d' # 0x14 -> CONTROL
69n/a '\x85' # 0x15 -> CONTROL
70n/a '\x08' # 0x16 -> BACKSPACE
71n/a '\x87' # 0x17 -> CONTROL
72n/a '\x18' # 0x18 -> CANCEL
73n/a '\x19' # 0x19 -> END OF MEDIUM
74n/a '\x92' # 0x1A -> CONTROL
75n/a '\x8f' # 0x1B -> CONTROL
76n/a '\x1c' # 0x1C -> FILE SEPARATOR
77n/a '\x1d' # 0x1D -> GROUP SEPARATOR
78n/a '\x1e' # 0x1E -> RECORD SEPARATOR
79n/a '\x1f' # 0x1F -> UNIT SEPARATOR
80n/a '\x80' # 0x20 -> CONTROL
81n/a '\x81' # 0x21 -> CONTROL
82n/a '\x82' # 0x22 -> CONTROL
83n/a '\x83' # 0x23 -> CONTROL
84n/a '\x84' # 0x24 -> CONTROL
85n/a '\n' # 0x25 -> LINE FEED
86n/a '\x17' # 0x26 -> END OF TRANSMISSION BLOCK
87n/a '\x1b' # 0x27 -> ESCAPE
88n/a '\x88' # 0x28 -> CONTROL
89n/a '\x89' # 0x29 -> CONTROL
90n/a '\x8a' # 0x2A -> CONTROL
91n/a '\x8b' # 0x2B -> CONTROL
92n/a '\x8c' # 0x2C -> CONTROL
93n/a '\x05' # 0x2D -> ENQUIRY
94n/a '\x06' # 0x2E -> ACKNOWLEDGE
95n/a '\x07' # 0x2F -> BELL
96n/a '\x90' # 0x30 -> CONTROL
97n/a '\x91' # 0x31 -> CONTROL
98n/a '\x16' # 0x32 -> SYNCHRONOUS IDLE
99n/a '\x93' # 0x33 -> CONTROL
100n/a '\x94' # 0x34 -> CONTROL
101n/a '\x95' # 0x35 -> CONTROL
102n/a '\x96' # 0x36 -> CONTROL
103n/a '\x04' # 0x37 -> END OF TRANSMISSION
104n/a '\x98' # 0x38 -> CONTROL
105n/a '\x99' # 0x39 -> CONTROL
106n/a '\x9a' # 0x3A -> CONTROL
107n/a '\x9b' # 0x3B -> CONTROL
108n/a '\x14' # 0x3C -> DEVICE CONTROL FOUR
109n/a '\x15' # 0x3D -> NEGATIVE ACKNOWLEDGE
110n/a '\x9e' # 0x3E -> CONTROL
111n/a '\x1a' # 0x3F -> SUBSTITUTE
112n/a ' ' # 0x40 -> SPACE
113n/a '\xa0' # 0x41 -> NO-BREAK SPACE
114n/a '\xe2' # 0x42 -> LATIN SMALL LETTER A WITH CIRCUMFLEX
115n/a '\xe4' # 0x43 -> LATIN SMALL LETTER A WITH DIAERESIS
116n/a '\xe0' # 0x44 -> LATIN SMALL LETTER A WITH GRAVE
117n/a '\xe1' # 0x45 -> LATIN SMALL LETTER A WITH ACUTE
118n/a '\xe3' # 0x46 -> LATIN SMALL LETTER A WITH TILDE
119n/a '\xe5' # 0x47 -> LATIN SMALL LETTER A WITH RING ABOVE
120n/a '\xe7' # 0x48 -> LATIN SMALL LETTER C WITH CEDILLA
121n/a '\xf1' # 0x49 -> LATIN SMALL LETTER N WITH TILDE
122n/a '\xa2' # 0x4A -> CENT SIGN
123n/a '.' # 0x4B -> FULL STOP
124n/a '<' # 0x4C -> LESS-THAN SIGN
125n/a '(' # 0x4D -> LEFT PARENTHESIS
126n/a '+' # 0x4E -> PLUS SIGN
127n/a '|' # 0x4F -> VERTICAL LINE
128n/a '&' # 0x50 -> AMPERSAND
129n/a '\xe9' # 0x51 -> LATIN SMALL LETTER E WITH ACUTE
130n/a '\xea' # 0x52 -> LATIN SMALL LETTER E WITH CIRCUMFLEX
131n/a '\xeb' # 0x53 -> LATIN SMALL LETTER E WITH DIAERESIS
132n/a '\xe8' # 0x54 -> LATIN SMALL LETTER E WITH GRAVE
133n/a '\xed' # 0x55 -> LATIN SMALL LETTER I WITH ACUTE
134n/a '\xee' # 0x56 -> LATIN SMALL LETTER I WITH CIRCUMFLEX
135n/a '\xef' # 0x57 -> LATIN SMALL LETTER I WITH DIAERESIS
136n/a '\xec' # 0x58 -> LATIN SMALL LETTER I WITH GRAVE
137n/a '\xdf' # 0x59 -> LATIN SMALL LETTER SHARP S (GERMAN)
138n/a '!' # 0x5A -> EXCLAMATION MARK
139n/a '$' # 0x5B -> DOLLAR SIGN
140n/a '*' # 0x5C -> ASTERISK
141n/a ')' # 0x5D -> RIGHT PARENTHESIS
142n/a ';' # 0x5E -> SEMICOLON
143n/a '\xac' # 0x5F -> NOT SIGN
144n/a '-' # 0x60 -> HYPHEN-MINUS
145n/a '/' # 0x61 -> SOLIDUS
146n/a '\xc2' # 0x62 -> LATIN CAPITAL LETTER A WITH CIRCUMFLEX
147n/a '\xc4' # 0x63 -> LATIN CAPITAL LETTER A WITH DIAERESIS
148n/a '\xc0' # 0x64 -> LATIN CAPITAL LETTER A WITH GRAVE
149n/a '\xc1' # 0x65 -> LATIN CAPITAL LETTER A WITH ACUTE
150n/a '\xc3' # 0x66 -> LATIN CAPITAL LETTER A WITH TILDE
151n/a '\xc5' # 0x67 -> LATIN CAPITAL LETTER A WITH RING ABOVE
152n/a '\xc7' # 0x68 -> LATIN CAPITAL LETTER C WITH CEDILLA
153n/a '\xd1' # 0x69 -> LATIN CAPITAL LETTER N WITH TILDE
154n/a '\xa6' # 0x6A -> BROKEN BAR
155n/a ',' # 0x6B -> COMMA
156n/a '%' # 0x6C -> PERCENT SIGN
157n/a '_' # 0x6D -> LOW LINE
158n/a '>' # 0x6E -> GREATER-THAN SIGN
159n/a '?' # 0x6F -> QUESTION MARK
160n/a '\xf8' # 0x70 -> LATIN SMALL LETTER O WITH STROKE
161n/a '\xc9' # 0x71 -> LATIN CAPITAL LETTER E WITH ACUTE
162n/a '\xca' # 0x72 -> LATIN CAPITAL LETTER E WITH CIRCUMFLEX
163n/a '\xcb' # 0x73 -> LATIN CAPITAL LETTER E WITH DIAERESIS
164n/a '\xc8' # 0x74 -> LATIN CAPITAL LETTER E WITH GRAVE
165n/a '\xcd' # 0x75 -> LATIN CAPITAL LETTER I WITH ACUTE
166n/a '\xce' # 0x76 -> LATIN CAPITAL LETTER I WITH CIRCUMFLEX
167n/a '\xcf' # 0x77 -> LATIN CAPITAL LETTER I WITH DIAERESIS
168n/a '\xcc' # 0x78 -> LATIN CAPITAL LETTER I WITH GRAVE
169n/a '`' # 0x79 -> GRAVE ACCENT
170n/a ':' # 0x7A -> COLON
171n/a '#' # 0x7B -> NUMBER SIGN
172n/a '@' # 0x7C -> COMMERCIAL AT
173n/a "'" # 0x7D -> APOSTROPHE
174n/a '=' # 0x7E -> EQUALS SIGN
175n/a '"' # 0x7F -> QUOTATION MARK
176n/a '\xd8' # 0x80 -> LATIN CAPITAL LETTER O WITH STROKE
177n/a 'a' # 0x81 -> LATIN SMALL LETTER A
178n/a 'b' # 0x82 -> LATIN SMALL LETTER B
179n/a 'c' # 0x83 -> LATIN SMALL LETTER C
180n/a 'd' # 0x84 -> LATIN SMALL LETTER D
181n/a 'e' # 0x85 -> LATIN SMALL LETTER E
182n/a 'f' # 0x86 -> LATIN SMALL LETTER F
183n/a 'g' # 0x87 -> LATIN SMALL LETTER G
184n/a 'h' # 0x88 -> LATIN SMALL LETTER H
185n/a 'i' # 0x89 -> LATIN SMALL LETTER I
186n/a '\xab' # 0x8A -> LEFT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK
187n/a '\xbb' # 0x8B -> RIGHT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK
188n/a '\xf0' # 0x8C -> LATIN SMALL LETTER ETH (ICELANDIC)
189n/a '\xfd' # 0x8D -> LATIN SMALL LETTER Y WITH ACUTE
190n/a '\xfe' # 0x8E -> LATIN SMALL LETTER THORN (ICELANDIC)
191n/a '\xb1' # 0x8F -> PLUS-MINUS SIGN
192n/a '\xb0' # 0x90 -> DEGREE SIGN
193n/a 'j' # 0x91 -> LATIN SMALL LETTER J
194n/a 'k' # 0x92 -> LATIN SMALL LETTER K
195n/a 'l' # 0x93 -> LATIN SMALL LETTER L
196n/a 'm' # 0x94 -> LATIN SMALL LETTER M
197n/a 'n' # 0x95 -> LATIN SMALL LETTER N
198n/a 'o' # 0x96 -> LATIN SMALL LETTER O
199n/a 'p' # 0x97 -> LATIN SMALL LETTER P
200n/a 'q' # 0x98 -> LATIN SMALL LETTER Q
201n/a 'r' # 0x99 -> LATIN SMALL LETTER R
202n/a '\xaa' # 0x9A -> FEMININE ORDINAL INDICATOR
203n/a '\xba' # 0x9B -> MASCULINE ORDINAL INDICATOR
204n/a '\xe6' # 0x9C -> LATIN SMALL LIGATURE AE
205n/a '\xb8' # 0x9D -> CEDILLA
206n/a '\xc6' # 0x9E -> LATIN CAPITAL LIGATURE AE
207n/a '\u20ac' # 0x9F -> EURO SIGN
208n/a '\xb5' # 0xA0 -> MICRO SIGN
209n/a '~' # 0xA1 -> TILDE
210n/a 's' # 0xA2 -> LATIN SMALL LETTER S
211n/a 't' # 0xA3 -> LATIN SMALL LETTER T
212n/a 'u' # 0xA4 -> LATIN SMALL LETTER U
213n/a 'v' # 0xA5 -> LATIN SMALL LETTER V
214n/a 'w' # 0xA6 -> LATIN SMALL LETTER W
215n/a 'x' # 0xA7 -> LATIN SMALL LETTER X
216n/a 'y' # 0xA8 -> LATIN SMALL LETTER Y
217n/a 'z' # 0xA9 -> LATIN SMALL LETTER Z
218n/a '\xa1' # 0xAA -> INVERTED EXCLAMATION MARK
219n/a '\xbf' # 0xAB -> INVERTED QUESTION MARK
220n/a '\xd0' # 0xAC -> LATIN CAPITAL LETTER ETH (ICELANDIC)
221n/a '\xdd' # 0xAD -> LATIN CAPITAL LETTER Y WITH ACUTE
222n/a '\xde' # 0xAE -> LATIN CAPITAL LETTER THORN (ICELANDIC)
223n/a '\xae' # 0xAF -> REGISTERED SIGN
224n/a '^' # 0xB0 -> CIRCUMFLEX ACCENT
225n/a '\xa3' # 0xB1 -> POUND SIGN
226n/a '\xa5' # 0xB2 -> YEN SIGN
227n/a '\xb7' # 0xB3 -> MIDDLE DOT
228n/a '\xa9' # 0xB4 -> COPYRIGHT SIGN
229n/a '\xa7' # 0xB5 -> SECTION SIGN
230n/a '\xb6' # 0xB6 -> PILCROW SIGN
231n/a '\xbc' # 0xB7 -> VULGAR FRACTION ONE QUARTER
232n/a '\xbd' # 0xB8 -> VULGAR FRACTION ONE HALF
233n/a '\xbe' # 0xB9 -> VULGAR FRACTION THREE QUARTERS
234n/a '[' # 0xBA -> LEFT SQUARE BRACKET
235n/a ']' # 0xBB -> RIGHT SQUARE BRACKET
236n/a '\xaf' # 0xBC -> MACRON
237n/a '\xa8' # 0xBD -> DIAERESIS
238n/a '\xb4' # 0xBE -> ACUTE ACCENT
239n/a '\xd7' # 0xBF -> MULTIPLICATION SIGN
240n/a '{' # 0xC0 -> LEFT CURLY BRACKET
241n/a 'A' # 0xC1 -> LATIN CAPITAL LETTER A
242n/a 'B' # 0xC2 -> LATIN CAPITAL LETTER B
243n/a 'C' # 0xC3 -> LATIN CAPITAL LETTER C
244n/a 'D' # 0xC4 -> LATIN CAPITAL LETTER D
245n/a 'E' # 0xC5 -> LATIN CAPITAL LETTER E
246n/a 'F' # 0xC6 -> LATIN CAPITAL LETTER F
247n/a 'G' # 0xC7 -> LATIN CAPITAL LETTER G
248n/a 'H' # 0xC8 -> LATIN CAPITAL LETTER H
249n/a 'I' # 0xC9 -> LATIN CAPITAL LETTER I
250n/a '\xad' # 0xCA -> SOFT HYPHEN
251n/a '\xf4' # 0xCB -> LATIN SMALL LETTER O WITH CIRCUMFLEX
252n/a '\xf6' # 0xCC -> LATIN SMALL LETTER O WITH DIAERESIS
253n/a '\xf2' # 0xCD -> LATIN SMALL LETTER O WITH GRAVE
254n/a '\xf3' # 0xCE -> LATIN SMALL LETTER O WITH ACUTE
255n/a '\xf5' # 0xCF -> LATIN SMALL LETTER O WITH TILDE
256n/a '}' # 0xD0 -> RIGHT CURLY BRACKET
257n/a 'J' # 0xD1 -> LATIN CAPITAL LETTER J
258n/a 'K' # 0xD2 -> LATIN CAPITAL LETTER K
259n/a 'L' # 0xD3 -> LATIN CAPITAL LETTER L
260n/a 'M' # 0xD4 -> LATIN CAPITAL LETTER M
261n/a 'N' # 0xD5 -> LATIN CAPITAL LETTER N
262n/a 'O' # 0xD6 -> LATIN CAPITAL LETTER O
263n/a 'P' # 0xD7 -> LATIN CAPITAL LETTER P
264n/a 'Q' # 0xD8 -> LATIN CAPITAL LETTER Q
265n/a 'R' # 0xD9 -> LATIN CAPITAL LETTER R
266n/a '\xb9' # 0xDA -> SUPERSCRIPT ONE
267n/a '\xfb' # 0xDB -> LATIN SMALL LETTER U WITH CIRCUMFLEX
268n/a '\xfc' # 0xDC -> LATIN SMALL LETTER U WITH DIAERESIS
269n/a '\xf9' # 0xDD -> LATIN SMALL LETTER U WITH GRAVE
270n/a '\xfa' # 0xDE -> LATIN SMALL LETTER U WITH ACUTE
271n/a '\xff' # 0xDF -> LATIN SMALL LETTER Y WITH DIAERESIS
272n/a '\\' # 0xE0 -> REVERSE SOLIDUS
273n/a '\xf7' # 0xE1 -> DIVISION SIGN
274n/a 'S' # 0xE2 -> LATIN CAPITAL LETTER S
275n/a 'T' # 0xE3 -> LATIN CAPITAL LETTER T
276n/a 'U' # 0xE4 -> LATIN CAPITAL LETTER U
277n/a 'V' # 0xE5 -> LATIN CAPITAL LETTER V
278n/a 'W' # 0xE6 -> LATIN CAPITAL LETTER W
279n/a 'X' # 0xE7 -> LATIN CAPITAL LETTER X
280n/a 'Y' # 0xE8 -> LATIN CAPITAL LETTER Y
281n/a 'Z' # 0xE9 -> LATIN CAPITAL LETTER Z
282n/a '\xb2' # 0xEA -> SUPERSCRIPT TWO
283n/a '\xd4' # 0xEB -> LATIN CAPITAL LETTER O WITH CIRCUMFLEX
284n/a '\xd6' # 0xEC -> LATIN CAPITAL LETTER O WITH DIAERESIS
285n/a '\xd2' # 0xED -> LATIN CAPITAL LETTER O WITH GRAVE
286n/a '\xd3' # 0xEE -> LATIN CAPITAL LETTER O WITH ACUTE
287n/a '\xd5' # 0xEF -> LATIN CAPITAL LETTER O WITH TILDE
288n/a '0' # 0xF0 -> DIGIT ZERO
289n/a '1' # 0xF1 -> DIGIT ONE
290n/a '2' # 0xF2 -> DIGIT TWO
291n/a '3' # 0xF3 -> DIGIT THREE
292n/a '4' # 0xF4 -> DIGIT FOUR
293n/a '5' # 0xF5 -> DIGIT FIVE
294n/a '6' # 0xF6 -> DIGIT SIX
295n/a '7' # 0xF7 -> DIGIT SEVEN
296n/a '8' # 0xF8 -> DIGIT EIGHT
297n/a '9' # 0xF9 -> DIGIT NINE
298n/a '\xb3' # 0xFA -> SUPERSCRIPT THREE
299n/a '\xdb' # 0xFB -> LATIN CAPITAL LETTER U WITH CIRCUMFLEX
300n/a '\xdc' # 0xFC -> LATIN CAPITAL LETTER U WITH DIAERESIS
301n/a '\xd9' # 0xFD -> LATIN CAPITAL LETTER U WITH GRAVE
302n/a '\xda' # 0xFE -> LATIN CAPITAL LETTER U WITH ACUTE
303n/a '\x9f' # 0xFF -> CONTROL
304n/a)
305n/a
306n/a### Encoding table
307n/aencoding_table=codecs.charmap_build(decoding_table)