ยปCore Development>Code coverage>Lib/encodings/cp855.py

Python code coverage for Lib/encodings/cp855.py

#countcontent
1n/a""" Python Character Mapping Codec generated from 'VENDORS/MICSFT/PC/CP855.TXT' with gencodec.py.
2n/a
3n/a"""#"
4n/a
5n/aimport codecs
6n/a
7n/a### Codec APIs
8n/a
9n/aclass Codec(codecs.Codec):
10n/a
11n/a def encode(self,input,errors='strict'):
12n/a return codecs.charmap_encode(input,errors,encoding_map)
13n/a
14n/a def decode(self,input,errors='strict'):
15n/a return codecs.charmap_decode(input,errors,decoding_table)
16n/a
17n/aclass IncrementalEncoder(codecs.IncrementalEncoder):
18n/a def encode(self, input, final=False):
19n/a return codecs.charmap_encode(input,self.errors,encoding_map)[0]
20n/a
21n/aclass IncrementalDecoder(codecs.IncrementalDecoder):
22n/a def decode(self, input, final=False):
23n/a return codecs.charmap_decode(input,self.errors,decoding_table)[0]
24n/a
25n/aclass StreamWriter(Codec,codecs.StreamWriter):
26n/a pass
27n/a
28n/aclass StreamReader(Codec,codecs.StreamReader):
29n/a pass
30n/a
31n/a### encodings module API
32n/a
33n/adef getregentry():
34n/a return codecs.CodecInfo(
35n/a name='cp855',
36n/a encode=Codec().encode,
37n/a decode=Codec().decode,
38n/a incrementalencoder=IncrementalEncoder,
39n/a incrementaldecoder=IncrementalDecoder,
40n/a streamreader=StreamReader,
41n/a streamwriter=StreamWriter,
42n/a )
43n/a
44n/a### Decoding Map
45n/a
46n/adecoding_map = codecs.make_identity_dict(range(256))
47n/adecoding_map.update({
48n/a 0x0080: 0x0452, # CYRILLIC SMALL LETTER DJE
49n/a 0x0081: 0x0402, # CYRILLIC CAPITAL LETTER DJE
50n/a 0x0082: 0x0453, # CYRILLIC SMALL LETTER GJE
51n/a 0x0083: 0x0403, # CYRILLIC CAPITAL LETTER GJE
52n/a 0x0084: 0x0451, # CYRILLIC SMALL LETTER IO
53n/a 0x0085: 0x0401, # CYRILLIC CAPITAL LETTER IO
54n/a 0x0086: 0x0454, # CYRILLIC SMALL LETTER UKRAINIAN IE
55n/a 0x0087: 0x0404, # CYRILLIC CAPITAL LETTER UKRAINIAN IE
56n/a 0x0088: 0x0455, # CYRILLIC SMALL LETTER DZE
57n/a 0x0089: 0x0405, # CYRILLIC CAPITAL LETTER DZE
58n/a 0x008a: 0x0456, # CYRILLIC SMALL LETTER BYELORUSSIAN-UKRAINIAN I
59n/a 0x008b: 0x0406, # CYRILLIC CAPITAL LETTER BYELORUSSIAN-UKRAINIAN I
60n/a 0x008c: 0x0457, # CYRILLIC SMALL LETTER YI
61n/a 0x008d: 0x0407, # CYRILLIC CAPITAL LETTER YI
62n/a 0x008e: 0x0458, # CYRILLIC SMALL LETTER JE
63n/a 0x008f: 0x0408, # CYRILLIC CAPITAL LETTER JE
64n/a 0x0090: 0x0459, # CYRILLIC SMALL LETTER LJE
65n/a 0x0091: 0x0409, # CYRILLIC CAPITAL LETTER LJE
66n/a 0x0092: 0x045a, # CYRILLIC SMALL LETTER NJE
67n/a 0x0093: 0x040a, # CYRILLIC CAPITAL LETTER NJE
68n/a 0x0094: 0x045b, # CYRILLIC SMALL LETTER TSHE
69n/a 0x0095: 0x040b, # CYRILLIC CAPITAL LETTER TSHE
70n/a 0x0096: 0x045c, # CYRILLIC SMALL LETTER KJE
71n/a 0x0097: 0x040c, # CYRILLIC CAPITAL LETTER KJE
72n/a 0x0098: 0x045e, # CYRILLIC SMALL LETTER SHORT U
73n/a 0x0099: 0x040e, # CYRILLIC CAPITAL LETTER SHORT U
74n/a 0x009a: 0x045f, # CYRILLIC SMALL LETTER DZHE
75n/a 0x009b: 0x040f, # CYRILLIC CAPITAL LETTER DZHE
76n/a 0x009c: 0x044e, # CYRILLIC SMALL LETTER YU
77n/a 0x009d: 0x042e, # CYRILLIC CAPITAL LETTER YU
78n/a 0x009e: 0x044a, # CYRILLIC SMALL LETTER HARD SIGN
79n/a 0x009f: 0x042a, # CYRILLIC CAPITAL LETTER HARD SIGN
80n/a 0x00a0: 0x0430, # CYRILLIC SMALL LETTER A
81n/a 0x00a1: 0x0410, # CYRILLIC CAPITAL LETTER A
82n/a 0x00a2: 0x0431, # CYRILLIC SMALL LETTER BE
83n/a 0x00a3: 0x0411, # CYRILLIC CAPITAL LETTER BE
84n/a 0x00a4: 0x0446, # CYRILLIC SMALL LETTER TSE
85n/a 0x00a5: 0x0426, # CYRILLIC CAPITAL LETTER TSE
86n/a 0x00a6: 0x0434, # CYRILLIC SMALL LETTER DE
87n/a 0x00a7: 0x0414, # CYRILLIC CAPITAL LETTER DE
88n/a 0x00a8: 0x0435, # CYRILLIC SMALL LETTER IE
89n/a 0x00a9: 0x0415, # CYRILLIC CAPITAL LETTER IE
90n/a 0x00aa: 0x0444, # CYRILLIC SMALL LETTER EF
91n/a 0x00ab: 0x0424, # CYRILLIC CAPITAL LETTER EF
92n/a 0x00ac: 0x0433, # CYRILLIC SMALL LETTER GHE
93n/a 0x00ad: 0x0413, # CYRILLIC CAPITAL LETTER GHE
94n/a 0x00ae: 0x00ab, # LEFT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK
95n/a 0x00af: 0x00bb, # RIGHT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK
96n/a 0x00b0: 0x2591, # LIGHT SHADE
97n/a 0x00b1: 0x2592, # MEDIUM SHADE
98n/a 0x00b2: 0x2593, # DARK SHADE
99n/a 0x00b3: 0x2502, # BOX DRAWINGS LIGHT VERTICAL
100n/a 0x00b4: 0x2524, # BOX DRAWINGS LIGHT VERTICAL AND LEFT
101n/a 0x00b5: 0x0445, # CYRILLIC SMALL LETTER HA
102n/a 0x00b6: 0x0425, # CYRILLIC CAPITAL LETTER HA
103n/a 0x00b7: 0x0438, # CYRILLIC SMALL LETTER I
104n/a 0x00b8: 0x0418, # CYRILLIC CAPITAL LETTER I
105n/a 0x00b9: 0x2563, # BOX DRAWINGS DOUBLE VERTICAL AND LEFT
106n/a 0x00ba: 0x2551, # BOX DRAWINGS DOUBLE VERTICAL
107n/a 0x00bb: 0x2557, # BOX DRAWINGS DOUBLE DOWN AND LEFT
108n/a 0x00bc: 0x255d, # BOX DRAWINGS DOUBLE UP AND LEFT
109n/a 0x00bd: 0x0439, # CYRILLIC SMALL LETTER SHORT I
110n/a 0x00be: 0x0419, # CYRILLIC CAPITAL LETTER SHORT I
111n/a 0x00bf: 0x2510, # BOX DRAWINGS LIGHT DOWN AND LEFT
112n/a 0x00c0: 0x2514, # BOX DRAWINGS LIGHT UP AND RIGHT
113n/a 0x00c1: 0x2534, # BOX DRAWINGS LIGHT UP AND HORIZONTAL
114n/a 0x00c2: 0x252c, # BOX DRAWINGS LIGHT DOWN AND HORIZONTAL
115n/a 0x00c3: 0x251c, # BOX DRAWINGS LIGHT VERTICAL AND RIGHT
116n/a 0x00c4: 0x2500, # BOX DRAWINGS LIGHT HORIZONTAL
117n/a 0x00c5: 0x253c, # BOX DRAWINGS LIGHT VERTICAL AND HORIZONTAL
118n/a 0x00c6: 0x043a, # CYRILLIC SMALL LETTER KA
119n/a 0x00c7: 0x041a, # CYRILLIC CAPITAL LETTER KA
120n/a 0x00c8: 0x255a, # BOX DRAWINGS DOUBLE UP AND RIGHT
121n/a 0x00c9: 0x2554, # BOX DRAWINGS DOUBLE DOWN AND RIGHT
122n/a 0x00ca: 0x2569, # BOX DRAWINGS DOUBLE UP AND HORIZONTAL
123n/a 0x00cb: 0x2566, # BOX DRAWINGS DOUBLE DOWN AND HORIZONTAL
124n/a 0x00cc: 0x2560, # BOX DRAWINGS DOUBLE VERTICAL AND RIGHT
125n/a 0x00cd: 0x2550, # BOX DRAWINGS DOUBLE HORIZONTAL
126n/a 0x00ce: 0x256c, # BOX DRAWINGS DOUBLE VERTICAL AND HORIZONTAL
127n/a 0x00cf: 0x00a4, # CURRENCY SIGN
128n/a 0x00d0: 0x043b, # CYRILLIC SMALL LETTER EL
129n/a 0x00d1: 0x041b, # CYRILLIC CAPITAL LETTER EL
130n/a 0x00d2: 0x043c, # CYRILLIC SMALL LETTER EM
131n/a 0x00d3: 0x041c, # CYRILLIC CAPITAL LETTER EM
132n/a 0x00d4: 0x043d, # CYRILLIC SMALL LETTER EN
133n/a 0x00d5: 0x041d, # CYRILLIC CAPITAL LETTER EN
134n/a 0x00d6: 0x043e, # CYRILLIC SMALL LETTER O
135n/a 0x00d7: 0x041e, # CYRILLIC CAPITAL LETTER O
136n/a 0x00d8: 0x043f, # CYRILLIC SMALL LETTER PE
137n/a 0x00d9: 0x2518, # BOX DRAWINGS LIGHT UP AND LEFT
138n/a 0x00da: 0x250c, # BOX DRAWINGS LIGHT DOWN AND RIGHT
139n/a 0x00db: 0x2588, # FULL BLOCK
140n/a 0x00dc: 0x2584, # LOWER HALF BLOCK
141n/a 0x00dd: 0x041f, # CYRILLIC CAPITAL LETTER PE
142n/a 0x00de: 0x044f, # CYRILLIC SMALL LETTER YA
143n/a 0x00df: 0x2580, # UPPER HALF BLOCK
144n/a 0x00e0: 0x042f, # CYRILLIC CAPITAL LETTER YA
145n/a 0x00e1: 0x0440, # CYRILLIC SMALL LETTER ER
146n/a 0x00e2: 0x0420, # CYRILLIC CAPITAL LETTER ER
147n/a 0x00e3: 0x0441, # CYRILLIC SMALL LETTER ES
148n/a 0x00e4: 0x0421, # CYRILLIC CAPITAL LETTER ES
149n/a 0x00e5: 0x0442, # CYRILLIC SMALL LETTER TE
150n/a 0x00e6: 0x0422, # CYRILLIC CAPITAL LETTER TE
151n/a 0x00e7: 0x0443, # CYRILLIC SMALL LETTER U
152n/a 0x00e8: 0x0423, # CYRILLIC CAPITAL LETTER U
153n/a 0x00e9: 0x0436, # CYRILLIC SMALL LETTER ZHE
154n/a 0x00ea: 0x0416, # CYRILLIC CAPITAL LETTER ZHE
155n/a 0x00eb: 0x0432, # CYRILLIC SMALL LETTER VE
156n/a 0x00ec: 0x0412, # CYRILLIC CAPITAL LETTER VE
157n/a 0x00ed: 0x044c, # CYRILLIC SMALL LETTER SOFT SIGN
158n/a 0x00ee: 0x042c, # CYRILLIC CAPITAL LETTER SOFT SIGN
159n/a 0x00ef: 0x2116, # NUMERO SIGN
160n/a 0x00f0: 0x00ad, # SOFT HYPHEN
161n/a 0x00f1: 0x044b, # CYRILLIC SMALL LETTER YERU
162n/a 0x00f2: 0x042b, # CYRILLIC CAPITAL LETTER YERU
163n/a 0x00f3: 0x0437, # CYRILLIC SMALL LETTER ZE
164n/a 0x00f4: 0x0417, # CYRILLIC CAPITAL LETTER ZE
165n/a 0x00f5: 0x0448, # CYRILLIC SMALL LETTER SHA
166n/a 0x00f6: 0x0428, # CYRILLIC CAPITAL LETTER SHA
167n/a 0x00f7: 0x044d, # CYRILLIC SMALL LETTER E
168n/a 0x00f8: 0x042d, # CYRILLIC CAPITAL LETTER E
169n/a 0x00f9: 0x0449, # CYRILLIC SMALL LETTER SHCHA
170n/a 0x00fa: 0x0429, # CYRILLIC CAPITAL LETTER SHCHA
171n/a 0x00fb: 0x0447, # CYRILLIC SMALL LETTER CHE
172n/a 0x00fc: 0x0427, # CYRILLIC CAPITAL LETTER CHE
173n/a 0x00fd: 0x00a7, # SECTION SIGN
174n/a 0x00fe: 0x25a0, # BLACK SQUARE
175n/a 0x00ff: 0x00a0, # NO-BREAK SPACE
176n/a})
177n/a
178n/a### Decoding Table
179n/a
180n/adecoding_table = (
181n/a '\x00' # 0x0000 -> NULL
182n/a '\x01' # 0x0001 -> START OF HEADING
183n/a '\x02' # 0x0002 -> START OF TEXT
184n/a '\x03' # 0x0003 -> END OF TEXT
185n/a '\x04' # 0x0004 -> END OF TRANSMISSION
186n/a '\x05' # 0x0005 -> ENQUIRY
187n/a '\x06' # 0x0006 -> ACKNOWLEDGE
188n/a '\x07' # 0x0007 -> BELL
189n/a '\x08' # 0x0008 -> BACKSPACE
190n/a '\t' # 0x0009 -> HORIZONTAL TABULATION
191n/a '\n' # 0x000a -> LINE FEED
192n/a '\x0b' # 0x000b -> VERTICAL TABULATION
193n/a '\x0c' # 0x000c -> FORM FEED
194n/a '\r' # 0x000d -> CARRIAGE RETURN
195n/a '\x0e' # 0x000e -> SHIFT OUT
196n/a '\x0f' # 0x000f -> SHIFT IN
197n/a '\x10' # 0x0010 -> DATA LINK ESCAPE
198n/a '\x11' # 0x0011 -> DEVICE CONTROL ONE
199n/a '\x12' # 0x0012 -> DEVICE CONTROL TWO
200n/a '\x13' # 0x0013 -> DEVICE CONTROL THREE
201n/a '\x14' # 0x0014 -> DEVICE CONTROL FOUR
202n/a '\x15' # 0x0015 -> NEGATIVE ACKNOWLEDGE
203n/a '\x16' # 0x0016 -> SYNCHRONOUS IDLE
204n/a '\x17' # 0x0017 -> END OF TRANSMISSION BLOCK
205n/a '\x18' # 0x0018 -> CANCEL
206n/a '\x19' # 0x0019 -> END OF MEDIUM
207n/a '\x1a' # 0x001a -> SUBSTITUTE
208n/a '\x1b' # 0x001b -> ESCAPE
209n/a '\x1c' # 0x001c -> FILE SEPARATOR
210n/a '\x1d' # 0x001d -> GROUP SEPARATOR
211n/a '\x1e' # 0x001e -> RECORD SEPARATOR
212n/a '\x1f' # 0x001f -> UNIT SEPARATOR
213n/a ' ' # 0x0020 -> SPACE
214n/a '!' # 0x0021 -> EXCLAMATION MARK
215n/a '"' # 0x0022 -> QUOTATION MARK
216n/a '#' # 0x0023 -> NUMBER SIGN
217n/a '$' # 0x0024 -> DOLLAR SIGN
218n/a '%' # 0x0025 -> PERCENT SIGN
219n/a '&' # 0x0026 -> AMPERSAND
220n/a "'" # 0x0027 -> APOSTROPHE
221n/a '(' # 0x0028 -> LEFT PARENTHESIS
222n/a ')' # 0x0029 -> RIGHT PARENTHESIS
223n/a '*' # 0x002a -> ASTERISK
224n/a '+' # 0x002b -> PLUS SIGN
225n/a ',' # 0x002c -> COMMA
226n/a '-' # 0x002d -> HYPHEN-MINUS
227n/a '.' # 0x002e -> FULL STOP
228n/a '/' # 0x002f -> SOLIDUS
229n/a '0' # 0x0030 -> DIGIT ZERO
230n/a '1' # 0x0031 -> DIGIT ONE
231n/a '2' # 0x0032 -> DIGIT TWO
232n/a '3' # 0x0033 -> DIGIT THREE
233n/a '4' # 0x0034 -> DIGIT FOUR
234n/a '5' # 0x0035 -> DIGIT FIVE
235n/a '6' # 0x0036 -> DIGIT SIX
236n/a '7' # 0x0037 -> DIGIT SEVEN
237n/a '8' # 0x0038 -> DIGIT EIGHT
238n/a '9' # 0x0039 -> DIGIT NINE
239n/a ':' # 0x003a -> COLON
240n/a ';' # 0x003b -> SEMICOLON
241n/a '<' # 0x003c -> LESS-THAN SIGN
242n/a '=' # 0x003d -> EQUALS SIGN
243n/a '>' # 0x003e -> GREATER-THAN SIGN
244n/a '?' # 0x003f -> QUESTION MARK
245n/a '@' # 0x0040 -> COMMERCIAL AT
246n/a 'A' # 0x0041 -> LATIN CAPITAL LETTER A
247n/a 'B' # 0x0042 -> LATIN CAPITAL LETTER B
248n/a 'C' # 0x0043 -> LATIN CAPITAL LETTER C
249n/a 'D' # 0x0044 -> LATIN CAPITAL LETTER D
250n/a 'E' # 0x0045 -> LATIN CAPITAL LETTER E
251n/a 'F' # 0x0046 -> LATIN CAPITAL LETTER F
252n/a 'G' # 0x0047 -> LATIN CAPITAL LETTER G
253n/a 'H' # 0x0048 -> LATIN CAPITAL LETTER H
254n/a 'I' # 0x0049 -> LATIN CAPITAL LETTER I
255n/a 'J' # 0x004a -> LATIN CAPITAL LETTER J
256n/a 'K' # 0x004b -> LATIN CAPITAL LETTER K
257n/a 'L' # 0x004c -> LATIN CAPITAL LETTER L
258n/a 'M' # 0x004d -> LATIN CAPITAL LETTER M
259n/a 'N' # 0x004e -> LATIN CAPITAL LETTER N
260n/a 'O' # 0x004f -> LATIN CAPITAL LETTER O
261n/a 'P' # 0x0050 -> LATIN CAPITAL LETTER P
262n/a 'Q' # 0x0051 -> LATIN CAPITAL LETTER Q
263n/a 'R' # 0x0052 -> LATIN CAPITAL LETTER R
264n/a 'S' # 0x0053 -> LATIN CAPITAL LETTER S
265n/a 'T' # 0x0054 -> LATIN CAPITAL LETTER T
266n/a 'U' # 0x0055 -> LATIN CAPITAL LETTER U
267n/a 'V' # 0x0056 -> LATIN CAPITAL LETTER V
268n/a 'W' # 0x0057 -> LATIN CAPITAL LETTER W
269n/a 'X' # 0x0058 -> LATIN CAPITAL LETTER X
270n/a 'Y' # 0x0059 -> LATIN CAPITAL LETTER Y
271n/a 'Z' # 0x005a -> LATIN CAPITAL LETTER Z
272n/a '[' # 0x005b -> LEFT SQUARE BRACKET
273n/a '\\' # 0x005c -> REVERSE SOLIDUS
274n/a ']' # 0x005d -> RIGHT SQUARE BRACKET
275n/a '^' # 0x005e -> CIRCUMFLEX ACCENT
276n/a '_' # 0x005f -> LOW LINE
277n/a '`' # 0x0060 -> GRAVE ACCENT
278n/a 'a' # 0x0061 -> LATIN SMALL LETTER A
279n/a 'b' # 0x0062 -> LATIN SMALL LETTER B
280n/a 'c' # 0x0063 -> LATIN SMALL LETTER C
281n/a 'd' # 0x0064 -> LATIN SMALL LETTER D
282n/a 'e' # 0x0065 -> LATIN SMALL LETTER E
283n/a 'f' # 0x0066 -> LATIN SMALL LETTER F
284n/a 'g' # 0x0067 -> LATIN SMALL LETTER G
285n/a 'h' # 0x0068 -> LATIN SMALL LETTER H
286n/a 'i' # 0x0069 -> LATIN SMALL LETTER I
287n/a 'j' # 0x006a -> LATIN SMALL LETTER J
288n/a 'k' # 0x006b -> LATIN SMALL LETTER K
289n/a 'l' # 0x006c -> LATIN SMALL LETTER L
290n/a 'm' # 0x006d -> LATIN SMALL LETTER M
291n/a 'n' # 0x006e -> LATIN SMALL LETTER N
292n/a 'o' # 0x006f -> LATIN SMALL LETTER O
293n/a 'p' # 0x0070 -> LATIN SMALL LETTER P
294n/a 'q' # 0x0071 -> LATIN SMALL LETTER Q
295n/a 'r' # 0x0072 -> LATIN SMALL LETTER R
296n/a 's' # 0x0073 -> LATIN SMALL LETTER S
297n/a 't' # 0x0074 -> LATIN SMALL LETTER T
298n/a 'u' # 0x0075 -> LATIN SMALL LETTER U
299n/a 'v' # 0x0076 -> LATIN SMALL LETTER V
300n/a 'w' # 0x0077 -> LATIN SMALL LETTER W
301n/a 'x' # 0x0078 -> LATIN SMALL LETTER X
302n/a 'y' # 0x0079 -> LATIN SMALL LETTER Y
303n/a 'z' # 0x007a -> LATIN SMALL LETTER Z
304n/a '{' # 0x007b -> LEFT CURLY BRACKET
305n/a '|' # 0x007c -> VERTICAL LINE
306n/a '}' # 0x007d -> RIGHT CURLY BRACKET
307n/a '~' # 0x007e -> TILDE
308n/a '\x7f' # 0x007f -> DELETE
309n/a '\u0452' # 0x0080 -> CYRILLIC SMALL LETTER DJE
310n/a '\u0402' # 0x0081 -> CYRILLIC CAPITAL LETTER DJE
311n/a '\u0453' # 0x0082 -> CYRILLIC SMALL LETTER GJE
312n/a '\u0403' # 0x0083 -> CYRILLIC CAPITAL LETTER GJE
313n/a '\u0451' # 0x0084 -> CYRILLIC SMALL LETTER IO
314n/a '\u0401' # 0x0085 -> CYRILLIC CAPITAL LETTER IO
315n/a '\u0454' # 0x0086 -> CYRILLIC SMALL LETTER UKRAINIAN IE
316n/a '\u0404' # 0x0087 -> CYRILLIC CAPITAL LETTER UKRAINIAN IE
317n/a '\u0455' # 0x0088 -> CYRILLIC SMALL LETTER DZE
318n/a '\u0405' # 0x0089 -> CYRILLIC CAPITAL LETTER DZE
319n/a '\u0456' # 0x008a -> CYRILLIC SMALL LETTER BYELORUSSIAN-UKRAINIAN I
320n/a '\u0406' # 0x008b -> CYRILLIC CAPITAL LETTER BYELORUSSIAN-UKRAINIAN I
321n/a '\u0457' # 0x008c -> CYRILLIC SMALL LETTER YI
322n/a '\u0407' # 0x008d -> CYRILLIC CAPITAL LETTER YI
323n/a '\u0458' # 0x008e -> CYRILLIC SMALL LETTER JE
324n/a '\u0408' # 0x008f -> CYRILLIC CAPITAL LETTER JE
325n/a '\u0459' # 0x0090 -> CYRILLIC SMALL LETTER LJE
326n/a '\u0409' # 0x0091 -> CYRILLIC CAPITAL LETTER LJE
327n/a '\u045a' # 0x0092 -> CYRILLIC SMALL LETTER NJE
328n/a '\u040a' # 0x0093 -> CYRILLIC CAPITAL LETTER NJE
329n/a '\u045b' # 0x0094 -> CYRILLIC SMALL LETTER TSHE
330n/a '\u040b' # 0x0095 -> CYRILLIC CAPITAL LETTER TSHE
331n/a '\u045c' # 0x0096 -> CYRILLIC SMALL LETTER KJE
332n/a '\u040c' # 0x0097 -> CYRILLIC CAPITAL LETTER KJE
333n/a '\u045e' # 0x0098 -> CYRILLIC SMALL LETTER SHORT U
334n/a '\u040e' # 0x0099 -> CYRILLIC CAPITAL LETTER SHORT U
335n/a '\u045f' # 0x009a -> CYRILLIC SMALL LETTER DZHE
336n/a '\u040f' # 0x009b -> CYRILLIC CAPITAL LETTER DZHE
337n/a '\u044e' # 0x009c -> CYRILLIC SMALL LETTER YU
338n/a '\u042e' # 0x009d -> CYRILLIC CAPITAL LETTER YU
339n/a '\u044a' # 0x009e -> CYRILLIC SMALL LETTER HARD SIGN
340n/a '\u042a' # 0x009f -> CYRILLIC CAPITAL LETTER HARD SIGN
341n/a '\u0430' # 0x00a0 -> CYRILLIC SMALL LETTER A
342n/a '\u0410' # 0x00a1 -> CYRILLIC CAPITAL LETTER A
343n/a '\u0431' # 0x00a2 -> CYRILLIC SMALL LETTER BE
344n/a '\u0411' # 0x00a3 -> CYRILLIC CAPITAL LETTER BE
345n/a '\u0446' # 0x00a4 -> CYRILLIC SMALL LETTER TSE
346n/a '\u0426' # 0x00a5 -> CYRILLIC CAPITAL LETTER TSE
347n/a '\u0434' # 0x00a6 -> CYRILLIC SMALL LETTER DE
348n/a '\u0414' # 0x00a7 -> CYRILLIC CAPITAL LETTER DE
349n/a '\u0435' # 0x00a8 -> CYRILLIC SMALL LETTER IE
350n/a '\u0415' # 0x00a9 -> CYRILLIC CAPITAL LETTER IE
351n/a '\u0444' # 0x00aa -> CYRILLIC SMALL LETTER EF
352n/a '\u0424' # 0x00ab -> CYRILLIC CAPITAL LETTER EF
353n/a '\u0433' # 0x00ac -> CYRILLIC SMALL LETTER GHE
354n/a '\u0413' # 0x00ad -> CYRILLIC CAPITAL LETTER GHE
355n/a '\xab' # 0x00ae -> LEFT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK
356n/a '\xbb' # 0x00af -> RIGHT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK
357n/a '\u2591' # 0x00b0 -> LIGHT SHADE
358n/a '\u2592' # 0x00b1 -> MEDIUM SHADE
359n/a '\u2593' # 0x00b2 -> DARK SHADE
360n/a '\u2502' # 0x00b3 -> BOX DRAWINGS LIGHT VERTICAL
361n/a '\u2524' # 0x00b4 -> BOX DRAWINGS LIGHT VERTICAL AND LEFT
362n/a '\u0445' # 0x00b5 -> CYRILLIC SMALL LETTER HA
363n/a '\u0425' # 0x00b6 -> CYRILLIC CAPITAL LETTER HA
364n/a '\u0438' # 0x00b7 -> CYRILLIC SMALL LETTER I
365n/a '\u0418' # 0x00b8 -> CYRILLIC CAPITAL LETTER I
366n/a '\u2563' # 0x00b9 -> BOX DRAWINGS DOUBLE VERTICAL AND LEFT
367n/a '\u2551' # 0x00ba -> BOX DRAWINGS DOUBLE VERTICAL
368n/a '\u2557' # 0x00bb -> BOX DRAWINGS DOUBLE DOWN AND LEFT
369n/a '\u255d' # 0x00bc -> BOX DRAWINGS DOUBLE UP AND LEFT
370n/a '\u0439' # 0x00bd -> CYRILLIC SMALL LETTER SHORT I
371n/a '\u0419' # 0x00be -> CYRILLIC CAPITAL LETTER SHORT I
372n/a '\u2510' # 0x00bf -> BOX DRAWINGS LIGHT DOWN AND LEFT
373n/a '\u2514' # 0x00c0 -> BOX DRAWINGS LIGHT UP AND RIGHT
374n/a '\u2534' # 0x00c1 -> BOX DRAWINGS LIGHT UP AND HORIZONTAL
375n/a '\u252c' # 0x00c2 -> BOX DRAWINGS LIGHT DOWN AND HORIZONTAL
376n/a '\u251c' # 0x00c3 -> BOX DRAWINGS LIGHT VERTICAL AND RIGHT
377n/a '\u2500' # 0x00c4 -> BOX DRAWINGS LIGHT HORIZONTAL
378n/a '\u253c' # 0x00c5 -> BOX DRAWINGS LIGHT VERTICAL AND HORIZONTAL
379n/a '\u043a' # 0x00c6 -> CYRILLIC SMALL LETTER KA
380n/a '\u041a' # 0x00c7 -> CYRILLIC CAPITAL LETTER KA
381n/a '\u255a' # 0x00c8 -> BOX DRAWINGS DOUBLE UP AND RIGHT
382n/a '\u2554' # 0x00c9 -> BOX DRAWINGS DOUBLE DOWN AND RIGHT
383n/a '\u2569' # 0x00ca -> BOX DRAWINGS DOUBLE UP AND HORIZONTAL
384n/a '\u2566' # 0x00cb -> BOX DRAWINGS DOUBLE DOWN AND HORIZONTAL
385n/a '\u2560' # 0x00cc -> BOX DRAWINGS DOUBLE VERTICAL AND RIGHT
386n/a '\u2550' # 0x00cd -> BOX DRAWINGS DOUBLE HORIZONTAL
387n/a '\u256c' # 0x00ce -> BOX DRAWINGS DOUBLE VERTICAL AND HORIZONTAL
388n/a '\xa4' # 0x00cf -> CURRENCY SIGN
389n/a '\u043b' # 0x00d0 -> CYRILLIC SMALL LETTER EL
390n/a '\u041b' # 0x00d1 -> CYRILLIC CAPITAL LETTER EL
391n/a '\u043c' # 0x00d2 -> CYRILLIC SMALL LETTER EM
392n/a '\u041c' # 0x00d3 -> CYRILLIC CAPITAL LETTER EM
393n/a '\u043d' # 0x00d4 -> CYRILLIC SMALL LETTER EN
394n/a '\u041d' # 0x00d5 -> CYRILLIC CAPITAL LETTER EN
395n/a '\u043e' # 0x00d6 -> CYRILLIC SMALL LETTER O
396n/a '\u041e' # 0x00d7 -> CYRILLIC CAPITAL LETTER O
397n/a '\u043f' # 0x00d8 -> CYRILLIC SMALL LETTER PE
398n/a '\u2518' # 0x00d9 -> BOX DRAWINGS LIGHT UP AND LEFT
399n/a '\u250c' # 0x00da -> BOX DRAWINGS LIGHT DOWN AND RIGHT
400n/a '\u2588' # 0x00db -> FULL BLOCK
401n/a '\u2584' # 0x00dc -> LOWER HALF BLOCK
402n/a '\u041f' # 0x00dd -> CYRILLIC CAPITAL LETTER PE
403n/a '\u044f' # 0x00de -> CYRILLIC SMALL LETTER YA
404n/a '\u2580' # 0x00df -> UPPER HALF BLOCK
405n/a '\u042f' # 0x00e0 -> CYRILLIC CAPITAL LETTER YA
406n/a '\u0440' # 0x00e1 -> CYRILLIC SMALL LETTER ER
407n/a '\u0420' # 0x00e2 -> CYRILLIC CAPITAL LETTER ER
408n/a '\u0441' # 0x00e3 -> CYRILLIC SMALL LETTER ES
409n/a '\u0421' # 0x00e4 -> CYRILLIC CAPITAL LETTER ES
410n/a '\u0442' # 0x00e5 -> CYRILLIC SMALL LETTER TE
411n/a '\u0422' # 0x00e6 -> CYRILLIC CAPITAL LETTER TE
412n/a '\u0443' # 0x00e7 -> CYRILLIC SMALL LETTER U
413n/a '\u0423' # 0x00e8 -> CYRILLIC CAPITAL LETTER U
414n/a '\u0436' # 0x00e9 -> CYRILLIC SMALL LETTER ZHE
415n/a '\u0416' # 0x00ea -> CYRILLIC CAPITAL LETTER ZHE
416n/a '\u0432' # 0x00eb -> CYRILLIC SMALL LETTER VE
417n/a '\u0412' # 0x00ec -> CYRILLIC CAPITAL LETTER VE
418n/a '\u044c' # 0x00ed -> CYRILLIC SMALL LETTER SOFT SIGN
419n/a '\u042c' # 0x00ee -> CYRILLIC CAPITAL LETTER SOFT SIGN
420n/a '\u2116' # 0x00ef -> NUMERO SIGN
421n/a '\xad' # 0x00f0 -> SOFT HYPHEN
422n/a '\u044b' # 0x00f1 -> CYRILLIC SMALL LETTER YERU
423n/a '\u042b' # 0x00f2 -> CYRILLIC CAPITAL LETTER YERU
424n/a '\u0437' # 0x00f3 -> CYRILLIC SMALL LETTER ZE
425n/a '\u0417' # 0x00f4 -> CYRILLIC CAPITAL LETTER ZE
426n/a '\u0448' # 0x00f5 -> CYRILLIC SMALL LETTER SHA
427n/a '\u0428' # 0x00f6 -> CYRILLIC CAPITAL LETTER SHA
428n/a '\u044d' # 0x00f7 -> CYRILLIC SMALL LETTER E
429n/a '\u042d' # 0x00f8 -> CYRILLIC CAPITAL LETTER E
430n/a '\u0449' # 0x00f9 -> CYRILLIC SMALL LETTER SHCHA
431n/a '\u0429' # 0x00fa -> CYRILLIC CAPITAL LETTER SHCHA
432n/a '\u0447' # 0x00fb -> CYRILLIC SMALL LETTER CHE
433n/a '\u0427' # 0x00fc -> CYRILLIC CAPITAL LETTER CHE
434n/a '\xa7' # 0x00fd -> SECTION SIGN
435n/a '\u25a0' # 0x00fe -> BLACK SQUARE
436n/a '\xa0' # 0x00ff -> NO-BREAK SPACE
437n/a)
438n/a
439n/a### Encoding Map
440n/a
441n/aencoding_map = {
442n/a 0x0000: 0x0000, # NULL
443n/a 0x0001: 0x0001, # START OF HEADING
444n/a 0x0002: 0x0002, # START OF TEXT
445n/a 0x0003: 0x0003, # END OF TEXT
446n/a 0x0004: 0x0004, # END OF TRANSMISSION
447n/a 0x0005: 0x0005, # ENQUIRY
448n/a 0x0006: 0x0006, # ACKNOWLEDGE
449n/a 0x0007: 0x0007, # BELL
450n/a 0x0008: 0x0008, # BACKSPACE
451n/a 0x0009: 0x0009, # HORIZONTAL TABULATION
452n/a 0x000a: 0x000a, # LINE FEED
453n/a 0x000b: 0x000b, # VERTICAL TABULATION
454n/a 0x000c: 0x000c, # FORM FEED
455n/a 0x000d: 0x000d, # CARRIAGE RETURN
456n/a 0x000e: 0x000e, # SHIFT OUT
457n/a 0x000f: 0x000f, # SHIFT IN
458n/a 0x0010: 0x0010, # DATA LINK ESCAPE
459n/a 0x0011: 0x0011, # DEVICE CONTROL ONE
460n/a 0x0012: 0x0012, # DEVICE CONTROL TWO
461n/a 0x0013: 0x0013, # DEVICE CONTROL THREE
462n/a 0x0014: 0x0014, # DEVICE CONTROL FOUR
463n/a 0x0015: 0x0015, # NEGATIVE ACKNOWLEDGE
464n/a 0x0016: 0x0016, # SYNCHRONOUS IDLE
465n/a 0x0017: 0x0017, # END OF TRANSMISSION BLOCK
466n/a 0x0018: 0x0018, # CANCEL
467n/a 0x0019: 0x0019, # END OF MEDIUM
468n/a 0x001a: 0x001a, # SUBSTITUTE
469n/a 0x001b: 0x001b, # ESCAPE
470n/a 0x001c: 0x001c, # FILE SEPARATOR
471n/a 0x001d: 0x001d, # GROUP SEPARATOR
472n/a 0x001e: 0x001e, # RECORD SEPARATOR
473n/a 0x001f: 0x001f, # UNIT SEPARATOR
474n/a 0x0020: 0x0020, # SPACE
475n/a 0x0021: 0x0021, # EXCLAMATION MARK
476n/a 0x0022: 0x0022, # QUOTATION MARK
477n/a 0x0023: 0x0023, # NUMBER SIGN
478n/a 0x0024: 0x0024, # DOLLAR SIGN
479n/a 0x0025: 0x0025, # PERCENT SIGN
480n/a 0x0026: 0x0026, # AMPERSAND
481n/a 0x0027: 0x0027, # APOSTROPHE
482n/a 0x0028: 0x0028, # LEFT PARENTHESIS
483n/a 0x0029: 0x0029, # RIGHT PARENTHESIS
484n/a 0x002a: 0x002a, # ASTERISK
485n/a 0x002b: 0x002b, # PLUS SIGN
486n/a 0x002c: 0x002c, # COMMA
487n/a 0x002d: 0x002d, # HYPHEN-MINUS
488n/a 0x002e: 0x002e, # FULL STOP
489n/a 0x002f: 0x002f, # SOLIDUS
490n/a 0x0030: 0x0030, # DIGIT ZERO
491n/a 0x0031: 0x0031, # DIGIT ONE
492n/a 0x0032: 0x0032, # DIGIT TWO
493n/a 0x0033: 0x0033, # DIGIT THREE
494n/a 0x0034: 0x0034, # DIGIT FOUR
495n/a 0x0035: 0x0035, # DIGIT FIVE
496n/a 0x0036: 0x0036, # DIGIT SIX
497n/a 0x0037: 0x0037, # DIGIT SEVEN
498n/a 0x0038: 0x0038, # DIGIT EIGHT
499n/a 0x0039: 0x0039, # DIGIT NINE
500n/a 0x003a: 0x003a, # COLON
501n/a 0x003b: 0x003b, # SEMICOLON
502n/a 0x003c: 0x003c, # LESS-THAN SIGN
503n/a 0x003d: 0x003d, # EQUALS SIGN
504n/a 0x003e: 0x003e, # GREATER-THAN SIGN
505n/a 0x003f: 0x003f, # QUESTION MARK
506n/a 0x0040: 0x0040, # COMMERCIAL AT
507n/a 0x0041: 0x0041, # LATIN CAPITAL LETTER A
508n/a 0x0042: 0x0042, # LATIN CAPITAL LETTER B
509n/a 0x0043: 0x0043, # LATIN CAPITAL LETTER C
510n/a 0x0044: 0x0044, # LATIN CAPITAL LETTER D
511n/a 0x0045: 0x0045, # LATIN CAPITAL LETTER E
512n/a 0x0046: 0x0046, # LATIN CAPITAL LETTER F
513n/a 0x0047: 0x0047, # LATIN CAPITAL LETTER G
514n/a 0x0048: 0x0048, # LATIN CAPITAL LETTER H
515n/a 0x0049: 0x0049, # LATIN CAPITAL LETTER I
516n/a 0x004a: 0x004a, # LATIN CAPITAL LETTER J
517n/a 0x004b: 0x004b, # LATIN CAPITAL LETTER K
518n/a 0x004c: 0x004c, # LATIN CAPITAL LETTER L
519n/a 0x004d: 0x004d, # LATIN CAPITAL LETTER M
520n/a 0x004e: 0x004e, # LATIN CAPITAL LETTER N
521n/a 0x004f: 0x004f, # LATIN CAPITAL LETTER O
522n/a 0x0050: 0x0050, # LATIN CAPITAL LETTER P
523n/a 0x0051: 0x0051, # LATIN CAPITAL LETTER Q
524n/a 0x0052: 0x0052, # LATIN CAPITAL LETTER R
525n/a 0x0053: 0x0053, # LATIN CAPITAL LETTER S
526n/a 0x0054: 0x0054, # LATIN CAPITAL LETTER T
527n/a 0x0055: 0x0055, # LATIN CAPITAL LETTER U
528n/a 0x0056: 0x0056, # LATIN CAPITAL LETTER V
529n/a 0x0057: 0x0057, # LATIN CAPITAL LETTER W
530n/a 0x0058: 0x0058, # LATIN CAPITAL LETTER X
531n/a 0x0059: 0x0059, # LATIN CAPITAL LETTER Y
532n/a 0x005a: 0x005a, # LATIN CAPITAL LETTER Z
533n/a 0x005b: 0x005b, # LEFT SQUARE BRACKET
534n/a 0x005c: 0x005c, # REVERSE SOLIDUS
535n/a 0x005d: 0x005d, # RIGHT SQUARE BRACKET
536n/a 0x005e: 0x005e, # CIRCUMFLEX ACCENT
537n/a 0x005f: 0x005f, # LOW LINE
538n/a 0x0060: 0x0060, # GRAVE ACCENT
539n/a 0x0061: 0x0061, # LATIN SMALL LETTER A
540n/a 0x0062: 0x0062, # LATIN SMALL LETTER B
541n/a 0x0063: 0x0063, # LATIN SMALL LETTER C
542n/a 0x0064: 0x0064, # LATIN SMALL LETTER D
543n/a 0x0065: 0x0065, # LATIN SMALL LETTER E
544n/a 0x0066: 0x0066, # LATIN SMALL LETTER F
545n/a 0x0067: 0x0067, # LATIN SMALL LETTER G
546n/a 0x0068: 0x0068, # LATIN SMALL LETTER H
547n/a 0x0069: 0x0069, # LATIN SMALL LETTER I
548n/a 0x006a: 0x006a, # LATIN SMALL LETTER J
549n/a 0x006b: 0x006b, # LATIN SMALL LETTER K
550n/a 0x006c: 0x006c, # LATIN SMALL LETTER L
551n/a 0x006d: 0x006d, # LATIN SMALL LETTER M
552n/a 0x006e: 0x006e, # LATIN SMALL LETTER N
553n/a 0x006f: 0x006f, # LATIN SMALL LETTER O
554n/a 0x0070: 0x0070, # LATIN SMALL LETTER P
555n/a 0x0071: 0x0071, # LATIN SMALL LETTER Q
556n/a 0x0072: 0x0072, # LATIN SMALL LETTER R
557n/a 0x0073: 0x0073, # LATIN SMALL LETTER S
558n/a 0x0074: 0x0074, # LATIN SMALL LETTER T
559n/a 0x0075: 0x0075, # LATIN SMALL LETTER U
560n/a 0x0076: 0x0076, # LATIN SMALL LETTER V
561n/a 0x0077: 0x0077, # LATIN SMALL LETTER W
562n/a 0x0078: 0x0078, # LATIN SMALL LETTER X
563n/a 0x0079: 0x0079, # LATIN SMALL LETTER Y
564n/a 0x007a: 0x007a, # LATIN SMALL LETTER Z
565n/a 0x007b: 0x007b, # LEFT CURLY BRACKET
566n/a 0x007c: 0x007c, # VERTICAL LINE
567n/a 0x007d: 0x007d, # RIGHT CURLY BRACKET
568n/a 0x007e: 0x007e, # TILDE
569n/a 0x007f: 0x007f, # DELETE
570n/a 0x00a0: 0x00ff, # NO-BREAK SPACE
571n/a 0x00a4: 0x00cf, # CURRENCY SIGN
572n/a 0x00a7: 0x00fd, # SECTION SIGN
573n/a 0x00ab: 0x00ae, # LEFT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK
574n/a 0x00ad: 0x00f0, # SOFT HYPHEN
575n/a 0x00bb: 0x00af, # RIGHT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK
576n/a 0x0401: 0x0085, # CYRILLIC CAPITAL LETTER IO
577n/a 0x0402: 0x0081, # CYRILLIC CAPITAL LETTER DJE
578n/a 0x0403: 0x0083, # CYRILLIC CAPITAL LETTER GJE
579n/a 0x0404: 0x0087, # CYRILLIC CAPITAL LETTER UKRAINIAN IE
580n/a 0x0405: 0x0089, # CYRILLIC CAPITAL LETTER DZE
581n/a 0x0406: 0x008b, # CYRILLIC CAPITAL LETTER BYELORUSSIAN-UKRAINIAN I
582n/a 0x0407: 0x008d, # CYRILLIC CAPITAL LETTER YI
583n/a 0x0408: 0x008f, # CYRILLIC CAPITAL LETTER JE
584n/a 0x0409: 0x0091, # CYRILLIC CAPITAL LETTER LJE
585n/a 0x040a: 0x0093, # CYRILLIC CAPITAL LETTER NJE
586n/a 0x040b: 0x0095, # CYRILLIC CAPITAL LETTER TSHE
587n/a 0x040c: 0x0097, # CYRILLIC CAPITAL LETTER KJE
588n/a 0x040e: 0x0099, # CYRILLIC CAPITAL LETTER SHORT U
589n/a 0x040f: 0x009b, # CYRILLIC CAPITAL LETTER DZHE
590n/a 0x0410: 0x00a1, # CYRILLIC CAPITAL LETTER A
591n/a 0x0411: 0x00a3, # CYRILLIC CAPITAL LETTER BE
592n/a 0x0412: 0x00ec, # CYRILLIC CAPITAL LETTER VE
593n/a 0x0413: 0x00ad, # CYRILLIC CAPITAL LETTER GHE
594n/a 0x0414: 0x00a7, # CYRILLIC CAPITAL LETTER DE
595n/a 0x0415: 0x00a9, # CYRILLIC CAPITAL LETTER IE
596n/a 0x0416: 0x00ea, # CYRILLIC CAPITAL LETTER ZHE
597n/a 0x0417: 0x00f4, # CYRILLIC CAPITAL LETTER ZE
598n/a 0x0418: 0x00b8, # CYRILLIC CAPITAL LETTER I
599n/a 0x0419: 0x00be, # CYRILLIC CAPITAL LETTER SHORT I
600n/a 0x041a: 0x00c7, # CYRILLIC CAPITAL LETTER KA
601n/a 0x041b: 0x00d1, # CYRILLIC CAPITAL LETTER EL
602n/a 0x041c: 0x00d3, # CYRILLIC CAPITAL LETTER EM
603n/a 0x041d: 0x00d5, # CYRILLIC CAPITAL LETTER EN
604n/a 0x041e: 0x00d7, # CYRILLIC CAPITAL LETTER O
605n/a 0x041f: 0x00dd, # CYRILLIC CAPITAL LETTER PE
606n/a 0x0420: 0x00e2, # CYRILLIC CAPITAL LETTER ER
607n/a 0x0421: 0x00e4, # CYRILLIC CAPITAL LETTER ES
608n/a 0x0422: 0x00e6, # CYRILLIC CAPITAL LETTER TE
609n/a 0x0423: 0x00e8, # CYRILLIC CAPITAL LETTER U
610n/a 0x0424: 0x00ab, # CYRILLIC CAPITAL LETTER EF
611n/a 0x0425: 0x00b6, # CYRILLIC CAPITAL LETTER HA
612n/a 0x0426: 0x00a5, # CYRILLIC CAPITAL LETTER TSE
613n/a 0x0427: 0x00fc, # CYRILLIC CAPITAL LETTER CHE
614n/a 0x0428: 0x00f6, # CYRILLIC CAPITAL LETTER SHA
615n/a 0x0429: 0x00fa, # CYRILLIC CAPITAL LETTER SHCHA
616n/a 0x042a: 0x009f, # CYRILLIC CAPITAL LETTER HARD SIGN
617n/a 0x042b: 0x00f2, # CYRILLIC CAPITAL LETTER YERU
618n/a 0x042c: 0x00ee, # CYRILLIC CAPITAL LETTER SOFT SIGN
619n/a 0x042d: 0x00f8, # CYRILLIC CAPITAL LETTER E
620n/a 0x042e: 0x009d, # CYRILLIC CAPITAL LETTER YU
621n/a 0x042f: 0x00e0, # CYRILLIC CAPITAL LETTER YA
622n/a 0x0430: 0x00a0, # CYRILLIC SMALL LETTER A
623n/a 0x0431: 0x00a2, # CYRILLIC SMALL LETTER BE
624n/a 0x0432: 0x00eb, # CYRILLIC SMALL LETTER VE
625n/a 0x0433: 0x00ac, # CYRILLIC SMALL LETTER GHE
626n/a 0x0434: 0x00a6, # CYRILLIC SMALL LETTER DE
627n/a 0x0435: 0x00a8, # CYRILLIC SMALL LETTER IE
628n/a 0x0436: 0x00e9, # CYRILLIC SMALL LETTER ZHE
629n/a 0x0437: 0x00f3, # CYRILLIC SMALL LETTER ZE
630n/a 0x0438: 0x00b7, # CYRILLIC SMALL LETTER I
631n/a 0x0439: 0x00bd, # CYRILLIC SMALL LETTER SHORT I
632n/a 0x043a: 0x00c6, # CYRILLIC SMALL LETTER KA
633n/a 0x043b: 0x00d0, # CYRILLIC SMALL LETTER EL
634n/a 0x043c: 0x00d2, # CYRILLIC SMALL LETTER EM
635n/a 0x043d: 0x00d4, # CYRILLIC SMALL LETTER EN
636n/a 0x043e: 0x00d6, # CYRILLIC SMALL LETTER O
637n/a 0x043f: 0x00d8, # CYRILLIC SMALL LETTER PE
638n/a 0x0440: 0x00e1, # CYRILLIC SMALL LETTER ER
639n/a 0x0441: 0x00e3, # CYRILLIC SMALL LETTER ES
640n/a 0x0442: 0x00e5, # CYRILLIC SMALL LETTER TE
641n/a 0x0443: 0x00e7, # CYRILLIC SMALL LETTER U
642n/a 0x0444: 0x00aa, # CYRILLIC SMALL LETTER EF
643n/a 0x0445: 0x00b5, # CYRILLIC SMALL LETTER HA
644n/a 0x0446: 0x00a4, # CYRILLIC SMALL LETTER TSE
645n/a 0x0447: 0x00fb, # CYRILLIC SMALL LETTER CHE
646n/a 0x0448: 0x00f5, # CYRILLIC SMALL LETTER SHA
647n/a 0x0449: 0x00f9, # CYRILLIC SMALL LETTER SHCHA
648n/a 0x044a: 0x009e, # CYRILLIC SMALL LETTER HARD SIGN
649n/a 0x044b: 0x00f1, # CYRILLIC SMALL LETTER YERU
650n/a 0x044c: 0x00ed, # CYRILLIC SMALL LETTER SOFT SIGN
651n/a 0x044d: 0x00f7, # CYRILLIC SMALL LETTER E
652n/a 0x044e: 0x009c, # CYRILLIC SMALL LETTER YU
653n/a 0x044f: 0x00de, # CYRILLIC SMALL LETTER YA
654n/a 0x0451: 0x0084, # CYRILLIC SMALL LETTER IO
655n/a 0x0452: 0x0080, # CYRILLIC SMALL LETTER DJE
656n/a 0x0453: 0x0082, # CYRILLIC SMALL LETTER GJE
657n/a 0x0454: 0x0086, # CYRILLIC SMALL LETTER UKRAINIAN IE
658n/a 0x0455: 0x0088, # CYRILLIC SMALL LETTER DZE
659n/a 0x0456: 0x008a, # CYRILLIC SMALL LETTER BYELORUSSIAN-UKRAINIAN I
660n/a 0x0457: 0x008c, # CYRILLIC SMALL LETTER YI
661n/a 0x0458: 0x008e, # CYRILLIC SMALL LETTER JE
662n/a 0x0459: 0x0090, # CYRILLIC SMALL LETTER LJE
663n/a 0x045a: 0x0092, # CYRILLIC SMALL LETTER NJE
664n/a 0x045b: 0x0094, # CYRILLIC SMALL LETTER TSHE
665n/a 0x045c: 0x0096, # CYRILLIC SMALL LETTER KJE
666n/a 0x045e: 0x0098, # CYRILLIC SMALL LETTER SHORT U
667n/a 0x045f: 0x009a, # CYRILLIC SMALL LETTER DZHE
668n/a 0x2116: 0x00ef, # NUMERO SIGN
669n/a 0x2500: 0x00c4, # BOX DRAWINGS LIGHT HORIZONTAL
670n/a 0x2502: 0x00b3, # BOX DRAWINGS LIGHT VERTICAL
671n/a 0x250c: 0x00da, # BOX DRAWINGS LIGHT DOWN AND RIGHT
672n/a 0x2510: 0x00bf, # BOX DRAWINGS LIGHT DOWN AND LEFT
673n/a 0x2514: 0x00c0, # BOX DRAWINGS LIGHT UP AND RIGHT
674n/a 0x2518: 0x00d9, # BOX DRAWINGS LIGHT UP AND LEFT
675n/a 0x251c: 0x00c3, # BOX DRAWINGS LIGHT VERTICAL AND RIGHT
676n/a 0x2524: 0x00b4, # BOX DRAWINGS LIGHT VERTICAL AND LEFT
677n/a 0x252c: 0x00c2, # BOX DRAWINGS LIGHT DOWN AND HORIZONTAL
678n/a 0x2534: 0x00c1, # BOX DRAWINGS LIGHT UP AND HORIZONTAL
679n/a 0x253c: 0x00c5, # BOX DRAWINGS LIGHT VERTICAL AND HORIZONTAL
680n/a 0x2550: 0x00cd, # BOX DRAWINGS DOUBLE HORIZONTAL
681n/a 0x2551: 0x00ba, # BOX DRAWINGS DOUBLE VERTICAL
682n/a 0x2554: 0x00c9, # BOX DRAWINGS DOUBLE DOWN AND RIGHT
683n/a 0x2557: 0x00bb, # BOX DRAWINGS DOUBLE DOWN AND LEFT
684n/a 0x255a: 0x00c8, # BOX DRAWINGS DOUBLE UP AND RIGHT
685n/a 0x255d: 0x00bc, # BOX DRAWINGS DOUBLE UP AND LEFT
686n/a 0x2560: 0x00cc, # BOX DRAWINGS DOUBLE VERTICAL AND RIGHT
687n/a 0x2563: 0x00b9, # BOX DRAWINGS DOUBLE VERTICAL AND LEFT
688n/a 0x2566: 0x00cb, # BOX DRAWINGS DOUBLE DOWN AND HORIZONTAL
689n/a 0x2569: 0x00ca, # BOX DRAWINGS DOUBLE UP AND HORIZONTAL
690n/a 0x256c: 0x00ce, # BOX DRAWINGS DOUBLE VERTICAL AND HORIZONTAL
691n/a 0x2580: 0x00df, # UPPER HALF BLOCK
692n/a 0x2584: 0x00dc, # LOWER HALF BLOCK
693n/a 0x2588: 0x00db, # FULL BLOCK
694n/a 0x2591: 0x00b0, # LIGHT SHADE
695n/a 0x2592: 0x00b1, # MEDIUM SHADE
696n/a 0x2593: 0x00b2, # DARK SHADE
697n/a 0x25a0: 0x00fe, # BLACK SQUARE
698n/a}