ยปCore Development>Code coverage>Lib/distutils/__init__.py

Python code coverage for Lib/distutils/__init__.py

#countcontent
1n/a"""distutils
2n/a
3n/aThe main package for the Python Module Distribution Utilities. Normally
4n/aused from a setup script as
5n/a
6n/a from distutils.core import setup
7n/a
8n/a setup (...)
9n/a"""
10n/a
11n/aimport sys
12n/a
13n/a__version__ = sys.version[:sys.version.index(' ')]