ยปCore Development>Code coverage>Lib/symbol.py

Python code coverage for Lib/symbol.py

#countcontent
1n/a#! /usr/bin/env python3
2n/a
3n/a"""Non-terminal symbols of Python grammar (from "graminit.h")."""
4n/a
5n/a# This file is automatically generated; please don't muck it up!
6n/a#
7n/a# To update the symbols in this file, 'cd' to the top directory of
8n/a# the python source tree after building the interpreter and run:
9n/a#
10n/a# ./python Lib/symbol.py
11n/a
12n/a#--start constants--
13n/asingle_input = 256
14n/afile_input = 257
15n/aeval_input = 258
16n/adecorator = 259
17n/adecorators = 260
18n/adecorated = 261
19n/aasync_funcdef = 262
20n/afuncdef = 263
21n/aparameters = 264
22n/atypedargslist = 265
23n/atfpdef = 266
24n/avarargslist = 267
25n/avfpdef = 268
26n/astmt = 269
27n/asimple_stmt = 270
28n/asmall_stmt = 271
29n/aexpr_stmt = 272
30n/aannassign = 273
31n/atestlist_star_expr = 274
32n/aaugassign = 275
33n/adel_stmt = 276
34n/apass_stmt = 277
35n/aflow_stmt = 278
36n/abreak_stmt = 279
37n/acontinue_stmt = 280
38n/areturn_stmt = 281
39n/ayield_stmt = 282
40n/araise_stmt = 283
41n/aimport_stmt = 284
42n/aimport_name = 285
43n/aimport_from = 286
44n/aimport_as_name = 287
45n/adotted_as_name = 288
46n/aimport_as_names = 289
47n/adotted_as_names = 290
48n/adotted_name = 291
49n/aglobal_stmt = 292
50n/anonlocal_stmt = 293
51n/aassert_stmt = 294
52n/acompound_stmt = 295
53n/aasync_stmt = 296
54n/aif_stmt = 297
55n/awhile_stmt = 298
56n/afor_stmt = 299
57n/atry_stmt = 300
58n/awith_stmt = 301
59n/awith_item = 302
60n/aexcept_clause = 303
61n/asuite = 304
62n/atest = 305
63n/atest_nocond = 306
64n/alambdef = 307
65n/alambdef_nocond = 308
66n/aor_test = 309
67n/aand_test = 310
68n/anot_test = 311
69n/acomparison = 312
70n/acomp_op = 313
71n/astar_expr = 314
72n/aexpr = 315
73n/axor_expr = 316
74n/aand_expr = 317
75n/ashift_expr = 318
76n/aarith_expr = 319
77n/aterm = 320
78n/afactor = 321
79n/apower = 322
80n/aatom_expr = 323
81n/aatom = 324
82n/atestlist_comp = 325
83n/atrailer = 326
84n/asubscriptlist = 327
85n/asubscript = 328
86n/asliceop = 329
87n/aexprlist = 330
88n/atestlist = 331
89n/adictorsetmaker = 332
90n/aclassdef = 333
91n/aarglist = 334
92n/aargument = 335
93n/acomp_iter = 336
94n/acomp_for = 337
95n/acomp_if = 338
96n/aencoding_decl = 339
97n/ayield_expr = 340
98n/ayield_arg = 341
99n/a#--end constants--
100n/a
101n/asym_name = {}
102n/afor _name, _value in list(globals().items()):
103n/a if type(_value) is type(0):
104n/a sym_name[_value] = _name
105n/a
106n/a
107n/adef _main():
108n/a import sys
109n/a import token
110n/a if len(sys.argv) == 1:
111n/a sys.argv = sys.argv + ["Include/graminit.h", "Lib/symbol.py"]
112n/a token._main()
113n/a
114n/aif __name__ == "__main__":
115n/a _main()