ยปCore Development>Code coverage>Lib/lib2to3/fixes/fix_standarderror.py

Python code coverage for Lib/lib2to3/fixes/fix_standarderror.py

#countcontent
1n/a# Copyright 2007 Google, Inc. All Rights Reserved.
2n/a# Licensed to PSF under a Contributor Agreement.
3n/a
4n/a"""Fixer for StandardError -> Exception."""
5n/a
6n/a# Local imports
7n/afrom .. import fixer_base
8n/afrom ..fixer_util import Name
9n/a
10n/a
11n/aclass FixStandarderror(fixer_base.BaseFix):
12n/a BM_compatible = True
13n/a PATTERN = """
14n/a 'StandardError'
15n/a """
16n/a
17n/a def transform(self, node, results):
18n/a return Name("Exception", prefix=node.prefix)