ยปCore Development>Code coverage>Lib/tkinter/constants.py

Python code coverage for Lib/tkinter/constants.py

#countcontent
1n/a# Symbolic constants for Tk
2n/a
3n/a# Booleans
4n/aNO=FALSE=OFF=0
5n/aYES=TRUE=ON=1
6n/a
7n/a# -anchor and -sticky
8n/aN='n'
9n/aS='s'
10n/aW='w'
11n/aE='e'
12n/aNW='nw'
13n/aSW='sw'
14n/aNE='ne'
15n/aSE='se'
16n/aNS='ns'
17n/aEW='ew'
18n/aNSEW='nsew'
19n/aCENTER='center'
20n/a
21n/a# -fill
22n/aNONE='none'
23n/aX='x'
24n/aY='y'
25n/aBOTH='both'
26n/a
27n/a# -side
28n/aLEFT='left'
29n/aTOP='top'
30n/aRIGHT='right'
31n/aBOTTOM='bottom'
32n/a
33n/a# -relief
34n/aRAISED='raised'
35n/aSUNKEN='sunken'
36n/aFLAT='flat'
37n/aRIDGE='ridge'
38n/aGROOVE='groove'
39n/aSOLID = 'solid'
40n/a
41n/a# -orient
42n/aHORIZONTAL='horizontal'
43n/aVERTICAL='vertical'
44n/a
45n/a# -tabs
46n/aNUMERIC='numeric'
47n/a
48n/a# -wrap
49n/aCHAR='char'
50n/aWORD='word'
51n/a
52n/a# -align
53n/aBASELINE='baseline'
54n/a
55n/a# -bordermode
56n/aINSIDE='inside'
57n/aOUTSIDE='outside'
58n/a
59n/a# Special tags, marks and insert positions
60n/aSEL='sel'
61n/aSEL_FIRST='sel.first'
62n/aSEL_LAST='sel.last'
63n/aEND='end'
64n/aINSERT='insert'
65n/aCURRENT='current'
66n/aANCHOR='anchor'
67n/aALL='all' # e.g. Canvas.delete(ALL)
68n/a
69n/a# Text widget and button states
70n/aNORMAL='normal'
71n/aDISABLED='disabled'
72n/aACTIVE='active'
73n/a# Canvas state
74n/aHIDDEN='hidden'
75n/a
76n/a# Menu item types
77n/aCASCADE='cascade'
78n/aCHECKBUTTON='checkbutton'
79n/aCOMMAND='command'
80n/aRADIOBUTTON='radiobutton'
81n/aSEPARATOR='separator'
82n/a
83n/a# Selection modes for list boxes
84n/aSINGLE='single'
85n/aBROWSE='browse'
86n/aMULTIPLE='multiple'
87n/aEXTENDED='extended'
88n/a
89n/a# Activestyle for list boxes
90n/a# NONE='none' is also valid
91n/aDOTBOX='dotbox'
92n/aUNDERLINE='underline'
93n/a
94n/a# Various canvas styles
95n/aPIESLICE='pieslice'
96n/aCHORD='chord'
97n/aARC='arc'
98n/aFIRST='first'
99n/aLAST='last'
100n/aBUTT='butt'
101n/aPROJECTING='projecting'
102n/aROUND='round'
103n/aBEVEL='bevel'
104n/aMITER='miter'
105n/a
106n/a# Arguments to xview/yview
107n/aMOVETO='moveto'
108n/aSCROLL='scroll'
109n/aUNITS='units'
110n/aPAGES='pages'