ยปCore Development>Code coverage>Lib/this.py

Python code coverage for Lib/this.py

#countcontent
1n/as = """Gur Mra bs Clguba, ol Gvz Crgref
2n/a
3n/aOrnhgvshy vf orggre guna htyl.
4n/aRkcyvpvg vf orggre guna vzcyvpvg.
5n/aFvzcyr vf orggre guna pbzcyrk.
6n/aPbzcyrk vf orggre guna pbzcyvpngrq.
7n/aSyng vf orggre guna arfgrq.
8n/aFcnefr vf orggre guna qrafr.
9n/aErnqnovyvgl pbhagf.
10n/aFcrpvny pnfrf nera'g fcrpvny rabhtu gb oernx gur ehyrf.
11n/aNygubhtu cenpgvpnyvgl orngf chevgl.
12n/aReebef fubhyq arire cnff fvyragyl.
13n/aHayrff rkcyvpvgyl fvyraprq.
14n/aVa gur snpr bs nzovthvgl, ershfr gur grzcgngvba gb thrff.
15n/aGurer fubhyq or bar-- naq cersrenoyl bayl bar --boivbhf jnl gb qb vg.
16n/aNygubhtu gung jnl znl abg or boivbhf ng svefg hayrff lbh'er Qhgpu.
17n/aAbj vf orggre guna arire.
18n/aNygubhtu arire vf bsgra orggre guna *evtug* abj.
19n/aVs gur vzcyrzragngvba vf uneq gb rkcynva, vg'f n onq vqrn.
20n/aVs gur vzcyrzragngvba vf rnfl gb rkcynva, vg znl or n tbbq vqrn.
21n/aAnzrfcnprf ner bar ubaxvat terng vqrn -- yrg'f qb zber bs gubfr!"""
22n/a
23n/ad = {}
24n/afor c in (65, 97):
25n/a for i in range(26):
26n/a d[chr(i+c)] = chr((i+13) % 26 + c)
27n/a
28n/aprint("".join([d.get(c, c) for c in s]))