ยปCore Development>Code coverage>Lib/encodings/palmos.py

Python code coverage for Lib/encodings/palmos.py

#countcontent
1n/a""" Python Character Mapping Codec for PalmOS 3.5.
2n/a
3n/aWritten by Sjoerd Mullender (sjoerd@acm.org); based on iso8859_15.py.
4n/a
5n/a"""#"
6n/a
7n/aimport codecs
8n/a
9n/a### Codec APIs
10n/a
11n/aclass Codec(codecs.Codec):
12n/a def encode(self,input,errors='strict'):
13n/a return codecs.charmap_encode(input,errors,encoding_table)
14n/a
15n/a def decode(self,input,errors='strict'):
16n/a return codecs.charmap_decode(input,errors,decoding_table)
17n/a
18n/aclass IncrementalEncoder(codecs.IncrementalEncoder):
19n/a def encode(self, input, final=False):
20n/a return codecs.charmap_encode(input,self.errors,encoding_table)[0]
21n/a
22n/aclass IncrementalDecoder(codecs.IncrementalDecoder):
23n/a def decode(self, input, final=False):
24n/a return codecs.charmap_decode(input,self.errors,decoding_table)[0]
25n/a
26n/aclass StreamWriter(Codec,codecs.StreamWriter):
27n/a pass
28n/a
29n/aclass StreamReader(Codec,codecs.StreamReader):
30n/a pass
31n/a
32n/a### encodings module API
33n/a
34n/adef getregentry():
35n/a return codecs.CodecInfo(
36n/a name='palmos',
37n/a encode=Codec().encode,
38n/a decode=Codec().decode,
39n/a incrementalencoder=IncrementalEncoder,
40n/a incrementaldecoder=IncrementalDecoder,
41n/a streamreader=StreamReader,
42n/a streamwriter=StreamWriter,
43n/a )
44n/a
45n/a
46n/a### Decoding Table
47n/a
48n/adecoding_table = (
49n/a '\x00' # 0x00 -> NULL
50n/a '\x01' # 0x01 -> START OF HEADING
51n/a '\x02' # 0x02 -> START OF TEXT
52n/a '\x03' # 0x03 -> END OF TEXT
53n/a '\x04' # 0x04 -> END OF TRANSMISSION
54n/a '\x05' # 0x05 -> ENQUIRY
55n/a '\x06' # 0x06 -> ACKNOWLEDGE
56n/a '\x07' # 0x07 -> BELL
57n/a '\x08' # 0x08 -> BACKSPACE
58n/a '\t' # 0x09 -> HORIZONTAL TABULATION
59n/a '\n' # 0x0A -> LINE FEED
60n/a '\x0b' # 0x0B -> VERTICAL TABULATION
61n/a '\x0c' # 0x0C -> FORM FEED
62n/a '\r' # 0x0D -> CARRIAGE RETURN
63n/a '\x0e' # 0x0E -> SHIFT OUT
64n/a '\x0f' # 0x0F -> SHIFT IN
65n/a '\x10' # 0x10 -> DATA LINK ESCAPE
66n/a '\x11' # 0x11 -> DEVICE CONTROL ONE
67n/a '\x12' # 0x12 -> DEVICE CONTROL TWO
68n/a '\x13' # 0x13 -> DEVICE CONTROL THREE
69n/a '\x14' # 0x14 -> DEVICE CONTROL FOUR
70n/a '\x15' # 0x15 -> NEGATIVE ACKNOWLEDGE
71n/a '\x16' # 0x16 -> SYNCHRONOUS IDLE
72n/a '\x17' # 0x17 -> END OF TRANSMISSION BLOCK
73n/a '\x18' # 0x18 -> CANCEL
74n/a '\x19' # 0x19 -> END OF MEDIUM
75n/a '\x1a' # 0x1A -> SUBSTITUTE
76n/a '\x1b' # 0x1B -> ESCAPE
77n/a '\x1c' # 0x1C -> FILE SEPARATOR
78n/a '\x1d' # 0x1D -> GROUP SEPARATOR
79n/a '\x1e' # 0x1E -> RECORD SEPARATOR
80n/a '\x1f' # 0x1F -> UNIT SEPARATOR
81n/a ' ' # 0x20 -> SPACE
82n/a '!' # 0x21 -> EXCLAMATION MARK
83n/a '"' # 0x22 -> QUOTATION MARK
84n/a '#' # 0x23 -> NUMBER SIGN
85n/a '$' # 0x24 -> DOLLAR SIGN
86n/a '%' # 0x25 -> PERCENT SIGN
87n/a '&' # 0x26 -> AMPERSAND
88n/a "'" # 0x27 -> APOSTROPHE
89n/a '(' # 0x28 -> LEFT PARENTHESIS
90n/a ')' # 0x29 -> RIGHT PARENTHESIS
91n/a '*' # 0x2A -> ASTERISK
92n/a '+' # 0x2B -> PLUS SIGN
93n/a ',' # 0x2C -> COMMA
94n/a '-' # 0x2D -> HYPHEN-MINUS
95n/a '.' # 0x2E -> FULL STOP
96n/a '/' # 0x2F -> SOLIDUS
97n/a '0' # 0x30 -> DIGIT ZERO
98n/a '1' # 0x31 -> DIGIT ONE
99n/a '2' # 0x32 -> DIGIT TWO
100n/a '3' # 0x33 -> DIGIT THREE
101n/a '4' # 0x34 -> DIGIT FOUR
102n/a '5' # 0x35 -> DIGIT FIVE
103n/a '6' # 0x36 -> DIGIT SIX
104n/a '7' # 0x37 -> DIGIT SEVEN
105n/a '8' # 0x38 -> DIGIT EIGHT
106n/a '9' # 0x39 -> DIGIT NINE
107n/a ':' # 0x3A -> COLON
108n/a ';' # 0x3B -> SEMICOLON
109n/a '<' # 0x3C -> LESS-THAN SIGN
110n/a '=' # 0x3D -> EQUALS SIGN
111n/a '>' # 0x3E -> GREATER-THAN SIGN
112n/a '?' # 0x3F -> QUESTION MARK
113n/a '@' # 0x40 -> COMMERCIAL AT
114n/a 'A' # 0x41 -> LATIN CAPITAL LETTER A
115n/a 'B' # 0x42 -> LATIN CAPITAL LETTER B
116n/a 'C' # 0x43 -> LATIN CAPITAL LETTER C
117n/a 'D' # 0x44 -> LATIN CAPITAL LETTER D
118n/a 'E' # 0x45 -> LATIN CAPITAL LETTER E
119n/a 'F' # 0x46 -> LATIN CAPITAL LETTER F
120n/a 'G' # 0x47 -> LATIN CAPITAL LETTER G
121n/a 'H' # 0x48 -> LATIN CAPITAL LETTER H
122n/a 'I' # 0x49 -> LATIN CAPITAL LETTER I
123n/a 'J' # 0x4A -> LATIN CAPITAL LETTER J
124n/a 'K' # 0x4B -> LATIN CAPITAL LETTER K
125n/a 'L' # 0x4C -> LATIN CAPITAL LETTER L
126n/a 'M' # 0x4D -> LATIN CAPITAL LETTER M
127n/a 'N' # 0x4E -> LATIN CAPITAL LETTER N
128n/a 'O' # 0x4F -> LATIN CAPITAL LETTER O
129n/a 'P' # 0x50 -> LATIN CAPITAL LETTER P
130n/a 'Q' # 0x51 -> LATIN CAPITAL LETTER Q
131n/a 'R' # 0x52 -> LATIN CAPITAL LETTER R
132n/a 'S' # 0x53 -> LATIN CAPITAL LETTER S
133n/a 'T' # 0x54 -> LATIN CAPITAL LETTER T
134n/a 'U' # 0x55 -> LATIN CAPITAL LETTER U
135n/a 'V' # 0x56 -> LATIN CAPITAL LETTER V
136n/a 'W' # 0x57 -> LATIN CAPITAL LETTER W
137n/a 'X' # 0x58 -> LATIN CAPITAL LETTER X
138n/a 'Y' # 0x59 -> LATIN CAPITAL LETTER Y
139n/a 'Z' # 0x5A -> LATIN CAPITAL LETTER Z
140n/a '[' # 0x5B -> LEFT SQUARE BRACKET
141n/a '\\' # 0x5C -> REVERSE SOLIDUS
142n/a ']' # 0x5D -> RIGHT SQUARE BRACKET
143n/a '^' # 0x5E -> CIRCUMFLEX ACCENT
144n/a '_' # 0x5F -> LOW LINE
145n/a '`' # 0x60 -> GRAVE ACCENT
146n/a 'a' # 0x61 -> LATIN SMALL LETTER A
147n/a 'b' # 0x62 -> LATIN SMALL LETTER B
148n/a 'c' # 0x63 -> LATIN SMALL LETTER C
149n/a 'd' # 0x64 -> LATIN SMALL LETTER D
150n/a 'e' # 0x65 -> LATIN SMALL LETTER E
151n/a 'f' # 0x66 -> LATIN SMALL LETTER F
152n/a 'g' # 0x67 -> LATIN SMALL LETTER G
153n/a 'h' # 0x68 -> LATIN SMALL LETTER H
154n/a 'i' # 0x69 -> LATIN SMALL LETTER I
155n/a 'j' # 0x6A -> LATIN SMALL LETTER J
156n/a 'k' # 0x6B -> LATIN SMALL LETTER K
157n/a 'l' # 0x6C -> LATIN SMALL LETTER L
158n/a 'm' # 0x6D -> LATIN SMALL LETTER M
159n/a 'n' # 0x6E -> LATIN SMALL LETTER N
160n/a 'o' # 0x6F -> LATIN SMALL LETTER O
161n/a 'p' # 0x70 -> LATIN SMALL LETTER P
162n/a 'q' # 0x71 -> LATIN SMALL LETTER Q
163n/a 'r' # 0x72 -> LATIN SMALL LETTER R
164n/a 's' # 0x73 -> LATIN SMALL LETTER S
165n/a 't' # 0x74 -> LATIN SMALL LETTER T
166n/a 'u' # 0x75 -> LATIN SMALL LETTER U
167n/a 'v' # 0x76 -> LATIN SMALL LETTER V
168n/a 'w' # 0x77 -> LATIN SMALL LETTER W
169n/a 'x' # 0x78 -> LATIN SMALL LETTER X
170n/a 'y' # 0x79 -> LATIN SMALL LETTER Y
171n/a 'z' # 0x7A -> LATIN SMALL LETTER Z
172n/a '{' # 0x7B -> LEFT CURLY BRACKET
173n/a '|' # 0x7C -> VERTICAL LINE
174n/a '}' # 0x7D -> RIGHT CURLY BRACKET
175n/a '~' # 0x7E -> TILDE
176n/a '\x7f' # 0x7F -> DELETE
177n/a '\u20ac' # 0x80 -> EURO SIGN
178n/a '\x81' # 0x81 -> <control>
179n/a '\u201a' # 0x82 -> SINGLE LOW-9 QUOTATION MARK
180n/a '\u0192' # 0x83 -> LATIN SMALL LETTER F WITH HOOK
181n/a '\u201e' # 0x84 -> DOUBLE LOW-9 QUOTATION MARK
182n/a '\u2026' # 0x85 -> HORIZONTAL ELLIPSIS
183n/a '\u2020' # 0x86 -> DAGGER
184n/a '\u2021' # 0x87 -> DOUBLE DAGGER
185n/a '\u02c6' # 0x88 -> MODIFIER LETTER CIRCUMFLEX ACCENT
186n/a '\u2030' # 0x89 -> PER MILLE SIGN
187n/a '\u0160' # 0x8A -> LATIN CAPITAL LETTER S WITH CARON
188n/a '\u2039' # 0x8B -> SINGLE LEFT-POINTING ANGLE QUOTATION MARK
189n/a '\u0152' # 0x8C -> LATIN CAPITAL LIGATURE OE
190n/a '\u2666' # 0x8D -> BLACK DIAMOND SUIT
191n/a '\u2663' # 0x8E -> BLACK CLUB SUIT
192n/a '\u2665' # 0x8F -> BLACK HEART SUIT
193n/a '\u2660' # 0x90 -> BLACK SPADE SUIT
194n/a '\u2018' # 0x91 -> LEFT SINGLE QUOTATION MARK
195n/a '\u2019' # 0x92 -> RIGHT SINGLE QUOTATION MARK
196n/a '\u201c' # 0x93 -> LEFT DOUBLE QUOTATION MARK
197n/a '\u201d' # 0x94 -> RIGHT DOUBLE QUOTATION MARK
198n/a '\u2022' # 0x95 -> BULLET
199n/a '\u2013' # 0x96 -> EN DASH
200n/a '\u2014' # 0x97 -> EM DASH
201n/a '\u02dc' # 0x98 -> SMALL TILDE
202n/a '\u2122' # 0x99 -> TRADE MARK SIGN
203n/a '\u0161' # 0x9A -> LATIN SMALL LETTER S WITH CARON
204n/a '\x9b' # 0x9B -> <control>
205n/a '\u0153' # 0x9C -> LATIN SMALL LIGATURE OE
206n/a '\x9d' # 0x9D -> <control>
207n/a '\x9e' # 0x9E -> <control>
208n/a '\u0178' # 0x9F -> LATIN CAPITAL LETTER Y WITH DIAERESIS
209n/a '\xa0' # 0xA0 -> NO-BREAK SPACE
210n/a '\xa1' # 0xA1 -> INVERTED EXCLAMATION MARK
211n/a '\xa2' # 0xA2 -> CENT SIGN
212n/a '\xa3' # 0xA3 -> POUND SIGN
213n/a '\xa4' # 0xA4 -> CURRENCY SIGN
214n/a '\xa5' # 0xA5 -> YEN SIGN
215n/a '\xa6' # 0xA6 -> BROKEN BAR
216n/a '\xa7' # 0xA7 -> SECTION SIGN
217n/a '\xa8' # 0xA8 -> DIAERESIS
218n/a '\xa9' # 0xA9 -> COPYRIGHT SIGN
219n/a '\xaa' # 0xAA -> FEMININE ORDINAL INDICATOR
220n/a '\xab' # 0xAB -> LEFT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK
221n/a '\xac' # 0xAC -> NOT SIGN
222n/a '\xad' # 0xAD -> SOFT HYPHEN
223n/a '\xae' # 0xAE -> REGISTERED SIGN
224n/a '\xaf' # 0xAF -> MACRON
225n/a '\xb0' # 0xB0 -> DEGREE SIGN
226n/a '\xb1' # 0xB1 -> PLUS-MINUS SIGN
227n/a '\xb2' # 0xB2 -> SUPERSCRIPT TWO
228n/a '\xb3' # 0xB3 -> SUPERSCRIPT THREE
229n/a '\xb4' # 0xB4 -> ACUTE ACCENT
230n/a '\xb5' # 0xB5 -> MICRO SIGN
231n/a '\xb6' # 0xB6 -> PILCROW SIGN
232n/a '\xb7' # 0xB7 -> MIDDLE DOT
233n/a '\xb8' # 0xB8 -> CEDILLA
234n/a '\xb9' # 0xB9 -> SUPERSCRIPT ONE
235n/a '\xba' # 0xBA -> MASCULINE ORDINAL INDICATOR
236n/a '\xbb' # 0xBB -> RIGHT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK
237n/a '\xbc' # 0xBC -> VULGAR FRACTION ONE QUARTER
238n/a '\xbd' # 0xBD -> VULGAR FRACTION ONE HALF
239n/a '\xbe' # 0xBE -> VULGAR FRACTION THREE QUARTERS
240n/a '\xbf' # 0xBF -> INVERTED QUESTION MARK
241n/a '\xc0' # 0xC0 -> LATIN CAPITAL LETTER A WITH GRAVE
242n/a '\xc1' # 0xC1 -> LATIN CAPITAL LETTER A WITH ACUTE
243n/a '\xc2' # 0xC2 -> LATIN CAPITAL LETTER A WITH CIRCUMFLEX
244n/a '\xc3' # 0xC3 -> LATIN CAPITAL LETTER A WITH TILDE
245n/a '\xc4' # 0xC4 -> LATIN CAPITAL LETTER A WITH DIAERESIS
246n/a '\xc5' # 0xC5 -> LATIN CAPITAL LETTER A WITH RING ABOVE
247n/a '\xc6' # 0xC6 -> LATIN CAPITAL LETTER AE
248n/a '\xc7' # 0xC7 -> LATIN CAPITAL LETTER C WITH CEDILLA
249n/a '\xc8' # 0xC8 -> LATIN CAPITAL LETTER E WITH GRAVE
250n/a '\xc9' # 0xC9 -> LATIN CAPITAL LETTER E WITH ACUTE
251n/a '\xca' # 0xCA -> LATIN CAPITAL LETTER E WITH CIRCUMFLEX
252n/a '\xcb' # 0xCB -> LATIN CAPITAL LETTER E WITH DIAERESIS
253n/a '\xcc' # 0xCC -> LATIN CAPITAL LETTER I WITH GRAVE
254n/a '\xcd' # 0xCD -> LATIN CAPITAL LETTER I WITH ACUTE
255n/a '\xce' # 0xCE -> LATIN CAPITAL LETTER I WITH CIRCUMFLEX
256n/a '\xcf' # 0xCF -> LATIN CAPITAL LETTER I WITH DIAERESIS
257n/a '\xd0' # 0xD0 -> LATIN CAPITAL LETTER ETH (Icelandic)
258n/a '\xd1' # 0xD1 -> LATIN CAPITAL LETTER N WITH TILDE
259n/a '\xd2' # 0xD2 -> LATIN CAPITAL LETTER O WITH GRAVE
260n/a '\xd3' # 0xD3 -> LATIN CAPITAL LETTER O WITH ACUTE
261n/a '\xd4' # 0xD4 -> LATIN CAPITAL LETTER O WITH CIRCUMFLEX
262n/a '\xd5' # 0xD5 -> LATIN CAPITAL LETTER O WITH TILDE
263n/a '\xd6' # 0xD6 -> LATIN CAPITAL LETTER O WITH DIAERESIS
264n/a '\xd7' # 0xD7 -> MULTIPLICATION SIGN
265n/a '\xd8' # 0xD8 -> LATIN CAPITAL LETTER O WITH STROKE
266n/a '\xd9' # 0xD9 -> LATIN CAPITAL LETTER U WITH GRAVE
267n/a '\xda' # 0xDA -> LATIN CAPITAL LETTER U WITH ACUTE
268n/a '\xdb' # 0xDB -> LATIN CAPITAL LETTER U WITH CIRCUMFLEX
269n/a '\xdc' # 0xDC -> LATIN CAPITAL LETTER U WITH DIAERESIS
270n/a '\xdd' # 0xDD -> LATIN CAPITAL LETTER Y WITH ACUTE
271n/a '\xde' # 0xDE -> LATIN CAPITAL LETTER THORN (Icelandic)
272n/a '\xdf' # 0xDF -> LATIN SMALL LETTER SHARP S (German)
273n/a '\xe0' # 0xE0 -> LATIN SMALL LETTER A WITH GRAVE
274n/a '\xe1' # 0xE1 -> LATIN SMALL LETTER A WITH ACUTE
275n/a '\xe2' # 0xE2 -> LATIN SMALL LETTER A WITH CIRCUMFLEX
276n/a '\xe3' # 0xE3 -> LATIN SMALL LETTER A WITH TILDE
277n/a '\xe4' # 0xE4 -> LATIN SMALL LETTER A WITH DIAERESIS
278n/a '\xe5' # 0xE5 -> LATIN SMALL LETTER A WITH RING ABOVE
279n/a '\xe6' # 0xE6 -> LATIN SMALL LETTER AE
280n/a '\xe7' # 0xE7 -> LATIN SMALL LETTER C WITH CEDILLA
281n/a '\xe8' # 0xE8 -> LATIN SMALL LETTER E WITH GRAVE
282n/a '\xe9' # 0xE9 -> LATIN SMALL LETTER E WITH ACUTE
283n/a '\xea' # 0xEA -> LATIN SMALL LETTER E WITH CIRCUMFLEX
284n/a '\xeb' # 0xEB -> LATIN SMALL LETTER E WITH DIAERESIS
285n/a '\xec' # 0xEC -> LATIN SMALL LETTER I WITH GRAVE
286n/a '\xed' # 0xED -> LATIN SMALL LETTER I WITH ACUTE
287n/a '\xee' # 0xEE -> LATIN SMALL LETTER I WITH CIRCUMFLEX
288n/a '\xef' # 0xEF -> LATIN SMALL LETTER I WITH DIAERESIS
289n/a '\xf0' # 0xF0 -> LATIN SMALL LETTER ETH (Icelandic)
290n/a '\xf1' # 0xF1 -> LATIN SMALL LETTER N WITH TILDE
291n/a '\xf2' # 0xF2 -> LATIN SMALL LETTER O WITH GRAVE
292n/a '\xf3' # 0xF3 -> LATIN SMALL LETTER O WITH ACUTE
293n/a '\xf4' # 0xF4 -> LATIN SMALL LETTER O WITH CIRCUMFLEX
294n/a '\xf5' # 0xF5 -> LATIN SMALL LETTER O WITH TILDE
295n/a '\xf6' # 0xF6 -> LATIN SMALL LETTER O WITH DIAERESIS
296n/a '\xf7' # 0xF7 -> DIVISION SIGN
297n/a '\xf8' # 0xF8 -> LATIN SMALL LETTER O WITH STROKE
298n/a '\xf9' # 0xF9 -> LATIN SMALL LETTER U WITH GRAVE
299n/a '\xfa' # 0xFA -> LATIN SMALL LETTER U WITH ACUTE
300n/a '\xfb' # 0xFB -> LATIN SMALL LETTER U WITH CIRCUMFLEX
301n/a '\xfc' # 0xFC -> LATIN SMALL LETTER U WITH DIAERESIS
302n/a '\xfd' # 0xFD -> LATIN SMALL LETTER Y WITH ACUTE
303n/a '\xfe' # 0xFE -> LATIN SMALL LETTER THORN (Icelandic)
304n/a '\xff' # 0xFF -> LATIN SMALL LETTER Y WITH DIAERESIS
305n/a)
306n/a
307n/a### Encoding table
308n/aencoding_table=codecs.charmap_build(decoding_table)