ยปCore Development>Code coverage>Lib/encodings/cp875.py

Python code coverage for Lib/encodings/cp875.py

#countcontent
1n/a""" Python Character Mapping Codec cp875 generated from 'MAPPINGS/VENDORS/MICSFT/EBCDIC/CP875.TXT' with gencodec.py.
2n/a
3n/a"""#"
4n/a
5n/aimport codecs
6n/a
7n/a### Codec APIs
8n/a
9n/aclass Codec(codecs.Codec):
10n/a
11n/a def encode(self,input,errors='strict'):
12n/a return codecs.charmap_encode(input,errors,encoding_table)
13n/a
14n/a def decode(self,input,errors='strict'):
15n/a return codecs.charmap_decode(input,errors,decoding_table)
16n/a
17n/aclass IncrementalEncoder(codecs.IncrementalEncoder):
18n/a def encode(self, input, final=False):
19n/a return codecs.charmap_encode(input,self.errors,encoding_table)[0]
20n/a
21n/aclass IncrementalDecoder(codecs.IncrementalDecoder):
22n/a def decode(self, input, final=False):
23n/a return codecs.charmap_decode(input,self.errors,decoding_table)[0]
24n/a
25n/aclass StreamWriter(Codec,codecs.StreamWriter):
26n/a pass
27n/a
28n/aclass StreamReader(Codec,codecs.StreamReader):
29n/a pass
30n/a
31n/a### encodings module API
32n/a
33n/adef getregentry():
34n/a return codecs.CodecInfo(
35n/a name='cp875',
36n/a encode=Codec().encode,
37n/a decode=Codec().decode,
38n/a incrementalencoder=IncrementalEncoder,
39n/a incrementaldecoder=IncrementalDecoder,
40n/a streamreader=StreamReader,
41n/a streamwriter=StreamWriter,
42n/a )
43n/a
44n/a
45n/a### Decoding Table
46n/a
47n/adecoding_table = (
48n/a '\x00' # 0x00 -> NULL
49n/a '\x01' # 0x01 -> START OF HEADING
50n/a '\x02' # 0x02 -> START OF TEXT
51n/a '\x03' # 0x03 -> END OF TEXT
52n/a '\x9c' # 0x04 -> CONTROL
53n/a '\t' # 0x05 -> HORIZONTAL TABULATION
54n/a '\x86' # 0x06 -> CONTROL
55n/a '\x7f' # 0x07 -> DELETE
56n/a '\x97' # 0x08 -> CONTROL
57n/a '\x8d' # 0x09 -> CONTROL
58n/a '\x8e' # 0x0A -> CONTROL
59n/a '\x0b' # 0x0B -> VERTICAL TABULATION
60n/a '\x0c' # 0x0C -> FORM FEED
61n/a '\r' # 0x0D -> CARRIAGE RETURN
62n/a '\x0e' # 0x0E -> SHIFT OUT
63n/a '\x0f' # 0x0F -> SHIFT IN
64n/a '\x10' # 0x10 -> DATA LINK ESCAPE
65n/a '\x11' # 0x11 -> DEVICE CONTROL ONE
66n/a '\x12' # 0x12 -> DEVICE CONTROL TWO
67n/a '\x13' # 0x13 -> DEVICE CONTROL THREE
68n/a '\x9d' # 0x14 -> CONTROL
69n/a '\x85' # 0x15 -> CONTROL
70n/a '\x08' # 0x16 -> BACKSPACE
71n/a '\x87' # 0x17 -> CONTROL
72n/a '\x18' # 0x18 -> CANCEL
73n/a '\x19' # 0x19 -> END OF MEDIUM
74n/a '\x92' # 0x1A -> CONTROL
75n/a '\x8f' # 0x1B -> CONTROL
76n/a '\x1c' # 0x1C -> FILE SEPARATOR
77n/a '\x1d' # 0x1D -> GROUP SEPARATOR
78n/a '\x1e' # 0x1E -> RECORD SEPARATOR
79n/a '\x1f' # 0x1F -> UNIT SEPARATOR
80n/a '\x80' # 0x20 -> CONTROL
81n/a '\x81' # 0x21 -> CONTROL
82n/a '\x82' # 0x22 -> CONTROL
83n/a '\x83' # 0x23 -> CONTROL
84n/a '\x84' # 0x24 -> CONTROL
85n/a '\n' # 0x25 -> LINE FEED
86n/a '\x17' # 0x26 -> END OF TRANSMISSION BLOCK
87n/a '\x1b' # 0x27 -> ESCAPE
88n/a '\x88' # 0x28 -> CONTROL
89n/a '\x89' # 0x29 -> CONTROL
90n/a '\x8a' # 0x2A -> CONTROL
91n/a '\x8b' # 0x2B -> CONTROL
92n/a '\x8c' # 0x2C -> CONTROL
93n/a '\x05' # 0x2D -> ENQUIRY
94n/a '\x06' # 0x2E -> ACKNOWLEDGE
95n/a '\x07' # 0x2F -> BELL
96n/a '\x90' # 0x30 -> CONTROL
97n/a '\x91' # 0x31 -> CONTROL
98n/a '\x16' # 0x32 -> SYNCHRONOUS IDLE
99n/a '\x93' # 0x33 -> CONTROL
100n/a '\x94' # 0x34 -> CONTROL
101n/a '\x95' # 0x35 -> CONTROL
102n/a '\x96' # 0x36 -> CONTROL
103n/a '\x04' # 0x37 -> END OF TRANSMISSION
104n/a '\x98' # 0x38 -> CONTROL
105n/a '\x99' # 0x39 -> CONTROL
106n/a '\x9a' # 0x3A -> CONTROL
107n/a '\x9b' # 0x3B -> CONTROL
108n/a '\x14' # 0x3C -> DEVICE CONTROL FOUR
109n/a '\x15' # 0x3D -> NEGATIVE ACKNOWLEDGE
110n/a '\x9e' # 0x3E -> CONTROL
111n/a '\x1a' # 0x3F -> SUBSTITUTE
112n/a ' ' # 0x40 -> SPACE
113n/a '\u0391' # 0x41 -> GREEK CAPITAL LETTER ALPHA
114n/a '\u0392' # 0x42 -> GREEK CAPITAL LETTER BETA
115n/a '\u0393' # 0x43 -> GREEK CAPITAL LETTER GAMMA
116n/a '\u0394' # 0x44 -> GREEK CAPITAL LETTER DELTA
117n/a '\u0395' # 0x45 -> GREEK CAPITAL LETTER EPSILON
118n/a '\u0396' # 0x46 -> GREEK CAPITAL LETTER ZETA
119n/a '\u0397' # 0x47 -> GREEK CAPITAL LETTER ETA
120n/a '\u0398' # 0x48 -> GREEK CAPITAL LETTER THETA
121n/a '\u0399' # 0x49 -> GREEK CAPITAL LETTER IOTA
122n/a '[' # 0x4A -> LEFT SQUARE BRACKET
123n/a '.' # 0x4B -> FULL STOP
124n/a '<' # 0x4C -> LESS-THAN SIGN
125n/a '(' # 0x4D -> LEFT PARENTHESIS
126n/a '+' # 0x4E -> PLUS SIGN
127n/a '!' # 0x4F -> EXCLAMATION MARK
128n/a '&' # 0x50 -> AMPERSAND
129n/a '\u039a' # 0x51 -> GREEK CAPITAL LETTER KAPPA
130n/a '\u039b' # 0x52 -> GREEK CAPITAL LETTER LAMDA
131n/a '\u039c' # 0x53 -> GREEK CAPITAL LETTER MU
132n/a '\u039d' # 0x54 -> GREEK CAPITAL LETTER NU
133n/a '\u039e' # 0x55 -> GREEK CAPITAL LETTER XI
134n/a '\u039f' # 0x56 -> GREEK CAPITAL LETTER OMICRON
135n/a '\u03a0' # 0x57 -> GREEK CAPITAL LETTER PI
136n/a '\u03a1' # 0x58 -> GREEK CAPITAL LETTER RHO
137n/a '\u03a3' # 0x59 -> GREEK CAPITAL LETTER SIGMA
138n/a ']' # 0x5A -> RIGHT SQUARE BRACKET
139n/a '$' # 0x5B -> DOLLAR SIGN
140n/a '*' # 0x5C -> ASTERISK
141n/a ')' # 0x5D -> RIGHT PARENTHESIS
142n/a ';' # 0x5E -> SEMICOLON
143n/a '^' # 0x5F -> CIRCUMFLEX ACCENT
144n/a '-' # 0x60 -> HYPHEN-MINUS
145n/a '/' # 0x61 -> SOLIDUS
146n/a '\u03a4' # 0x62 -> GREEK CAPITAL LETTER TAU
147n/a '\u03a5' # 0x63 -> GREEK CAPITAL LETTER UPSILON
148n/a '\u03a6' # 0x64 -> GREEK CAPITAL LETTER PHI
149n/a '\u03a7' # 0x65 -> GREEK CAPITAL LETTER CHI
150n/a '\u03a8' # 0x66 -> GREEK CAPITAL LETTER PSI
151n/a '\u03a9' # 0x67 -> GREEK CAPITAL LETTER OMEGA
152n/a '\u03aa' # 0x68 -> GREEK CAPITAL LETTER IOTA WITH DIALYTIKA
153n/a '\u03ab' # 0x69 -> GREEK CAPITAL LETTER UPSILON WITH DIALYTIKA
154n/a '|' # 0x6A -> VERTICAL LINE
155n/a ',' # 0x6B -> COMMA
156n/a '%' # 0x6C -> PERCENT SIGN
157n/a '_' # 0x6D -> LOW LINE
158n/a '>' # 0x6E -> GREATER-THAN SIGN
159n/a '?' # 0x6F -> QUESTION MARK
160n/a '\xa8' # 0x70 -> DIAERESIS
161n/a '\u0386' # 0x71 -> GREEK CAPITAL LETTER ALPHA WITH TONOS
162n/a '\u0388' # 0x72 -> GREEK CAPITAL LETTER EPSILON WITH TONOS
163n/a '\u0389' # 0x73 -> GREEK CAPITAL LETTER ETA WITH TONOS
164n/a '\xa0' # 0x74 -> NO-BREAK SPACE
165n/a '\u038a' # 0x75 -> GREEK CAPITAL LETTER IOTA WITH TONOS
166n/a '\u038c' # 0x76 -> GREEK CAPITAL LETTER OMICRON WITH TONOS
167n/a '\u038e' # 0x77 -> GREEK CAPITAL LETTER UPSILON WITH TONOS
168n/a '\u038f' # 0x78 -> GREEK CAPITAL LETTER OMEGA WITH TONOS
169n/a '`' # 0x79 -> GRAVE ACCENT
170n/a ':' # 0x7A -> COLON
171n/a '#' # 0x7B -> NUMBER SIGN
172n/a '@' # 0x7C -> COMMERCIAL AT
173n/a "'" # 0x7D -> APOSTROPHE
174n/a '=' # 0x7E -> EQUALS SIGN
175n/a '"' # 0x7F -> QUOTATION MARK
176n/a '\u0385' # 0x80 -> GREEK DIALYTIKA TONOS
177n/a 'a' # 0x81 -> LATIN SMALL LETTER A
178n/a 'b' # 0x82 -> LATIN SMALL LETTER B
179n/a 'c' # 0x83 -> LATIN SMALL LETTER C
180n/a 'd' # 0x84 -> LATIN SMALL LETTER D
181n/a 'e' # 0x85 -> LATIN SMALL LETTER E
182n/a 'f' # 0x86 -> LATIN SMALL LETTER F
183n/a 'g' # 0x87 -> LATIN SMALL LETTER G
184n/a 'h' # 0x88 -> LATIN SMALL LETTER H
185n/a 'i' # 0x89 -> LATIN SMALL LETTER I
186n/a '\u03b1' # 0x8A -> GREEK SMALL LETTER ALPHA
187n/a '\u03b2' # 0x8B -> GREEK SMALL LETTER BETA
188n/a '\u03b3' # 0x8C -> GREEK SMALL LETTER GAMMA
189n/a '\u03b4' # 0x8D -> GREEK SMALL LETTER DELTA
190n/a '\u03b5' # 0x8E -> GREEK SMALL LETTER EPSILON
191n/a '\u03b6' # 0x8F -> GREEK SMALL LETTER ZETA
192n/a '\xb0' # 0x90 -> DEGREE SIGN
193n/a 'j' # 0x91 -> LATIN SMALL LETTER J
194n/a 'k' # 0x92 -> LATIN SMALL LETTER K
195n/a 'l' # 0x93 -> LATIN SMALL LETTER L
196n/a 'm' # 0x94 -> LATIN SMALL LETTER M
197n/a 'n' # 0x95 -> LATIN SMALL LETTER N
198n/a 'o' # 0x96 -> LATIN SMALL LETTER O
199n/a 'p' # 0x97 -> LATIN SMALL LETTER P
200n/a 'q' # 0x98 -> LATIN SMALL LETTER Q
201n/a 'r' # 0x99 -> LATIN SMALL LETTER R
202n/a '\u03b7' # 0x9A -> GREEK SMALL LETTER ETA
203n/a '\u03b8' # 0x9B -> GREEK SMALL LETTER THETA
204n/a '\u03b9' # 0x9C -> GREEK SMALL LETTER IOTA
205n/a '\u03ba' # 0x9D -> GREEK SMALL LETTER KAPPA
206n/a '\u03bb' # 0x9E -> GREEK SMALL LETTER LAMDA
207n/a '\u03bc' # 0x9F -> GREEK SMALL LETTER MU
208n/a '\xb4' # 0xA0 -> ACUTE ACCENT
209n/a '~' # 0xA1 -> TILDE
210n/a 's' # 0xA2 -> LATIN SMALL LETTER S
211n/a 't' # 0xA3 -> LATIN SMALL LETTER T
212n/a 'u' # 0xA4 -> LATIN SMALL LETTER U
213n/a 'v' # 0xA5 -> LATIN SMALL LETTER V
214n/a 'w' # 0xA6 -> LATIN SMALL LETTER W
215n/a 'x' # 0xA7 -> LATIN SMALL LETTER X
216n/a 'y' # 0xA8 -> LATIN SMALL LETTER Y
217n/a 'z' # 0xA9 -> LATIN SMALL LETTER Z
218n/a '\u03bd' # 0xAA -> GREEK SMALL LETTER NU
219n/a '\u03be' # 0xAB -> GREEK SMALL LETTER XI
220n/a '\u03bf' # 0xAC -> GREEK SMALL LETTER OMICRON
221n/a '\u03c0' # 0xAD -> GREEK SMALL LETTER PI
222n/a '\u03c1' # 0xAE -> GREEK SMALL LETTER RHO
223n/a '\u03c3' # 0xAF -> GREEK SMALL LETTER SIGMA
224n/a '\xa3' # 0xB0 -> POUND SIGN
225n/a '\u03ac' # 0xB1 -> GREEK SMALL LETTER ALPHA WITH TONOS
226n/a '\u03ad' # 0xB2 -> GREEK SMALL LETTER EPSILON WITH TONOS
227n/a '\u03ae' # 0xB3 -> GREEK SMALL LETTER ETA WITH TONOS
228n/a '\u03ca' # 0xB4 -> GREEK SMALL LETTER IOTA WITH DIALYTIKA
229n/a '\u03af' # 0xB5 -> GREEK SMALL LETTER IOTA WITH TONOS
230n/a '\u03cc' # 0xB6 -> GREEK SMALL LETTER OMICRON WITH TONOS
231n/a '\u03cd' # 0xB7 -> GREEK SMALL LETTER UPSILON WITH TONOS
232n/a '\u03cb' # 0xB8 -> GREEK SMALL LETTER UPSILON WITH DIALYTIKA
233n/a '\u03ce' # 0xB9 -> GREEK SMALL LETTER OMEGA WITH TONOS
234n/a '\u03c2' # 0xBA -> GREEK SMALL LETTER FINAL SIGMA
235n/a '\u03c4' # 0xBB -> GREEK SMALL LETTER TAU
236n/a '\u03c5' # 0xBC -> GREEK SMALL LETTER UPSILON
237n/a '\u03c6' # 0xBD -> GREEK SMALL LETTER PHI
238n/a '\u03c7' # 0xBE -> GREEK SMALL LETTER CHI
239n/a '\u03c8' # 0xBF -> GREEK SMALL LETTER PSI
240n/a '{' # 0xC0 -> LEFT CURLY BRACKET
241n/a 'A' # 0xC1 -> LATIN CAPITAL LETTER A
242n/a 'B' # 0xC2 -> LATIN CAPITAL LETTER B
243n/a 'C' # 0xC3 -> LATIN CAPITAL LETTER C
244n/a 'D' # 0xC4 -> LATIN CAPITAL LETTER D
245n/a 'E' # 0xC5 -> LATIN CAPITAL LETTER E
246n/a 'F' # 0xC6 -> LATIN CAPITAL LETTER F
247n/a 'G' # 0xC7 -> LATIN CAPITAL LETTER G
248n/a 'H' # 0xC8 -> LATIN CAPITAL LETTER H
249n/a 'I' # 0xC9 -> LATIN CAPITAL LETTER I
250n/a '\xad' # 0xCA -> SOFT HYPHEN
251n/a '\u03c9' # 0xCB -> GREEK SMALL LETTER OMEGA
252n/a '\u0390' # 0xCC -> GREEK SMALL LETTER IOTA WITH DIALYTIKA AND TONOS
253n/a '\u03b0' # 0xCD -> GREEK SMALL LETTER UPSILON WITH DIALYTIKA AND TONOS
254n/a '\u2018' # 0xCE -> LEFT SINGLE QUOTATION MARK
255n/a '\u2015' # 0xCF -> HORIZONTAL BAR
256n/a '}' # 0xD0 -> RIGHT CURLY BRACKET
257n/a 'J' # 0xD1 -> LATIN CAPITAL LETTER J
258n/a 'K' # 0xD2 -> LATIN CAPITAL LETTER K
259n/a 'L' # 0xD3 -> LATIN CAPITAL LETTER L
260n/a 'M' # 0xD4 -> LATIN CAPITAL LETTER M
261n/a 'N' # 0xD5 -> LATIN CAPITAL LETTER N
262n/a 'O' # 0xD6 -> LATIN CAPITAL LETTER O
263n/a 'P' # 0xD7 -> LATIN CAPITAL LETTER P
264n/a 'Q' # 0xD8 -> LATIN CAPITAL LETTER Q
265n/a 'R' # 0xD9 -> LATIN CAPITAL LETTER R
266n/a '\xb1' # 0xDA -> PLUS-MINUS SIGN
267n/a '\xbd' # 0xDB -> VULGAR FRACTION ONE HALF
268n/a '\x1a' # 0xDC -> SUBSTITUTE
269n/a '\u0387' # 0xDD -> GREEK ANO TELEIA
270n/a '\u2019' # 0xDE -> RIGHT SINGLE QUOTATION MARK
271n/a '\xa6' # 0xDF -> BROKEN BAR
272n/a '\\' # 0xE0 -> REVERSE SOLIDUS
273n/a '\x1a' # 0xE1 -> SUBSTITUTE
274n/a 'S' # 0xE2 -> LATIN CAPITAL LETTER S
275n/a 'T' # 0xE3 -> LATIN CAPITAL LETTER T
276n/a 'U' # 0xE4 -> LATIN CAPITAL LETTER U
277n/a 'V' # 0xE5 -> LATIN CAPITAL LETTER V
278n/a 'W' # 0xE6 -> LATIN CAPITAL LETTER W
279n/a 'X' # 0xE7 -> LATIN CAPITAL LETTER X
280n/a 'Y' # 0xE8 -> LATIN CAPITAL LETTER Y
281n/a 'Z' # 0xE9 -> LATIN CAPITAL LETTER Z
282n/a '\xb2' # 0xEA -> SUPERSCRIPT TWO
283n/a '\xa7' # 0xEB -> SECTION SIGN
284n/a '\x1a' # 0xEC -> SUBSTITUTE
285n/a '\x1a' # 0xED -> SUBSTITUTE
286n/a '\xab' # 0xEE -> LEFT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK
287n/a '\xac' # 0xEF -> NOT SIGN
288n/a '0' # 0xF0 -> DIGIT ZERO
289n/a '1' # 0xF1 -> DIGIT ONE
290n/a '2' # 0xF2 -> DIGIT TWO
291n/a '3' # 0xF3 -> DIGIT THREE
292n/a '4' # 0xF4 -> DIGIT FOUR
293n/a '5' # 0xF5 -> DIGIT FIVE
294n/a '6' # 0xF6 -> DIGIT SIX
295n/a '7' # 0xF7 -> DIGIT SEVEN
296n/a '8' # 0xF8 -> DIGIT EIGHT
297n/a '9' # 0xF9 -> DIGIT NINE
298n/a '\xb3' # 0xFA -> SUPERSCRIPT THREE
299n/a '\xa9' # 0xFB -> COPYRIGHT SIGN
300n/a '\x1a' # 0xFC -> SUBSTITUTE
301n/a '\x1a' # 0xFD -> SUBSTITUTE
302n/a '\xbb' # 0xFE -> RIGHT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK
303n/a '\x9f' # 0xFF -> CONTROL
304n/a)
305n/a
306n/a### Encoding table
307n/aencoding_table=codecs.charmap_build(decoding_table)